Спеціальність – клінічна фармаціяСторінка2/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір1 Mb.
1   2   3   4

3. Право на одержання патенту, право авторства

Законом визначено, що всі ідеї і винаходи є суспільним надбанням, якщо держава не надала патентовласнику монопольні права на відповідний винахід.


Закони передбачають надання правової охорони винаходу (корисній моделі), промисловому зразку, знаку для товарів і послуг, якщо вони не суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та відповідають умовам патентоспроможності.

Патентоспроможність - властивість технічного вирішення (пристрою, способу, речовини, технології), яка означає, що воно може бути визнано винаходом в одній чи декількох країнах. Вимоги відносно П. технічних рішень установлюються законодавством кожної країни.

Патент – це право, надане винахіднику на позбавлення можливості всіх інших суб'єктів виготовляти, використовувати і (чи) продавати запатентований процес чи виріб протягом обмеженого часу.

Установлено, що об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура кліток рослини і тварини), спосіб, а об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою.

Об'єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок, оздоблення чи їхнє сполучення, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних і ергономічних потреб.

Об'єктом знака можуть бути словесні, образотворчі, об'ємні й інші позначення чи їхні комбінації, виконані в будь-якому кольорі чи колірному сполученні.

Не можуть одержати правову охорону:

- відкриття, наукові теорії і математичні методи;

- методи організації і управління господарством;

- плани, умовні позначки, розклади, правила;

- методи виконання розумових операцій;

- програми для обчислювальних машин;

- результати художнього конструювання;

- технології інтегральних мікросхем;

- сорти рослин і породи тварин і т.п.

Не можуть одержати правову охорону (як промислові зразки):

- об'єкти архітектури (крім малих архітектурних форм), промислові, гідротехнічні й інші стаціонарні споруди;

- друкована продукція як така;

- об'єкти непостійної форми з рідких, газоподібних, сипучих чи подібних їм речовин і т.п.

Визначено, що право власності на винахід (корисну модель), а також на промисловий зразок засвідчується патентом. Право власності на знак засвідчується посвідченням.

Визначено, що термін дії патенту на винахід складає 20 років з дати подачі заявки у відомство, патенту на корисну модель – 5 років, патенту на промисловий зразок і посвідчення на знак – 10 років.Патентоспроможність

Для видачі патенту необхідно, щоб заявлене вирішення відповідало одночасно трьом критеріям: новизні, неочевидності і корисності. Якщо пропонована технічна ідея не відповідає хоча б одному критерію, вона непатентоспроможна. Закони України визначили наступні умови патентоспроможності винаходу, корисної моделі і промислового зразка: вони повинні бути новими, мати промислове застосування, а для винаходу – також винахідницький рівень.

Спочатку зупинимося на критерії «новизна»

Винахід визнається новим, якщо воно не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу можуть враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, що стали загальнодоступними у світі до терміну подачі заявки в Відомство, або якщо заявлений пріоритет, до терміну її пріоритету.

Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його істотних ознак не стала доступною у світі до терміну подачі заявки в Відомство або, якщо заявлений пріоритет до терміну її пріоритету; крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка приймається до уваги зміст усіх заявок, що раніше надійшли у Відомство.

У США якщо винахід був відомий чи використовувався за межами країни, то це не є підставою для відмовлення у видачі патенту. Але якщо про такий винахід за границею була публікація, то це в корені змінює справу. У такому випадку вирішення, що заявляється, новизни уже не має. Тягар доказу новизни при подачі заявки покладено на заявника. Якщо ж патент виданий, то доказ того, що його видача не відповідає критерію новизни, покладено на особу незгодну з такою видачею.

Громадськість має право на ознайомлення з описом винаходу після видачі патенту.

Тепер перейдемо до критерію неочевидності (non-obvionsness).

Для визначення цієї категорії необхідно установити те, що було відомо до даного винаходу, тобто попередній рівень техніки.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця воно не випливає з рівня техніки. При оцінці винахідницького рівня до уваги не приймається зміст заявок на видачу патенту України і міжнародної заявки, у який вона була подана спочатку.

Іншими словами, щоб заявлене технічне рішення було визнано винаходом, йому необхідно бути тією чи іншою мірою талановитим.

При вирішенні питань у зв'язку з категорією «неочевидність» суди США керуються наступними факторами:


 • існування проблеми, що не була вирішена до появи даного винаходу;

 • невдачі при вирішенні цієї проблеми іншими винахідниками;

 • комерційний успіх виробу, у якому втілений даний винахід;

 • імітація конкурентами отриманого результату.

Буває, що винахід складається з уже відомих елементів (так званий комбінаційний патент), що у такім сполученні дотепер не застосовувалися. Тут з визначенням неочевидності виникають ще більш гострі проблеми. У цьому випадку суди схиляються до того, щоб бачити винахід як щось ціле і саме з того терміну, коли винахід став доступним громадськості.

Коротенько про критерій «корисність» (utility).

Винахід, корисна модель чи промисловий зразок визнаються промислово застосовними, якщо вони можуть бути використані в промисловості чи в іншій сфері діяльності.

Політика і патентного відомства і судів у відношенні категорії «корисність» ліберальна. Якщо заявник просить видати на який-небудь винахід патент, це значить, що він для нього корисний, особливо якщо він платить гроші.

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу (корисної моделі), а для промислового зразка – сукупністю його істотних ознак.

Обсяг правової охорони знака визначається приведеними в його посвідченні зображенням знака і переліком товарів і послуг.

У законах викладені права на одержання патентів і посвідчень, порядок подачі заявок на них, експертизи й одержання патентів і посвідчень, їхньої видачі, реєстрації і публікації.

Право на одержання патенту і посвідчення мають автор, роботодавець, заявник і правонаступники.


4.Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки
Для одержання патенту на винахід (корисну модель, промисловий зразок) заявник подає в Патентне Відомство заявку, що повинна містити:

- заяву про видачу патенту;

- опис винаходу;

- формулу винаходу;

- креслення (якщо на них є посилання в описі);

- реферат.

На промисловий зразок (замість креслень) заявка повинна містити комплект фотографій із зображенням виробу (його макета малюнка).

Для одержання посвідчення на товарний знак заявка повинна містити:

- заяву на реєстрацію знака;

- зображення заявленого зображення;

- перелік товарів і послуг, для яких заявник просить реєстрацію знака.

Процедура видачі патенту чи посвідчення полягає в наступному:

1) попередня експертиза матеріалів заявки;

2) публікація про заявку після позитивних результатів попередньої експертизи;

3) експертиза заявки по суті;

4) рішення про видачу патенту за позитивними результатами експертизи заявки по суті;

5) публікація відомостей про видачу патенту;

6) реєстрація патенту в Держреєстрі;

7) видача патенту.
5. Патентні дослідження

При оформленні заявки на винахід заявник повинен провести патентні дослідження, суть яких зводиться до виявлення аналогів, необхідних для наступного порівняльного аналізу, визначення прототипу і, нарешті, висновку про наявність чи відсутність новизни заявленого технічного вирішення, позитивного ефекту й істотних відмінностей у порівнянні з прототипом.

Пошук проводиться відповідно до регламенту, який передбачає встановлення об'єкта винаходу, глибини пошуку, країн, по яких варто проводити пошук, і виявлення класифікаційних рубрик об'єкта винаходу. При визначенні об'єктів винаходу важливо установити, що саме підлягає захисту - пристрій, спосіб, речовина, застосування чи група винаходів, виділити основні ознаки запропонованого вирішення. Після того, як правильно сформульований об'єкт винаходу, можна приступати до виявлення класифікаційних рубрик, тобто визначити місце, відведене цьому об'єкту в МКВ, використовуючи Алфавітно-предметний покажчик (АПП). При роботі з таблицями класифікацій варто брати до уваги весь текст рубрик підкласів, груп і підгруп із усіма примітками і відсильними даними).

Патентні дослідження проводяться на усіх етапах життєвого циклу промислової продукції та, зокрема, під час складання технічного завдання на створення нової або модернізованої продукції, під час проведення науково-дослідницької роботи (НДР) та дослідно-конструкторської роботи (ДКР) в процесі створення нової продукції, в процесі організації масового виробництва продукції, а також в процесі її комерційного використання на внутрішньому та/або зовнішньому ринках до моменту зняття її з виробництва, коли ця продукція втрачає свою конкурентоспроможність. Патентні дослідження проводяться з метою встановлення вимог споживачів до даної продукції. Це необхідно для формулювання технічного завдання на розробку нових або модернізованих зразків продукції і проведення різноманітних оцінок продукції та її складених частин, а також технології її виготовлення для виробки обґрунтованих управлінських рішень.

Процес проведення патентних досліджень включає наступні етапи:


 • розробка завдання на проведення патентних досліджень;

 • розробка регламенту пошуку інформації;

 • пошук і відбір патентної та іншої науково-технічної й кон'юнктурно-комерційної інформації;

 • обробка, систематизація і аналіз відібраної інформації;

узагальнення результатів і складання звіту про патентні дослідження.
1. Розробка завдання на проведення патентних досліджень
Патентні дослідження виконуються на основі завдання, що може бути складено по формі наведеній у ДСТУ 3575-97. Таким документом може бути, наприклад, технічне завдання на проведення патентних досліджень, робоча програма до замовлення-наряду, графік проведення патентних досліджень і так далі.

Під час складання завдання визначаються задачі, що повинні бути вирішені в процесі проведення патентних досліджень, зміст робіт, що треба виконати, відповідальні виконавці по кожному виду робіт, термін виконання і форми звітних документів.

Як замовник під час патентних досліджень може виступати організація (підприємство), що виконує НДР або ДКР, пов'язані зі створенням промислової продукції, або окремі підрозділи організації, що є виконавцем НДР або ДКР, за котрими необхідно проведення патентних досліджень.

Як виконавець може виступати патентний підрозділ організації, що виконує НДР або ДКР, незалежна компанія патентного повіреного, що виконує послуги пов'язані із проведення патентних досліджень, консалтингова компанія, що спеціалізується на проведенні патентних досліджень і так далі.


2. Розробка регламенту пошуку
Регламент пошуку являє собою програму, що визначає сферу проведення пошуку по фондам патентної та іншої науково-технічної інформації. Для визначення області пошуку вимагається сформулювати предмет пошуку, вибрати джерела інформації, визначити ретроспективу пошуку, країни, по котрим слід проводити пошук, а також класифікаційні рубрики, Міжнародної Патентної Класифікації (МПК) або Національної Класифікації Винаходів (НКВ).

Регламент пошуку розроблюється у відповідності з завданнями патентних досліджень, котрі визначаються стадіями життєвого циклу об'єкту техніки й вказуються у завданні на проведення патентних досліджень.


3. Визначення предмету пошуку
Предмет пошуку визначаються виходячи з категорії об'єкта техніки, що є об'єктом дослідження (прилад, спосіб чи речовина), а також з конкретних задач патентних досліджень.

Якщо об'єктом досліджень є прилад, то предметами пошуку можуть бути: • пристрій в цілому (загальне компонування, принципова схема);

 • спосіб роботи приладу;

 • функціональні елементи пристрою (вузли, блоки, деталі, що виконують у приладі означені функції);

 • спосіб (технологія) виготовлення пристрою і його функціональних елементів;

 • матеріали (речовини), що використовуються для виготовлення пристрою та його функціональних елементів;

 • зовнішній вигляд (дизайн) пристрою;

 • засоби індивідуалізації (маркування) приладу.

Якщо прилад відноситься до електронних приладів, у склад котрого входять напівпровідникові мікросхеми, то предметом пошуку може бути топологія інтегральних мікросхем. Якщо прилад відноситься до обчислювальних машин, то предметом пошуку може бути програмний продукт.

Якщо об'єкт, що досліджується, відноситься до категорії способу (технологічний процес), то предметами пошуку можуть бути: • спосіб (технологічний процес) у цілому;

 • окремі операції (етапи) способу, якщо вони являються собою самостійний охороноспроможний об'єкт;

 • вихідні продукти та способи їх отримання;

 • кінцевий продукт (продукція);

 • обладнання і прилади, що використовуються під час застосування способу (процесу).

Якщо об'єкт техніки, що досліджується, відноситься до категорії речовини (композиція, хімічна сполука і так далі), то предметами пошуку можуть бути:

 • сама речовина (її якісний та кількісний склад, структурна хімічна формула і так далі);

 • спосіб отримання речовини;

 • вихідні матеріали (речовини);

 • сфери можливого застосування речовини.

Формулювати предмет пошуку слід по змозі із використанням термінології, що прийнята у відповідній системі класифікації. Формулювання предмету пошуку відповідає назвам відповідних рубрик МПК і НКВ.
4. Визначення країн пошуку інформації
Вибір країн пошуку інформації визначається задачами (метою) патентних досліджень.

Якщо задача патентного дослідження полягає у встановленні переліку вимог до продукції конкретного виду, то для пошуку бажано відібрати країни, що займають провідне положення в даній галузі техніки.

Якщо задача патентних досліджень полягає в відборі інформації про найефективніші (комерційно значимі) науково-технічні досягнення (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), що можуть бути рекомендовані до використання під час виконання НДР чи ДКР, то для пошуку також розглядаються провідні в даній галузі країни. Ці ж самі країни повинні прийматися до уваги під час оцінювання технічного рівня продукції на різних етапах її життєвого циклу, під час визначення тенденцій розвитку ринку продукції, під час визначення умов конкуренції на ринку даної продукції і так далі, тобто під час проведення таких досліджень, за результатами котрих приймаються найважливіші управлінські рішення (про постановку продукції на виробництво, або зняття її з виробництва, про вибір ринкової ніші з урахуванням умов конкуренції на ринку продукції даного виду, про розширення асортименту продукції, що випускається, і таке інше).

Під час експертизи об'єктів техніки на патентну чистоту пошук ведуть за тими країнами, по відношенню до котрих не повинні бути порушенні права третіх осіб. Зокрема, круг країн пошуку може визначатися географією експорту продукції або умовами ліцензійної угоди.

Під час оцінювання патентоспроможності передбачуваного винаходу (корисної моделі, промислового зразка) пошук проводиться, як мінімум, по таких країнах: РФ, США, Франція, Германія, Великобританія, Японія, Швейцарія, а також по фонду ЄПВ і заявкам PCT.
5. Визначення глибини пошуку
Глибина (ретроспективність) пошуку інформації залежить від задач (мети) патентних досліджень на різних етапах життєвого циклу об'єкту дослідження.

Для проведення досліджень, пов'язаних з визначенням вимог до об'єкту техніки, аналізом тенденцій розвитку, оцінюванням технічного рівня і комерційної значимості науково-технічних досягнень, пошук проводять на глибину, достатню для встановлення тенденцій розвитку даного виду техніки (в середньому від 5 до 15 років).

Для визначення новизни передбачуваних винаходів, корисних моделей і промислових зразків, що відносяться до профільних напрямків діяльності підприємства, і що намічаються до патентування, патентний пошук проводиться, як правило, на глибину 50 років, що передують моменту проведення досліджень. Для дослідження новизни розробок, що не відносяться до профільних напрямків діяльності організації-розробника, патентний пошук проводиться на глибину не менш як 15 років. Для нових галузей техніки пошук проводиться починаючи з перших за часом публікацій патентних документів.

Під час експертизи об'єкта на патентну чистоту глибина пошуку визначається строком дії патенту в країні пошуку.


6. Визначення класифікаційних рубрик
Для проведення пошуку інформації необхідно визначити класифікаційні рубрики по кожному предмету пошуку. Для пошуку по джерелах патентної інформації використовують міжнародну (МПК) та національні (НКВ) системи класифікації. При цьому враховують наступні основні фактори:

 • системи класифікації у відповідній редакції, що діють або діяли у країні пошуку упродовж всього періоду часу, що дорівнює глибині пошуку;

 • принцип побудови системи класифікації винаходів і правила індексування винаходів в різних системах класифікації;

 • динамічність різноманітних класифікацій винаходів (нова редакція МПК вводиться в дію кожні 5 років).

Перелік всіх класифікаційних рубрик визначається для кожного предмету пошуку безпосередньо за вказівниками класів винаходів країн пошуку. Абетково-предметні вказівники, вказівники ключових термінів, і таблиці відповідності різних систем класифікації можуть використовуватися як допоміжні.

Повнота і вірність відбору класифікаційних рубрик можуть бути уточнені в процесі пошуку й відбору винаходів.

Для скороченого позначення Міжнародної класифікації винаходів на заявочних документах використовується прийняте скорочення: М.Кл. Ступенем у вигляді арабської цифри проставляється порядковий номер діючої редакції, наприклад: М.Кл.4 Е 02F 3/56.

Міжнародна класифікація винаходів (МКВ) складається з 8 розділів, що позначаються великими буквами латинського алфавіту (А, У, З, D, Е, F, G, H), кожний з який поділяється на класи, що позначаються двозначними цифрами, що приєднуються до букви розділу; класи поділені на підкласи, що позначаються великими буквами латинського алфавіту; підкласи поділяються на групи і підгрупи, що позначаються однозначними, двозначними чи тризначними числами.

Наприклад, позначення Е 02D 27/04 означає: Е - розділ "будівництво"; 02 - клас "гідротехнічні споруди"; D - "підклас д"; 27 - "група" - фундамент чи підстава; 04 - "підгрупа" - виду понтонів, і читаються "Фундаменти мілкого закладення без значної виїмки ґрунту у вигляді понтонів".
7. Вибір джерел інформації
Під час проведення патентних досліджень використовується широкий круг джерел патентної та іншої науково-технічної інформації, включаючи джерела кон'юнктурно-економічної інформації (проспекти, каталоги, фірмові довідники і т.д.). Вибір джерел інформації безпосередньо впливає на якість і достовірність результатів патентних досліджень, а також на трудомісткість їх проведення.

Найширший круг джерел інформації використовується під час аналізу ринку продукції і, зокрема, під час аналізу тенденцій розвитку ринку продукції, аналізу умов конкуренції на ринку продукції, аналізу діяльності фірм, що займають провідне положення на ринку продукції (напрямки діяльності, останні досягнення, асортимент продукції, що виробляється, та послуг, що надаються, і т.п.).

Під час проведення усіх видів патентних досліджень в першу чергу використовують реферативну інформацію про останні досягнення науки і техніки.

Найбільш оперативними джерелами патентної інформації являються патентні бюлетені, що видаються патентними відомствами країн пошуку, а також інформаційні матеріали, що публікуються спеціалізованими інформаційними центрами (англійською фірмою Derwent, американською фірмою Chemical Abstracts Service та ін.), а також публікації Міжнародного бюро ВОІВ та Європейського патентного відомства. Також оперативним джерелом патентної інформації є повні описи до заявок, що викладені для загального ознайомлення до проведення експертизи по суті.

Серед джерел науково-технічної інформації найоперативнішими є статті в журналах, матеріали симпозіумів і конференцій, та ін.

Починати потрібно з огляду вітчизняного фонду ("Бюлетень відкриттів і винаходів", "Промислові зразки і товарні знаки"), потім переглянути патентний фонд ведучих капіталістичних країн. Далі варто вивчити науково-технічну літературу і періодичні видання - галузеві журнали, реферативні журнали ВИНИТИ, підручники, книги, монографії, матеріали симпозіумів, конференцій і т.д.

Усі джерела інформації за ступенем докладності можна поділити на такі:


 • повний текст (повні описи винаходів, статті, монографії і так далі);

 • реферати першоджерел (реферативні видання Інформаційно-видавницького центру «Патент», ВІНІТІ РАН, Derwent, Chemical Abstracts Service та ін.);

 • бібліографічні дані.

У результаті пошуку визначають аналоги майбутнього винаходу (як правило, 3-4 аналога), з них вибирають прототип - той аналог, що містить максимальну кількість ознак, ідентичних чи технічно еквівалентних ознакам об'єкта, що заявляється, чи який подібний по найбільш важливих ознаках.

Технічна сутність прототипу й аналогів використовується для написання розділів заявки, а ознаки прототипу - для складання формули винаходу. Усі матеріали пошуку повинні бити відбиті в "Довідці про дослідження об'єкта винаходу, що заявляється, по патентній і науково-технічній літературі".

Якщо в результаті патентного пошуку будуть виявлені технічні вирішення, наявність яких не дозволяє кваліфікувати заявлене технічне вирішення як таке, що відповідає критеріям винаходу, то процес оформлення заявки припиняється.

Патентно-інформаційні дослідження проводяться також при розробці охороноспроможних НДР, і ДКР. Вони проводяться відповідно до ДСТУ 3575-97 і є обов'язковими для всіх НДР і ДКР.

Патентні дослідження в процесі виконання і завершення НДР, ДКР проводяться, виходячи з таких задач:

- досягнення високих техніко-економічних показників, що відповідають вимогам високого технічного рівня розроблювального об'єкта, його патентоспроможності і патентної чистоти;

- можливість охороноспроможності розроблювального об'єкта й оформлення заявок на винаходи;

- охорона значимості технічних вирішень, підстава закордонного патентування винаходів і проведення зовнішньоторговельних операцій;

- забезпечення патентної чистоти об'єкта (здійснюється остаточна перевірка його вузлів і комплектуючих виробів на патентну чистоту і т.д.).

Патентно-інформаційні дослідження складаються з 2 етапів.Етап I. Патентні дослідження на стадії планування НДР, і ДКР повинні забезпечити одержання даних про стан світового рівня техніки в даній області і тенденціях її розвитку, виявити фірми, що представляють дану галузь, а також установити новизну і перспективи розробки теми.

На стадії планування визначається охороноспроможність НДР. Охороноспроможними НДР і ДКР вважаються такі, виконання яких містить технічне вирішення задачі, спрямоване на створення чи удосконалювання машин, приладів, матеріалів і технологічних процесів, тобто технічні вирішення, що мають світову новизну й істотні відмінності.

У результаті патентних досліджень виявляються шляхи вирішення поставленої науково-технічної проблеми: розробка нового технічного вирішення; використання в створюваному об'єкті відомих технічних вирішень.

Роботи з патентних досліджень на стадії планування проводять у наступній послідовності: • розробка регламенту пошуку - разом зі співробітниками патентного відділу;

 • пошук-добір інформації;

 • складання довідки про пошук (додаток3, табл.1-6 ДСТУ 3575-97);

 • складання розд.1 звіту - "Технічний рівень і тенденції розвитку техніки" (заповнення форм 1.1, 1.3 ДСТУ 3575-97).

Регламент пошуку являє собою програму, що визначає галузь проведення пошуку по фондах патентної й іншої науково-технічної інформації. Для визначення цієї області потрібно сформувати предмет пошуку (його елементи, параметри, властивості й інші характеристики), вибрати джерела інформації, визначити ретроспективу (глибину) пошуку, країни, по яких слід його проводити, і класифікаційні рубрики МКВ, НКВ й УДК.

Якщо темою патентних досліджень є пристрій (машина, прилад і т.п.), то предметом пошуку можуть бути: пристрій у цілому (загальне компонування, принципова схема); принцип (спосіб) роботи пристрою; вузли і деталі; матеріали (речовини), використовувані для виготовлення, окремих елементів пристрою; технологія виготовлення пристрою; галузі можливого застосування.

Якщо тема патентних досліджень - технологічний процес, то предметом пошуку можуть бути: технологічний процес у цілому; його етапи, якщо це самостійний охороноспроможний об'єкт; вихідні продукти; проміжні продукти і способи їхнього одержання; кінцеві продукти й області їхнього застосування; устаткування, на базі якого реалізується даний спосіб.

Якщо темою патентних досліджень є речовина, то предметом пошуку можуть бути: сама речовина (його якісний і кількісний склад); спосіб одержання речовини; вихідні матеріали; галузі можливого застосування.

Для дослідження технічного рівня і тенденцій розвитку пошук необхідно проводити по колишньому СРСР, Україні, Росії, США, Франції, Великобританії, ФРН, Японії, Швейцарії й іншим країнам, у яких дана галузь техніки найбільш розвинута. Глибина пошуку - 5 років.

Використовуються наступні джерела:

- Каталог звітів про патентні пошуки і дослідження, виконані ВЦПУ і його філіями по запитах закладів і підприємств. Ознайомивши з каталогом, можна замовити копії звітів за темою;

- БИ "Відкриття, винаходу";

- реферативна інформація про закордонні патенти (видання ВНИИПИ),

- повні описи винаходів до авторських посвідчень;

- звіти про НДР, і ДКР (реферативний збірник "Звіти НДР, ОКР і ПКР");

- стандарти і технічні умови; кон'юнктурно-економічна інформація;

- науково-технічна література, у тому числі галузева.

Для визначення рівня і тенденцій розвитку техніки відібрані охоронні документи на винаходи, а також джерела науково-технічної інформації систематизують відповідно до технічних вирішень, спрямованих на виконання однієї і тієї ж технічної задачі, і по роках їхнього створення. Відібрані проспекти і промислові каталоги систематизують за типами об'єктів, що випускаються, а документи, що відносяться до однотипних об'єктів, - за країнами, фірмами і рокам випуску.

Після систематизації усієї відібраної документації проводять попередній аналіз, у результаті якого відбирають винаходи, що представляють інтерес для розроблювача. Відібрана інформація оформляється у вигляді довідки про пошук відповідно до ДСТУ 3575-97.

Результати дослідження технічного рівня об'єктів певного виду в кількісних показниках заносять у форму 1.1 "Техніко-економічні показники даного виду техніки" і 1.3 "Тенденції розвитку даного виду техніки" ДСТУ 3575-97.

За результатами аналізу відібраних документів складають звіт про патентні дослідження, що служить одним з основних документів про доцільність включення теми у відповідний план інституту.

Етап II. Патентні дослідження в процесі виконання і завершення НДР, ОКР і ПКР проводяться для рішення таких задач, як:


 • досягнення високих техніко-економічних показників, що відповідають вимогам високого технічного рівня об'єкта, його патентоспроможності і патентної чистоти;

 • можливість охороноспроможності розроблювального об'єкта й оформлення заявок на винаходи;

 • оцінка значимості технічних вирішень, обґрунтування закордонного патентування винаходів і проведення зовнішньоторговельних операцій;

 • забезпечення патентної частоти об'єкта (здійснюється остаточна перевірка його вузлів і комплектуючих виробів на патентну чистоту і т.д.).

На даній стадії використовується складений на попередньому етапі роботи регламент пошуку, що доповнюється в міру конкретизації проблеми новими класифікаційними рубриками, новими країнами і джерелами інформації. Предмети пошуку також конкретизуються і можуть бути віднесені до складових частин, проміжним процесам, вузлам і деталям об'єкта.

Потім переходять до систематизації й аналізу відібраної документації по країнах і фірмам, по національних і іноземних заявниках, а охоронних документів національних заявників - по роках подачі заявки. Нова інформація заноситься в Довідку про пошук і форму Г1.1 ДСТУ 3575-97.

При дослідженні діяльності ведучих у даному виді техніки організацій (фірм) виявляють ті фірми, яким належать кращі об'єкти-аналоги, і ті, котрим належать патенти за винаходи, що відносяться до досліджуваної галузі техніки. Якщо фірми не збігаються, варто установити, чи не входять вони в єдиний концерн, тобто визначити характер зв'язку між ними. Результати аналізу заносять у форму 1.2 ДСТУ 3575-97.

Аналіз новизни і правового захисту (розд.Г1 звіту) розроблювального об'єкта техніки передбачає добір для використання в об'єкті розробки уже відомих прогресивних технічних вирішень, визначення новизни й ефективності створюваних технічних рішень у порівнянні з кращими аналогами і доцільності їхнього правового захисту в Україні і за кордоном чи збереження їх як секрети виробництва, а також оцінки можливості їхнього використання на інших об'єктах чи у галузях.

Аналіз патентно-ліцензійної ситуації (розд. Г 2 звіту) у розглянутому виді техніки заснований на дослідженні динаміки патентування і структури взаємного патентування, виявленні фірм-патентовласників і їхніх охоронних документів як у країні приналежності фірми, так і в країнах патентування (патенти-аналоги), а також оцінці ліцензійної діяльності фірм.

Кожен розділ звіту повинен містити коротке обґрунтування, оформлене довільно. Звіт про патентні дослідження є основою для складання наступних документів: • карти технічного рівня нових видів продукції і технологічних процесів, що представляється з проектами планів розвитку науки і техніки;

 • карти технічного рівня і якості продукції відповідно до ДСТУ 3575-97;

 • патентного формуляра відповідно до ДСТУ 3575-97;

 • висновку про новизну технічного вирішення, можливих галузях його застосування в народному господарстві й очікуваному техніко-економічному чи іншому ефекті, а також довідки про дослідження об'єкта винаходу, що заявляється, по патентній і науково-технічній літературі;

 • патентного паспорта;

 • ліцензійного паспорта.

У перерахованих документах обов'язкове посилання на використаний звіт про патентні дослідження.
8. Подача заявки й одержання патенту України на винахід
Заявка на одержання патенту на винахід (корисну модель) подається у Відомство особою, що бажає одержати патент і має на це право. З доручення заявника заявка може бути подана через представника по справах інтелектуальної власності чи іншою довіреною особою.

Заявка на винахід повинна відноситися до одного чи групи винаходів, зв'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдності винаходу). Заявка на корисну модель повинна відноситися до однієї корисної моделі (вимога єдності корисної моделі).

Заявка повинна складатися українською мовою і містити:

- заяву про видачу патенту України на винахід (корисну модель);

- опис винаходу (корисної моделі);

- формулу винаходу (корисної моделі);

- креслення (якщо на нього є посилання в описі);

- реферат.

У заяві про видачу патенту необхідно вказати заявника (заявників) і його адреса, а також винахідника (винахідників).

Опис винаходу (корисної моделі) повинне бути викладене у встановленому порядку і розкривати сутність винаходу (корисної моделі) настільки повно і ясно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його сутність, ґрунтуватися на описі і викладатися у встановленому порядку ясно і коротко. Зразок оформлення й опису винаходу приведений на мал.1.
p0164

p0165

Рис.1. Зразок оформлення й опису винаходу
p0172

p0173

Рис.2. Схема опису ТЗ

Реферат складається лише для інформаційних цілей. Він не може прийматися з іншою метою, зокрема для тлумачення формули винаходу (корисної моделі) і визначення рівня техніки.

За подачу заявки сплачується збір. Документ про оплату збору повинен надходити у Відомство разом з заявкою чи протягом двох місяців з дати подачі заявки.

Аналогічні вимоги Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" пред'являє до оформлення заявки на одержання патенту на промисловий зразок, але заявка в цьому випадку повинна містити комплект фотографій із зображенням виробу (його макета, малюнка), що дають повне уявлення про зовнішній вигляд виробу.

При оформленні заявки на знак для товарів і послуг відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" необхідно враховувати наступні особливості.

Заявка повинна відноситися до одного знака і містити крім тих же відомостей: заяву на реєстрацію знака; зображення позначення, що заявляється; перелік товарів і послуг, для яких заявник просить реєстрацію знака, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків. Якщо заявник просить охорону кольору чи кольорового сполучення як розпізнавальну ознаку свого знака, то він зобов'язаний: заявити про це і вказати в заяві колір чи кольорове поєднання, охорону яких він просить; подати в заявці кольорові зображення зазначеного знака. Зразкова схема опису знака для товарів і послуг (ТЗ) приведена на мал.2.

Датою подачі заявки на винаходи і корисні моделі є дата одержання Відомством матеріалів, що містять принаймні:

- клопотання в довільній формі про видачу патенту, викладене українською мовою;

- частину, що зовні нагадує опис і формулу винаходу (корисної моделі), викладену на українській чи іншій мові. В останньому випадку для збереження дати подачі заявки переклад цієї частини на українську мову повинний надійти у Відомство протягом двох місяців з дати подачі заявки.

Третім з викладених умов для промислового зразка є частина, що зовні нагадує опис промислового зразка, викладений українською мовою, а для знака – відомості про перелік товарів чи послуг, для яких заявляється знак.

Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель, промисловий зразок, знак) протягом 12 місяців для винаходу чи корисної моделі і 6 місяців для промислового зразка і знака з дати подачі попередньої заявки в Відомство чи у відповідний орган держави – учасника Паризької Конвенції з охорони промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлений пріоритет.

Пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу (промислового зразка, корисної моделі), що зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлений.

Інші особливості встановлення дати чи заявки пріоритету викладені в Законах України про охорону прав на винаходи (корисні моделі), промислові зразки і знаки для товарів і послуг.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал