Стратегічний план сталого розвитку міста боярка на період до 2020 року Розробники: навчальна група kmbs «школа мерів»Сторінка8/8
Дата конвертації09.12.2016
Розмір1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН СТАЛОГО РОЗВИТКУ БОЯРКИ до 2020 року
Візія: Боярка – економічно розвинений екополіс столиці та пристоличного регіону навколо

боярської громади;

європейське місто за рівнем та якістю життя.

Місія: Місто соціального благополуччя й доброго урядування активної громади;

конкурентоздатна інноваційна місцева економіка та розвинена інфраструктура;

впорядкований громадський простір, інтегрований відповідно до природного ландшафту;

відновлений культурно-історичний та природно-рекреаційний потенціал.Цінності:

житель міста - первинний соціальний капітал та найвища цінність Боярки;

міська влада – креативний виконавець волі громади;

зростаючий рівень економічного добробуту боярчан;

соціальна злагода та суспільне порозуміння;

відповідальне співжиття з навколишнім середовищем.Мал. 11. Структура пріоритетів сталого розвитку Боярки відповідно до Стратегії


 1. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ

Впровадження Стратегічного плану сталого розвитку передбачає виконання одночасно декількох завдань різними структурами міської ради за участі багатьох партнерів. Складність полягає у відсутності у складі виконкому спеціального підрозділу чи одиниці, які могли б взяти на себе функції центру управління Стратегічним планом. Тому, запровадження такої одиниці в структурі виконкому є необхідною, хоч і недостатньою умовою успішного управління реалізацією Стратегічного плану. Таку одиницю, яка повинна стати основою системи управління Стратегічним планом, може стати Комітет Стратегічного Управління (КСУ).


Стратегія сталого розвитку Боярки до 2020 року складається з низки конкретних заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених стратегічними пріоритетами, і в кінцевому рахунку – визначеного бачення розвитку міста.
Заходи надалі повинні бути перетворені у програми й проекти, однак це лише передумова реалізації стратегії. Успіх на цьому шляху багато в чому залежить від управління проектами і в цілому – управління реалізацією стратегії.
Модель реалізації стратегії складається з трьох головних частин:
1. Операціоналізація стратегічних пріоритетів у рамках щорічних оперативних планів і бюджету.

Стратегічні пріоритети розвитку, викладені у стратегії, мають бути враховані у щорічних програмах економічного й соціального розвитку та інших міських програмах. Усі існуючі програми і політики слід привести у відповідність до стратегії. Ці програми та проекти мають бути засновані на принципі доцільності та фінансових можливостях поряд із чітким визначенням зон компетенцій та відповідальності за реалізацію стратегії.


2. Комунікаційні процеси щодо стратегії.

Для успішної реалізації програм і проектів необхідна підтримка у вигляді комунікаційного процесу на усіх рівнях міської влади, а також з усіма зацікавленими партнерами. Вся інформація, що стосується реалізації стратегії, має збиратись і координуватись КСУ спільно з управлінням економіки міської ради.


3. Постійний моніторинг й адаптація стратегії до умов, що змінюються.

Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості реалізації стратегії в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані мають бути включені у щорічний звіт про реалізацію стратегії. Звіт повинен бути підготовлений як базовий планувальний документ до визначення програм і бюджету на наступний рік.


Головні завдання моніторингу мають набути таких форм:

- Щорічний звіт про реалізацію. КСУ має відповідати за обговорення та прийняття щорічного звіту про реалізацію Стратегічного плану.

- Оцінка стратегії. Згідно з аналізом різних аспектів поточної ситуації комітет повинен ініціювати процедуру щорічної систематичної та об’єктивної оцінки стану реалізації стратегії. Комітет повинен бути вповноважений координувати підготовку звіту щодо оцінки стратегії, який може вказувати на необхідність можливих змін із врахуванням нових обставин.

- Оновлення стратегії. Стратегія – це живий документ, що потребує постійного оновлення у зв’язку зі зміною обставин та відповідно до висновків і рекомендацій звіту про оцінку стратегії. Комітет повинен відповідати за координацію процесу внесення змін до стратегії. Внесення змін до стратегії розвитку Боярки буде відбуватись згідно з існуючим регламентом роботи міської ради.

- Звітування перед міською радою. Звітування перед міською радою щодо реалізації стратегії має відбуватись щорічно.
Результати реалізації Стратегії повинні обов’язково публікуватись на офіційному сайті Боярської міської ради.


 1. УЗГОДЖЕНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

БОЯРКИ З ПРОГРАМНИМИ ТА СТРАТЕГІЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Україна обрала стратегічний курс на європейську інтеграцію як пріоритет внутрішньої та зовнішньої політики. Європейські перспективи передбачають модернізацію усіх сфер життя громадян як на рівні держави, так на рівні місцевих громад. У контексті європейських перспектив України важливо вже сьогодні формувати довгострокове бачення розвитку міста у відповідності до широкого контексту стратегії розвитку країн ЄС.
Стратегія соціально-економічного розвитку Європейського Союзу «Європа 2020» прийнята на період до 2020 року Європейською Радою навесні 2010 року, базується на таких ключових сферах:

 • знання та інновації;

 • стала економіка;

 • вища зайнятість і соціальне залучення.

Велике значення приділяється «зеленим технологіям» (ЄС планує до 2020 року скоротити викиди СО2 на 20%) та конкурентній економіці.

Стратегія «Європа-2020» висуває три взаємодоповнюючі пріоритети: • розумне зростання: розвиток економіки, заснований на знаннях та інноваціях;

 • стале зростання: сприяння розвитку економіки, заснованої на більш ефективному використанні ресурсів, екології та конкуренції;

 • всеохоплююче зростання: розвиток економіки, що сприяє високому рівню зайнятості населення, досягненню соціальної й територіальної згуртованості.

Ці стратегічні пріоритети мають на меті перетворити ЄС у розумну, сталу та всеохоплюючу економіку, яка забезпечує високі рівні зайнятості, продуктивності й соціальної згуртованості.
Стратегічне бачення розвитку Боярки, у свою чергу, головним спонукальним мотивом вважає за перетворення Боярки на європейське місто за рівнем та якістю життя. Ця позиція, перш за все, передбачає формування у місті сильного громадянського суспільства, у якому буде панувати повага до прав людини, створено належні умови для розвитку рівних можливостей усіх жителів, із розширенням їх участі у різних сферах життя міста. Мова йде про сприяння рівному доступу усіх городян до освіти, послуг охорони здоров’я, соціального захисту, можливостей професійної підготовки й працевлаштування. У перспективі до 2020 року Боярка прагне створити комфортне середовище для своїх мешканців, сприяти становленню сильної та відкритої до інновацій громади, розвиватись як дійсно європейське місто.
Приведення Бояркою своїх стратегічних пріоритетів у відповідність до цілей розвитку ЄС є важливим у тому числі й з точки зору підготовки до можливостей інтеграційного процесу з ЄС, які передбачають перспективу розширення використання передбачених на ці цілі грантових коштів ЄС. Створення інструментів підготовки до інтеграційного процесу з ЄС є важливим для місцевих громад, і Боярка має намір стати активним учасником цього процесу.
Ще однією амбітною ціллю майбутнього розвитку, Боярка прагне перетворення на рекреаційний екополіс столиці та пристоличного регіону. Тому, об’єктивно, що місто має узгоджувати свої стратегічні пріоритети розвитку із баченнями такого розвитку Київської області.
Національна система стратегічного планування базується на узгодженій системі координації процесів стратегічного планування на центральному, регіональному та місцевому рівні.

Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року схвалена розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 06.11.2014 за №370 та затверджена рішенням Київської обласної ради від 04.12.2014 за № 856-44-VІ та узгоджується з: • Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року;

 • економічними, соціальними, екологічними, інфраструктурними, територіальними й іншими аспектами розвитку області.

Стратегія розвитку Київської області розроблена відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року та процесів державного стратегічного планування розвитку окремих секторів економіки країни та її регіонів, що враховує потреби їх розвитку, та необхідність підвищення конкурентоспроможності.


Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року (ДСРР-2020) включає три Стратегічні цілі:

1. Підвищення конкурентоспроможності регіонів;

2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток;

3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку.


Середньострокове та короткострокове державне стратегічне планування регіонального розвитку узгоджується з процесами стратегічного планування розвитку областей та міст на основі розробки та ухвалення відповідних стратегічних документів.

Стратегія розвитку Київської області узгоджується з Генеральною схемою планування території України, схемами планування адміністративно-територіальних одиниць різного рівня та населених пунктів.


Реалізація Стратегії розвитку Київської області передбачає розробку Плану реалізації Стратегії відповідно до визначених циклів/етапів.
Аналіз операційних цілей Стратегії розвитку Київської області дає можливість узгодити стратегічні цілі Стратегічного плану сталого розвитку Боярки (див. табл. 7).

Таблиця 7
Узгодження оперативних цілей Стратегії розвитку Київської області

з пріоритети Стратегічного плану сталого розвитку БояркиСтратегічні пріоритети

Стратегічного плану сталого розвитку Боярки

Оперативні цілі

Стратегії розвитку Київської області

Пріоритет А

Добре врядування європейського зразка

2.2. Підготовка населення до життя та діяльності в умовах економіки, що змінюється

Пріоритет В

Сприятливе бізнес-середовище, сучасна місцева економіка

1.2. Зростання конкурентоспроможності економіки периферійних районів;

1.3. Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва.Пріоритет С

Високі соціальні стандарти життя

2.3. Забезпечення здорового способу життя людини;

2.4. Забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.Пріоритет D

Рекреаційний центр столиці та пристоличного регіону

1.4. Розвиток туристичного потенціалу;

2.1. Збереження навколишнього природного середовища;

2.5.Розвиток культурного і духовного середовища, забезпечення патріотичного виховання населення;

3.2. Комплексний розвиток територій в інтересах територіальних громад.


Узгодженість стратегічних пріоритетів Стратегічного плану сталого розвитку Боярки з оперативними цілями стратегічного плану розвитку Київської області дає усі підстави на здійснення раціонального та ефективного процесу заявлених Бояркою стратегічних пріоритетів.Д О Д А Т К И

Додаток 1

затверджено на засіданні

з стратегічного планування

3 серпня 2015 року

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

членів робочої групи з стратегічного планування

сталого розвитку міста Боярка - 2020
Голова робочої групи - Зарубін Олександр Олександрович

Секретар робочої групи - Кочкова Тетяна Петрівна
Члени Робочої Групи:

 1. Алімов Вадим Анатолійович – експерт з питань розвитку ІТ технологій;

 2. Видря Олександр Володимирович – експерт з розвитку промисловості;

 3. Гусятинський Дмитро Миколайович – експерт з питань ЖКГ;

 4. Дюльдін Олександр Валентинович – експерт з розвитку охорони здоров я;

 5. Ірклієнко Сергій Петрович – експерт з питань захисту довкілля;

 6. Казаков Юлій Юрійович – експерт з питань підприємницької діяльності;

 7. Качуровський Сергій Адольфович – експерт з питань землекористування;

 8. Кротенко Микола Олексійович – експерт з розвитку мистецтв;

 9. Крижановський Олександр Анатолійович – експерт з питань будівництва та архітектури;

 10. Мосунов Микола Максимович – експерт з питань соціокультурного розвитку;

 11. Науменко Людмила Миколаївна – експерт з питань охорони здоров’я дітей;

 12. Незабитовський Ігор Миколайович – експерт з питань розвитку освіти;

 13. Отрішко В’ячеслав – експерт з питань розвитку спортивних досягнень;

 14. Ремесло Павло Петрович – експерт з транспортних питань;

 15. Сафонов Володимир Михайлович – експерт з питань розвитку фізичної культури та спорту;

 16. Сенчук В’ячеслав Анатолійович – експерт з питань містобудування;

 17. Сивокінь Олена Іванівна – експерт з розвитку освіти;

 18. Скочинська Юлія Володимирівна – експерт з економічних питань;

 19. Слєпова Мар’яна Ігорівна - експерт з питань розвитку рідного краю;

 20. Шульга Валерій Володимирович – експерт з соціальних питань ;

 21. Юрченко Віталій Васильович – експерт з питань екосистем.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал