Структур а формування здорового способу життя сучасної студентської молодіСкачати 62.38 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації19.12.2016
Розмір62.38 Kb.

СТРУКТУР А ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ
Кожевнікова Л.К.
Миколаївський державний університет ім. В.О.Сухомлинського
Анотація. Формування здорового способу життя повинно відбуватись згідно основним принципам педагогічної освіти і бути невід’ємним компонентом фізичної культури студентської молоді. Найбільш важливим результатом повноцінного використання засобів фізичного виховання сучасними студентами є виховання в них готовності взяти відповідальність за власний фізичний стан і здоров’я. Самий вірний та ефективний шлях до високої працездатності, творчої активності, фізичного вдосконалення і довголіття – висока фізична активність у режимі кожного дня.
Ключові слова: студентська молодь, фізична культура, здоров’я, спосіб життя, життєдіяльність.
Аннотация. Кожевникова Л.К. Структура формирования здорового образа жизни современной
студенческой молодежи. Формирование здорового способа жизни должно осуществляться согласно принципам педагогической науки и быть неотъемлемым компонентом физической культуры студенческой молодёжи. Наиболее важным результатом полноценного использования средств физического воспитания современными студентами является воспитание у них готовности взять ответственность за своё физическое состояние и здоровье. Самый верный и эффективный путь к высокой работоспособности, творческой активности, физическому усовершенствованию и долголетию - высокая физическая активность в режиме каждого дня.
Ключевые слова: студенческая молодёжь, физическая культура, здоровье, образ жизни, жизнедеятельность.
Annotation. Kozhevnikova L.K. Frame of forming of an able-bodied mode of life of state-of-the-art student's
youth. The forming healthy life style has to be due to the main principles of pedagogical education and becomes the necessary component of student youth’ physical culture. The most important results of complex usage the means of physical training education is the formation of readiness of taking responsibility for their own physical state and health.
The most valid and effective path{route} to high work capacity, creative activity, physical improvement and longevity - high physical activity in a regime of each day.
Keywords: student youth, physical training culture, health, life style, vital functions.
Вступ.
Рівень освіти багатьох розвинених країн світу підтверджує, що одним із важливих факторів, який значно впливає на показники здоров’я є фізична культура і спорт. Тобто, система освіти і виховання може суттєво впливати на спосіб життя та стан здоров’я молодої людини. В практичній діяльності вітчизняних вищих навчальних закладів ключову роль у розвитку негативних тенденцій зниження рівня здоров’я молоді відіграє відсутність культури, недооцінка цінності здоров’я та ведення здорового способу життя. Проблеми формування здорового способу життя студентів у нових соціально-економічних умовах в Україні набувають особливої актуальності. Перш за все, це пов’язане з несприятливими екологічними обставинами, неправильним способом життя, постійними стресами та іншими факторами. Концепція державної фізкультурно-спортивної політики полягає у переході від формальної погоні за масовістю – до рекреаційно-оздоровчого та профілактичного ефекту, утвердженню здорового способу життя. На відміну існуючих підходів, в основу системи фізичного виховання необхідно покласти не стільки прагнення досягти певних характеристик фізичного розвитку та фізичної підготовленості молодої людини, скільки переорієнтацію на профілактику захворювань і реабілітацію після них, подовження життя та активне довголіття [5, 8].
Перебудова вищої школи вимагає вирішення проблем здорового способу життя студентів, як важливого компоненту гармонійного розвитку особистості. Зростає роль впливу на особистість студента засобами фізичної культури, тому що стан здоров’я, фізична і розумова працездатність є вирішальними факторами та провідними передумовами активної життєвої позиції. Активне довге життя – є складовою людського фактору, а здоров’я – першою та найважливішою потребою людини, що визначає її здатність до праці та забезпечує гармонійний розвиток особистості. Здоровий спосіб життя, що є найважливішим складовим елементом культури, сприяє формуванню здоров'я майбутнього фахівця. Під здоровим способом життя розуміють форми і способи повсякденного життя [1, 2, 3, 4].
Забезпечити людині необхідний діапазон пристосування до зовнішніх умов, створити його механізм можуть тільки високорозвинені фізична культура і спорт. Їхні практичні результати повинні задовольняти ті біологічні потреби людини, які сформувалися у процесі її тривалої еволюції, адаптувати людину до існуючих зовнішніх умов і встигати за тенденціями змін цих умов, які реалізуються швидше, ніж людина виявиться готовою до цього. Теорія здорового способу життя відображує систему знань, накопичених та сконцентрованих за певний період у спеціалізованих наукових дисциплінах: фізичного виховання та спорту, педагогіки, медицини, соціології. Формування потреби у здоровому способі життя – це багатолітній, позитивний результат усієї діяльності з фізичного виховання у вищих закладах освіти [6, 7, 9].
Робота виконана за планом НДР Миколаївського державного університету ім.В.О.Сухомлинського.
Мета, завдання роботи.
Мета роботи – визначення структури формування здорового способу життя сучасної студентської молоді засобами фізичного виховання.
©
К ожевнік ова Л.К., 2009

Результати дослідження.
Фізичне виховання у вищих навчальних закладах освіти є органічною частиною загального виховання і тому воно характеризується усіма загальними ознаками, що притаманні педагогічному процесу, який спрямований на вирішення конкретних завдань. Головним напрямком фізичного виховання є формування здорової, розумово-підготовленої, соціально-активної, морально стійкої, фізично вдосконаленої і підготовленої до майбутньої професії молодої людини. Саме тому до основних завдань фізичного виховання треба віднести:
• підвищення функціональних можливостей організму сту дентів засобами фізичної культури;
• формування у сту дентів думки про систематичні заняття фізичними вправами з урахуванням особливостей їхньої майбутньої професії, фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб життя;
• отримання сту дентами необхідних знань, умінь та навичок у галузі фізичної культури і спорту з метою профілактики захворювань, відновлення фізичного здоров’я та підвищення професійної працездатності;
• сприяння всебічному, гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності.
Перебудова свідомості, використання нових досягнень і методик, переорієнтування ціннісних мотивацій з матеріальних на загальнолюдські дозволяють корінним чином змінити спосіб життя сучасної молодої людини.
Здоровий спосіб життя містить такі основні елементи: плідна праця, раціональний режим праці і відпочинку, викорінювання шкідливих звичок, оптимальна рухова діяльність, особову гігієну, загартовування тощо. Поведінка людини перетворює потенціал здоров’я, спонукає до активності, робить людину енергійною, а
її життя сповнює сенсом. У величезному комплексі поведінкових впливів на життєдіяльність ми можемо виділити три основні фактори, які відіграють виключно важливу роль, а саме:
• соціальний (взаємодію між людьми, які формують різноманітні оздоровчі та анти оздоровчі ефекти);
• внутрішня налаштованість людини, що породжує різні дії на здоров’я;
• рухова активність, яка здатна суттєво розвинути та зміцнити потенціал здоров’я.
У свідомлення того, що повнота життя безпосередньо залежить від рівня здоров’я, його “якісних” характеристик, які в значній мірі визначають його спосіб і стиль, дає можливість зробити такі висновки, що фізичне виховання та загальнодоступний спорт мають посісти особливе місце в житті кожної молодої людини та стати обов’язковим атрибутом відпочинку на засадах здорового способу життя. Студентський вік – заключний етап поступального вікового розвитку психологічних і рухових можливостей організму. Саме тому фізична культура і спорт стають для студентів важливішим засобом зміцнення здоров’я.
Найпопулярнішими серед студентів є заняття, які підвищують емоційність, розвивають необхідні рухові якості, підвищують фізичну підготовленість та працездатність, а найбільш очевидним для більшості молодих людей, що залучилися до здорового способу життя, є покращання зовнішнього вигляду та загального самопочуття. Молоді необхідні знання, що допомагають дотримуватись принципів активного життя:
• необхідно знати про користь, яку приносять фізичні вправи, і перевірити їх на власному досвіді;
• бути достатньо гнучкими і навіть обережними на шляху до здорового способу життя;
• використовувати найбільш інтенсивні види діяльності, особливо силового характеру, що забезпечують
істотне зниження маси тіла;
• забезпечити регулярне виконання фізичних вправ для попередження розвитку захворювань.
Шляхи оптимізації формування у студентів ведення здорового способу життя засобами фізичного виховання повинні забезпечуватись комплексно-цільовими програмами, ефективність функціонування яких забезпечується керівництвом вищих навчальних закладів[9].
Оздоровчі ефекти занять фізичними вправами проявляються не в одній загально стимулюючій дії, а в різних специфічних змінах функцій організму, котрі зміцнюють здоров’я та підвищують життєздатність людини. Вони формують велику кількість різних станів організму, а зміни суб’єктивно-емоційних станів разом
із життєздатністю формують здоров’я – адже воно являє собою життєздатність в її суб’єктивному сприйманні.
Останнє, в свою чергу, завжди емоційне і визначає пріоритетність мотивів поведінки, прагнення до фізичного й душевного комфорту, відчуття задоволення.
Перехід від малорухливого способу життя до активного – одне з найбільш корисних досягнень, на яке здатна людина, але проблеми, з якими стикаються молоді люди при спробі розпочати активне життя, виникають тому, що дуже часто знаходяться вагомі, на перший погляд, пояснення для збереження існуючого стану речей. Подолання тенденції до пошуку виправдань та інших перешкод на шляху змін у житті студентської молоді, на наш погляд, залежить від факторів:
• бажання змінити спосіб життя на кращий;
• віри у можливості таких змін;
• розуміння того, яку користь принесуть такі зміни;
• знання про те, що треба змінити і як це зробити.
Для досягнення цілеспрямованих змін необхідна віра в те, що молодь здатна змінитися і, що такі зміни призведуть до результатів, які необхідні їй. Структура здорового способу життя являє собою динамічну систему, яка припускає зміну та вибіркове використання тих чи інших елементів і ситуацій у відповідності з фізичним станом людини. Узагальнюючи роботи авторів (Амосов М.М., 1987; Віленський М.Я., 1987;
Паффенбаргер Р.С., Ольсен Е., 1999; Булич Е.Г., Муравов І.В., 2003) структуру здорового способу життя можна уявити такими основними елементами:
• соціально-економічне забезпечення життя;

• побу дова режиму життєдіяльності з урахуванням біологічних ритмів;
• профілактика та відмовлення від шкідливих звичок;
• оптимальна рухова активність, яка регулюватиметься контролем і самоконтролем функціонального стану і фізичного розвитку;
• загартовування з використанням природничо-кліматичних факторів;
• особова гігієна та психогігієна;
• раціональне та збалансоване харчування;
• вміння свідомо та цілеспрямовано використовувати можливості традиційної і народної медицини;
• наявність душевного комфорту на основі любові та дбайливого ставлення до навколишнього середовища.
Навчання здоровому способу життя повинно враховувати специфіку ефективної людської діяльності, яка полягає в тому, що вона не буде конструктивною та плідною, якщо не буде здійснюватися свідомо.
Глобальність питання навчання здоровому способу життя вимагає міждисциплінарного підходу, що враховує цілісність природи людини та орієнтації на виховання свідомого відношення до власного здоров’я. Здоровий спосіб життя – це комплекс оздоровчих заходів, який забезпечує гармонійний розвиток і зміцнення здоров’я, підвищення працездатності, подовження творчого довголіття. Засоби оздоровлення і виховання свідомого відношення до власного здоров’я можна поділити на такі групи:
• група засобів, спрямована на зміцнення фізичного тіла та управління енергетичним життєвим потенціалом тіла.
• засоби психоемоційної культури: виховання культури думок, відчуттів, емоцій, тобто вмінь управляти своїм психічним станом.
• засоби духовної культури людини: розуміння духовних і матеріальних прагнень, думок, слів, справ і здоров’я; засоби, спрямовані на розкриття творчого потенціалу особистості; усвідомлення власної духовної шкідливості, комплексів і помилок.
Стійка зацікавленість до систематичних спортивно-оздоровчих занять фізичними вправами є ціннісно- мотиваційним ядром індивідуально сформованої та розвиненої фізичної культури молодої людини. Критерієм ефективності фізичного виховання студентів вищої школи має стати достатній рівень їхньої компетентності, що виражається в опануванні теоретико-методичних знань проведення фізичних вправ у здоровому способу життя.
Висновки.
Узагальнюючи вищезазначене, можна констатувати:
• Практика свідчить, що фізична культура об’єднує багато компонентів: культуру рухової активності, загартовування, дихання, харчування, масажу, медитації, використання факторів природи. Про фізичну культуру слід вести розмову в першу чергу саме в цьому розумінні. Тоді стає очевидним, що вона є основною рушійною силою формування здорового способу життя.
• Суттєвим компонентом здорового способу життя сучасної сту дентської молоді є організація рухової активності. Самий вірний та ефективний шлях до високої працездатності, творчої активності, фізичного вдосконалення і довголіття – висока фізична активність у режимі кожного дня.
Рухова активність може служити унікальним засобом боротьби зі стресами, зниженням стану депресії та занепокоєння, оскільки наукові висновки, зроблені в цій галузі, повинні увійти до повсякденної свідомості і стати однією з норм ведення здорового способу життя. Головним завданням цього напрямку виховання виявиться, скоріш за все, не тільки забезпечення необхідного рівня фізичної підготовленості студентів, але й і виховання усвідомленої потреби у фізичному вдосконаленні на все життя.
• Щоб зберегти і зміцнити здоров’я за час навчання у вищому навчальному закладі сту дентам необхідно постійно бути зорієнтованими на ведення здорового способу життя.
Перспективи подальших досліджень. Подальший пошук формування здорового способу життя пов’язаний з роботою створення індивідуальних систем, які дозволять стимулювати не тільки стан здоров’я, але й і продовжувати у студентської молоді прагнення жити в русі, в гармонії із сучасним здоровим суспільством.
Література
1.
Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – 3-е изд., доп., перераб. – М.: Физкультура и спорт, 1987. – 64с.
2.
Бойко Г.В.Целенаправленное развитие двигательных способностей человека. – М.: Медицина, 1987. – 101с.
3.
Булич Э.Г., Муравов И.В. Здоровье человека: Биологическая основа жизнедеятельности и двигательная активность в её стимуляции. – К.: Олимпийская литература, 2003. – 424с.
4.
Дубровский В.И. Движения для здоровья //Физкультура и спорт. – 1989. – №2. – С. 3–25.
5.
Заплішний І.І., Сипченко Ф.С., Бойко М.П. Шляхи оптимізації формування у студентів здорового способу життя засобами фізичного виховання //Вісник ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка. – Вип.44. Серія: пед. науки. –
Чернігів, 2007. – С.180-183.
6.
Земцов Й.Ф., Ландарь В.В. Здоровий спосіб життя та рухова активність в ієрархії потреб та цінностей студентської молоді //Матер. наук.-практ.конф. – К.: Нац. університет “Києво-Могилянська академія”,
2007. – С.150–152.
7.
Зотов А. Физическое здоровье – здоровье нравственное //Спорт для всех. – 1999. – №3. – С.8–9.
8.
Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту //Спортивна газета. – К., 4.12.2003.

9.
Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах: Наказ
Міністерства науки і освіти від 11.01.2006. №4 //Теорія і методика фізичного виховання. – 2006. - №5. –
С.4-13.
Надійшла до редакції 31.01.2009р.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал