Сучасні методи формування інформаційної компетентності учнів на уроках мистецтваСкачати 245.34 Kb.
Дата конвертації04.06.2017
Розмір245.34 Kb.
Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Кабінет виховної роботи, захисту прав дитини, позашкільної освіти, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання


Сучасні методи формування інформаційної компетентності учнів на уроках мистецтваБібліотечка

Рівненського обласного інститутупіслядипломної педагогічної освіти

Серія «Регіональні науково-методичні заходи»


Тематичний збірник праць

обласного семінару-практикуму для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів із музичного, образотворчого мистецтваСучасні методи формування інформаційної компетентності учнів на уроках мистецтва / упоряд. : А. А. Волосюк; за заг. ред. Томецької О. М. – Рівне : РОІППО, 2015. – 39 с.Рекомендовано радою кабінету виховної роботи, позашкільної освіти, захисту прав дитини, дисциплін художньо-естетичного циклу та фізичного виховання Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол № _ від __.__.2015 року).
Відповідальні за випуск:

Лавренчук Андрій Олександрович, кандидат наук з державного управління, доцент, заслужений працівник освіти України, в. о. ректора Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,

Мельник Надія Адамівна, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Упорядник:

Волосюк Анатолій Анатолійович, завідувач кабінету інформаційно-методичного забезпечення Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Тематичний збірник праць присвячено проблемі сучасних методів формування інформаційної компетентності учнів на уроках мистецтва.
Усі матеріали збірника подаються в редакції авторів (збережено стилістику, орфографію та мову). Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен та інших даних несуть автори.

© Колектив авторів, 2015


© РОІППО, 2015

Панасюк Ірина Леонідівна, методист Дубенського РМК
НОВІ ПАРАДИГМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ У ВЧИТЕЛІВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Однією з передумов успішної професійної діяльності вчителя є професіоналізм методичного працівника, який сприяє створенню умов для особистісного розвитку педагога. Саме методист має бути лідером професійного розвитку, «педагогом педагогів». Методист – це менеджер, фасилітатор, наставник і консультант. Він повинен так організувати свою діяльність, щоб учитель хотів звертатися до нього з питань професійного зростання і міг отримати допомогу з будь-якої освітянської проблеми, яка його хвилює. Методист зобов’язаний розуміти і усвідомлювати реальний стан професійного становлення педагога, бачити перспективи його розвитку.

Імідж методиста, репутація методиста, статус методиста – це накопичені ним знання, досвід, це реалізовані проекти, участь в роботі наукових досліджень, аналіз та узагальнення роботи педагогів, їх інтелектуального та інноваційного потенціалу. Таким чином, професія методиста вимагає від нього не тільки сучасних знань та досвіду, але й високої відповідальності в поєднанні з моральними принципами.Методист РМК – це, насамперед, носій інформації. Інформація для методиста – важливий ресурс, без якого він не може здійснювати свою творчу діяльність та спілкування. Інформація допомагає йому підтримувати зв’язок з усіма категоріями педагогічних працівників та здійснювати професійно-педагогічне партнерство. Педагоги «з перших рук» отримують інформацію про нове, передове на семінарах, методичних об’єднаннях, практикумах, через Інтернет.

Пропонуємо вашій увазі досвід роботи з питань формування інформаційної компетентності - «методист – учитель – учень».У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у практику педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

Формування ефективної системи методичної роботи із вчителями мистецьких предметів займає чільне місце в діяльності методичної служби, перед якою стоять відповідні завдання: • виявлення та використання в роботі вчителів найбільш ефективних форм, методів та прийомів навчання;

 • підвищення ролі методичної служби в формуванні професіоналізму вчителів;

 • організація інноваційної роботи педагогів;

 • узагальнення та поширення педагогічного досвіду.

Однією із основних функцій методиста районного методичного кабінету є надання педагогам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти, корекція та оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

Функції методиста:

 • інформаційно-методична (програмно-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу);

 • аналітична (узагальнення та поширення інноваційного педагогічного досвіду;

 • навчальна (сприяння підвищенню професійної майстерності вчителів);

 • інноваційна (залучення вчителів до інноваційної діяльності).

А одним і методів роботи з вчителями мистецьких дисциплін є МЕТОД ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.Методи роботи з педагогами:

 • метод впливу на свідомість (лекції, бесіди, диспути, круглі столи тощо);

 • метод визначення конкретної ситуації (спостереження, аналіз, практична діяльність, дослідження, анкетування);

 • метод прогнозування можливих результатів (моделювання, причинно-наслідковий аналіз процесів, що вивчаються);

 • метод організації та здійснення навчально-тренувальної, навчально-пізнавальної, виховної, змагальної діяльності (словесні, наочні, практичні тощо);

 • метод формування інформаційної компетентності (презентування, мережева взаємодія)

Допомога вчителям надається у процесі методичного навчання, консультування, наставництва та забезпечення методичною літературою.

Підвищенню ефективної організації науково-методичного супроводу сприяють навчання, що проводяться у різних формах. Так на базі базового навчального закладу з музичного мистецтва було проведено засідання методичного об’єднання з теми «Формування ключових і предметних компетентностей педагога шляхом використання ІКТ у процесі викладання музичного мистецтва», метою якого було удосконалення умінь і навичок використання інформації у практичній діяльності вчителя.

Із структурою методичної роботи з вчителями мистецьких дисциплін тісно пов’язана послідовність мережевої взаємодії з педагогами (РМК  методист  навчальний заклад (адміністрація)  педагог  учень ), яка здійснюється за допомогою ІКТ.

Перевага мережевої взаємодії полягає в донесенні інформації до тих, хто готовий вчитися і розвиватися далі. Педагоги мають можливість розширити межі свого світогляду, зайнятися самоосвітою, самореалізуватися. Мережева взаємодія допомагає знайти найпростіші і ефективніші шляхи навчання.

Матеріали методичних об’єднань, семінарів-практикумів, методичних аукціонів, методичних ігор, засідань, творчих звітів та лабораторій педагогів, портфоліо та конспекти уроків кращих вчителів музичного мистецтва району розміщені на сайті методиста metodmuzirina.jimdo.com, систематизовані у електронному посібнику «Методична тека». Вчителі образотворчого мистецтва мають власні сайти та блоги, на яких активно презентують свій досвід, досягнення, розміщують конспекти уроків, інтерактивні вправи тощо. Розміщення методичних знахідок методиста і педагогів району і є важливим елементом в обміні досвіду з колегами.

Неабияке інформаційне навантаження мають публікації у фахових виданнях (перелік на слайді).Копко Лариса Іванівна, вчитель Білогородської ЗОШ І-ІІ ступенів Дубенської районної ради
ВІД КОМПЕТЕНТНОГО УЧИТЕЛЯ ДО КОМПЕТЕНТНОГО УЧНЯ. СИСТЕМА РОБОТИ З РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ
Питання формування інформаційної компетентності молодих педагогів має особливе значення для системи мистецької освіти. Вчителі мистецьких дисциплін зобов'язані бути інформаційно грамотними. Це один з показників їх професійної компетентності, тобто розвитку професійних знань і умінь, необхідних для освітньої діяльності.

Інформаційно компетентний педагог:

 • заохочує і розвиває в учнів бажання ставити обґрунтовані проблемні питання;

 • використовує у викладанні дослідницьку методику, коли учні самостійно шукають інформацію, щоб відповісти на різні питання, застосовують знання, отримані в навчальному курсі, у повсякденному житті;

 • допомагає учням розвивати здатність використовувати різноманітність первинних джерел інформації, щоб дослідити проблеми і потім зробити узагальнені висновки;

 • організовує проведення дискусій, у ході яких учні вчаться толерантно слухати інших і тактовно висловлювати власні думки; підтримують відкриті обговорення, де немає категоричних відповідей на багато запитань;

 • заохочує учнів до розмірковування над їх власним інформаційним досвідом.

Успішна педагогічна діяльність молодих вчителів залежить не тільки від їх професійної підготовки та особистих якостей, а й від того, як і у якій формі надається методична допомога, яка передбачає індивідуальний підхід до кожного вчителя.

Я, як керівник школи становлення молодого вчителя музичного мистецтва, намагаюсь так організувати свою діяльність, щоб мої молоді колеги хотіли звертатися до мене з питань професійного зростання і змогли б отримати допомогу з освітянських проблем, які їх хвилюють. Я розумію і усвідомлюю реальний стан професійного становлення педагогів, бачу перспективи його розвитку.Хочу презентувати вам, як здійснюється формування інформаційної компетентності молодих педагогів музичного мистецтва у нашому районі.

1. Електронний посібник «Методична тека», створений з метою формування, удосконалення, розвитку знань, професійних компетентностей вчителя музичного мистецтва за всіма напрямами діяльності, адаптації його підготовки до вимог сучасних освітніх стандартів та з метою підвищення якості роботи. У посібнику вміщено матеріали засідань методичного об’єднання вчителів музичного мистецтва, семінарів-практикумів, ШСМВ: презентації та методичні рекомендації.

Посібник укладено відповідно до ЗМІСТУ , із якого дуже зручно можна «увійти» на будь-який слайд, де розміщені матеріали з різних тем.

Посібник укладено так, що у режим Змісту можна вийти з будь-якого слайду.

2. Тимчасовою творчою групою вчителів музичного мистецтва з метою підвищення ефективності роботи педагогів укладено електронний посібник «Мультимедійний супровід уроку музичного мистецтва».

Представлені у посібнику мультимедійні уроки-презентації та відео сюжети призначені: • для вивчення нового матеріалу, пред'явлення нової інформації;

 • для закріплення набутих знань, відпрацювання навчальних умінь і навичок;

 • для повторення, практичного застосування одержаних знань, умінь навичок;

 • для узагальнення, систематизації знань.

Кожен урок містить додаток-конспект.
3. Методична гра «Ерудит» створена з метою підвищення науково-методичного рівня педагогів. Використовується як індивідуальна або групова форма роботи у ході проведення шкіл методичної майстерності, школи становлення новопризначеного педагога, семінарів-практикумів тощо. Цей своєрідний тестівник має 2 розділи: «Методичний ерудит» (тестові запитання на знання методики) та «Музичний ерудит» (методична гра на знання програмового змісту).

Пропоную Вам самостійно пройти кілька тестів «Методичного ерудиту», так я ми це робимо із вчителями, і перевірити себе на знання методики викладання музичного мистецтва. Запитання відібрані з різних напрямків.

«Ерудит» містить також текстовий додаток для вибору та внесення запитань, відповідно до теми перевірки та категорії педагогічних працівників. Завчасно підготувавши тести, можна використовувати їх вибірково .

Гра «Музичний ерудит» складається з 3 частин різної складності, які починаються відбірковими запитаннями, після яких учасники гри, що якнайшвидше дали правильну відповідь, продовжують змагатися далі… Цю гру можна використовувати і для роботи з учнями.Андріюк Оксана Олегівна, вчитель Семидубського аграрного ліцею і ЗОШ І-ІІ ступенів
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ
Сучасна навчальна програма вимагає від учнів уміння працювати з інформацією, потік якої постійно зростає. Тому проблема збереження і розвитку навчальної мотивації школярів завжди була і буде актуальною . Головне завдання сучасного вчителя вбачаю у пробудженні та розвитку інтересу до оволодіння знаннями. Я, як вчитель музичного мистецтва, намагаюсь підтримувати інтерес учнів до музики та залучаю їх до творчої діяльності.

На своїх уроках: • використовую інтерактивну навчальну діяльність, яка суттєво відрізняється від простого пошуку інформації в Інтернеті та надає можливість знайти нове для себе;

 • звертаю особливу увагу на важливість формування навичок роботи з ІКТ;

 • підкреслюю, що важливо вміти знайти необхідну інформацію, опрацювати її та застосувати для вирішення певних завдань та проблем.

Під час підготовки до уроків сама постійно користуюся комп’ютером та привчаю учнів працювати з ним. Застосування мультимедійних засобів дає можливість комбінувати на одному уроці значну кількість цікавих завдань, залучаючи до роботи більшу кількість учнів. Тому для активізації пізнавальної діяльності використовую ресурси мережі Інтернет. Отримання й обробка через Інтернет різноманітної музичної інформації допомагає мені розвивати пізнавальний інтерес до музики, а також долучати учнів до вивчення світового та вітчизняного музичного мистецтва.

Мережу Інтернет застосовую в шкільному музичному навчанні для: отримання доступу до сучасних оригінальних навчальних матеріалів (тексти дитячих музичних і музично-драматичних творів, матеріали про композиторів і діячів мистецтва). Матеріали для створення авторської історичної казки «Козак Мамай, або Співуча Золота Колиска» брала з літератури в обласній бібліотеці та з Інтернет-ресурсів. З цих же джерел я підготувала кілька дитячих казок, з якими виступаємо в дитсадках і початкових школах району.

Доступними для кожного є мої презентації, розробки уроків і виховних заходів, матеріали з досвіду роботи, розміщені на сайті «Інтернет-портфоліо методиста».

Використання Інтернету значно посилює індивідуалізацію навчання. Так під час підготовки до засідання районного клубу любителів класичної музики та літератури з теми «І кохання, і музика, і література…» мої учні, учасники музично-драматичного гуртка, активно працювали з інтернет-ресурсами, підбирали матеріал для виступу.

Присутність наставника в житті дитини, як чинник її самореалізації, важлива. Готую до такої роботи і батьків, бо без їх підтримки і участі моя робота була б мало результативною. Адже діти щовечора проводять із планшетом чи комп’ютером. І це велика перемога, якщо вони готують доповіді про композиторів, ознайомлюються і поширюють патріотичні твори, обмінюються своїми музичними смаками і уподобаннями в соціальних мережах. У «ВК» та фейсбуці підписуюсь в групи до дітей, щоб мати змогу розуміти, якою саме музикою живуть мої вихованці, прослідкувати і спрямувати смаки дітей до елітної культури, попередити надмірне захоплення кітчем. В соціальних мережах діти активно коментують, включаються в обговорення улюбленої музики, в гарячі суперечки і дискусії. Радує те, що мої вихованці люблять «Бітлів» і розуміють велич Бетховена, шанують українську естрадну класику.

Широкі можливості для творчості учнів шляхом інтеграції різних видів мистецтва надає нова програма з музичного мистецтва, яка вирішує проблему успішного формування в учнів комплексу компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

У процесі вивчення програмового матеріалу мотивую до навчальної діяльності, створюю проблемні ситуації, ознайомлюю учнів із різними стандартними та нестандартними ситуаціями. Наприклад, на уроці у 6 класі «Світлий геній України» (по творчості Леонтовича), актуалізуючи опорний досвід, запитую, що об’єднувати фільми «Гарі Потер», «Сам удома» та мультфільм «Південний парк»? (Якщо діти не можуть відразу дати правильну відповідь, вмикаю запис пісні «Щедрик»). Розповідаю про значущість пісні «Щедрик» для світового мистецтва і лише після цього повідомляє тему і завдання уроку.

Діти самі залюбки складають тексти з помилками, обмінюються ними і вправляються в уважності, створюють кліпи до пісень тощо. Такі завдання сприяють формуванню в учнів компетентності в життєвих ситуаціях через розв’язування ситуативних задач, формують особистісне ставлення до проблеми, що вирішується, вчать орієнтуватися в навчальному матеріалі та переносити ці знання на інші сфери життя.Приклад. У 7-му класі при вивченні теми «Образи війни», перед прослуховуванням Симфонії №7 Д.Шостаковича, з’ясовуємо: «Яким було життя людей в блокадному місті? Яким чином музика допомогла тим, хто тримав зброю? Що спільного в цій історичній ситуації з новітньою історією України, із сучасністю, зокрема з обороною Донецького аеропорту? Запитую учнів, як вони сьогодні допомагають тим, хто тримає зброю?» Діти пригадують свої листи і малюнки солдатам, підтримку коштами, які вони зібрали за Різдвяні колядування, а також пісні про вже сьогоднішню війну, які вони виконують на шкільних зустрічах із героями, на волонтерських співанках. Пісні про війну і перемогу діти шукають самі, самі монтують ролики-звернення до дітей Східної України, до вояків, до влади. Саме війна на Сході України, події «Революції Гідності» є важливими чинниками у формуванні патріотичних мистецьких смаків дітей.

Застосування на уроці комп’ютерних тестів і діагностичних комплексів дозволяє за короткий час отримувати об’єктивну картину рівня засвоєння матеріалу і своєчасно його скоригувати. І, як результат – формується інформаційна компетентність учнів, адже ця робота пов’язана з культурою мислення, аналітичною рефлексією, вчить самостійно приймати рішення.

Професійну діяльність з виховання інформаційно компетентного учня реалізую в позаурочній та гуртковій роботі. У музично-драматичному гуртку та гуртку «Хороспів», які працюють за моїми авторськими програмами, культивую творчі можливості вихованців. Прагну розгортати самостійне перенесення знань, умінь, способів дій, одержаних на уроці, в ситуацію діяльності у дитячій виставі, відійти від масової синтетичної музики та наблизити дітей до живої. Учні мають можливість відчути себе звукорежисерами, музичними редакторами, художниками-модельєрами, ведучими акторами театру, учасниками хору і солістами. Така робота готує дітей до свідомого вибору професійної діяльності в майбутньому, формує ключові компетентності. Саме діти були ініціаторами виготовлення декорацій до опери «Коза-Дереза» Миколи Лисенка. Юні модельєри створювали ескізи костюмів до інших вистав, йдучи в ногу з новітніми тенденціями моди, вносячи творчі елементи в свої костюми.

Використовую час канікул для навчальних екскурсій-пошуків: «Веснянки у нашому селі», «Колядки і щедрівки Дубенщини», «Літо в дитячих піснях» і ін. Зібраний учнями матеріал допомагаю систематизувати і використовую на уроках.

Забезпечення інформаційної діяльності вчителя і учнів мультимедійним проектором, інтерактивною дошкою, веб-камерою, індивідуальними планшетами, комп’ютерною мережею і швидкісним Інтернетом, який є в нашій школі, сприяє розвитку музичного інтересу школярів.

Формування інформаційної компетентності учнів на уроках мистецьких дисциплін шляхом використання ІКТ є необхідною умовою подальшої максимальної реалізації особистості в сучасному житті.Попілевич Мар’яна, учениця Смизької ЗОШ І-ІІІ ступенів Дубенської районної ради
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА – ОБОВ’ЯЗКОВЙ АКТИВ УЧНЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
Слайд 2

О музика! Яке це справді диво!

Вона підносить в сині небеса,

Ти невагомий і летиш щасливо,

А навкруги простори і краса.

І стільки щастя, радості легкої,

Любові, світла, ласки навкруги,

Краси божественної, неземної,

Реальність враз втрачає береги…

А хвиля музики тебе несе, гойдає,

Відносить в загадковії світи.

І вабить душу, ніжно пригортає,

Частиною її стаєш і ти.

І все земне уже неактуальне,

А лише музика в душі твоїй луна,

То спрагла, лагідна, а то печальна,

Але тобою випита до дна.

Музика супроводжує людину впродовж життєвого шляху. Відомий філософ Ніцше писав: «Без музики немає життя».Слайд3

Саме під таким девізом навчаються, живуть і творять учні Смизької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. І сьогодні я, Мар’яна Попілевич, учениця 10 класу, запрошую Вас у подорож стежками музичного мистецтва у нашій школі.Слайд4

Оскільки наш навчальний заклад найчисельніший у районі (тут навчається 484 учні та працює 55 творчих педагогів), то й ми, як єдиний колектив, «йдемо в ногу» з вимогами сьогодення з твердим переконанням «Хто володіє інформацією, той володіє світом».Слайд5

Наші педагоги вчать відбирати серед безлічі необхідну незасмічену інформацію уже починаючи з початкових класів. Щоб досягти цієї мети школярі 1-4-х класів насамперед під час уроків музичного мистецтва вчаться працювати з підручниками, словниками, різноманітними пам’ятками.

Оскільки наш навчальний заклад бере участь у Всеукраїнському проекті «Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості», то на заняттях гуртка «Акваленд» учні поглиблюють свої знання з англійської мови в поєднанні з музикою, використовуючи інформацію з мережі Інтернет: знаходять дитячі пісні англійською мовою, виконують їх, а також обмінюються набутими знаннями з однолітками під час проведення різноманітних змагань, вікторин.

Слайд6

Цьому сприяє оснащення школи 2 кабінетами з мультимедійним забезпеченням та 2 комп’ютерними класами.Слайд7

Проте головним завданням предмету «Музичне мистецтво» є виховання не просто слухачів музики, а активних учасників самого процесу навчання. Це включає можливість побачити мюзикли, рок-опери, балетні вистави, здійснити віртуальні екскурсії до музею музичних інструментів, подорожувати країнами та епохами, знайомлячись із зразками музичного мистецтва, кращими виконавцями світу, з різноманітними стилями і напрямками в музичному мистецтві.Слайд8

Наступною сходинкою творчої реалізації школярів на уроках музики є підготовка повідомлень за певними темами, підкріпленими презентаціями. Учні 7-8-х класів створили власні презентації на теми «Музичні символи України», «Вирушила музика в похід», «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине», «Тема материнства в музичних творах».Слайд 9 Крім того, учні 8-х класів підняли свій естетичний рівень, долучившись до створення інтегрованого проекту про всесвітньо відомого композитора Фредеріка Шопена «Родом – Варшав’янин, серцем – поляк, талантом – громадянин світу». Об’єднані в групи музикознавці, літературознавці, історикознавці вели дослідницьку та пошукову роботу, намагаючись знайти відповідь на ключове питання: чому творчість Ф.Шопена є важливою у нашому житті? Працюючи з бібліотечною літературою, журнальними статтями, даними з Інтернету, слухаючи та аналізуючи музичну творчість великого митця, учні переглядали відеозаписи творів Шопена, самі їх виконували, підготували та продемонстрували власні презентації, випустили шкільну газету «Віки не власні над мистецтвом».

Слайд 10

Робота над проектом допомогла учням стати знавцями та прихильниками високого таланту видатного композитора. І як результат – подяка Польського Інституту в Україні, організатора Міжнародного конкурсу «Дітям про Шопена».Слайд 11

Ефективним є отримання інформації за допомогою відеоуроків. Учні долучаються до творчості відомих музикантів, які для популяризації своєї музики записують твори на різних сайтах. Наприклад, прихильники сера Пола Маккартні можуть тепер навчитися виконувати його пісні в он-лайн за допомогою відео уроків, які дає сам маестро. Гру на українських народних інструментах, зокрема бандурі, пропагує бандурист світової слави Віктор Мішалов. На слайді ви можете переглянути електронні адреси сайтів, на яких розміщені відео уроки.Слайд 12

Музика супроводжує людину з перших днів життя. Часи змінюються, а музичні шедеври різних стилів не старіють, є популярними серед сучасної молоді. З метою обміну зразками класичних та сучасних стилів музики, група учнів школи створили сторінку «ВКонтакте», де молодіжна спільнота нашого селища має можливість обговорити як сучасну музику, так і обмінятися улюбленими класичними композиціями.Слайд 13

Найвищим виявом музичного виховання учнів Смизької школи є їх участь в Зразковому дитячому духовому оркестрі «Смига» під керівництвом заслуженого працівника культури, «відмінника освіти України», Гайдайчука Василя Даниловича, який довів, що кожна дитина – це творча особистість, здатна творити музику. Гордістю переймається серце, коли бачиш на сцені 130 учасників оркестру, у виконанні яких звучать твори відомих композиторів «Променад. Полька» С.Цемана, «Метелиця» В.Соловйова-Сєдого, «Жильвінас» Войцескаускаса та багато іншихСлайд 14

Приємно повідомити, що випускницею цього колективу є наш вчитель музики. Я теж є учасницею духового оркестру і вважаю, що людина, яка любить музику, здатна примножувати культурні багатства свого народу, вона, безперечно, стає національно свідомим громадянином України, патріотом.


Слайд 15

Я пам’ятаю відчуття гордості, що переповнило мою душу, коли залунали перші акорди Гімну держави на найвищій горі України Говерлі, виконаним нашим колективом!Шнирук Вікторія Михайлівна, вчитель образотворчого мистецтва (Мильчанська ЗОШ І-ІІІ ступенів)
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ З ПІДТРИМКОЮ ІКТ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Вміння знаходити обдарованих і здібних дітей – талант, а вміння їх вирощувати – мистецтво. Це є головним моїм професійним мірилом, яке допомагає вчити дітей творити прекрасне.

Саме використання інформаційних технологій на уроках мистецтва сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості дитини, насамперед розвитку її творчих здібностей.

Пропоную до вашої уваги інтерактивні вправи з підтримкою ІКТ, які я використовую на уроках образотворчого мистецтва.

Дітям подобається відпочинок у кафе «Палітра Асорті». У запропонованому меню:

• салат «Загадковий»;

• закуска «Здоровя»;

• десерт «Фантазійний».

Салат «Загадковий» - доцільно використовувати для мотивації творчої діяльності на першому етапі уроку. Для глибини опанування навчального матеріалу практикую використання вправи «Гронування». Зокрема при вивченні теми «Портрет». Дана вправа дає можливість учням розрізняти зображувальні особливості даного виду мистецтва.

З метою розвитку творчої художньо-образної уяви часто використовую вправу «Асоціативний кущ», що збагачує не лише фантазію дітей, а й спонукає до художнього втілення.

Шановні колеги, пропоную спробувати себе в ролі учнів і підібрати асоціації до слова, яке бачите на екрані – ярмарок.

Для того, щоб краще відчути смак закуски «Здоров’я», запрошую за допомогою «Релакс-терапії» зануритись в прекрасне (перегляд відео).

Вивчаючи новий матеріал, – зазираємо у галерею художника (перегляд відео).

Наступна вправа - створення музичного малюнка.

На заключному етапі передбачено десерт «Фантазійний».

На етапі підведення підсумків спільної творчої діяльності використаємо вправу сенкан. Як приклад для Вас - тема «Пейзаж».

Підведемо підсумки вправою «Рефлексія»

У кожному кафе після смачного частування подають рахунок. А Ваш рахунок це побажання, запитання, пропозиції.

Я прагну краплею добра

Дитяче серце оживити,

Відкривши Всесвіту красу,

Щоби прозріти, відчути і любити.

Хіба не варто задля цього жити?Гандзюк Леся Володимирівна, вчитель Привільненської ЗОШ І-ІІІ ступенів
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ

НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Формування інформаційної компетентності, перш за все, припускає формування універсальних навичок мислення і вирішення задач. До них відносяться уміння спостерігати і робити логічні висновки, використовувати різні знакові системи і абстрактні моделі, аналізувати ситуацію з різних точок зору, розуміти загальний контекст і приховане значення висловів, неухильно самостійно працювати над підвищенням своєї компетентності в цій сфері.Тому своїм завданням вважаю - управляти процесами творчого пошуку учнів, йдучи від простого до складного: створення ситуації, що сприяє творчій активності та спрямованості дитини, розвиток його уяви, асоціативного мислення, здатності розуміти закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші творчі завдання.

А одним з найефективніших засобів досягнення мети є використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання, які забезпечують позитивну мотивацію здобуття знань, активне функціонування інтелектуальних і вольових сфер, сприяють розвитку творчої особистості.

Вважаю, що сучасному вчителеві необхідно вибрати те «зерно», що дасть змогу створити ефективний результат уроку. І цим «зерном» є використання ІКТ. Творчий підхід учителя до побудови та проведення уроку, насиченість різноманітними прийомами, методами та формами викладання зможуть забезпечити його ефективність.

Перш за все слід, щоб учні пам’ятали, що:

1) комп'ютер - інструмент пізнання,

2) комп'ютер - інструмент навчання,

Один із способів розвитку пізнавальної активності учнів – це використання мультимедійних технологій, презентацій, які дають змогу :


 • підвищити активність і привернути ще більшу увагу учнів до уроку.

 • економію часу на уроці;

 • глибину занурення в матеріал;

 • підвищену мотивацію навчання;

 • інтегративний підхід в навчанні;

 • можливість одночасного використання аудіо-, відео-, мультимедіа-матеріалів;

 • можливість формування комунікативної та інформаційної компетенції учнів, тому що учні стають активними учасниками уроку не тільки на етапі його проведення, а й при підготовці, на етапі формування структури уроку;

 • залучення різних видів діяльності, розрахованих на активну позицію учнів, що одержали достатній рівень знань з предмета, щоб самостійно мислити, сперечатися, міркувати, що навчилися вчитися, самостійно добувати необхідну інформацію.

Використовувути комп’ютер на уроці потрібно і більше того, необхідно.Я вважаю, що насамперед, для демонстрації наочності. Крім того - це віртуальні екскурсії в музеї, це споглядання майстер-класів. І як підсумок та результат роботи вчителя на уроці. Вміння зацікавити і занурити в матеріал, вдома учні використовують комп’ютер для пошуку інформації, складання власних презентацій та перглядів знову тих самих майстер-класів, для саморозвитку в мистецтві.

Інформаційно-компютерне оформлення уроку, як яскрава обгортка, викликає у дітей бажання скоштувати цукерку під назвою «урок». Мотивація навчальної діяльності зростає в декілька разів.

Презентація мені на уроці допомагає підвищити:


 • якісний рівень використання наочності на уроці;

 • продуктивність уроку;

 • реалізувати міжпредметні зв’язки

 • зростає рівень знань учнів;

 • змінити ставлення школярів до комп’ютера (адже вони починають сприймати його не як сучасну іграшку, а як універсальний інструмент для ефективної роботи в будь-якій галузі людської діяльності).

Використання комп’ютерних технологій на уроках образотворчого мистецтва дозволяє мені формувати та розвивати в учнів такі компетентності: саморозвиток та самоосвіту, інформаційну, комунікативну, полікультурну, а за умови залучення прикладних комп’ютерних програм, ще й компетентнісну продуктивну творчу діяльність.

Робота з мультимедійними посібниками дає можливість урізноманітнити форми роботи на уроці за рахунок одночасного використання ілюстративного, статистичного, методичного, а також аудіо-та відеоматеріалу.

Така робота може здійснюватися на різних етапах уроку: • як спосіб створення проблемної ситуації;

 • як спосіб пояснення нового матеріалу;

 • як форма закріплення вивченого;

 • як спосіб перевірки знань у процесі уроку.

У своїй педагогічній практиці, завдяки використанню презентацій, я спостерігаю:

 • підвищення інтересу до вивчення предмета;

 • більш швидке і глибоке сприйняття викладеного матеріалу;

 • концентрацію уваги;

 • включення всіх видів пам'яті: зорової, слухової, моторної, асоціативної;

 • зростання мотивації до навчання;

 • в процесі демонстрації презентації учні набувають досвід публічних виступів.


Мені презентація допомагає:

 • при перевірці, закріплені знаннь учнів (після того як відповів учень, з'являється правильну відповідь);

 • ілюстративний матеріал подавати у певній послідовності і сконцентрувати увагу учня;

 • репродукції демонструвати крупним планом;

 • повторювати великий обсяг матеріалу в певний проміжок часу;

 • підвищувати ефективність уроку;

 • проявляти творчість, індивідуальність;

 • уникати формального підходу до проведення уроків.

На даний час мною створена низка комп'ютерних презентацій до різних тем програмового матеріалу «Декоративно-прикладне мистецтво»(5 – 7 класи),«Світлотінь»(6 клас), «Архітектура» (7 клас)

Вдало проведена робота завжди потребує значних зусиль і плідної співпраці вчителя і учня. У Святому письмі сказано:«Блаженна людина, що насичується від плодів своєї праці і шукає в ній утіху». І це є істина.

Істина до якої, ми вчителі, прагнемо щоуроку.
ЗМІСТ

Панасюк Ірина Леонідівна

НОВІ ПАРАДИГМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ У ВЧИТЕЛІВ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ3

Копко Лариса Іванівна

ВІД КОМПЕТЕНТНОГО УЧИТЕЛЯ ДО КОМПЕТЕНТНОГО УЧНЯ. СИСТЕМА РОБОТИ З РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДИХ ПЕДАГОГІВ6

Андріюк Оксана Олегівна

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ9

Попілевич Мар’яна

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА – ОБОВ’ЯЗКОВЙ АКТИВ УЧНЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ13

Шнирук Вікторія Михайлівна

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ З ПІДТРИМКОЮ ІКТ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА17

Гандзюк Леся Володимирівна

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА19

Науково-методичне видання


Сучасні методи формування інформаційної компетентності учнів на уроках мистецтва
Тематичний збірник праць


обласного семінару-практикуму для методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів із музичного, образотворчого мистецтва


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал