Стратегія управління сільським навчальним закладомСкачати 133.03 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір133.03 Kb.
Стратегія управління сільським навчальним закладом”

Школа на селі — це своєрідний оберіг, добрий дім і теплий вогник для дітей і дорослих. Тому проблема реформування освіти в сільській місцевості належить нині до найактуальніших. Свідченням цього є низка державних документів, спрямованих на розвиток сільської школи. Відповідальне завдання стоїть перед школою сьогодні: дати суспільству творчу адаптовану особистість. Тому адміністрація школи свою управлінську діяльність зосереджує на відпрацюванні моделі адаптивного управління, що дає змогу максимально реалізувати можливості кожного вчителя і учня.

У своїй управлінській діяльності адміністрація школи прагнула реалізувати принципи демократизації, гуманізації, орієнтації на інноваційні процеси, на формування творчої особистості, а також принципи справедливості, ініціативи, стабільності педагогічного колективу. У роботі ми намагаємось поєднувати класичні і оновлені підходи до управлінської діяльності, що і допомогло нам сформувати творчий колектив однодумців, залучити батьків і громадськість до розв'язання проблем школи.

(Структура управлінської діяльності школи подана в додатку 1.)Адаптивне управління

Ясно, що ключовою фігурою був і залишається директор. Саме від його вміння привести в систему всі аспекти управління залежить результат роботи школи. Структура показує тісну співпрацю директора з педагогічною радою, батьківським комітетом школи, радою школи, тощо. Делегуючі повноваження належать заступнику директора з навчально-виховної роботи , керівникам методичних об'єднань, учнівському активу. Ми залишаємо управлінський цикл на основі підтримки всіх ініціатив, врахування пропозицій і на цій основі приймаємо управлінські рішення. Ми намагаємося тісно поєднати між собою всі ланки цієї структури, спрямувати роботу так, щоб діяла кожна ланка управління: і педрада, і рада школи, і батьківський комітет, і учнівський актив.

У ході роботи в управлінській діяльності адміністрацї школи склався свій стиль керівництва (див. додаток 2) , який визначається такими параметрами:


 • делегування керівником своїх повноважень;

 • участь підлеглих в ухваленні рішень, коли кожен відчуває, що має пряме відношення до управління школою;

 • інформованість підлеглих.

Як керівник, я переконався , що від інформованості підлеглих залежать успіхи роботи колективу. Щочетверга ми проводимо оперативні наради, на яких інформуємо членів колективу про всі сторони навчально-виховного процесу, накази, інструкції з будь-яких інстанцій; робимо постійний самоаналіз власної управлінської діяльності; розвиваємо управлінську культуру —без її врахування керівник може бути не прийнятним колективом.

Ми побачили, відчули, що саме такий стиль керівництва дає результати: працювати стало значно легше; педагогічний колектив готовий до виконання завдань і психологічно, і морально, бо розуміє, що вся робота буде аналізуватися з відповідними висновками.

Нині в умовах реформування освіти для керівника школи важливо зуміти спланувати, системно вибудувати управлінську діяльність. Для того директор школи повинен знати, чого хочуть учні, вчителі, батьки й, зрештою, суспільство. І тому метою школи було визначено побудову адаптивної системи управління, яка передбачає орієнтацію на особистість: учня, педагога, батьків, співробітництво всіх учасників навчально-виховного процесу. Адже й сучасне управління освітою ставить завдання: орієнтуватися на особистість (дитину, учня) та тісне співробітництво всіх учасників педагогічного процесу, починаючи від керівника, вчителя, батька у становленні цієї особистості (див. додаток 3).


В основу своєї управлінської діяльності ми поклали перехід від традиційного

до адаптивного управління як гнучкого оптимального, орієнтованого на реальність, як дієвого у конкретній ситуації, за певних умов (див. додаток 1).

Ми переконались, що адаптивне управління сприяє розвитку школи, колективу, задоволеності власною працею та творчому зростанню кожної особистості.

На перше місце ми поставили підвищення гнучкості управління, яка проявляється в обов'язковому узгодженні при прийнятті управлінських рішень. Будь-які рішення ми узгоджуємо, проявляємо солідарність з усіма членами колективу. Це є свідченням того, що управлінська діяльність адміністрацї школи побудована на принципах демократизму.

Другим важливим моментом є децентралізація, тобто посилення розподільної відповідальності та розмежування колегіального та адміністративного управління. Не можна сьогодні повністю відмовитись від адміністративного управління і замінити його колегіальним, бо ініціатива директора школи є надто вагомою і дуже важливо, щоб вона задовольняла інтереси підлеглих. Яким би творчим не був колектив, він потребує адміністратора, керівника, творця, лідера.

Наступним пріоритетом є переорієнтація діяльності школи на задоволення потреб батьків, учнів, педагогів. Вивчення цих потреб ми проводимо через анкетування, співбесіди, індивідуальну роботу.

Ще одним етапом модернізації управління є спрямованість на результат:

постійна обробка інформації; готовність спрогнозувати результат під час прийняття нетрадиційних рішень (сміливість, рішучість, вміння володіти собою в екстремальних ситуаціях).Саморозвиток і самоорганізація

Методи і технології навчання, які використовувалися раніше, вже не відповідають вимогам освіти. Адміністрація школи намагається вносити потрібні суттєві зміни в організацію та управління навчальним процесом (див. додаток 2).Створення умов для саморозвитку і самоорганізації учня, означає впровадження нетрадиційних методів навчання. Тут учитель повинен бути знайомим із типовими інтересами школярів, знати нахили і вподобання окремих учнів. Бажаною є цікавість, евристичність, яскравість подачі вчителями матеріалу, випереджувальні завдання, створення ситуацій успіху і власного вибору. Варто урізноманітнити форми роботи на уроці, спрямовані на створення оптимальних умов для саморозвитку кожного учня.

Створення умов для саморозвитку і самоорганізації вчителя.

Ціла система методичної роботи школи спрямована на те, щоб навчити вчителя швидко адаптуватися в сучасних умовах, вчасно озброюватися новими професійними знаннями і вміннями, створювати умови для переходу на новий рівень професійної майстерності, вчити працювати по-новому. Це ми здійснюємо через проведення різних методичних нарад, педрад, проблемно-пошукових конференцій, навчання вчителів на курсах за програмою Іntel® «Навчання для майбутнього». Чималу роль відіграють районні методичні об'єднання , школа передового педагогічного досвіду. Керівники районних методоб'єднань докладають усіх зусиль, щоб усе цінне в роботі кожного вчителя могли побачити і застосувати у своїй діяльності колеги. Протягом року проводимо педради, індивідуальні методичні консультації з окремими вчителями з метою надання методичної допомоги в оволодінні технологіями самоосвітньої роботи. Широкі можливості для самореалізації дає вчителям атестація, творчі звіти. Тут повинен бути тісний взаємозв'язок управління навчально-виховним процесом із упровадженням інноваційних технологій у навчальному процесі. Безперечна роль у модернізації управлінських функцій керівника школи належить самоосвіті та освіті. Кожен з нас знає і розуміє, що керівник школи повинен бути грамотним управлінцем, систематично підвищувати рівень професійної майстерності, ділової активності. Без цього немає керівника.

Директор школи має пам'ятати і розуміти свою відповідальність перед людьми, усвідомити позитивні і негативні риси власного стилю керівництва, навчитися користуватися всіма відомими методами та засобами управлінської діяльності, гнучко реагувати на різні ситуації.

Трансформування влади повноважень у владу авторитету

Тільки грамотні управлінські рішення, які виходять із вище окресленої системи, можуть створювати імідж керівника. Сила не у владі, а сила в авторитеті влади. І кожен з керівників до цього приходить власним шляхом. Процес навчання буде ефективним, якщо цілі, внутрішні і зовнішні мотиви учнів будуть узгоджені. Новий зміст і завдання сучасної системи освіти вимагають особливої уваги до особистості вчителя. Адміністрація школи свою управлінську діяльність спрямовує на те, щоб кожен учитель своїми власними способами домігся оптимальних результатів. Це ми здійснюємо через згуртованість колективу, через створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі, співпрацю керівництва з підлеглими, залучення підлеглих до управління та через задоволеність підлеглих своєю працею. Адміністрація школи вивчила колектив: його сильні сторони, прогалини. У результаті ми прийшли до висновку, що: • вчителі школи вільні у виборі форм і методів навчання;

 • вважають, що результати праці здебільшого залежать від них самих;

 • за необхідне вважають упроваджувати педагогічні інноваційні технології;

 • вони знають, за якими критеріями оцінюється їхня робота;

 • упевнені, що успішно працювати у школі не можна без постійного вдосконалення методів роботи.

Проте ще не використані потенційні можливості колективу. Недостатня внутрішня мотивація до виконання поставлених завдань окремих членів колективу і це питання постійно знаходиться на контролі.

Цікавить адміністрацію школи і рівень психологічного комфорту: чи задовольняють педагогів відносини з адміністрацією школи? Директор та заступник директора школи враховують навіть ті думки вчителів, які вважають, що встановленню гармонії у колективі сприяло б зменшення контролю їхньої діяльності з боку адміністрації, бо саме адміністративний контроль принижує їхню гідність. Важливо для адміністрацї школи проводити вивчення ефективності результатів праці вчителів. Розуміючи, що авторитет школи — це перш за все міцні знання його вихованців, адміністрація школи спрямовує зусилля на розвиток творчої праці вчителів, її поєднання з творчістю учнів. А коли маєш творчого вчителя, можна очікувати на результати його роботи — творчого учня.

Так, відвідуючи, аналізуючи уроки, адміністрація школи намагається не повчати вчителя, а разом з ним створювати нові варіанти уроків, перевірити їх на практиці, шукати і знаходити найбільш ефективні методи, допомагати вчителю виробити свій власний почерк. Адміністрація прагне, аби вчителі усвідомили, що порада, рекомендація керівника школи допомагає їх самовдосконаленню.

Центр громадського життя

З розвитком демократичних процесів дедалі більшого значення набувають громадські органи управління освітою. Нині відбувається перехід від державного до державно-громадського управління. Сьогодні школа стала для жителів села центром проведення різних родинних свят, конкурсів, оглядів. Адміністрація школи приділяє належну увагу питанню «Як наблизити батьків, громадськість до школи, до її проблем?». Однак для нашої школи це ще проблемне питання. Ми не домоглися того, щоб явка на загальношкільні батьківські збори стала стовідсотковою.

Чималу роль у навчально-виховному процесі відіграє Рада школи, батьківський та учнівський комітети. Адміністрація школи у тісній співпраці з педагогічним, батьківським, учнівським колективами намагаються, щоб школа мала власне обличчя, була представницьким, а не колегіальним навчальним закладом.

Батьки є ініціаторами всіх добрих починань. Ефективною формою роботи з батьками є спільні засідання методичного об'єднання класних керівників з учнівським та батьківськими комітетами, анкетування батьків і учнів за методиками «Які ми батьки?», «Яке моє місце в сім'ї?». Дні відкритих дверей, робота батьківського комітету засвідчують те, що батьки цікавляться проблемами школи.

Результатом спільної роботи адміністрацї школи, педагогічного, батьківського, учнівського колективів та всієї громадськості села було і відкриття у школі краєзнавчого музею . Створено веб-сторінку нашої школи. Вдячні відгуки надходять на адресу школи від її колишніх випускників. І нині ми використовуємо шкільний музей у навчально-виховному процесі: позакласна, пошукова робота, зв'язок з батьками, обмін досвідом.

Сучасна освіта ставить нові вимоги до особистості, паралельно з цим і до професійної діяльності керівника школи, його особистої культури та культури управління. Чимале значення в модернізації управління школою має управлінська культура керівника школи. Директор школи — це не просто керівник. Сьогодні він покликаний поєднувати в одній особі ролі вчителя, методиста, державного інспектора, господарника, організатора навчального процесу, чуйного і уважного наставника дитячого і дорослого колективів. Право керувати — це високе право, і його треба заслужити високим професіоналізмом. Культура працювати означає вміння правильно розставити кадри на вирішальних ланках, завжди бачити кінцеву мету і вибирати найбільш раціональні методи її досягнення (працювати творчо, з перспективою). Важливим для керівника є вміння грамотно управляти колективом — для цього я намагаюся бути обізнананим з усіма документами, прийнятими в галузі освіти, від кадрових питань до перевірки зошитів.

Важко переоцінити місце в управлінській культурі керівника культури спілкування. Я завжди намагаюся поважати підлеглих, бути стриманим, доброзичливим . Кожного вчителя уважно вислуховую. Директор повинен вміти захистити вчителя. Сьогодні крик, зверхність, байдужість не дадуть результату.

Хочу відзначити, що чималий вплив на підвищення продуктивності праці, збереження працездатності має естетичне оформлення робочих місць. Естетичне оформлення школи, класних кімнат, чистота сприяють нашим учням, учителям в їх щоденній роботі.

Важливим складником управлінської культури є правова культура — це знання юридичних основ управління, трудового законодавства, відповідних нормативних документів. Кожен з нас повинен вміти вибирати з Кодексу законів про працю найбільш ефективні засоби для впливу на підлеглих. Правові норми охоплюють широке коло управлінських рішень керівника, починаючи з працевлаштування і закінчуючи звільненням підлеглих, оформленням документації (наказів, розпоряджень тощо).

Як адміністратор, намагаюсь дотримуватися чіткого режиму роботи адміністрації школи, проведення нарад, засідань. Що може допустити, помилитися вчитель— цього не має права директор. Своє завдання адміністратора вбачаю у безконфліктному спілкуванні з учителями, батьками, учнями. Висока культура роботи з документами є запорукою виконавської дисципліни як керівника, так і підлеглих. Необхідне правильне оформлення й обіг усіх вхідних і вихідних документів, внутрішньої інформації.

Чимало зроблено адміністрацією нашої школи в модернізації управління діяльності через формування педагогічного лідерства. Проте питання залишається відкритим, і ми будемо над ним працювати далі.

Додаток 1

Структура управлінської діяльності.

Загальношкільні батьківські збори

Рада школи

Загальношкільна конференція

ПедрадаДиректор
Профспілковий

комітет


Батьківський комітет
Заступник

Методична рада

Атестаційна

комісія


Адміністративно

господарська

частина

Педагог-організатор,

соціальний

педагогТворча робота

Психолого педагогічні консультації

Керівники методичних об’єднань

Проблемний семінар

Шкільні

методоб”єднання

Методоб”єднання класних керівників


Учнівський актив

Навчальна комісія

Комісія дисципліни і порядку

Учком

СтаростиКультмасова

комісія і

шефська

Комісія трудових справ і бережливості

Додаток 2

Схема організації та управління навчальним процесом
Делегування керівником своїх повноважень

Участь підлеглих у

прийнятті рішень

Параметри стилю керівництва адміністрації школиІнформованість підлеглих

Розвиток управлінської культури

Постійний самоаналіз власної

управлінської діяльності


Додаток 3
 1. Самоосвіта та освіта управлінського персоналу.

 2. Трансформування влади повноваження у владу авторитетуОсновні напрямки

модернізації управлінських

функцій керівника

 1. Перехід від традиційного до адаптивного стилю управління.

 2. Організація та управління навчальним процесом: створення умов для саморозвитку і самореапізації

вчителів та учнівБатьки

 1. Педагогічний університет для батьків.

 2. Безпосередня участь батьків
  у навчально-виховному процесі школи.

 3. Спільні засідання класних ке
  рівників, батьківського та учнів ського комітетів.

 4. Батьківський комітет —

осередок загальношкільних заходів.

 1. Родинні свята.

 2. Загальношкільні батьківські
  збориВчителі

 1. Діагностика згуртованості

колективу.

 1. Анкетування.

 2. Психологічні дослідження
  і спостереження.

 3. Моніторинг рівня ефектив
  ності результатів праці вчителів


Учень


Управлінська культура

 1. Культура праці.

 2. Культура спілкуванні.

 3. Бездоганне знання української

 4. мови.

 5. Естетичне оформлення робочих місць.

 6. Правова культура.

 7. Виконавча культураПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал