Сутність, роль та методологічні основи менеджментуСкачати 261.73 Kb.
Дата конвертації12.12.2016
Розмір261.73 Kb.
ТипМетодичні вказівки
2.3. Зміст семінарських, практичних занять
Змістовий модуль 1
Семінарське заняття 1

Тема: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

 1. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.

 2. Сутність категорій “управління” та “менеджмент”.

 3. Управлінські відносини як предмет менеджменту.

 4. Менеджмент як система наукових знань.

 5. Менеджмент як мистецтво управління.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: менеджмент, управління, суб’єкт менеджменту, об’єкт менеджменту, управлінські відносини, менеджмент як наука.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • визначення сутності менеджменту як управлінської категорії;

 • відмінність понять «менеджмент» та «управління»;

 • загальне між поняттями «менеджмент» та «управління»;

 • визначення сутності суб’єкта управлінської діяльності;

 • визначення менеджменту як науки.


Семінарське заняття 2

Тема: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

 1. Менеджери та підприємці.

 2. Рівні управління, групи менеджерів.

 3. Сфери менеджменту.

 4. Методи досліджень у менеджменті.

 5. Існуючі парадигми менеджменту.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: менеджер, підприємець, технічний рівень управління, інституційний рівень управління, управлінський рівень управління, метод дослідження, сучасна парадигма менеджменту.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • класифікація менеджерів за рівнями управління;

 • типи менеджерів;

 • відмінність між менеджером та підприємцем;

 • особливості різних сфер менеджменту;

 • методологія дослідження, яка використовується в менеджмент;

 • особливості сучасної парадигми менеджменту.


Семінарське заняття 3

Тема: Історія розвитку менеджменту

 1. Історія розвитку управлінської думки у світі.

 2. Суть революційних та еволюційних змін у менеджменті.

 3. Передумови виникнення науки управління.

 4. Класичні теорії менеджменту:

а) школа наукового управління;

б) класична (адміністративна) школа управління;

в) школа людських відносин;

г) школа поведінкових наук;

д) емпірична школа;

е) школа “соціальних систем”;

є) нова школа.
Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: управлінська революція, емпіричний період розвитку менеджменту, теоретичний період розвитку менеджменту; класичні теорії менеджменту.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:


 • визначення особливості управлінських революцій;

 • історичні етапи розвитку управлінської думки в світі;

 • передумови виникнення науки про управління;

 • особливості класичних теорій менеджменту;

 • науковий підхід до організації праці Ф. Тейлора;

 • причини зародження гуманістичного напряму в менеджменті;

 • особливості виникнення кількісного підходу до управління.

 • відмінність понять «менеджмент» та «управління»;


Семінарське заняття 4

Тема: Історія розвитку менеджменту

 1. Характеристика інтегрованих підходів до управління:

а) процесний підхід;

б) системний підхід;

в) ситуаційний підхід.


 1. Вклад у розвиток управлінської науки зарубіжних та вітчизняних учених.

 2. Розвиток управлінської науки в Україні.

 3. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: процес ний підхід, системний підхід, система, властивості системи, ситуаційний підхід, сучасна модель менеджменту.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • визначення особливостей виникнення процесного підходу в менеджменті;

 • сутність системи та її властивості;

 • особливості здійснення ситуаційного управління;

 • розвиток управлінської науки за часів Київської Русі;

 • особливості розвитку менеджменту за часів Російської імперії;

 • генезис управлінської науки за часів Радянського Союзу;

 • розвиток менеджменту за часів незалежності управління.


Семінарське заняття 5

Тема: Організації як об’єкти управління

 1. Поняття, ознаки та загальні риси організації.

 2. Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована підсистеми.

 3. Складові внутрішнього середовища організації:

а) організаційні цілі та плани;

б) організаційні структури управління;

в) задачі організації, їхня характеристика;

г) технології та їхня класифікація;д) люди в організації.

 1. Взаємозалежність внутрішніх складових організацій.

 2. Культура організації.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: організація, ресурси, поділ праці, цілі організації, плани організації, внутрішнє середовище організації, структура управління, технологія, персонал організації, завдання організації, організаційна культура.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • сутність організації та її ознаки;

 • особливості вертикального та горизонтального поділу праці в організації;

 • види організаційних цілей;

 • система організаційних планів;

 • сутність організаційної структури управління;

 • характеристика основних завдань організації;

 • види технологій, які використовуються в організації;

 • рівні організаційної культури;

 • типи корпоративної культури та їх вплив на діяльність організації.


Семінарське заняття 6

Тема: Організації як об’єкти управління

 1. Еволюція організації та концепції її життєвого циклу.

 2. Різновиди організацій.

 3. Основні фактори зовнішнього середовища організації прямої дії.

 4. Основні фактори зовнішнього середовища організації опосередкованої дії.

 5. Міжнародне оточення та його дія на організацію.

 6. Оцінка факторів зовнішнього середовища.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: організація, комерційні організації, некомерційні організації, об’єднання організацій, макросередовище організації, мікросередовище організації, міжнародне середовище бізнесу, оцінка факторів зовнішнього середовища.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • фази життєвого циклу організацій;

 • класифікація організацій;

 • особливості об’єднань підприємств та умови їх функціонування;

 • складові мікросередовища організації;

 • складові макросередовища організації;

 • складові міжнародного середовища бізнесу;

 • особливості оцінки факторів зовнішнього середовища.


Семінарське заняття 7

Тема: Закони, закономірності та принципи менеджменту

 1. Закони менеджменту.

 2. Закономірності менеджменту.

 3. Сутність та природа принципів менеджменту.

 4. Роль принципів менеджменту в досягненні мети організації.

 5. Еволюція принципів менеджменту.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: закони менеджменту, закономірності менеджменту, принципи, принципи менеджменту.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • сутність законів менеджменту;

 • взаємозв’язок законів менеджменту та економічних законів;

 • особливості появи законів менеджменту;

 • особливості функціонування закономірностей менеджменту;

 • сутність принципів менеджменту.


Семінарське заняття 8

Тема: Закони, закономірності та принципи менеджменту

Класифікація принципів менеджменту.

Взаємозв’язок між принципами менеджменту.

Принципи управління А. Файоля.

Принципи управління в тоталітарній державі.

Принципи успішного підприємництва.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: принципи менеджменту, принципи управління А.Файоля, принципи управління в адміністративно-командній економіці, принципи підприємництва.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • класифікація та сутність сучасних принципів управління;

 • особливості взаємозв’язку принципів управління;

 • поділ принципів управління за А.Файолем;

 • принципи управління, які використовуються в тоталітарній державі;

 • принципи управління, що використовуються за умов ринкової економіки.


Змістовий модуль 2

Семінарське заняття 9

Тема: Функції та технологія менеджменту

Семінар 9.

 1. Поняття та особливості формування функцій менеджменту.

 2. Класифікація функцій менеджменту.

 3. Характеристика загальних (основних) функцій менеджменту.

 4. Характеристика конкретних (спеціальних) функцій менеджменту.

 5. Динамічний взаємозв’язок конкретних і загальних функцій.

 6. Механізм реалізації конкретних функцій менеджменту на засадах використання загальних.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: функції менеджменту, загальні функції менеджменту, конкретні функції менеджменту, планування, організовування, мотивування, контроль, координація та регулювання.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • сутність функцій менеджменту;

 • особливості загальних функцій менеджменту;

 • особливості конкретних функцій менеджменту;

 • взаємозв’язок загальних та конкретних функцій менеджменту;

 • реалізація функцій менеджменту при здійсненні управлінської діяльності..


Семінарське заняття 10

Тема: Функції та технологія менеджменту

 1. Процес управління як категорія менеджменту.

 2. Мета управлінського процесу, його учасники, предмет, засоби здійснення.

 3. Управлінський цикл, його основні характеристики.

 4. Сутність і зміст управлінських процедур.

 5. Особливості процесу управління.

 6. Аналітична діяльність – особлива процедура управління.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: процес управління, цикл управління, управлінська процедура, аналітична діяльність.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • визначення сутності процесу управління;

 • склад учасників управлінського процесу;

 • етапи управлінського циклу та особливості їх перебігу;

 • сутність управлінської процедури;

 • особливості аналітичної діяльності при здійсненні управління.


Семінарське заняття 11

Тема: Планування як загальна функція менеджменту

 1. Сутність, завдання та принципи планування.

 2. Види внутріфірмового планування та їхній взаємозв’язок.

 3. Система планів підприємства.

 4. Оперативне планування в організації.

 5. Тактика, політика, процедури та правила в організації.Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: план, планування, принципи планування, система планів, стратегічний план, тактичний план, оперативний план, політика організації, правила в організації.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • визначення сутності планування;

 • завдання та принципи планування для сучасних підприємств та організацій;

 • взаємозв’язок планів організації, система планування;

 • особливості здійснення оперативного планування;

 • сутність тактики організації;

 • сутність політики організації;

 • особливості встановлення правил та процедур в організації.


Семінарське заняття 12

Тема: Планування як загальна функція менеджменту

 1. Сутність стратегічного планування.

 2. Поняття місії в управлінні та класифікація цілей організації.

 3. Традиційний процес постановки цілей.

 4. Концепція управління за цілями.

 5. Розроблення загальних та функціональних стратегій організації.

 6. Управління реалізацією стратегічного плану.

 7. Проблеми й особливості застосування стратегічного планування у вітчизняному бізнесі.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: стратегія, місія, ціль, дерево цілей, концепція управління за цілями, загальна стратегія, функціональна стратегія, реалізація стратегічного плану.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • визначення сутності стратегічного планування;

 • формулювання місії організації та її взаємозв’язок із стратегією;

 • особливості побудови дерева цілей;

 • класифікація стратегій організації;

 • етапи розробки стратегій організації;

 • особливості реалізації стратегічного плану;

 • особливості стратегічного планування на вітчизняних підприємствах.


Семінарське заняття 13

Тема: Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту

 1. Сутність функції “організовування”.

 2. Поняття та складові організаційної діяльності.

 3. Процес делегування повноважень і відповідальності.

 4. Централізація та децентралізація організаційної структури.

 5. Організаційні зміни. Стратегія організаційних змін.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: організовування, організаційна діяльність, делегування повноважень, відповідальність, повноваження, обов’язки, централізована організація, децентралізована організація, організаційні зміни.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • визначення сутності функції організовування;

 • основні складові організаційної діяльності;

 • особливості здійснення делегування повноважень та відповідальності;

 • умови ефективного делегування повноважень;

 • особливості функціонування організацій з централізованою організаційною структурою;

 • особливості функціонування організацій із децентралізованою організаційною структурою;

 • сутність організаційних змін та стратегія їх впровадження.


Семінарське заняття 14

Тема: Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту

 1. Формування підрозділів організаційної структури.

 2. Лінійні та функціональні організаційні структури управління.

 3. Комбіновані організаційні структури управління.

 4. Вплив культури на організаційну ефективність.

 5. Управління організаційною культурою.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: ланка в організації, вертикальні зв’язки, горизонтальні зв’язки, рівні управління, структура управління, виробнича структура, лінійна структура, функціональна структура, лінійно-функціональна структура, дивізіонально-регіональна структура, дивізіонально-продуктова структура, дивізіональна структура орієнтована на споживача, програмно-цільові структури, матрична структура, раціональна бюрократія, конгломеративні структури.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • етапи розробки організаційної структури управління;

 • типи організаційних структур управління;

 • особливості побудови лінійних, функціональних та лінійно-функціональних організаційних структур управління;

 • види комбінованих організаційних структур, особливості їх побудови, переваги та недоліки функціонування;

 • фактори, що впливають на побудову оргструктури.Семінарське заняття 15

Тема: Мотивування як загальна функція менеджменту

 1. Значення людського фактора в управлінні організацією.

 2. Психологічні та фізіологічні особливості працівника.

 3. Поняття мотивування.

 4. Потреби та винагороди.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: людський фактор, потреба, мотив, стимул, винагорода, матеріальне стимулювання, монетарні стимули, немонетарні стимули, мольне стимулювання.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • особливості управління людськими ресурсами в організації;

 • психологічні особливості працівників та методи заохочення до праці;

 • вплив фізіологічних особливостей працівників на організацію праці;

 • сутність мотивації та мотивування;

 • особливості формування потреб працівників;

 • отримання винагороди та ступінь задоволення працівників.


Семінарське заняття 16

Тема: Мотивування як загальна функція менеджменту

 1. Змістовні теорії мотивації:

а) теорія ієрархії потреб А. Маслоу;

б) теорія К. Альдерфера;

в) двофакторна теорія Ф. Герцберга;

г) теорія набутих потреб Д. Мак-Клелланда. 1. Теорії процесу мотивації:

а) теорія очікувань В. Врума;

б) теорія справедливості Дж. Адамса;

в) комплексна мотивації Л. Портера та Е. Лоулера;

г) теорія визначення цілей;

д) концепція партисипативного управління.


 1. Теорія підтримки бажаної поведінки.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: первинні потреби, вторинні потреби, потреби, існування, потреби зв’язку, потреби росту, набуті потреби, валентність, справедливість, партисипативне управління.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • особливості процесу задоволення потреб за теорією А. Маслоу;

 • відмінність між теорією А. Маслоу та К. Альдерфера;

 • вплив теорії Ф.Герцберга на задоволення потреб працівників;

 • формування набутих портеб за теорією Д. Мак-Клелланда;

 • процес задоволення потреби за теорією В. Врума;

 • рівні справедливості за теорією Дж. Адамса;

 • особливості процесу мотивації за теорією Портера-Лоулера;

 • види цілей та мотивація за цілми;

 • особливості партисипативного управління;

 • застосування теорії підтримки бажаної поведінки.


Семінарське заняття 17

Тема: Мотивування як загальна функція менеджменту

Роль матеріального стимулювання у мотивації трудової діяльності.

Проблеми формування ефективного мотиваційного механізму на підприємстві.

Технологія побудови компенсаційної системи.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: матеріальне стимулювання, ефективний мотиваційний механізм, компенсаційна система.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • особливості розробки ефективної системи матеріального стимулювання;

 • розробка системи мотивації, особливості застосування морального стимулювання;

 • етапи побудови компенсаційної системи.


Змістовий модуль 3

Семінарське заняття 18

Тема: Контролювання як загальна функція менеджменту

 1. Місце контролювання у системі управління.

 2. Характеристика ефективного контролю.

 3. Особливості процесу контролювання.

 4. Зворотній зв’язок при контролі.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: контроль, контролювання, система контролю, ефективний контроль, принципи контролю, етапи процесу контролю, зворотній зв'язок.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • сутність функції контролю в системі управління організацією;

 • основні характеристики системи ефективного контролю;

 • етапи контролю;

 • характерні особливості кожного етапу контролю;

 • роль зворотного зв’язку при проведенні контролю в організації.


Семінарське заняття 19

Тема: Контролювання як загальна функція менеджменту

 1. Класифікація видів контролю.

 2. Суть та особливості фінансового контролю.

 3. Аудит як інструмент фінансового контролю.

 4. Особливості виробничого контролю.

 5. Процес контролювання поведінки працівників.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: види контролю, фінансовий контроль, аудит, виробничий контроль, попередній контроль, поточний контроль, підсумковий контроль.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • підстави класифікації контролю;

 • види контролю;

 • особливості проведення фінансового контролю в організаціях;

 • правила та процедура проведення аудиту;

 • виробничий контроль та його роль в ефективному функціонуванні підприємства;

 • проблеми контролю поведінки працівників.


Семінарське заняття 20

Тема: Регулювання як загальна функція менеджменту

 1. Сутність і зміст регулювання як загальної функції управління.

 2. Особливості державного регулювання.

 3. Характеристика видів регулювання.

 4. Етапи процесу регулювання.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: координація, регулювання, відхилення.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • сутність регулювання;

 • місце регулювання серед інших функцій менеджменту;

 • проблеми здійснення державного регулювання;

 • етапи здійснення регулювання та їх перебіг.


Семінарське заняття 21

Тема: Методи менеджменту

 1. Поняття та зміст методів управління.

 2. Класифікація методів управління.

 3. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану.

 4. Еволюція інтерпретацій методів у вітчизняній науці управління.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: метод, метод управління, адміністративні методи, економічні методи, соціальні методи, правові методи.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • сутність методів управління;

 • особливості використання методів управління в діяльності підприємств та організацій;

 • використання методів управління на початку розвитку цивілізації;

 • особливості управлінського впливу в діяльності організацій докапіталістичних формацій;

 • використання прийомів і способів впливу на діяльність працівників в умовах ринкової економіки.


Семінарське заняття 22

Тема: Методи менеджменту

 1. Економічні методи менеджменту.

 2. Порядок формування економічних методів управління.

 3. Особливості адміністративних методів управління.

 4. Характеристика оперативно-розпорядчих методів управління.

 5. Сутність і зміст організаційних методів управління.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: економічні методи, плани, програми, прогнози, комплексні цільові програми, методи адміністративного впливу, директива, наказ, розпорядження, виконавча дисципліна, постанова, організаційні методи управління.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • особливості розробки комплексних цільових програм;

 • порядок та умови розробки прогнозів;

 • склад та механізм застосування адміністративних методів впливу;

 • методи встановлення дисциплінарної відповідальності;

 • особливості застосування організаційних методів управління.


Семінарське заняття 23

Тема: Методи менеджменту

 1. Характеристика соціальних методів управління.

 2. Особливості психологічних методів управління.

 3. Сутність та сфера застосування правових методів менеджменту.

 4. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту.

 5. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: соціальні методи управління, психологічні методи управління, соціальні плани, моральні стимули, методи формування колективу та соціально-психологічного клімату в ньому, правові методи управління, правові норми, інструкції, положення.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • особливості соціальних методів управління;

 • умови проведення соціального прогнозування;

 • соціальне регулювання та соціальне нормування в сучасних організаціях;

 • межі та умови використання правових методів управління в організації;

 • особливості взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.


Семінарське заняття 24

Тема: Відповідальність та етика у менеджменті

Зміст юридичної відповідальності організації.

Поняття соціальної відповідальності у менеджменті.

Переваги та недоліки соціальної відповідальності.

Вплив соціальної відповідальності на імідж організації.

Сутність та значення соціальної поведінки.Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: відповідальність, етика, юридична відповідальність в менеджменті, соціальна відповідальність в менеджменті, імідж організації, соціальна поведінка.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • сутність юридичної відповідальності в управлінні та її види;

 • особливості соціальної відповідальності в управлінні;

 • особливості етики бізнесу та її роль у менеджменті;

 • формування іміджу організації та його взаємозв’язок з етикою бізнесу;

 • особливості соціальної поведінки в середовищі бізнесу.


Семінарське заняття 25

Тема: Відповідальність та етика у менеджменті

 1. Етика службових та ділових відносин.

 2. Причини неетичної поведінки.

 3. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки.

 4. Моральні аспекти розпорядчої діяльності.

 5. Етика підприємця.

 6. Етичний кодекс фірми та привабливий імідж підприємства.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: етика службових відносин, етична поведінка, мораль, етика підприємницької діяльності, етичний кодекс фірми.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • особливості етики службових та ділових відносин;

 • види та сфери прояву неетичної поведінки;

 • забезпечення етичної поведінки в середовищі бізнесу;

 • умови забезпечення етичної діяльності підприємців;

 • особливості розробки та впровадження етичного кодексу фірми.Змістовий модуль 4

Семінарське заняття 26

Тема: Управлінські рішення

 1. Місце управлінських рішень у процесі управління.

 2. Природа процесу прийняття рішень. Запрограмовані та незапрограмовані організаційні рішення.

 3. Підходи до прийняття рішень

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: управлінське рішення, етапи прийняття управлінських рішень, запрограмовані організаційні рішення, незапрограмовані організаційні рішення.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • сутність управлінського рішення та його роль при здійсненні управлінської діяльності;

 • особливість процесу прийняття управлінського рішення, етапи прийняття рішення;

 • основні підходи до прийняття управлінських рішень, їх особливості;

 • загальнонаукова методологія прийняття управлінських рішень.


Семінарське заняття 27

Тема: Управлінські рішення

 1. Характеристика основних типів управлінських рішень.

 2. Вимоги до прийняття управлінських рішень.

 3. Технологія прийняття управлінських рішень.

 4. Методи прийняття управлінських рішень.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: планові, організаційні, регулюючі, активізуючі, контрольні, економічні, соціальні, технічні, наукові тощо, директивні, нормативні, методичні, рекомендаційні, дозвільні, стратегічні, тактичні, оперативні, внутрішнього спрямування, зовнішнього спрямування, індивідуальні, колегіальні, колективні, організація в цілому, її структурні підрозділи, функціональні служби, окремі працівники, оптимальні, раціональні, креативні, евристичні, репродуктивні, структуровані, слабоструктуровані, неструктуровані управлінські рішення.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • особливості структурованих, неструктурованих та слабоструктуровних управлінських рішень;

 • основні вимоги до прийняття управлінських рішень та функції, які вони виконують;

 • технологічні особливості прийняття управлінського рішення, етапи та проблеми;

 • сутність методів діагностування проблеми;

 • види методів пов’язаних із розв’язанням проблеми;

 • особливості методів оцінювання варіантів рішення;

 • характеристика методів реалізації управлінського рішення.


Семінарське заняття 28

Тема: Управлінські рішення

 1. Загальні підходи до розв’язання управлінських проблем:

а) системний підхід;

б) комплексний підхід;

в) моделювання;

г) експериментування;

д) конкретно-історичний підхід;

е) методи соціологічних досліджень. 1. Етапи раціонального вирішення проблеми.

 2. Особливості методу побудови “дерева рішень”.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: системний підхід, комплексний підхід, експериментування, конкретно-історичний підхід, методи соціологічних досліджень, проблема, дерево рішень, ціль.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • характеристика підходів прийняття управлінського рішення;

 • особливості управлінських проблем та шляхи їх вирішення;

 • види цілей в організації;

 • алгоритм побудови «дерева рішень» та його роль в прийняття управлінських рішень.


Семінарське заняття 29

Тема: Інформація та комунікації у менеджменті

 1. Інформація, її властивості та роль у процесі менеджменту.

 2. Класифікація управлінської інформації.

 3. Вимоги до інформації у процесі управління.

 4. Етапи руху інформації.

 5. Перешкоди на шляху ефективного обміну інформацією.

 6. Система інформаційного забезпечення діяльності організації.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: інформація, дані передавання інформації, перетворення інформації, оброблення інформації, зберігання інформації, оцінювання інформації, використання інформації, знищення інформації, система інформаційного забезпечення менеджменту.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • відмінне та спільне між інформацією та даними;

 • підстави класифікації управлінської інформації;

 • основні вимоги, яким повинна відповідати управлінська інформація;

 • етапи комунікаційного процесу та його основні елементи;

 • основні шляхи подолання комунікаційних перешкод;

 • особливості інформаційного забезпечення діяльності організації.


Семінарське заняття 30

Тема: Інформація та комунікації у менеджменті

 1. Сутність і види комунікацій. Вертикальні та горизонтальні комунікації.

 2. Способи комунікацій та їхня природа (письмові, усні, та невербальні комунікації).

 3. Комунікаційні канали та сфери їхнього використання.

 4. Види організаційних комунікацій.

 5. Поняття та характеристика комунікаційних мереж.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: вертикальні комунікації, горизонтальні комунікації, письмові комунікації, усні комунікації, вербальні комунікації, комунікаційні мережа, пропускна спроможність каналу.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • сутність комунікацій та їх особливості;

 • способи передачі інформації за допомогою невербальних комунікацій;

 • особливості письмових комунікацій;

 • особливості вербальних комунікацій;

 • сутність комунікаційної мережі та її види;

 • особливості функціонування комунікаційних мереж в організації.


Семінарське заняття 31

Тема: Керівництво та лідерство

 1. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту.

 2. Влада та відповідальність.

 3. Влада, вплив, лідер. Баланс влади та впливу.

 4. Форми влади та впливу.

 5. Особливості ситуаційного підходу до керівництва.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: керівництво, лідерство, вплив, влада., відповідальність, повноваження, ситуаційний підхід до керівництва.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • особливості керівництва, його сутність та роль в діяльності організації;

 • сутність влади та її підґрунтя;

 • особливості встановлення відповідальності посадових осіб;

 • природа лідерства в організації;

 • різноманітність форм влади, їх підґрунтя та можливості застосування;

 • переконання як одна із найдієвіших форм впливу;

 • сутність та особливості ситуаційного підходу до лідерства


Семінарське заняття 32

Тема: Керівництво та лідерство

 1. Теорії лідерства.

 2. Типологія лідерів (керівників).

 3. Сутність чотирьох систем Р. Лайкерта.

 4. Характеристика теорії “життєвого циклу” П. Герсі і К. Бланшара.

 5. Природа теорії “шлях – мета” Р. Хауза і Т. Мітчела.

 6. Модель сучасного менеджера.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: лідерство, лідер, стиль керівництва, авторитарний стиль, демократичний стиль, ліберальний стиль.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • основні підходи до пояснення феномену лідерства;

 • вплив особистих рис на формування особистості лідера;

 • особливості теорії Р.Лайкерта та можливості її використання в сучасному управління організацією;

 • визначення професійної та психологічної зрілості підлеглих за теорією «життєвого циклу» П.Герсі та К.Бланшара;

 • стилі керівництва, які може використовувати керівник за теорією «шлях-мета» Р.Хауза та Т.Мітчела;

 • особливості розробки моделі сучасного менеджера для вітчизняних підприємств.


Семінарське заняття 33

Тема: Організаційні зміни, конфлікти та ефективність менеджменту

 1. Організаційні зміни та їхня природа.

 2. Управління організаційними змінами.

 3. Система подолання опору змінам.

 4. Природа стресу та методи його подолання.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: управлінське рішення, етапи прийняття управлінських рішень, запрограмовані організаційні рішення, незапрограмовані організаційні рішення, системний підхід, комплексний підхід, експериментування, конкретно-історичний підхід, методи соціологічних досліджень.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • сутність управлінського рішення та його роль при здійсненні управлінської діяльності;

 • особливість процесу прийняття управлінського рішення, етапи прийняття рішення;

 • основні підходи до прийняття управлінських рішень, їх особливості;

 • загальнонаукова методологія прийняття управлінських рішень.


Семінарське заняття 34

Тема: Організаційні зміни, конфлікти та ефективність менеджменту

 1. Природа конфлікту в організації.

 2. Типи конфліктів.

 3. Причини конфліктів та їхні наслідки.

 4. Управління конфліктними ситуаціями.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: конфлікт, конструктивний конфлікт, деструктивний конфлікт, внутрішньо особистісний конфлікт, міжособистісний конфлікт, міжгруповий конфлікт, конфлікт між особистістю і групою.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • сутність конфліктів та конфліктних ситуацій, умови їх виникнення в організації;

 • типологія конфліктів за підставами класифікації;

 • основні причини виникнення конфліктних ситуацій;

 • функції, які виконують конфлікти в діяльності організацій;ї

 • основні методи розв’язання конфліктних ситуацій.


Семінарське заняття 35

Тема: Організаційні зміни, конфлікти та ефективність менеджменту

 1. Результативність та ефективність менеджменту.

 2. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.

 3. Показники ефективності управління, їхній склад і методи визначення.

 4. Комплексний підхід до вдосконалення управління організаціями.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: результативність, ефективність, економічна ефективність менеджменту, організаційна ефективність управління, соціальна ефективність управління.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • особливості визначення результативності та ефективності в менеджменті;

 • сутнісна характеристика, економічної та соціальної ефективності управління;

 • види організаційної ефективності;

 • основні показники ефективності здійснення управлінської діяльності та способи їх розрахунку;

 • основні параметри удосконалення управлінської діяльності;

 • критерії удосконалення управління організацією.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал