Структура правової освіти і виховання Роботу підготувала заступник директора з виховної роботи Корнійчук О. М. Система безперервної правової освіти і вихованняСкачати 268.89 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір268.89 Kb.


Структура правової освіти і виховання

Роботу підготувала

заступник директора

з виховної роботи

Корнійчук О. М.
Система безперервної

правової освіти і виховання

Правова освіта і правове виховання – це цілісна система , що охоплює всі сфери діяльності навчального закладу, сприяє вихованню правової свідомості, демократичних громадянських цінностей і поведінки всіх учасників освітнього процесу, передбачає використання практично орієнтованих та інтерактивних методів навчання.Напрямки правової освіти

І напрям Правова освіта та виховання учнів школи І ступеня

Добре відомо, що молодші школярі суворіше, ніж дорослі, дотримуються правил гри і дитячого кодексу поведінки. На ці риси дитячої справедливості ми спираємось у правовій освіті та правовому виховані молодших школярів. Принципи права цілком доступні дітям 6-9 років, треба тільки використовувати відповідні сюжетні приклади.

Форми роботи з такими дітьми розширюються, передбачають не тільки проведення бесід, виставок малюнків, а й:


Організаторами у правовиховній та правоосвітній роботі виступають дирекція школи, класоводи, лекторські групи старшокласників, психологічні служби навчальних закладів, бібліотеки.

ІІ напрям Правоосвітня та правовиховна робота з учнями школи ІІ ступеня

З 2001-2002 навчального року у 8-х класах викладається курс «Живи за правилами». Велике значення при організації занять з курсів «Основи правознавства» і «Практичного права» має використання активних форм навчальної роботи: ділових ігор, дискусій, ситуаційних методик, парної роботи, роботи в групах. Такі методи дозволяють учням включатися в активний процес пізнання світу, людей і самих себе, формують уміння і навички характеризувати явища і процеси суспільного життя, знаходити інформацію, аналізувати та оцінювати її, формувати й висловлювати свою власну думку, робити вибір і займати власну позицію.

У 9-х класах учні продовжують опановувати основи однієї з найважливіших для громадянина України наук «Основ правознавства».

ІІІ напрям. Правоосвітня та правовиховна робота із старшокласниками.

Учні старших класів не тільки мають можливість удосконалювати свої знання з правознавства на уроках курсів «Основ правознавства» та «Людина і світ», а й відвідувати факультативи з правознавства, бути членами гуртків «Феміда», відвідувати правовий лекторій. Учні старших класів віддають перевагу діяльнісно-практичним формам роботи: • конференціям;

 • диспутам;

 • проведенню «Круглих столів»;

 • створенню лекторських груп, які готують цикл бесід правової тематики для молодших школярів.

ІV напрям. Правоосвітня робота з батьками.

Для роботи в цьому напрямку залучаються: дирекція школи, класні керівники, учителі правознавства, шкільний психолог та представники правоохоронних та соціальних служб.

У кожному навчальному закладі діє університет правових знань для батьків.

Також ми прагнемо залучати батьків до виховних заходів, які відбуваються у школі. Звичайним явищем у школі є проведення тренінгів для батьків, на яких обговорюються питання взаємовідносин батьків і дітей, права дітей та батьківські обов’язки.V напрям. Підвищення правової і професійної компетентності педагогів.

Для того, щоб проводити грамотно й ефективно правоосвітню та правовиховну роботу, учитель повинен бути підготовлений, знати головні положення чинного законодавства, бути зразком для учнів і їх батьків.

Питання правової самоосвіти вчителів постійно обговорюються на педрадах, учителі правознавства своєчасно проходять курси підвищення кваліфікації у ТОІПО.

Створена у школі система впровадження безперервної правової освіти базується на застосуванні як традиційних, так і інноваційних педагогічних технологій. Слід звернути увагу на наскрізність правової системи – від дошкільної освіти до свідомої необхідності підвищувати власну правову компетентність шляхом самоосвіти.

Наступним кроком нашої діяльності є оптимізація створення системи правової освіти.

Система правової освіти і виховання

Ми будуємо правову державу, громадянське суспільство , тому в дітях необхідно сформувати певні суспільні цінності: • політичні:

суверенітет, незалежність, народовладдя, право нації на самовизначення, свободу вибору громадянства тощо;

 • правові, ідеологічні:

мир, свобода, рівність, справедливість, толерантність тощо;

 • економічні:

економічне благополуччя, матеріальний добробут, економічна стабільність, соціально-орієнтований ринок;

 • соціальні:

соціальна справедливість, самореалізація особистості, соціальна захищеність тощо.

У нашій школі розроблено модель випускника школи. Перш за все, він має бути здібним до самовизначення і самореалізації. Він повинен мати високий рівень правової культури та правової свідомості. Сам термін «правова культура» охоплює:

а) певний рівень правового мислення і чуттєвого сприйняття правової дійсності;

б) стан процесів право творення та реалізації норм права;

в) специфічні способи правової діяльності.

Правове виховання в нашій школі здійснюється на основі Конституції України, Програми правової освіти населення України, затвердженої Кабінетом Міністрів України (Постанова № 366 від 29 травня 1995 року) та річного плану роботи школи.

Правове виховання – це складова частина виховання в цілому. Але правове виховання впливає не тільки на свідомість, а й на відповідальну сторону поведінки, формує переконаність у необхідності суворого додержання законів, прав та обов’язків. Кінцевим результатом правового виховання є реальні справи, вчинки у сфері правових відносин, які свідчать про дієвість правового виховання.

Загальна мета та конкретні завдання правового виховання вирішуються в процесі навчальної діяльності. Одночасно виділяються конкретні й безпосередні задачі правового виховання. До них відносяться: • формування в кожного учня системи знань з питань основ держави та права, розвиток інтересу до цієї галузі знань і зв’язок права з навколишньою дійсністю;

 • формування поваги до держави, до її законодавчих та виконавчих органів;

 • прищеплення навичок право свідомої поведінки;

 • виховання нетерпимості до різноманітних правопорушень;

 • формування потреб та умінь активно захищати в установленому законом порядку свої права та законні інтереси інших осіб.

Правова освіта та правове виховання – це цілеспрямована систематична діяльність по формуванню і підвищенню в учнів правосвідомості та правової культури.

Правова освіта в нашому навчальному закладі спрямована, перш за все, на формування певного рівня знань з правових дисциплін, на ранню допрофесійну (довузівську) підготовку школярів, які пов’язують своє подальше навчання із закладами юридичного профілю.Схема забезпечення виконання

Програми правової освіти населення

Забезпечення безперервної

правової освіти

Забезпечення

правового виховання

Організатори

Форма роботи

Організатори

Форми роботи

 • Дирекція школи

 • Кафедра гуманітарних дисциплін школи

 • Вчителі права

 • Психолог школи

 • Соціальний педагог

 • Бібліотекар

Виконання навчальних програм

«Права дитини» (1-4 класи); «Правова етика» (5-6 класи); «Вчимося бути громадянами» (7 класи ; «Живи за правилами» (8 класи); «Практичне право» (9 класи); «Основи правознавства» (10, 11-Б класи)

Людина і світ (11 класи)
Уроки

Уроки – практикуми

Лекції

Семінари


Олімпіади

«Круглі столи»

Інтерактивні ігри

Практичні заняття

Анкетування

Консультації юристів
 • Дирекція школи

 • Кафедра гуманітарних дисциплін школи

 • Вчителі права

 • Психолог школи

 • Бібліотеки

 • Служба у справах дітей

 • Управління юстиції

 • Відділ кримінальної міліції

 • Рада школи

 • Органи самоврядування

З учнями

Факультативи

Гуртки

Правові лекторіїКонкурси (Всеукраїнські, обласні, міські, шкільні)

Тиждень правових знань

Випуск газет

Виставки


Конференції

«Круглі столи»


З батьками

Університет правових знань

«Круглі столи»

Конференції

Бесіди

Консультації юристів та психолога школиАнкетні опитування

Засідання Ради школи

Засідання ради профілактики правопорушеньСистема правової освіти і виховання

Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2


Гуманізація навчального спілкування в умовах особистісно орієнтованого

навчально-виховного процесу
Принципи виховання:

 • педагогічної діяльності та цілеспрямованості

 • цілісності та системності

 • природовідповідності

 • опори на дитячий колектив

 • забезпечення активної позиції учнів та їх представницьких органів у житті і колективній діяльності

 • зв’яку виховання з життям

 • єдність поваги і довіри до особистості та вимогливість до неї

 • єдність прав, свободи вибору та відповідальності особистості


Максимальний розвиток особистості:

Когнітивний


Соціально-моральний


Духовний


Фізичний
Я – людина

Я – член сім’ї

Я – учень школи

Я – житель Тернополя

Я – громадянин України

Я – житель планети
Суб’єкти виховного впливу

Сім’я


Педагогічний колектив:

кл. керівники, вчителі історії і правознавства,

вчителі ОБЖ,

адміністрація
Учнівський колективПравоохоронні органи і службиГромадськість,

соціальне середовище

Зміст (основні напрямки виховної роботи)

Ціннісне ставлення

до себе


Ціннісне ставлення

до сім’ї, родини, людейЦіннісне ставлення

до праці


Ціннісне ставлення

до природиЦіннісне ставлення

до культури і мистецтваЦіннісне ставлення до суспільства і державиЗміст

Просвітницька робота Профілактика правопорушень

Навчальні предмети:

Живи за правилами(8)

Практичне право(9 кл.)

Основи прав.(10, 11)

Людина і світ (11кл.)

Проведення днів, тижнів, місячника правових знань
Зустріч з працівниками правоохоронних органів
Облік дітей ,схильних до правопорушень
Діагностично-прогностична та корекційно-реабілітаційна робота психолога з учнями
Робота кл. керівників, наставників (членів учн. ради самовряд.) з дітьми, схильними до правопорушень
Чергування по школі учнів і вчителів
Контроль за станом відвідування
Засідання ради школи, ШРППРобота з батьками з асоціальних сімей
Зустрічі з працівниками служби у справах дітей та відділу кримінальної міліції у справах дітей
Щотижневий аналіз відвідування на засіданні Ради учнівського самоврядування і наради при директорі із заступниками
Щоденне контролювати ЗДВР і органом учнівського самоврядування відвідування школи
Накази, засідання педагогічної ради


Участь класних керівників в огляді-конкурсі на кращу організацію правової освіти і виховання, класні годиниВЧИТЕЛІ,

ЯКІ ЧИТАЮТЬ

В КЛАСІ

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИМОГ ДО УЧНІВ

ЗАЛУЧЕННЯ

УЧНІВСЬКОГО

САМОВРЯДУВАННЯ,

ГРОМАДСЬКИХ

ОРГАНІЗАЦІЙ

КСН, ІСН, ПРОКУРАТУРА, СУД...

БІБЛІОТЕКА

ШКОЛИ


НАСЛІДКОВО-ВИКОНАВЧИЙ

ПРОФІЛАКТИЧНИЙ


РАДА ПРИ

ДИРЕКТОРІ,

КОМІСІЯ

РАДИ ШКОЛИ,ВПЛИВ НА БАТЬКІВ

(СІМ'Ю)


ІНДИВІДУАЛЬНА

РОБОТА З УЧНЕМ,

БАТЬКАМИ,

ШКІЛЬНИЙ ОБЛІКСПІВПРАЦЯ З

ПРАВООХОРОННИМИ

ОРГАНАМИ

ВИВЧЕННЯ КОЛЕКТИВОМ ОТОЧЕННЯ, СЕРЕДОВИЩА

РОБОТА КЛАСНОГО

КЕРІВНИКА З

УЧНЕМ,

БАТЬКАМИ


ДІЯЛЬНІСТЬ

ГУРТКІВ


ПРАВОВОГО

ЦИКЛУ


КЛАСНІ

УЧНІВСЬКІ,

БАТЬКІВСЬКІ

ЗБОРИ


ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ


ПРАКТИЧНИЙ

ПСИХОЛОГ


БАТЬКИ

УЧНЯ


СПОСТЕРЕЖЕННЯ, ІНФОРМАЦІЯ

КЛАСНОГО КЕРІВНИКАКЛАС

УЧЕНЬ

ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З ВИХОВНОЇ РОБОТИ
Рівні та етапи впливу педколективу школи на учня щодо попередження та профілактики правопорушень

Схема роботи

Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2Учень

Декади : правових знань,

профілактики шкідливих

звичок та боротьби

зі СНІДом

Загальношкільна

батьківська

конференція «Вічна проблема: батьки і діти»

Години класного

керівника

на правовиховну

тематику
Тернопільської міської ради Тернопільської області


Адміністрація

школи

Робота

психологічної

служби

Анкетування

Чи схильний тидо наркотиків “

Зустрічі з

працівниками

правоохоронних

органів, ДАІ, юристами

Зустрічі з лікарями -

наркологами,

венерологами

Органи учнівського

самоврядування

Класний

керівник

Виставка літератури

в шкільній бібліотеці

Облік дітей з

неблагополучних

сімей та схильних до

правопорушень

Університет

батьківських

знань


Форми і методи профілактичної роботи з учнями

Правова освіта та виховання у школі ґрунтується на особистісно зорієнтованому підході до учнів, опирається на взаємодію педколективу, сім’ї та громадськості.

Форми і методи профілактичної роботи з учнями:

За формою:


 • масові (загальношкільні);

 • групові (ГКК, заняття військово-патріотичного гуртка);

 • індивідуальні (читання літератури)

За методом:

 • роз’яснювально-ілюстративні (бесіди, розповіді, диспути, повідомлення, зустрічі, конференції, перегляд кінофільмів, слайдів, відеофільмів);

 • дослідницько-пошукові (екскурсії, опрацювання зібраних матеріалів, захист робіт “Як не стати безробітним?”);

 • активні (ситуативно-рольові ігри, соціограма, ігри-інсценування, агітбригади).

Проводячи бесіди, розповіді, диспути, зустрічі, круглі столи на право виховну тематику, тісно співпрацюємо з працівниками правоохоронних органів, а саме дільничим інспектором 1 раз на місяць, службою у справах дітей 1 раз на місяць, працівниками ДАІ 1 раз в два місяці, співробітниками кримінальної міліції 1 раз на місяць, співробітниками органів юстиції 1 раз в семестр.

Одним з результативних методів роботи є перегляд кінофільмів, слайдів, відеофільмів з правової тематики. Школа тісно співпрацює з ТМЦССМ.

Тематика відеолекторіїв


 1. СНІД. Що він несе? (50 хв.), (проблеми поширення ВІЛ інфекції).

 2. Діти мають права ( 30 хв.), (питання правового виховання).

 3. Азбука статевого виховання ( 45 хв.), (питання статевого виховання, проблема ранніх статевих стосунків).

 4. Якщо б я раніше знав ( 40 хв.), (досвід батьків, діти яких наркомани).ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З

ПИТАНЬ НАРКОМАНІЇ, СНІДу

ТА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК

ФОРМИ

 1. Уроки валеології та охорони життя і здоров'я (окремі теми).

 2. Лекторій, лекторська група.

 3. Бесіди (колективні, індивідуальні).

 4. Виховні заходи (конкурси, ігри, лінійки, дні корисних порад).

 5. Дні (тижні, місячники) профілактики шкідливих звичок.

 6. Психологічні тренінги.

 7. Анкетування (тестування).

 8. Вивчення учнівських інтересів зайнятості в позаурочний час через опитування і
  контроль діючих гуртків, секцій, клубів.

 9. Зустрічі з медичними працівниками, представниками правоохоронних органів.

 1. Регулярний випуск номерів настінної інформації.

 2. Профілактичні консультації.

 3. Перегляд документальних фільмів, фотоматеріалів.

 4. Тематичні години інформації.

 5. Тематичні виховні години.

 6. Обговорення матеріалів преси, книг.

 7. Облік схильних до правопорушень, вживання наркотиків.

 8. Письмові роботи (диктанти, перекази).

 9. Диспут, дискусія, обмін думками.

 10. Усний журнал.

 11. Рольова гра (за темою).

 12. Свято здоров’я.

 13. Круглий стіл (діалог з проблем).

МЕТОДИ:

 • словесні;

 • наочні;

 • репродуктивні;

 • індуктивні;

 • дедуктивні;

 • методи самостійної роботи.

Результати роботи щодо правової освіти і виховання

Для того, щоб людина поважала закон, що є однією з ознак демократичного суспільства, вона повинна не тільки його знати і розуміти, виконувати правові приписи, а й мати відповідні особисті переконання щодо необхідності цього закону, тобто володіти правовою культурою.

Отже, правове виховання в широкому розумінні - це орієнтована на людину спеціальна педагогічна діяльність за участю педагогів, батьків, юридичної громадськості, державних органів та громадських організацій.

ї головна мета - формування у громадян демократичного суспільства високої правової культури та правосвідомості.

Виходячи з цього, правове виховання в школі розуміється нами, як творчий процес засвоєння учнями схвалених суспільством правових цінностей і норм, які підтримують нормальні правові відносини. Головна мета його полягає в тому, щоб спираючись на наявні в них знання, вплинути на інтелектуальну, емоційну і вольову сфери свідомості і на цій основі сформувати правильну правову орієнтацію, поважне ставлення до законів і моральних норм суспільства, усвідомлений вибір правомірних варіантів поведінки, почуття особистої відповідальності й розуміння невідворотності покарання за правопорушення, переконаність у необхідності законів для нормальної життєдіяльності суспільства і його членів, звичку додержувати чинного законодавства, брати участь у боротьбі з правопорушеннями.

Поряд з формуванням правової свідомості, підвищенням правової культури досягається і мета запобігання правопорушенням.

Роботу в цьому напрямку було розпочато на першому уроці 1 вересня 2012 року, на якому, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки по проведенні першого уроку, розглядались питання про демократичні здобутки та особливості становлення демократичного суспільства в Україні, виховувалась повага до національних, духовних, культурних надбань українського народу, розвивалось почуття відповідальності за майбутнє.

1 - 6 вересня 2012 р. у школі проведено Тиждень незалежності України «Я громадянин України», під час якого відбулися диспути, конференції з питань історії України; вшанування героїв визвольного руху, відвідування музеїв, випуск стіннівок.

У вересні 2012 року у навчальному закладі було проведено загальношкільний місячник "Увага, діти", під час якого ознайомлено учнів із Законом України "Про дорожній рух", проведено конкурс дитячого малюнку, зустріч — бесіда з працівником ДАІ "Діти і дороги".

Традиційно у школі проводиться місячник профілактики правопорушень, в рамках якого відбуваються зустрічі з працівниками правоохоронних органів, лікарями — наркологами; проводяться брейн - ринги "Чи знаєш ти закон" , лінійки по паралелях "Незнання законів не звільняє від відповідальності", анкетування "Молодь і протиправна поведінка", лекторій "Діти і закон" .

Формування право виховної свідомості школярів здійснюється через загально шкільні свята. У 2012 – 2013 н. р. із залученням усієї шкільної родини було проведено такі заходи:


 • День здоров’я (05.09.12 р.)

 • Святкова лінійка до Дня вчителя «Рівняємось на наставників»(05.10.12 р.)

 • Гарт твого майбутнього (14.02.13 р.)

 • Шкільний кубок КВК під гаслом «Час зіграний в КВК – час відсутній для правопорушень» (08.11.12 р.)

 • Всеукраїнський дитячий форум «Формула успіху правової держави очима дітей» 21.02. - 22.02.13 р.

Важливість впливу проведених заходів на формування правової культури учнів було відмічено засобами масової інформації.

Вдало впроваджуються елементи правового виховання на уроках: у 8-А класі - «Суд над злочинністю» (Войцишин С. В.), 11-Б класі – «Цивільно – правова відповідальність» (Ящишин Г. З.).

Окремо проводяться заходи по відзначенню Міжнародного дня порозуміння із ВІЛ – інфікованими, Дня прав людини.

З метою розширення правової освіти учнів запроваджено рубрику правової інформації у загальношкільній газеті “Це все про нас”, створено куток правової інформації.

Протягом навчального року класними керівниками практикувалося проведення інформаційних хвилин, на яких поряд із наголошенням на пам'ятні дати акцентувалася увага на правове підґрунтя тих чи інших подій.

Організовано батьківський всеобуч з метою покращення правових знань батьків, в якому часто беруть участь працівники правоохоронних органів, лікарі наркологи, венерологи.

В шкільній бібліотеці створено куточок інформаційно - популярної літератури, де зібрано матеріали по запобіганню та профілактиці шкідливих звичок, попередженню правопорушень.

Наказом № 138 від 01.09.2012 р створено ШРПП, яка проводить свої засідання 8 раз на рік згідно плану роботи.

На обліку не знаходиться жодний учень.

З метою покращення дисципліни та самодисципліни, попередження злочинності і хуліганства, в школі діє чітка система контролю за поведінкою на перервах і уроках. Зокрема проходить систематичне чергування класами на території школи поряд з черговим класним керівником та представником адміністрації. Для кращого контролю за поведінкою на уроках в класах заведено журнали відвідування та обліку роботи класу, в яких поурочно виставляються оцінки за роботу класу на уроці, санітарний стан, зауваження і пропозиції до учнів. В кінці місяця класними керівниками проводиться аналіз роботи класу та окремих його учнів.

Для формування відповідних особистих переконань правових установок в Тернопільській ЗОШ №2 читається курс „Правова етика", курс „Людина і світ" , проводяться години класного керівника "Бо ти на землі - людина", "Для кого писані правила поведінки" та інші, психологічною службою ведеться індивідуальна робота з учнями, які потребують особливої уваги.

Для визначення зайнятості учнів в позаурочний час проводиться акція "Сім'я і діти", мета якої зібрати інформацію про кожного учня: стосунки в сім'ї, стосунки з однолітками, інтереси та вподобання. Психологом школи було зібрано і доведено до відома дітей та батьків дану інформацію, вивчено питання про участь учнів закладу у гуртках, клубах, юнацьких організаціях. Учнів залучено до відвідування шкільних гуртків з правознавства: «Права дитини України» (керівник Лахманюк Л. В.); «Феміда» (керівник Ящишин Г. З.). В школі функціонує обласна дитяча організація «Голос дитини» (голова Іванюк І. В.). Систематично проводиться обмін інформацією з правоохоронними органами з метою запобігання правопорушенням.СТАН ПРАВОПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

Цікавими є форми роботи з дітьми на уроках «Практичного права» (вчитель Ящишин Г. З.). У листопаді проходив шкільний етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства, в якому брало участь 10 школярів.

У міському етапі олімпіади брало участь 3 учнів, зокрема

Купер Марія – 9 – Б, Голіяд Наталя – 10, Кутник Вікторія – 11 – Б.Як пропедевтичний, до вивчення навчального предмету «Правознавство», введено курси: «Права дитини» у 1-4 класах (вчителі Войцишин С. А., Лахманюк Л. В.); «Правова етика» у 5-6 класах (вчителі Максимишин Г. П., Ящишин Г. З., Войцишин С. А.); «Вчимося бути громадянами» у 7 класах (вчителі Іванюк І. В., Ушакова С. А.); «Живи за правилами» у 8-х класах (вчитель Войцишин С. А.). «Практичне право» викладається в 9-х класах, «Основи правознавства» у 10, 11-Б класах (вчитель Ящишин Г. З.). Гурток “ Феміда” відвідують учні 11 класів (керівник Ящишин Г. З.), гурток «Права дитини України» відвідують учні 4 класів (керівник Лахманюк Л. В.).

Клас

Кількість учнів

Середній бал успішності

Середній бал успішності з «Правова етика»

Середній бал успішності з «Вчимося бути громадянами»

Середній бал успішності з «Живи за правилами»

Середній бал успішності з «Практичного права»

5-А

21

9,06

9,9


5-Б

13

8,15

9


6-А

26

8,54

9,15


6-Б

19

8,6

10,26


7-А

28

7,59
97-Б

27

7
8,58-А

29

7,318,9
8-Б

30

7,188,7
9-А

31

7,36


8,03

9-Б

31

6,78


6,71

Успішність учнів свідчить про середній рівень обізнаності підлітків (13-14 р.) в питаннях практичного права, тому на уроках переважають такі форми і методи, як обговорення ситуацій, диспути, семінари, практикуми, рольові ігри тощо.

В школі введено курс «Людина і світ» (вчитель Іванюк І. В.) з метою усвідомлення учнями важливості змін в усіх сферах життя незалежної України, її національного відродження, щоб школярі знайшли своє місце в житті на основі знань отриманих під час вивчення предмету. На уроках переважають активні форми роботи.


Клас

Середній бал

Середній бал з курсу

«Людина і світ»Середній бал з основ правознавства


10-А

8,35

-

9,05

11-А

8,85

10,2

-

11-Б

9,04

10,53

9,32


Результати успішності за 2012/2013 н.р.

Видано навчальну програму факультативних занять із правознавства для учнів 9- 11 класів, яка сприяє успішному засвоєнню правових знань (автор Іванюк І. В.).

Учні школи активно беруть участь у міських змаганнях на правову тематику. Учні 10х-11х класів взяли участь у конкурсі на кращий реферат, вірш, малюнок на правову тематику. Учні 10-11 класів стали учасниками X Всеукраїнського турніру юних правознавців м. Біла Церква (керівники Іванюк І. В., Гайдамаха І. П.). Питання правового виховання і правової освіти неодноразово вивчались і виносились на розгляд педрад, нарад при директорові, а також розглядались на засіданні методичних об’єднань класних керівників та вчителів історії і правознавства. На засіданнях методоб’єднання класних керівників 5-8, 9-11 класів розглядались такі питання:


 • Лекція “ Українська сім'я — основа міцної держави” (Марусин Г. І., 20.09. 2012 р.)

 • Круглий стіл “Людське життя — найвища цінність” ( Дзюбак Н. Я., 20.09.2012 р.)

 • Круглий стіл “Я громадянин України і пишаюсь цим” (Муляр Т. В., 24.12.2012 р.)

 • Ділова гра “Виховання негативного ставлення до шкідливих звичок” (Попович Н. Г. 24.12.2012 р.)

 • Відкритий мікрофон “Роль батька у виховання сина”(Марусин Г.І., 21.02.2013 р.)

 • Думки в голос “Школа прав дитини” (Жаровська Н. В., 21.02.2013 р.)

 • Лекція «Вплив родини на виховання дитини» (Момот Н. П., 14.09.2012 р.)

 • Конкурс «Голосую за професію (Стецик Г. П., 19.10.2012 р.)

 • Агітбригада «Ми за здоровий спосіб життя» (Яблонська Л. Ф., 19.10.2012 р.)

 • Лекція «Моральне виховання у складному процесі формування всебічно розвиненої особистості» (Гайдамаха І. П., 13.12.2012 р.)

 • Тренінг «Стратегія» (Гусак А. В., 16.02.2013 р.)

На засіданнях методоб’єднання вчителів історії та правознавства розглядались питання:

 • Формування елементів правової культури учнівської молоді в умовах профільної школи (Ящишин Г. З.)

 • Впровадження заходів, спрямованих на сутність професійного самовизначення школярів (проведення Всеукраїнського форуму з правознавства, Іванюк І. В., Білоус Н. О.)

Бібліотекар школи Яблонська Л.Ф. систематично організовує виставки літератури, журналів, газет, в якій висвітлені питання правової освіти і виховання; постійно робить огляди нових надходжень.

Учнівське самоврядування школи створено з метою залучення учнів до організації навчального та виховного процесу в школі. Діяльність УРС школи спрямована на формування особистості дитини, лідера, захист прав та гідності учня, вміння керувати.

Учні обрали таку форму органів учнівського самоврядування як рада.

В структурі Учнівської Ради Самоврядування вагоме місце займає центр дисципліни і порядку, який бере активну участь у залученні правопорушників до громадсько-активної роботи, це: • віднаходити цікаву інформацію для газети УРС “Це все про нас”;

 • випуск тематичних стіннівок;

 • залучати до участі у проведенні виховних заходів та інше.

Члени УРС закріплюють за важковиховуваними учнями старшокласників, які виписують їхні оцінки, ведуть із ними бесіди, розмовляють із класним керівником про їхню успішність, поведінку, а потім звітують на засіданнях УРС.

Учнівська рада самоврядування прагне, під керівництвом педагога-організатора Білоус Н. О., вплинути на формування в учнів правопорушників потребу в громадській діяльності, бажання і готовність виконувати доручення, ширше залучати їх до справи, контролює дотримання статуту школи, зокрема правил поведінки учня.

Отже, велике значення у системі правового виховання має налагоджена робота шкільної ради учнівського самоврядування, яка залучає важковиховуваних учнів до різних видів громадсько–корисної діяльності, виконання доручень, надає їм шефську допомогу.

Література

1. В. Лисогор. Правова культура як елемент механізму реалізації прав і свобод громадян. // Підприємництво, господарство і право. — 2009. - № 5. ст. 19—21.

2. А. Кутиркін. Шляхи розвитку теорії та практики правового виховання населення України. // Право України. — 2008. — № 3. — ст. 122—125.

3. І. Голосніченко. Правосвідомість і правова культура у розбудові української держави. // Право України. — 2005. — № 4. — ст. 24—25.

4. Теорія держави і права: Підручник. / С. Л. Лисенков і ін. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 448 с.

5. Теорія держави і права: Навч. посіб. / В. М. Суботін і ін. — К.: Знання, 2005. — 327 с.

6. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник. — Харків: Консул. — 2001. — 656 с.

7. Макаренко Л. О. До проблеми формування правової культури в Україні. // Віче. — 2007. — № 18. — ст. 52—53.

8. Макушев В. П. Правова та громадянська культура як різновид соціокультурних факторів з формування системи стримувань і противаг побудови громадянського суспільства. // Право і суспільство. — 2009. — № 3. — ст. 8—16.

9. Загальна теорія держави і права. За ред. В. В. Копєйчикова. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 485 с.

10. Снігур І. Й. Правова культура в контексті реалізації прав громадян на участь у здійсненні державної влади. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. — 2005. — № 3. — с. 55—65.

11. Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні. — К.: 2003. — 336 с.18. Історія держави і права України. Захарченко П. П. — К.: Знання, 2004. — 368 с.

12. Горбунова Л. Роль правової освіти в утвердженні верховенства права. // Право України. — 2006. — № 4.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал