Старшого вчителяСкачати 269.8 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір269.8 Kb.УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
АПОСТОЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
З ДОСВІДУ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ

ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ

ЧЕРВОНОТОКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТ-

НЬОЇ ШКОЛИ IIII СТУПЕНІВ

СПЕЦІАЛІСТА ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ,

СТАРШОГО ВЧИТЕЛЯ

ФУРМАН НАТАЛІЇ АРКАДІЇВНИ


2010 РІК.

Я – учитель хімії та біології. Уже багато років входжу до класу з хвилюванням. Мої кращі учні уже давно пере -вершили мене в наших науках – Хімії та Біології. Але ті- шуся сподіванням, що у Великому Вибуху Всесвіту їхніх знань я висікла першу слабку іскру, стала «запалом», детонатором. Але й сьогодні я, як і завжди, входжу до класу з тривогою:чи буде сьогоднішній урок успішним? Чи матиме відгук задумане?

Як навчати хімії та біології, щоб їх викладання відпові- дало пропонованим вимогам? Що таке майстерність вчителя хімії та біології? Хто вони – учителі хімії та біології?

Ми не знаємо наперед:

 • Хто стане хіміком, біологом;

 • Хто використовуватиме хімію, біологію у своїй професійній діяльності (біолога, фармацевта, ліка- ря, інженера)

 • Хто ніколи прямо не використовуватиме знань цих наук

Зважаючи на все це, навчання слід здійснювати за та- кими принципами:

 • Кожен повинен отримати користь від вивчення предметів;

 • Учні повинні розуміти, що природничі науки – еле- мент загальної культури сучасної людини;

 • Слід прищепити учням розумові навички та здоровий глузд;

 • Учнів,не схильних до природничих наук, потрібно зацікавити, щоб у них не виникло відрази до хімії та біології.

Найважливішим фактором оптимізації творчої актив- ності учнів є наявність в учителя якостей,що забезпе- чують успішне виконання професійної діяльності:

 • Здібності – викладацькі, організаторські, ораторсь- кі, вербальні (уміння говорити чітко, зрозуміло, ви- разно),комунікативні (навички спілкування та взає- модії з людьми), добре розвинена пам’ять, висо- кий рівень розподілу уваги (здатність приділяти увагу кільком об’єктам одночасно), психічна й емо- ційна врівноваженість, прояв емпатії (здатності до співпереживання);

 • Особистісні якості, інтереси та схильності – схиль- ність до роботи з дітьми;уміння зацікавити своїм задумом, повести за собою; високий ступінь осо- бистої відповідальності; самоконтроль і врівнова- женіть; терпимість, неоцінне ставлення до людей; інтерес і повага до іншої людини; прагнення до самопізнання,саморозвитку; оригінальність, сприт- ність,різнобічність інтересів; тактовність; цілеспря- мованість;артистизм;вимогливість до себе і інших; спостережливість .

Переважаючими видами діяльності повинно бути:

 • Навчання різних наук

 • Пояснення нового матеріалу способом,доступним для учнів певного віку,а також з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей

 • Контроль над засвоєнням матеріалу

 • Проведення виховної роботи з дітьми

 • Допомога в розкритті творчого потенціалу, здібностей і мож- ливостей учнів

 • Виявлення інтересів і схильностей учнів для адекватного під- бору програм і методів навчання

 • Вивчення індивідуальних особливостей дітей для ефективного психолого – педагогічного впливу на них

 • Побудова програми навчання на основі знання загальних вікових закономірностей розвитку дітей

 • Участь у формуванні особистості учня

 • Розвиток в учнів прагнення до освоєння нових знань

 • Організація позакласних групових заходів, проведення дискусій

 • Пояснення поточних соціальних подій та явищ

 • Участь у розробці й упровадженні освітніх, навчальних програм

 • Складання тематичних і поурочних планів

 • Оформлення документації (журналів, звітів).


ФУНКЦІЇ ВЧИТЕЛЯ.

НАЗВА ФУНКЦІЇ

ЩО В СЕБЕ ВКЛЮЧАЄ

ІНФОРМАЦІЙНА – набуття учнями необхідних знань

 • Знання предмета

 • Знання психолого – педагогічних основ сприйняття наукової інформації підлітками

 • Знання й урахування індивідуальних особливостей учнів

 • Уміння розмежовувати науку і навчальний предмет,здійснювати методичне опрацювання матеріалу науки на матеріал навчального предмета

 • Уміння виробляти в учнів уміння обґрунтовувати особливості процесів і явищ

 • Уміння розв’язувати задачі різними способами й навчити цього своїх учнів

 • Уміння визначати найбільш ефективні шляхи й дидактичні засоби,з допомогою яких учні засвоюватимуть знання впевній системі

 • Уміння педагогічно адаптувати наочність(схеми, малюнки, таблиці)

 • Уміння застосовувати різноманітні методи викладання,будувати їх систему, обгрун товувати їх доцільність, спрогнозувати їх особливості

 • Уміння одержувати зворотну інформацію,слухати й аналізувати усні відповіді учнів письмові роботи (правильність розв’язання,контролювати логіку розв’язання, мов- ну культуру,хто відповідає),коригувати й оцінювати відповідь і ступінь розвитку пізнавальних здібностей учня

 • Навичка вільного володіння усним мовленням як засобом передачі інформації (уживання професійної лексики,доступність,виразність, стислість,логічність, пере- сонливість,чіткість формулювань і постановка голосу)

 • Уміння програмувати навчальний матеріал і навчальний процес ,застосовувати еле менти програмованого навчання

РОЗВИВАЛЬНА - розвиток розумо- вих здібностей уч- нів,їх пізнавальної активності й само- стійності

 • Знання психолого – педагогічних основ розвитку пізнавальних процесів учнів

 • Знання основ логічних дій під час пояснення процесів,теоретичних і практичних задач

 • Уміння порівнювати, зіставляти, виявляти у вивченому матеріалі суть, у результаті чіткого логічного аналізу формулювати висновки, визначати завдання на оволодіння розумовими операціями

 • Уміння викладати зміст предмета як індуктивним ,так і дедуктивним методом, здатність навчити цих методів своїх учнів

 • Уміння активізувати різні види пізнавальної діяльності учнів (створити проблемну ситуацію,поставити пізнавальне завдання на одержання знань із різних джерел,на їх осмислення)

 • Уміння дидактично переробляти деякі методи науки на методи шкільного викладання

Орієнтаційна –передача наукової інформації,зв’язок з практикою

 • Уміння викликати зацікавленість до предмета, до суміжних наук

 • Уміння враховувати інтереси учнів,їх схильності

 • Психологічна підготовка до трудової діяльності

 • Психологічна підготовка до ЗНО

Мобілізаційна – розвиток пізнава- льних процесів (увага, уява, мис –ленн, пам’ять)

 • Знання наукових основ організації своєї розумової праці й розумової праці школярів

 • Знання своїх учнів, їх особистісних якостей

 • Знання свого предмета, внутрішньопредметних і міжпредметних змістовних зв’яз- ків,значення змісту предмета на сучасному етапі

 • Знання можливостей використання знань у практичній діяльності людини, прийо- ми активізації навчальної д-сті школярів

 • Уміння популяризувати наукові знання прийомами викладу, експериментальними демонстраціями, надавати їм цікавої, пізнавальної форми, визначати ступінь труд- нощів змісту та його викладу з урахуванням рівня підготовки учнів

 • Уміння організувати с.р. учнів над змістом курсу в класі й удома( над текстами під- ручника й додаткової літератури, з підбору додаткового матеріалу із запропонованої учителем теми)

 • Уміння застосовувати різні прийоми систематизації знань учнів ( під час опитуван- ня, тематичного оцінювання, повторення,викладу нового матеріалу)

 • Уміння виявляти внутрішньопредметні й між предметні зв’язки, співвідносити зміст із життям,навчити цього своїх учнів

 • Уміння привернути увагу учнів до навчання ,дати йому раціональні прийоми нав- чальної д –сті,прищепити навички організації робочого місця, навчити проводити експеримент,слухати, бачити,аналізувати почуте,побачене,прочитане, робити умовиводи,відтворювати почуте й прочитане (усно й письмово)

Конструктивна – здібність учителя конструювати зміст предмета, проектувати д-сть і роботу учнів

Включає три види пректувальної діяльності:

 • Конструктивно – змістовний (відбір змісту і структуризація як навчального матеріалу,так іматеріалу,що використовується в позаурочний час)

 • Конструктивно – оперативний (планування структури дій учителя й учня в різних моментах навчального та виховного процесу)

 • Конструктивно – матеріальний( проектування й створення матеріальної бази для викладання предмета)

Передбачає такі знання, уміння й навички:

 • Глибокі знання змісту предмета

 • Уміння здійснювати дидактичне опрацювання матеріалу науки на матеріал навчального предмета відповідно до вікових особливостей школярів

 • Уміння здійснювати тематичне поурочне планування з визначенням теми, змісту й освітньо-виховної мети кожного уроку, з визначенням понять і закономірностей, досліджуваних на уроці ,зі співвіднесенням з матеріалом,який був раніше вивче- ний,і тим,що має надалі вивчатися

 • Уміння добирати для уроків необхідний матеріал,відповідний експеримент

 • Уміння конструювати уроки різних типів, а також позаурочні заходи з предмета, у тому числі організовувати предметні тижні(декади)

 • Уміння програмувати структуру дій учня й учителя на уроці під час викладу нової інформації, організації зворотного зв’язку,керування парною й груповою формою роботи учнів

 • Уміння проектувати й обладнувати кабінет всіма необхідними посібниками; організувати планомірну роботу з його облаштування й поповнення

Комунікативна – відносини з оточуючими

 • Уміння швидко встановлювати ділові контакти з класом і окремими учнями, з окремими вчителями й усім педколективом,з адміністрацією школи, керівником районного м/о

 • Володіти лекторськими вміннями й навичками

Організаторська – реалізація мето- дичних, загально- педагогічних, пси- хологічних завдань

Має ряд аспектів:

 • Організація людей

 • Організація різних форм навчальної та виховної роботи

 • Організація матеріальної бази для успішного здійснення педд-сті

Передбачає такі знання, уміння й навички:

 • Знання основи організаційних форм навчального й виховного процесу,що склали- ся в школі

 • Уміння організовувати уроки різних типів,позаурочні заходи, науково – пізнавальні заходи, олімпіади,предметні тижні

 • Уміння організовувати свою працю й працю учнів
Підвищення інтересу до предмета

Розвиток твор- чих здібностей учнів
АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ


Особистісно орієн- тованої техноло- гії навчання

Дослідницької технології

Ігрових технологій

Технології проблемного навчання

Технології критичного мислення

Впровадження нестандартних, інтегрованих уроківПроектних технологій
ВПРОВАДЖЕННЯ


Технології диференційо ваного навчання


 • Виховання в учнів хімічної, біологічної, екологічної культури та культури спілкування

 • Реалізація міжпредметних і внутріпредметних зв’язків

 • Системно застосовувати інноваційні технології разом з методами активного навчання, методами стимулювання навчально – пізнава льної діяльності

 • Впровадження колективно – групової диференційованої роботи

 • Систематизація, контроль і корекція знань учнів шляхом написан- ня диктантів, тестів, програмових завдань,складання кросвордів, казок,віршів, сенканів, розгадування загадок, створення проектів

 • Систематичне проведення узагальнюючих уроків на високому рівні

 • Проведення пошуково – дослідницької роботи з основ екології та сільського господарства

 • Активна участь в районних і обласних конкурсах еколого – натура- лістичного напрямку

 • Створення атмосфери співпраці вчителя та учня

 • Впровадження в практику роботи методики чуттєвого навчання шляхом промальовування програмового матеріалу,включення об- разної пам’яті,логічного мислення, просторової і творчої уяви учнів

 • Впровадження в практику роботи використання випереджаючих домашніх завдань, їх диференціація

 • Впровадження в практику роботи використання німих схем та малюнків, опорних схем, кросвордів, ребусів,аплікацій

 • Постійний розвиток інтелектуальних творчих здібностей учнів

 • Впровадження в практику роботи асоціативно – рефлекторної концепціїШкола сьогодні повинна бути школою самореалізації та самоактуалі- зації особистості,школою, де головна мета – збудити, виявити та роз- винути творчі здібності та креативне мислення учнів.

Для реалізації цієї проблеми необхідно творчо, з індивідуальним підходом до учнів працювати і використовувати нові освітні техноло гії

Сьогодні навчання – багаторольовий процес,під час якого полегшує- ться процес навчання, дітям в класі повинно бути приємно,заняття повинні бути захоплюючими,а не тягарем,щоб панував сприятливий психологічний клімат

І тому

Основа моєї творчості:

«Той,хто звертаючись до старого, здатний відкривати нове, достой- ний бути вчителем» (Конфуцій)

 • Бути готовою до спілкування з учнями

 • Передавати гарний настрій учням

 • Уміти пробачати помилки учнів

 • Вчити культури мови

 • Бути оптимістом

 • Вміти володіти собою

 • Втрата «влади» - зміна заняття

 • Бути завжди терплячим

 • «Помилятися може кожний, залишатися при своїх помилках – тільки безумний» (Цицерон)

 • «Дуже корисно відточувати і шліфувати свій розум об розум інших» (Монтель)

 • «Справа або заняття,які не мають труднощів,не вимагають повного напруження розуму і волі, недостойні людини»

(У.Ченінг)

 • Ідеальний урок – це урок, який починається із запитань учнів

 • Навчити дітей логічно мислити,поповнювати свої знання, регу- лювати свої почуття і дії

 • Кому посміхається наука?

Тому, хто її любить!

Основними цілями своєї педагогічної діяльності я вважаю:

 • Формування в учнів системи наукових біологічних та хімічних знань і спеціальних предметних умінь та навичок, розкриття зв’язку з іншими навчальними дисциплінами

 • Формування в учнів стійкого пізнавального інтересу , цікавості до предметів

 • Формування в учнів загальнонавчальних умінь та навичок (робо та з навчальною та науковою літературою, складання конспек- тів і рефератів, опорних схем,проведення самостійних дослід- жень та оформлення проектів

 • Розвиток самостійного, креативного, критичного, логічного, об- разного та наукового мислення в учнів та формування у них навичок свідомого здійснення основних розумових операцій (аналіз, порівняння, виділення головного, узагальнення, систе- метизація, доведення)

 • Виховання в учнів позитивних психологічних та особистісних якостей (охайність та наполегливість у роботі, доброзичливе ставлення до думки іншої людини, потребу в самоосвіті та само вихованні, повагу до інтелектуальної праці

Головні принципи, які я намагаюсь впроваджувати у свою роботу:

 • Науковість та проблемність викладу навчального матеріалу

 • Доказовість та логічність викладу навчального матеріалу

 • Доступність та наочність навчання

 • Системність навчання, його послідовність та наступність

 • Свідомість навчання та активність учнів у навчальному процесі

 • Забезпечення у навчанні реалізації його освітніх, розвивальних та виховних цілей навчання

З метою забезпечення реалізації цілей і принципів навчання особливу увагу приділяю таким аспектам навчально – вихо вного процесу:

 • Удосконалення, уточнення мови вчителя; забезпечення чіткої відповідності між поняттям та словом,що його відбиває

 • Наявність конкретної мети навчання кожного елемента системи знань, умінь та навичок

 • Обов’язкове підтвердження теоретичних положень фактами, наявність висновків та узагальнень під час викладу фактів

 • Створення в учнів гнучкої системи знань, в якій простежуються внуьрішньопредметні та міжпредметні зв’язки

 • Заохочення учнів до самостійної активної розумової діяльності як під час уроку, так і в процесі роботи над домашнім завдан- ням

Головним завданням я вважаю раціональну організацію навчально – пізнавальної діяльності учнів, а не підміну її власною діяльністю.

Використовуючи елементи таких технологій навчання: технології проблемного навчання за концептуальними положеннями Дж.Дьюї, технології внутрішньопредметної диференціації М.Гузика, техноло- гії опорних сигналів В.Шаталова,технології критичного мислення,ігро вої технології ,особистісно орієнтованої технології, проектної техноло гії, я створила власний досвід роботи,який є втіленням інноваційних технологій в практику роботи.

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ – ЦЕ СИСТЕМНИЙ МЕТОД СТВОРЕННЯ, ЗАСТОСУ- ВАННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ВСЬОГО ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ І ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ З УРАХУВАННЯМ ТЕХНІЧНИХ І ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЇ, ЩО СТАНОВ- ЛЯТЬ СВОЇМ ЗАВДАННЯМ ОПТИМІЗАЦІЮ ФОРМ ОСВІТИ.

1.Сучасна традиційна

2.Педтехнологія на основі особистісної орієнтації педпроцесу:

 • Педагогіка співробітництва

 • Гуманно – особистісна технологія Ш.А.Амонашвілі

 • Система С.М.Ільїна: викладання літератури, як предмета, що формує людину

3. Педтехнології на основі активізації та інтенсифікації учнів:

 • Ігрові технології

 • Проблемне навчання

 • Технологія комунікативного навчання іномовній культурі (С.І.Пассов)

 • Технологія інтенсифікації навчання на основі схемних і знакових моделей навчального матеріалу (В,Ф.Шаталов)

4. Альтернативні педтехнології:

 • Вальдорфська педагогіка (Р.Штайнер)

 • Технологія вільної праці (С.Френе)

 • Технологія ймовірності (А.М.Лобок)

 • Технологія майстерень

5. Природовідповідні технології:

 • Природовідповідне виховання грамотності (О.М.Кушнір)

 • Технологія саморозвитку (М.Монтесорі)

6. Технології розвиваючого навчання:

 • Система розвиваючого навчання Л.В.Занкова

 • Технологія розвиваючого навчання Д.Б.Ельконіна

 • Система розвиваючого навчання з направленістю на розвиток творчих якостей особистості (І.П.Волков, Г.С.Альтшуллер, І.П.Іванов)

 • Особистісно – орієнтоване розвиваюче навчання (І.С.Якиманська)

 • Технологія само розвиваючого навчання (Г,К.Селевко)

7.Педтехнології на основі ефективності управління і організації навчального процесу:

 • Технологія С.Н.Лисенкової: перспективно – випереджальне навчання з використанням опорних схем при коментованому управлінні

 • Технологія рівневої диференціації

 • Рівнева диференціація навчання на основі обов’язкових,результатів (В.В.Фірсов)

 • Культуровиховна технологія диференційованого навчання за інтересами дітей (І.Н.Закатова)

 • Технологія індивідуалізації навчання (Інге Унт, А.С.Границька, В.Д.Шадриков)

 • Технологія програмованого навчання

 • Колективний спосіб навчання (А.Г.Ривін, В.К.Дяченко)

 • Групові технології

 • Нові інформаційні технології

8.Педтехнології на основі дидактичного удосконалення і реконструю- вання матеріалу:

 • Екологія і діалектика (Л.В.Тарасов)

 • Діалог культур (В.С.Библер, С.Ю.Курганов)

 • Укрупнення дидактичних одиниць – УДО (П.М.Ерднієв)

 • Реалізація теорії поетапного формування розумових дій (М.Б.Волович)

9. Конкретні предметні технології:

 • Технологія раннього та інтенсивного навчання грамоті (М.О.Зайцев)

 • Технологія удосконалення загально навчальних умінь в початковій школі (В.М.Зайцев)

 • Технологія навчання математиці на основі рішень задач (Р.Г.Хазанкін)

 • Технологія на основі системи ефективних уроків (О.О.Окунєв)

 • Система поетапного навчання фізиці (М.М.Палтишев)

10. Педтехнології авторських шкіл:

 • Школа адаптивної педагогіки (С.О.Ямбург, Б.Бройде)

 • Технологія авторської школи самовизначення (О.Н.Тубельська)

 • Школа – парк (М.Балабан)

 • Агрошкола (О.Католикова)

 • Школа завтрашнього дня (Д.Ховард)КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ –здатність особистості долати в собі схильність до однозначно – догматичного сприйняття світу, вміння аналізувати ту чи іншу проблему з різних боків, користуватися інформацією з різ- них джерел,відрізняючи об’єктивний факт від суб’єктивної думки про нього,логічний умовивід від упередженого припущення чи забо- бону. Це вміння людини адекватно визначати причини й передумо- ви наявних у її житті проблем,готовність докладати зусиль для їх практичного (а не лише риторичного) подолання.

Необхідно впроваджувати в педагогічну практику навчальні методи, що розвивають критичне мислення.Здатність мислити критично є на- вичкою,яку треба формувати послідовно,розвивати в процесі навчан ня та виховання учнів.

Стратегія розвитку критичного мислення була розроблена бразильсь- ким педагогом – гуманістом Паулем Фрейде й викладена в його ро- боті «Педагогіка пригноблених»,яка побачила світ у 1970 році.Теорія освіти П.Фрейде базується на твердому переконанні в тому, що будь- яка людина здатна критично усвідомлювати реальність свого особис- того й соціального життя,виявляючи його суперечності, перетворюва ти цю реальність шляхом практичних дій.

За час роботи над вивченням методу критичного мислення я визна- чила найважливіші вміння, якими повинен оволодіти учень на про- тязі навчання:

 • Порівнювати, протиставляти, зіставляти,визначати незрозуміле, вміти шукати вихід зі скрутних становищ

 • Висловлювати ставлення до того,що бачить, спостерігає, робить

 • Шукати літературу з питання,яке цікавить

 • Знаходити в підручнику потрібну інформацію

 • Проводити аналіз висновків з інформації

 • Розробляти систему доказів на підтримку відповідної точки зору

 • Приймати рішення, яке ґрунтується на доказах

Критично мислячий учень на основі власного досвіду формує особис- ту думку .Під час використання методик критичного мислення учні є активними учасниками навчального процесу,в них розвивається самостійність і творчість, помітно зростає бажання поширити та пог- либити знання, на уроках інформація засвоюється невимушено, ви- користовується додаткова література.


Розробка системи доказів на підтрим- ку своєї точки зору

Аналіз висновків з інформації

Сприйняття інформації

Зіставлення з протилежними точками зору
Основні етапи критичного мислення


Використання різ- них інформацій- них джерел: додат кова друкована література, комп’ютерні енци- клопедії, Інтернет-ресурси

Самостійний ана- ліз інформації з допомогою мето- дик: «Допомога», «Діаграма Вена»

Робота в парах, групах, викорис- тання методик: «Мозковий штурм» «Джигсоу»

Створення репортажів, казок, віршів, кросвордів, повідомлень, написання сенканів

Використання мето- дик: «Асоціативне гранування», «Кубу- вання»

Прийняття рі- шення,яке ґрунтується на доказахРезультат: активне, осмислене усвідомлення програмо- вого матеріалу.


Урок з технології розвитку критичного мислення умовно можна поділити на три етапи. Перший етап – актуалізація пізнавальних інтересів – «виклик». На цьому етапі виконується три завдання:

 • Викликати інтерес, схвилювати, спровокувати учнів думати, згадувати те, що вони вже знають

 • Вибирати такі методи та прийоми роботи,що активізують участь учнів у навчальному процесі

 • Сприяти формуванню інтересу учня і розуміння мети вивчення теми, розвивати внутрішню мотивацію цілеспрямованого навчання і підтримувати пізнавальну діяльність

Другий етап – засвоєння змісту. На цьому етапі відбувається безносе- реднє знайомство учнів з новою інформацією шляхом:

 • Читання тексту

 • Перегляду кінофільму

 • Прослуховування лекції

 • Виконання експерименту тощо

Основні завдання етапу:

 • Підтримувати зацікавленість, викликану на першому етапі

 • Стимулювати старання учнів

 • Відстежувати ступінь засвоєння нових знань

Активність учнів виявляється в тому,що вони:

 • Ставлять запитання

 • Роблять помітки в уривках тексту, що викликають сумнів,неро- зуміння

Учитель стимулює діяльність учнів ,заохочуючи такі методи, як аналіз, синтез, порівняння.

Третій етап – осмислення.

На цьому етапі відбувається:

 • Осмислення учнями нового матеріалу

 • Адаптація нових понять в особистій системі знань учня, тобто зміна вже існуючих уявлень

 • Реструктуризація сформованих зв’язків,що формують місце для нових зв’язків

 • Засвоєння і закріплення нових зв’язків

На цьому етапі учитель виконує два важливих завдання:

 1. Спонукає учнів виражати своїми словами отриману інформацію оскільки ми краще запам’ятовуємо те,що формулюємо самості- йно

 2. Сприяти обміну ідеями між учнями,у результаті чого збагачуєть ся словниковий запас і активізуються здібності до самовиражен ня.

Методи розвитку критичного мислення

Метод «Знаю – хочу дізнатися – учуся» Цю техніку викорис- товують у роботі з відомою темою.Цінність її полягає в тому,що вона охоплює всі етапи уроку – актуалізацію, усвідомлення, рефлексію.

Дії :

 • Учитель повідомляє тему для вивчення

 • Учні об’єднуються в пари і протягом 4-5 хвилин обговорюють один з одним усе, що відомо з теми

 • У цей час учитель креслить на дошці таблицю

Що ми знаємо

Що хочемо довідатися

Що ми довідалися (вивчили)

 • Учитель надає слово кожній парі і з їхніх слів заповнює першу графу таблиці.При цьому він може редагувати інформацію. У тих випадках, коли учні не впевнені у своїх знаннях, учитель за- писує інформацію до іншої графи.

 • Учитель пропонує учням разом шукати відповіді на питання в другій графі

 • Усі читають текст (підручника чи іншого джерела) і формулю- ють відповідь на питання або просто повідомляють нову інфор- мацію. Усе це записуємо до третьої графи

 • Учитель звертає увагу учнів на питання з другої графи. Якщо відповіді не знайдено, учитель пропонує інше джерело інфор- мації

Дослідницький метод

 1. Формулювання завдання

 2. Активізація опорних знань

 3. Висловлювання гіпотез

 4. Визначення алгоритму ,способу виконання завдань

 5. Перевірка й оцінювання результатів

 6. Висновки

Проблемний метод

1.Вибір і визначення проблеми

2. Інтенсивна розумова діяльність ( протиріччя між раніше отримани- ми знаннями й новими, невідомими)

3. Висловлювання ідей

4. Розв’язання проблеми (вибір оптимального варіанта)

Інтерактивне навчання –це організація пізнавальної діяль- ності для створення комфортних умов, за яких кожен учень відчуває свою успішність.

Інтерактивна діяльність –це наявність знань, умінь, навичок, креатив ності (здатність складати творчі розповіді, малюнки й конструкції за задумом), ініціативності, самостійності, самооцінки, самоконтролю.

Технології інтерактивного навчання:

 • Кооперативне

 • Колективно – групове

 • Ситуативне моделювання

 • Дискусії

МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ

Кооперативна навчальна діяльність

Фронтальна робота

Дискусійне навчання

Ігрове навчання (ситуативне моделювання)

Модель органі- зації навчання в малих групах учнів, об’єдна- них загальною навчальною ме- тою

Інтерактивні методи, в яких передбачається робота всього класу

Широке публіч не обговорен- ня якого- небу дь спірного питання

Побудова нав- чального про- цесу шляхом залучення учня до гри

 • Робота в парах

 • Змінні трійки

 • Два- чоти- ри – всі разом

 • Перехресні групи

 • Карусель

 • Акваріум

 • Проектна робота

 • Роботи в малих гру- пах

 • Коло знань

 • Мікрофон

 • Мозковий штурм

 • Навчаючи вчуся

 • Ажурна пилка

 • Кейс – метод

 • Дерево рішень

 • Піраміда

 • Самоансь- ке коло

 • Шумова група

 • Дебати

 • Нескінче- ний лан- тюжок

 • Займи по- зицію

 • Зміни по- зицію

 • Карусель

 • Дискусія

 • Рольова гра

 • Гра – по- дорож

 • Рольові ігри

 • Імітація
Уроки, на яких можна використовувати методи

 • Вивчення нового ма- серіалу і пер винного зак- ріплення но- вих знань

 • Комплексно го застосу- вання ЗУН учнів

 • Закріплення і розвитку ЗУН

 • Комбінова- ний

 • Комплекс- ного зас- тосування ЗУН учнів

 • Формуван ня умінь і навичок

 • Перевірки знань

 • Закріплен- ня і розвит ку ЗУН

 • Вступний

 • Вивчення нового ма серіалу і первинно го закріп- лення но- вих знань

 • Повторю- вально – узагальню ючий
Уроки за комбінованою системою Н.П.Гузика

1.Розбір нового матеріалу

2.Фронтальне оп- рацювання

3.Внутрішньопредметне узагальне ння

1.Фронтальне опрацювання

2.Внутрішньо -предметне узагальнення

1.Розбір нового матеріалу

2.Внутрішньо -предметне узагальнення

1.Розбір нового матеріалу

2.Фронтальне опрацювання

3.Внутрішньо- предметне узагальнення

СТРУКТУРА ІНТЕРАКТИВНОГО УРОКУ

ЕТАПИ

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ

ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ

1.Мотивація (5% робочого часу)

Сконцентрувати ува- гу учнів на проблемі, викликати інтерес до досліджуваної теми

Запропонувати учням:

 • Цитати

 • Короткі історії

 • Пізнавальні питання

 • Невеликі завдання для міркування

2.Тема та очі- кувані навча- льні резуль- тати (5% часу)

Забезпечити розумін- ня учнями змісту їх- ньої майбутньої дія- льності (того,що вони повинні досягти в процесі уроку, і того, що відних очікує учитель)

Залучити до визначення очі- куваних результатів усіх учас- ників НВП

3.Надання не- обхідної ін.- формації (10% часу)

Дати учням достатню інформацію для вико нання практичного завдання

Познайомити з роздавальним матеріалом. Викласти навча- льний матеріал у формі міні- лекції, бажано із зоровими опорами. Здійснити презен- тацію виконаного домашньо- го завдання

4.Основна час тина уроку. Ін терактивна вправа (60% часу)

Забезпечити практич- не засвоєння матеріа лу

1.Інструктування (правила ви- конання,послідовність нав- чальних дій, визначення часу на виконання) 2.Об’єднання в групи ( або розподіл ролей ) 3.Виконання завдання (учи- тель – організатор, консуль- тант, що веде дискусії) 4.Презентація і усвідомлення результатів роботи

5.Підбиття під сумків, оціню вання резуль- татів уроку (20% часу)

Обговорити отримані результати, порівня- ти з очікуваними

Фронтальна бесіда зкласом:

 • Що нового довідалися?

 • Яких навичок набули?

 • Чи можна ними скорис- татися в житті?

 • Що сподобалося на уроці?

У своїй роботі використовую різноманітні прийоми інтерактивного навчання. Широко застосовані мною інтерактивні методи навчання, забезпечують активну участь кожного, творчу співпрацю між собою і з учителем. Інтерактивні вправи, які я використовую в своїй діяльнос ті, дуже корисні під час підготовки до уроків та позакласних заходів.

ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ

 1. «Ланцюжок» -учні ланцюжком відповідають на поставлені питання

 2. «Незакінчене речення» -під час вивчення матеріалу учні закінчують неповні речення

 3. «Мікрофон»- вправа проводиться з допомогою уявного мік- рофона.Учні висловлюють свою думку, відповідають на запитан ня, тримаючи в руках уявний мікрофон

 4. «Коректор»-у вправі навмисне зроблені помилки, які учні повинні знайти і виправити

 5. «Квітка»- учитель на дошці малює квітку (серединка й декель ка пелюстків) У серединці записує основне поняття. На пелюст- ках квітки вчитель буде писати прояви характеристики цього поняття, запропоновані учнями.

 6. «Реставрація» - полягає в тому, що учням необхідно віднови ти, відреставрувати речення із запропонованого набору слів та розділових знаків

 7. «Третій зайвий» - із трьох слів вибрати те, яке не підходить

 8. «Вірю – не вірю» або «Так чи ні» - запитання розпочина ються словами чи вірите ви , а учні повинні відповідати так - ні

9.«Асоціації» - учитель називає основне поняття або явище. Учні пропонують якусь інформацію,яка асоціюється з цим основним поняттям 10.«Розірвана шпаргалка» - учням говорю таке: «Ця вправа проста,але дуже корисна.Вона допоможе вам не розгубитися на екзамені. Адже не секрет,що ви пишете шпаргалки, а вчитель, якщо знайде їх, розриває. І якщо у вас є якісь знання, ви навіть з розірваної шпаргалки можете скласти правильну відповідь»

11. «Цікаві логічні задачі» 12. «Біологія +, Хімія +»- у вправі використовують зв’язок з іншими науками. 13. «Потайний сундучок» - опис чогось і треба вгадати про кого чи що йде мова 14. «Вставити слово» - пропоную учням вставити пропущені слова в прислів’я,у визначення. 15. «Ти – мені, я – тобі»- учні ставлять один одному запитан- ня, які приготували заздалегідь. 16. «Біохімічні загадки». 17. «Хто швидше й більше» - протягом декількох хвилин кожна група учнів повинна відповісти на максимальну кількість запитань. Якщо група дає неправильну відповідь або відповіді зовсім немає то відповістиможуть учні другої групи й отримати додаткові бали. 18. «Чи знаєте ви,що…» -учні по колу продовжують речення, які підготували заздалегідь. 19. «Показуха» -учні повинні без слів показати якесь явище, а решта учнів повинні вгадати, що ж це за явище 20. «Цікаві кільця»- знайдіть початкову букву слова і, пропус- каючи весь час однакову кількість букв, прочитайте закодований біохімічний термін 21. «Кмітливість» - на схемі зашифровані назви, н-д 29 птахів, а діти повинні їх знайти 22. «Най – най» -дати відповідь на запитання,яке розпочинає- ться на най… 23. «Факти й тільки факти» або «Цікаві історії» - це біо- хімічна інформація. 24. Буквений диктант - учитель пропонує учням дати відповіді на питання і скласти слово – відповідь 25.Цифровий диктант – учитель пропонує дати відповіді на питання: правильна – 1, неправильна – 0. Кінцевий результат – набір цифр. 26. «Перевір себе» - самоперевірка 27. «Співвідношення» - учитель пропонує учням співвіднести н-д, речовини і їх властивості. Органоїди з їх функціями 28. «Знайди пару» -н-д, скласти формулу 29. «Кросворд»- розгадування й складання кросвордів учнями 30. «Біохімічні розваги» - головоломки, ребуси 31. «Скарбничка народної мудрості» - протягом декель- кох хвилин кожна група повинна пригадати максимальну кількість народних приказок та прислів’їв

Отже , використання запропонованих інтерактивних вправ та ігор сприяє :

 • Більш глибокому вивченню предмета

 • Розвитку самостійного мислення, активності, ініціативності, працелюбності учнів та прагнення до постійного пошуку

 • Прищепленню учневі смаку до наполегливої креативної діяльності

 • Розвитку творчих здібностей учнів з урахуванням їх інтересів, схильностей і потреб.

Учитель повинен так побудувати навчально – виховний процес і життя учня, щоб дитина пізнала себе як людину, проявляла свою ін- візуальність, розвивала свої творчі здібності, реалізувала свої потен- ційні вміння. Саме вчитель повинен оптимально вибирати форми й методи навчання для розвитку творчої особистості, формування жит- туєвих і соціальних компетенцій. Педагог має практикувати різні фор ми навчальної діяльності: групову, фронтальну, індивідуальну, які мають здійснюватися в умовах колективної діяльності. Добираючи методи навчання ,які б забезпечували реалізацію цілей біохімічної освіти, необхідно віддавати перевагу таким методам, за яких учні самостійно здобувають знання і які спрямовані на реалізацію прин- ципу активності навчання.

Цільовими орієнтаціями проблемного навчання є набуття знань, засвоєння засобів самостійної діяльності, розвиток пізнавальних і творчих здібностей.На уроках використовую проблемні завдання:

 • За рівнем проблемності- середні (створюються і ров’язуються самим учителем або фронтально), достатні (створені вчителем, ров’язуються учнями), високі (створюються і ров’язуються сами- ми учнями)

 • За методичними підходами – евристична бесіда, проблемне демонстрування, розумовий проблемний експеримент, розв’я- зання проблемних задач, метод індикаторних тестів, практична робота –дослідження

Це:

Уроки – диспути, уроки – дискусії – колективне обговорення пробле- ми уроку, питання з метою вирішення проблеми.

Проблемний урок – розвиває мислення учнів. Вони самостійно вико- нують деякі елементи рішення або вирішують проблему під керівництвом учителя.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал