Стратегічний план сталого розвитку міста боярка на період до 2020 року Розробники: навчальна група kmbs «школа мерів»Сторінка5/8
Дата конвертації09.12.2016
Розмір1.18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

СТРАТЕГІЧНИЙ ПРІОРИТЕТ В


СПРИЯТЛИВЕ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ, СУЧАСНА МІСЦЕВА ЕКОНОМІКА
Нинішній стан економічного розвитку міста катастрофічний. Тому, Боярка стоїть перед викликом створення нової економічної платформи для свого подальшого розвитку, що вимагає активізації економічної діяльності суб’єктів господарювання. Головним завданням влади при цьому є створення сприятливого бізнес-клімату та підтримка бізнесу у створенні достатньої кількості сучасних робочих місць із високим рівнем оплати праці.
Міський ринок праці характеризується низькою гнучкістю та значними структурними диспропорціями, пов’язаними з невідповідністю попиту та пропозиції на ринку праці. Значним залишається приховане безробіття. Крім того, спостерігається відтік з міста молодих спеціалістів через нестачу якісних робочих місць. Зважаючи на це, підвищення кваліфікації кадрів та створення нових якісних робочих місць перебуватиме у фокусі уваги влади і громади.
Водночас, Боярка потребує оновлення технологічної бази та прискорення темпів заміни застарілих технологій та обладнання. Основні засоби багатьох існуючих підприємств є зношеними та морально застарілими. Такі підприємства повинні почати з процесу модернізації та оновлення власних потужностей. Ключовий момент у цьому процесі – інвестування. Тому місто має розширити залучення приватних, іноземних та вітчизняних інвесторів, які будуть готові інвестувати в наявні компанії, принесуть власні ноу-хау та нові технології, а також тих, які заснують нові компанії з якісними робочими місцями.
Стратегічна ціль В.1.

Формування сприятливого бізнес-клімату для розвитку сталого бізнесу

Сталий економічний розвиток передбачає застосування принципів сталого розвитку до бізнес-операцій (поєднання стійкого економічного зростання із соціальною та екологічною сталістю). Таке бачення економічного розвитку інтегрує його в контекст нашого прагнення забезпечити формування соціально відповідального бізнесу та розвитку соціального капіталу у Боярці.


Підприємницька діяльність є важливим джерелом благополуччя й гарантом розвитку міста, тому місто ставить перед собою за мету створення сприятливого бізнес-клімату для збереження та розширення існуючого та залучення нового сталого бізнесу. Місто має проводити політику, спрямовану на стимулювання економічного партнерства та розвиток бізнесу.
Оперативні цілі:

В.1.1. Підтримка бізнесу. Місто має створити стимули для існуючих підприємств і «стартапів», забезпечуючи прозорість та спрощення процедур реєстрації бізнесу та отримання дозволів, у тому числі розширюючи надання послуг бізнесу через електронні комунікації. Місто також буде в межах своєї компетенції забезпечувати зниження місцевих тарифів та інших зборів на початковій стадії розвитку бізнесу та лобіювати створення сприятливого податкового режиму для розвитку бізнесу на державному рівні. Окрім того, міська влада докладатиме зусиль для забезпечення прозорості та законності діяльності контролюючих органів на території Боярки.
В.1.2. Розвиток комунікації бізнесу та влади. Місто запроваджуватиме нові формати спілкування з підприємцями з актуальних проблем розвитку бізнесу. Важливу роль у цьому відіграватиме консультативно-дорадчий орган при міському голові – Рада підприємців.
В.1.3. Розвиток економічного партнерства та співробітництва. Місто покращуватиме міжрегіональне економічне співробітництво та розвиватиме економічні відносини з містами-партнерами за кордоном.
В.1.4. Промоція місцевого товаровиробника. Місто працюватиме над розробкою та впровадженням механізмів стимулювання попиту на продукцію кращих боярських товаровиробників на місцевому ринку, а також над промоцією боярських підприємств та їх товарів високої якості на міжрегіональних та міжнародних ярмарках та виставках.

Індикатори:

 • кількість створених нових робочих місць;

 • кількість розпочатих у місті «стартапів»;

 • кількість подій, пов’язаних з організацією діалогу бізнесу і влади;

 • кількість промоційних заходів, в яких місто бере участь спільно з місцевим бізнесом.


Стратегічна ціль В.2.

Розвиток інфраструктури для малого та середнього бізнесу

Інфраструктура підтримки підприємництва є для місцевої громади ключовим інструментом сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. Така підтримка передбачає створення різноманітних інститутів підтримки бізнесу, які б допомагали бізнесу вирішувати проблеми власного розвитку. Через розвиток інфраструктури для малого та середнього бізнесу місто має досягти цілей, пов’язаних зі збільшенням кількості підприємств, зростанням їх прибутків, обсягів експорту і в кінцевому рахунку збільшенням кількості робочих місць.


Значний потенціал міста для створення якісної інфраструктури підтримки бізнесу спиратиметься на промислові традиції та співпрацю з професійними навчальними закладами та науковими інституціями.Оперативні цілі:

В.2.1. Створення технологічного парку. Створення у місті технологічного парку з бізнес-інкубатором сприятиме появі нових підприємств, їх зростанню та розвитку, підвищить конкурентоспроможність підприємств, стимулюватиме виробництво нових інноваційних продуктів та забезпечить їх просування на вітчизняний та світовий ринок.
В.2.2. Розвиток промислових зон. Розробка та реалізація плану дій для подальшого розвитку існуючих та створення нових промислових зон згідно з міськими просторовими планами.
В.2.3. Створення центру підтримки бізнесу. Створення Центру підтримки бізнесу має на меті сприяння розвитку приватного бізнесу відповідно до кращих міжнародних практик через надання консультативних послуг та тренінгів для підприємств.
Індикатори:

 • кількість нових робочих місць у сфері малого та середнього бізнесу;

 • створений бізнес-інкубатор;

 • створений технологічний парк;

 • відсоток площі промислових зон, яка використовується бізнесом;

 • діючий Центр підтримки бізнесу.


Стратегічна ціль В.3.

Кваліфіковані та освічені кадри
У інноваційній економіці, так званій економіці знань, кваліфікація кадрів є найбільшим конкурентним ресурсом та перевагою. З метою створення високопродуктивної економіки міста необхідно сформувати ефективний, затребуваний на ринку праці та добре оплачуваний кадровий ресурс. Завдання підготовки достатньої кількості кваліфікованих, якісних кадрів може бути вирішеним тільки завдяки скоординованим зусиллям міської влади, навчальних закладів і бізнесу. Така співпраця сприятиме також розширенню можливостей працевлаштування та побудови кар’єри на території Боярки.
Скориставшись ширшими можливостями знайти своє місце на ринку праці, мешканці міста зможуть отримати також кращий доступ до сучасної освіти та якісних медичних послуг, культурної інфраструктури та інфраструктури дозвілля, покращення житлових умов і тим самим відчути на собі результати успішного економічного розвитку міста.
Тому, рівний та справедливий доступ до ринку праці, має вирішальне значення для забезпечення економічно, соціально та екологічно сталого зростання.
Оперативні цілі;

В.3.1. Розширення зв’язків між освітою та економікою. Міська влада повинна розвивати зв’язки із закладами, які надають середню професійну та вищу освіту з одного боку та міськими підприємствами та бізнесом з іншого, щоб розвивати та просувати освітні програми, які відповідатимуть потребам економіки міста.
В.3.2. Забезпечення зв’язку між безробітними та бізнесом. Місто має організовувати ярмарки вакансій, презентації підприємств для ознайомлення незайнятих громадян з потенційними роботодавцями.
В.3.3. Тренінгові модулі. Місто має сприяти реалізації спеціалізованих тренінгових та навчальних програм з різних дисциплін з метою задоволення кадрових потреб місцевих роботодавців.
В.3.4. Збереження та залучення кваліфікованих кадрів. Місто спільно з роботодавцям має розробляти спеціальні програми, щоб зберегти місцеві висококваліфіковані кадри та залучати висококваліфікованих фахівців з інших міст (регіонів). Слід заохочувати працевлаштування висококваліфікованих кадрів на міських підприємствах, щоб скоротити їх відтік за межі міста.
Індикатори:

 • зменшення кількості зареєстрованих безробітних;

 • кількість організованих ярмарків робочих місць;

 • кількість створених тренінгових модулів;

 • кількість учасників, які пройшли навчання у тренінгових модулях;

 • розроблені програми, спрямовані на збереження та залучення кваліфікованих кадрів.


Стратегічна ціль В.4.

Залучення приватних інвестицій

Приватне інвестування підвищує загальну конкурентоспроможність міської економіки. Воно сприяє розвитку фізичної інфраструктури, матеріальної бази міста. Приватне інвестування серйозно впливає на позитивний торговий баланс в економіці, воно пов’язане зі створенням робочих місць, впровадженням нових технологій та знань.


Таким чином, приватне інвестування сприяє економічному зростанню та сталому розвитку, а отже – процвітанню міста та підвищення рівня добробуту його жителів.
Оперативні цілі:

В.4.1. Розроблення привабливої інвестиційної політики. Прозорість, рівні умови та захист власності – це принципи інвестиційної політики, які спрямовані на створення привабливого для всіх потенційних інвесторів середовища. На основі цих принципів місто має розробити політику залучення приватних інвесторів і документально закріпити детальний план заходів для залучення інвестицій.
В.4.2. Постійні промоційні заходи. Для залучення приватних інвестицій необхідно активізувати промоцію інвестиційних можливостей та переваг міста, формувати репутацію Боярки як надійного бізнес-партнера у бізнес-спільноті. Мають бути розроблені промо-матеріали та визначені шляхи просування міста та інвестиційних проектів. Зусилля повинні бути сфокусовані у першу чергу на залученні сталих приватних інвестицій у технологічний парк, міські промислові зони та у муніципальні компанії (комунальні підприємства) на засадах публічно-приватного партнерства (PPP).
В.4.3. Сприяння інвестиційному процесу. Політика просторового планування розвитку міста та управління комунальними ресурсами має бути спрямована на активний пошук нових можливостей для залучення інвестицій. Кожен приватний інвестор, який вирішив скористатися цими можливостями та інвестувати у економіку Боярки, має отримати постійну підтримку міської влади протягом усього інвестиційного процесу та подальший супровід інвестиційної діяльності.
Індикатори:

 • підготовлений документ щодо засад інвестиційної політики та проведені заходи на його реалізацію;

 • кількість промоційних акцій із залучення інвесторів, в яких місто брало участь;

 • кількість об’єктів відповідно до просторової стратегії, які виділені під інвестування;

 • обсяг капітальних інвестицій;

 • обсяг залучених прямих іноземних інвестицій.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал