Спеціальність – клінічна фармаціяСторінка3/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1 Mb.
1   2   3   4

7. Експертиза заявки


Після встановлення дати подачі і при наявності документа про сплату збору на подачу заявки Відомство проводить експертизу заявки по формальних ознаках, у ході якої:

- визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у Законах України про охорону промислової інтелектуальної власності;

- заявка перевіряється на відповідність вимогам відповідного Закону України про охорону промислової інтелектуальної власності;

- документ про сплату збору на подачу заявки перевіряється на відповідність установленим вимогам.

Якщо заявка відповідає установленим вимогам і документ про сплату збору на подачу заявки оформлений правильно, то Відомство:

- за заявкою на винахід направляє заявнику повідомлення про можливість проведення експертизи заявки по суті;

- за заявкою на корисну модель і заявці на промисловий зразок направляється заявнику рішення про видачу патенту;

- за заявкою на знак для товарів і послуг у цьому випадку Відомство робить експертизу заявки по суті, у ході якої перевіряється відповідність заявленого позначення знака умовам надання правової охорони.

Заявник має право на внесення в заявку виправлень і уточнень до одержання ним рішення про видачу патенту чи про відхилення заявки, заявник вправі відкликати заявку на будь-якому етапі її розгляду, Відомство має право запросити додаткові матеріали за заявкою.

Після закінчення 18 місяців з дати подачі заявки на винахід, чи якщо заявлений пріоритет, з дати її пріоритету, Відомство публікує у своєму офіційному бюлетені встановлені ним відомості про заявку за умови, що вона не відкликана чи не вважається відкликаною. Заявник може клопотатися про публікацію відомостей про заявку раніше встановленого терміну.

За клопотанням будь-якої особи і при наявності документа про сплату збору за проведення експертизи заявки на винахід по суті Відомство проводить зазначену експертизу, у ході якої перевіряється відповідність заявленого винаходу умовам патентоспроможності. Заявник може подати зазначене клопотання після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років з дати подачі заявки.

Інша особа може подати зазначене клопотання після публікації відомостей про заявку на винахід, але не пізніше трьох років з дати подачі заявки. При цьому воно не приймає участі в рішенні питань за заявкою. Якщо клопотання про експертизу власне кажучи не надійшли у Відомство у встановлений термін, то заявка вважається відкликаною.

Іншою особою у згаданій ситуації може бути конкурент заявника. Якщо конкуренту заважає патент заявника і є підстави сумніватися в патентоспроможності технічного вирішення заявника, то він може заплатити гроші і заявить клопотання про проведення експертизи по суті, щоб розвіяти свої сумніви.

Якщо за результатами експертизи заявки по суті буде визначено, що винахід, сутність якого виражена в запропонованій заявником формулі, відповідає умовам патентоспроможності, Відомство направляє заявнику рішення про видачу патенту. У противному випадку заявнику направляється рішення про відхилення заявки.

Заявник має право замінити заявку на винахід, заявленої на корисну модель і навпаки, у будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту чи відхилення заявки. У цьому випадку зберігається встановлена дата подачі заявки і, якщо заявлений пріоритет, дата її пріоритету.

Для таких перетворень заявки у Відомство необхідно подати відповідну заявку.

Основну роботу з експертизи заявок по повноваженнях Відомства виконує науково-дослідний центр патентної експертизи (НДЦПЕ).

До експертизи, особливо для перевірки патентоспроможності і новизни представлених в заявках рішень залучаються експерти з числа видних і досвідчених вчених і фахівців.

Опубліковані відомості про заявку на винахід надають заявнику тимчасову правову охорону в обсязі формули винаходу, з врахуванням якої вони опубліковані.

Дія тимчасової правової охорони полягає в тому, що заявник має право на одержання компенсації за заподіяні йому після публікації відомостей про заявку збитки від особи, що дійсно знала чи одержала письмове повідомлення з зазначенням номера заявки, і дані заявки нею були опубліковані без дозволу заявника.

Дія тимчасової правової охорони припиняється з дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту чи повідомлення про припинення діловодства за заявкою.

Дія тимчасової правової охорони за міжнародною заявкою починається з дати її міжнародної публікації на умовах, зазначених вище.


8. Публікація про видачу патенту чи посвідчення, реєстрація і видача патенту чи посвідчення

На підставі рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель) і при наявності документа про сплату збору за видачу патенту Відомство публікує у своєму офіційному бюлетені встановлені ним відомості про видачу патенту.

Якщо протягом трьох місяців з дати надходження до заявника рішення про видачу патенту документ про сплату збору за видачу патенту у Відомство не надійшов, публікація не проводиться, а заявка вважається відкликаною.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Відомство публікує опис до патенту на винахід (корисну модель), що містить формулу, і опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на які є посилання в описі винаходу (корисної моделі).

Після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка особа вправі ознайомитися з матеріалами заявки в порядку, установлюваному Відомством.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Відомство здійснює державну реєстрацію патенту на винахід (корисну модель), для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма реєстру і порядок його ведення установлюється Відомством.

Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними в порядку, установленому Відомством.

Видача патенту здійснюється Відомством у місячний термін після державної реєстрації патенту. Патент видається особі, що має право на одержання патенту. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб, їм видається один патент.

Патент на корисну модель видається під відповідальність його власника без гарантії дійсності патенту.

Форма патенту і зміст зазначених у ньому відомостей установлюється Відомством.

У виданий патент за вимогою його власника Відомство вносить виправлення очевидних помилок з наступним повідомленням про це в офіційному бюлетені.

Заявник може оскаржити будь-яке рішення Відомства за заявкою в Апеляційну раду Відомства протягом трьох місяців з дати одержання рішення Відомства чи копії затребуваних патентних матеріалів.

Заявник може оскаржити рішення Апеляційної ради в судовому порядку протягом шести місяців з дати одержання рішення.

Аналогічний порядок публікації, реєстрації і видачі патенту застосовується і до промислових зразків. Такий же порядок публікації, реєстрації і видачі свідчення на знак.


9. Патентування за кордоном
Законодавством України визначене право власників інтелектуальної власності на патентування за кордоном, для чого необхідне оформлення заявки в патентне відомство закордонних країн, а для реєстрації товарного знаку відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків – у патентне Відомство України.

Оформлення заявки на патентування винаходів, корисних моделей і промислових зразків за кордоном здійснюється відповідно до законодавства закордонних країн.

Доцільно патентувати за кордоном тільки ті винаходи, корисні моделі, промислові зразки, що можуть забезпечити надійний патентний захист запропонованого до експорту об'єкта промислової власності чи реалізованої ліцензії.

Доцільність патентування за кордоном визнається в чотирьох випадках:

1) постачання продукції на експорт (машин, матеріалів, приладів, устаткування);

2) продаж ліцензій іноземним фірмам, організаціям, підприємствам;

3) надання допомоги закордонним партнерам при будівництві об'єктів спільними організаціями і підприємствами;

4) здійснення співробітництва в науково-технічній сфері між українськими організаціями і підприємствами та їхніми закордонними партнерами.


Відповідно до європейської системи побудови опису винаходу заявка на патент повинна розкривати сутність винаходу досить повно і ясно, щоб винахід міг бути використаний фахівцем, а за американською системою в описі повинні бути зазначені всі елементи винаходу, зв'язки між ними, а також викладені способи виготовлення і використання об'єкта винаходу. За американським законодавством заявка на одержання патенту повинна описувати винахід «кращим чином» (best mode). Не можна найкращий аспект винаходу ховати від конкурентів. У випадку встановлення цього порушення під час проведення експертизи патент може бути виданий супернику, незважаючи на те, що в суперника немає пріоритету за терміном подачі заявки.

Європейська система побудови формули винаходу обсяг прав зо патентом (обсяг домагань за заявкою) визначає винятково формулою винаходу, опис і креслення застосовуються тільки для тлумачення формули. Пункт формули чітко розділяється на дві частини: дорозпізнавальну (обмежувальну) і розпізнавальну, що відокремлюються одна від іншою фразою "що відрізняється тим, що ...", "що характеризується тим, що ...".

У дорозпізнавальну частину входять: назва винаходу в тому вигляді, як він сформульований в заяві про видачу патенту і в описі; ознаки, що визначають відомий рівень техніки, а більш точно – ознаки, запозичені винахідником з відомого вирішення тієї ж технічної задачі (прототипу).

У розпізнавальну частину входять ознаки, що винахідник уніс сам у технічне вирішення задачі і які разом з ознаками дорозпізнавальної частини визначають сутність винаходу.

За американською системою обсяг прав, наданих патентом на винахід, також визначається винятково формулою винаходу, але на відміну від європейської системи формула винаходу в США є частиною опису, завершуючи його. Пункт формули складається без виділення новизни, ознаки винаходу перелічуються в такому порядку, який дозволяє наочно відобразити об'єкт винаходу (образотворча формула). Пункт формули має структуру:

1) Преамбула, що включає назву об'єкту.

2) Перехідна фраза у виді словосполучень: "який(а, е) містить", "який(а, е) включає", "який(а, е) складається з", "який(а, е) складається власне кажучи з", "який(а, е) містить комбінацію".

3) Головна частина, у якій приводиться комбінація елементів, що складають об'єкт винаходу, у їхньому взаємозв'язку і взаємодії.

У США первісне право на одержання патенту має винахідник. У багатьох же інших країнах право на подачу заявки є в особи, що має право на володіння патентом. Проблема пріоритету в США обертається навколо наступних питань: хто був першим винахідником? Чи не відмовився перший винахідник від свого винаходу? Чи не свідчить тимчасова затримка з подачею заявки про намір відмовитися від винаходу? Якщо існує відмова від винаходу, то це значить, що патентні права передаються громадськості – винахід надходить у публічне користування. Назад привласнити патентні права на цей винахід уже не можна.

У 1984 р. Конгрес США вніс у патентний закон доповнення, відповідно до якого патент можна зареєструвати в патентному відомстві, але від прав на нього відмовитися. Таку процедуру можуть застосовувати великі корпорації, університети, урядові відомства, зацікавлені в публікації своїх технічних досягнень, але не бажаючих комерційно використовувати відповідну патентну монополію.

У той час, поки заявка проходить експертизу можна подавати додаткову заявку, на додаткову частину до попереднього винаходу.

ТЕМА №4. ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ ПАТЕНТУ, ПРАВО АВТОРСТВА. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ВЛАСНИКІВ ПАТЕНТУ
МЕТА заняття:


 1. Ознайомитися з реалізацією прав власника патенту. Вичити та оволодіти правами та обов’язками власників патенту

 2. Ознайомитися .з правами, які надаються суб’єктам права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки


ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:

 1. Особисті немайнові і майнові права суб’ктів права на винаходи, корисні моделі і промислові зв’язки

 2. Виключне право власника патенту на використання винаходу та його сутність

 3. Використання винаходу. Поняття про виготовлення, застосування, зберігання та продаж винаходу або продуктів, що створені на основі винаходу.

 4. Обмеження прав власника

 5. Обов’язки власника патенту

 6. Право авторства та взаємовідносини співвласників патенту

 7. передача прав власності на винахід


ЗАВДАННЯ:

1. Засвоїти теоретичні та практичні аспекти збереження права власності на одержаний патен, право авторства

2. Оволодіти методикою заповнення документів щодо оформлення патенту

3. Оформити договір про передачу прав власності


ЛІТЕРАТУРА:

 1. Цивільний кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2003. - 352 с.

 2. „Про власність" Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №. - ст.

 3. „Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності" Закон України від 13 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №. - Ст.

 4. „Про науково-технічну інформацію" Закон України від 25 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №. - ст.

 5. „Про авторське право і суміжні права" Закон України від 23 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №. - ст.

 6. "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№. - ст.

 7. "Про охорону прав на промислові зразки" Закон України від 15 грудня 1993 р. №3688. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - Ж - ст.

 8. Крайнєє П.П., Работягова Л.Ї., Дятлик 11., Патентування винаходів е Україні. - К: Видавничий Дім „Ін Юре", 2000. - 340 с.

 9. 1999. - 256 с.СергеевА. П Патентное право. - М. Изд-во БЕК, 1994. - 191 с.

 10. Сусліков Л.М,, Дьордяй В.С. Патентознавство. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 129-137.


МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
У ході заняття студенти під керівництвом викладача повинні засвоїти теоретичні та практичні аспекти збереження права власності на одержаний патент, оволодіти методикою заповнення документів щодо оформлення патенту та оформити договір про передачу прав власності, самостійно розв’язують задачі за темою практичного заняття.
1 .Права та обов'язки власника патенту на винахід (корисну модель)
1.1 .Особисті немайнові права
До особистих немайнових прав належать право, авторства, право на ім'я (спеціальну назву), право на подання заявки на одержання патенту па винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Але при цьому слід мати на увазі, що коло і характер особистих немайнових і майнових прав визначається тими результатами технічної творчості, які підлягають правовій охороні.

Зазначення імені автора в разі використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка обов'язкове.

Чинне законодавство України про промислову власність не забороняє присвоєння імені автора чи іншої спеціальної назви винаходу, корисній моделі чи промисловому зразку. Більш того, згадані раніше Правила складання і подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель передбачають зазначення назви винаходу. Пункт 6.2.1 цих Правил проголошує: "Назва винаходу (корисної моделі) характеризує його (її) призначення, відповідає суті винаходу (корисної моделі) і, як правило, близька до назви відповідної рубрики Міжнародної патентної класифікації (МПК)".
1.2. Майнові права суб'єктів права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
Право власності на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, проголошене чинним законодавством, дає його суб'єкту ті самі правомочності, які дає право власності на будь-який інший об'єкт.

Власнику патенту України на винахід (корисну модель) належить : 1. право власності на винахід (корисну модель);

 2. виключне право на використання винаходу (корисної моделі) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів;

 3. право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається законодавством порушенням прав власника патенту;

 4. право опублікувати в офіційному бюлетені Установи „Промислова власність" заяву про надання будь-якій особі дозволу на використання винаходу (право видачі „відкритої ліцензії") та право на відкликання цієї ліцензії;

 5. право порушувати судові справи проти несанкціонованого використання винаходу та вимагати від порушника відшкодування заподіяних збитків.

Взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності на внахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту.

Права, що випливають з патенту на винахід, діють від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту.


Що надає власникові патенту право власності на винахід?
Право власності на винахід, що засвідчується патентом, надає його власнику повноваження, подібні до тих, що і право власності на будь-який інший об'єкт, який чинним законодавством визнаний товаром і тому може бути об'єктом будь-яких цивільних правочинів.


   1. у власника патенту є можливість обрати будь-яку форму підприємницької діяльності щодо організації використання свого винаходу, а саме:

   2. розпочати власне виробництво продукту, який виготовлено із застосуванням запатентованого винаходу, та його збут;

   3. внести право власності на запатентований винахід чи право на його використання як свій внесок в статутний фонд підприємства, що створюється або вже діє, тобто використати зазначені права як інвестицію;

   4. передати свої права на винахід.


Виключне право власника патенту на використання винаходу та його сутність.

Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом за умови, що таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Виключне право діє від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту, охороняється виключне право за патентом України тільки на території України.

Право власника патенту називається виключним тому, що власник є єдиною особою, якій законодавством дозволено використовувати винахід, доки інші особи не одержать на це дозвіл від власника.


Використанням винаходу (корисної моделі) визнаються такі дії:
- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним,

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Виготовлення - це виробництво для комерційних цілей продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу, навіть якщо цей продукт тимчасово не реалізується, наприклад, накопичується з метою подальшого продажу.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.Застосування - всі випадки використання продукту на виробництві для комерційних цілей.

Ввезення - імпортування на територію України продукту, навіть якщо ввезений продукт не призначений для використання в Україні.

Зберігання - накопичування продукту з метою подальшого введення в господарський обіг.

Пропонування для продажу - рекламування продукту.Продаж - комерційна діяльність з метою реалізації продукту.

Патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з законом порушенням прав, що надаються патентом.

Виключне право надає його власнику можливість обмежувати права інших осіб при використанні винаходу.

Власник патенту може передавати на підставі договору право власності на винахід (корисну модель) будь-якій особі, яка стає його правонаступником, а щодо секретного винаходу (корисної . моделі) — тільки за погодженням із Державним експертом.

Власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі), на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі), такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.
Яке використання запатентованого винаходу не порушує виключних прав власника патенту?

Жодна із наступних дій законодавством не визнається порушенням виключного права власника патенту на винахід:

введення в господарський обіг виготовленого із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі) продукту будь-якою особою, яка придбала його без порушення прав власника;

використання з комерційною метою винаходу будь-якою особою, яка придбала продукт, виготовлений із застосуванням запатентованого винаходу, і не могла знати, що цей продукт був виготовлений чи введений в обіг з порушенням прав, що надаються патентом. Проте після одержання відповідного повідомлення власника прав зазначена особа повинна припинити використання продукту або виплатити власнику прав відповідні кошти, розмір яких встановлюється відповідно до законів або за згодою сторін.

використання винаходу на умовах примусової ліцензії з дозволу Уряду в інтересах суспільства та національної безпеки;

використання винаходу на правах попереднього користування;

використання винаходу для задоволення власних потреб без комерційної мети;

разове виготовлення ліків в аптеках за рецептом лікаря;

використання винаходу (корисної моделі) виключно для потреб транспортного засобу іноземної держави, коли цей засіб опинився в повітряному просторі, водах чи на території України випадково або тимчасово;

використання винаходу (корисної моделі) з науковою метою або в порядку експерименту;

за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.
2. Обмеження прав власника патенту

Права власника патенту на винахід можуть бути обмежені, якщо: • формулу винаходу буде переглянуто у зв'язку з наявністю в ній ознак, яких не було в поданій заявці на видачу патенту;

 • у власника патенту виникне необхідність одержати дозвіл на використання винаходу, який належить власнику раніше виданого патенту, якщо його винахід призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав власника раніше виданого патенту;

 • винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту, або від дати, коли використання винаходу було припинено без повалених причин. У цьому разі власник патенту повинен укласти ліцензійний договір з будь-якою особою, яка має бажання і виявить готовність використовувати такий винахід;

 • суспільні інтереси та інтереси національної безпеки вимагатимуть використання винаходу без згоди власника.


3. Обов'язки власника патенту

Одночасно з широкими правами законодавство встановлює і обов'язки власника патенту.

Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

Добросовісне користування розуміється як таке, що не завдає шкоди іншим фізичним і юридичним особам, навколишньому середовищу, інтересам суспільства, національній безпеці тощо. Якщо винахід не використовується або недостатньо використовується в Україні протягом трьох років, починаючи віддати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання було припинено, власник патенту зобов'язаний дати дозвіл (ліцензію) на використання винаходу будь-якій особі, яка має бажання та виявила готовність використовувати винахід (корисну модель). У разі відмови власника патенту від укладання ліцензійного договору ця особа має право звернутися до суду із заявою про надання їй дозволу на використання винаходу.

При вирішенні цього питання суд може взяти до уваги подані власником патенту докази того, що винахід не використовувався з поважних причин.

Власник патенту зобов'язаний надати дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу власнику пізніше виданого патенту, якщо: • винахід останнього призначений для досягнення іншої мети;

 • винахід власника пізніше виданого патенту має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватись без порушення прав першого власника.

Дозвіл надається в обсязі, необхідному для використання винаходу власником патенту, який такий дозвіл затребував.

Так само власник пізніше виданого патенту зобов'язаний надати дозвіл на використання свого винаходу власнику раніше виданого патенту, якщо його винахід є більш досконалим або призначений для досягнення тієї ж мети.


4. Взаємовідносини співвласників патенту

Якщо винахід належить кільком особам - співвласникам, то необхідно знати, що: • винахід, патент на який належить кільком особам (співвласникам), є їх спільною власністю;

 • частки кожного із співвласників визначаються угодою між ними, а за її відсутності визнаються рівними.

У разі відсутності угоди між співвласниками щодо визначення їх взаємовідносин при використанні винаходу кожен має право:

 • особисто використовувати винахід за своїм розсудом;

 • самостійно порушувати судові справи проти порушників патенту.

Разом з тим жоден із співвласників не має права без згоди решти власників патенту:

• давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу іншій особі;

• передавати право власності на винахід.
5. Передача права власності на винахід.

Права, що випливають з патенту на винахід, можуть передаватись у повному обсязі або частково. Порядок передачі зазначених прав регламентується Законом України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Винахід може бути відчуженим у будь-який спосіб:


 • продажем;

 • даруванням;

 • обміном тощо.

Правовою формою передачі прав власності на винахід є договір про передачу права власності на винахід, який означає передачу власником прав, що випливають з патенту, будь-якій фізичній або юридичній особі, яка стає правонаступником власника патенту.

При передачі права власності на винахід власник патенту не може залишити за собою будь-якого права на використання винаходу, встановити будь-які часові або територіальні обмеження прав, що переходять до правонаступника.

Укласти договір про передачу прав власності на винахід можна від початку дії виключних прав, тобто від дати публікації в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на винахід і тільки в межах строку його дії.

Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Установи.

За згодою власника одна або декілька осіб можуть стати співвласниками патенту на винахід. Для цього власник патенту повинен укласти з майбутнім співвласником (співвласниками) договір про передачу права власності на винахід у співвласність, який має бути підписаний сторонами і містити їх прізвище, ім'я та по батькові для фізичної особи або повне офіційне найменування юридичної особи та їх повні адреси.

Заяву про реєстрацію такого договору подає власник патенту.


Додаток 1
ДОГОВІР ПРО ПЕРЕДАЧУ ПРАВ ВЛАСНОСТІ


 • сторони договору: повне офіційне найменування та юридична адреса - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові та адреса - для фізичної особи;

 • номер патенту;

 • назва винаходу;

 • предмет договору, який повинен містити бажання власника передати своє право власності на винахід та згоду правонаступника прийняти це право;

 • підписи сторін;

 • дата укладання договору.

Договір вважається дійсним, якщо він складений у письмовій формі та підписаний сторонами договору.

Договір від імені юридичної особи може підписувати особа, яка має відповідні повноваження.

Підписання договору означає зміну власника патенту на винахід та перехід прав, що випливають з патенту, до особи, яка стає правонаступником власника патенту.Ситуаційні задачі
Задача 1

Громадянин України П. у 2000 році оформив патент на промисловий зразок „Апарат для швидкої стерилізації пластмасових виробів” № АВ 2367 13.02.00. У Зв’язку з матеріальними труднощами данний пристрій не використовувався з 2001 року. Громадянин П. дізнався, що медичне підприємство „Злата” користується в своїй діяльності даним винаходом.

Чи може претендувати на відшкодування моральної та матеріальної шкоди громадянин П?

Яким чином може вирішитися дане питання?


Задача 2

Громадянка С., яка є власницею патенту на корисну модель, вирішила продати свій винахід. Під час оформлення документів про передачу власності з’ясувалося, що вона є лише співвласницею даного винаходу.

Чи може громадянка С. особисто передати свої права новому власнику або видати ліцензію на користування данним винаходом?

Чи буде вважатися дійсним такий договір?

Як правильно необхідно оформити в даному випадку передачу прав власності?

Задача 3

Під час стихійного лиха (паводок в Івано-Франківській області) рятувальниками було застосовано пристрій Федорова для підняття із води мілких речей. Громадянин Федоров, який запатентував цей прилад, вимагає від держави матеріальних відшкодувань за використання його винаходу.

Чи були порушені права винахідника?

Чи буде відшкодовано винахіднику матеріальних збитків?


Додаток 2
Зразок заяви на видачу патенту України (Державний зразок)

Дата подання заявки

Пріоритет

МКПЗ

Номер заявки

- Повідомляю (повідомляємо) про наміри здійснити патентування промислового зразка в іноземних державах

ЗАЯВА

про видачу патенту України на промисловий зразокМIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

Державний департамент інтелектуальної власності

Державне підприємство "Український інститут промислової власності" вул. Сім’ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119


- Подаючи нижчезазначені документи, прошу (просимо) видати патент України на промисловий зразок

Заявник(и)

Код за ЄДРПОУ

(для українських заявників)(зазначається повне ім’я або найменування заявника(iв), його (їх) місце проживання або місцезнаходження та код держави згідно із стандартом..

Дані про місце проживання авторів - заявників наводяться за кодомПрошу (просимо) встановити пріоритет

- заявки за датою- подання попередньої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції (навести дані за кодами)- відкриття виставки (навести дані за кодом)

Посилання на iншi юридично пов’язані заявки та зареєстровані охоронні документи:

- подання до Держдепартаменту попередньої заявки, з якої виділено цю заявку (навести дані за кодом)- подання до Держдепартаменту заявки або реєстрації промислового зразка, який є варіантом цього зразка (навести дані за кодом)

Номер попередньої заявки

Дата подання попередньої заявки

Код держави подання попередньої заявки згідно iз стандартом

Дата відкриття виставки

Номер та дата подання до Держдепартаменту попередньої заявки, з якої виділено цю заявку

Дата та номер заявки або реєстрації промислового зразка, який є варіантом цього зразка

Назва промислового зразка

Адреса для листування

Телефон

Телеграф

Факс
Повне ім’я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або повне ім’я іншої довіреної особи


Перелік документів, що додаються

Кiлькiсть арк.

Кiлькiсть прим.

Підстави щодо виникнення права на подання заявки й одержання патенту (без подання документів), якщо заявником(ами) не є автор(и):

- є документ про передачу прав автором(ами) або роботодавцем(ями) правонаступнику(ам)

- є документ про право спадкування


- опис промислового зразка

 

2

 

- комплект фотографій iз зображенням виробу

 

 

- креслення, схеми, карти

 

2

- документ про сплату збору за подання заявки

 

1

- документ, який підтверджує наявність підстав для зменшення збору або звільнення від сплати збору

 

1

- документ про участь у виставці

 

1

- копія попередньої заявки, яка підтверджує право на пріоритет

 

1

- переклад заявки на українську мову

 

2

- документ, який підтверджує повноваження довіреної особи (доручення)

 

 

- iншi документи:

 

 

Автор(и)

Автори-заявники (повне ім’я)Місце проживання та код держави згідно із стандартом (для іноземних осіб - тільки код держави)

Підпис(и) автора(iв) - заявника(iв)

Я (ми)

 f:\патент\getdoc.php_files\1x1.gif
(повне iм'я)

Прошу (просимо) не згадувати мене (нас) як автора(iв) при публiкацiї відомостей про патент.

Підпис (и) автора(iв)Підпис(и) заявника(iв)

Дата підпису

М. П.


Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи, що має на це повноваження, із зазначенням посади скріплюється печаткою.

Якщо всі автори виступають заявниками, то їх підписи наводяться за кодом. 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал