Складних безсполучникових багатокомпонентних реченьСкачати 152.03 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.05.2017
Розмір152.03 Kb.

105
РОЗДІЛ ІІІ
БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ
БАГАТОКОМПОНЕНТНІ РЕЧЕННЯ
3.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СКЛАДНИХ БЕЗСПОЛУЧНИКОВИХ
БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РЕЧЕНЬ
Складні багатокомпонентні речення, до складу яких входять три і більше предикативних частини, що поєднуються безспо- лучниковим зв’язком, називаються складними багатоком-
понентними безсполучнитиковими реченнями, наприклад:
Сумно, марно по долині, почорніли білі цвіти, пожовк лист на деревині, птах полетів в інші світи (М. Устинович). Пронеслися над хмарами грози, Захолола вода в ручаях, Вже ударили перші морози – Не лишили й листочка в гаях (З. Кучерява). Кожен із весільних хлібів має своє призначення: з паляницею йшли свата- тися, з шишками та калачами запрошували на весілля, голубки та гуски дарували коровайницям (А. Пономарьов).
Особливу роль у цих синтаксичних утвореннях відіграє інто- нація: по-перше, саме вона є основним засобом зв’язку; по-друге, від неї залежить пунктуація між предикативними частинами таких багатокомпонентних речень.
З огляду на логіко-семантичні відношення між предикатив- ними частинами, що входять до складу складного безсполучнико- вого багатокомпонентного речення, їх можна поділити на три групи:
- речення з однотипними предикативними частинами;
- речення з різнотипними предикативними частинами;
- речення з однотипними і різнотипними предикативними частинами.
Розглянемо більш детально кожний із цих видів синтак- сичних утворень.

106 3.2. СКЛАДНІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ
БАГАТОКОМПОНЕНТНІ РЕЧЕННЯ
З ОДНОТИПНИМИ ПРЕДИКАТИВНИМИ
ЧАСТИНАМИ
Складні безсполучникові багатокомпонентні речення з
однотипними предикативними частинами структурно скла- даються із трьох і більше компонентів, побудованих за типом простого речення, що є незалежними і семантично скоордино- вані між собою.
За змістовою організацією такі синтаксичні утворення спів- відносяться із складносурядними багатокомпонентними речен- нями, тому їх легко можна трансформувати в останні, додаючи сурядні сполучники, порівняйте:
Співало птаство по садах та схилах, сріблом світився й вигра- вав Дніпро, незмінно пахло меда- ми, влежаними грушками-дичка- ми, дозрілим літом (К. Мотрич).
І співало птаство по садах та схи- лах, і сріблом світився й вигравав
Дніпро, і незмінно пахло медами, влежаними грушками-дичками, доз- рілим літом.
Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко сте- литься килим яснозеленого вівса, далі, наче риза рути, темніє про- со (М. Коцюбинський).
Гарячою зеленою барвою горить на сонці ячмінь, і широко стелить- ся килим яснозеленого вівса, а далі, наче риза рути, темніє просо.
Складні безсполучникові багатокомпонентні речення з однотипними частинами характеризуються відкритістю струк- тури, їх легко можна доповнити новими компонентами, тому кількість предикативних частин, що входять до їх складу часто може сягати шести або й більше.
У складних безсполучникових багатокомпонентних реченнях цього типу між предикативними частинами найчастіше спостерігаємо темпоральні відношення, що вказують на одночас- ність чи суміжність подій або явищ, наприклад:

107
Шанованих гостей на нашій землі завжди зустрічали з хлібиною на вишитому рушнику
1
, коро- ваєм благословляли молодят
2
, без хлібини не можна було зайти в новий дім
3
(В. Яворівський).
[…], […], […]
1 2
3
,
,
Огні горять
1
, музика грає
2
, Музика плаче, завиває
3
; Алмазом добрим, дорогим Сіяють очі молодії
4
;
Витає радість і надія В очах веселих
5
, любо їм, Очам негрішним, молодим
6
(Т. Шевченко).
[…], […], […]; […]; […], […]
1 2
3 4
5 6
,
,
;
;
,
Основними показниками відповідної семантики є інтонація та присудки (головні дієслівні члени) у предикативних частинах, що, як правило, виражені однаковими видо-часовими формами дієслів. Загальну семантику одночасності подій може задавати спільний для кількох предикативних частин член речення або ж предикативна частина.
Змістова єдність у таких синтаксичних утвореннях часто створюється й шляхом повтору одних і тих самих членів речення чи предикативних частин. Таким прийомом досить часто корис- туються поети як своєрідним стилістичним засобом з метою посилення смислового навантаження, наприклад:
Вітер віє, вітер віє,
серце тужить, серце мліє,
вітер віє, не вертає,
серце з жалю замирає
(С. Руданський).
Осінніх ранків зоряні мости,
Збудовані на снах моїх сумних,
По них до мене має хтось прийти,
Я з кимось домовлялася на них
(О. Делеменчук).
Порядок розташування предикативних частин у складних безсполучникових багатокомпонентних реченнях цього типу вільний, їх легко можна поміняти місцями без спотворення змісту.

108
Досить часто між предикативними частинами цих синтак- сичних конструкцій спостерігаємо темпоральні відношення, що вказують на часову послідовність подій, наприклад:
Відгримлять грози
1
, відшаліють страшні урагани залізні
2
, одбахкають блискавки зла й негоди
3

(І. Багряний).
[…], […], […]
1 2
3
,
,
Достигли хліба
1
, дух багатого врожаю плив над землею
2
, ситою позолотою він лягав на одклепані коси, на жатки, на підводи й гарби, на коней і на людей
3
…(А. Дімаров).
[…], […], […]
1 2
3
,
,
У таких багатокомпонентних реченнях, як і в попередньому випадку, предикативні частини є самостійними й рівноправ- ними. Їх присудки (головні дієслівні члени) також можуть бути виражені однаковими видо-часовими формами. Однак семан- тичні відношення між предикативними частинами вказують на те, що дії чи явища змінюють одні одних. А тому порядок розта- шування предикативних частин міняти не можна, – це призведе до порушення логіки викладу.
Дуже рідко у складних безсполучникових багатокомпо- нентних реченнях з однотипними предикативними частинами спостерігаємо зіставно-протиставні відношення, наприклад:
На Поділлі у писанках використовують рослинний, рідше геометричний орнамент на чорному, фіолетовому, коричневому тлі
1
; на
Поліссі – геометризований рослинний орнамент, білий по чорному, іноді з додаванням червоного, жовтого і зеленого кольорів
2
; у Східних Карпатах
– геометричні орнаменти, намальовані тонкими жовтими і білими контурами
3
(Т. Глущенко).
[…]; […]; […]
1 2
3
;
;
У таких складних синтаксичних утвореннях присутня семантика контрасту. В цьому випадку вона підсилюється тим, що друга і третя предикативні частини побудовані за типом неповних речень з опущеним головним дієслівним членом, тобто

109
спільна інформація не есплікується, таким чином акцент падає на те, що у повідомленні є різним, новим.
У мовленнєвій практиці трапляються випадки, коли в одному складному безсполучниковому багатокомпонентному реченні спостерігаємо декілька типів семантичних відношень між предикативними частинами, наприклад:
Ти співав
1
, я мовчазна сиділа
2
, пісня в серці у мене бриніла
3
; вітер сумно зітхав у саду
4

(Леся Українка).
[…], […], […]; […]
1 2
3 4
,
1 2
3 4
,
;
,
У цьому реченні чотири предикативні частини, які є само- стійними, синтаксично незалежними. Між першою і другою предикативними частинами спостерігаємо зіставно-протиставні відношення, показниками яких є присудки, що виступають контекстуальними антонімами, між іншими частинами – темпо- ральні відношення, що вказують на одночасність дій, про які у них говориться, показниками є присудки, виражені дієсловами дійсного способу минулого часу.
Отже, складні безсполучникові багатокомпонентні речення з однорідними частинами – це складні синтаксичні утворення, які мають у своєму складі три і більше предикативні частини, що
є абсолютно незалежними і рівноправними. Ці речення характе- ризуються відкритістю структури. Між предикативними части- нами у них поширені темпоральні, зіставно-протиставні відно- шення або перші й другі. Логіко-семантична організація таких синтаксичних одиниць позбавлена ієрархічності.
3.2.1.
Взірець аналізу складного безсполучникового
багатокомпонентного речення з однотипними
предикативними частинами
1. Життя виправдало віру генія, віра створила діло, діло перетворилося в тисячні факти національного пробудження
(Із часопису).
2. За метою висловлювання речення розповідне, емоційним забарвленням – неокличне.
3. Аналізована синтаксична одиниця складається із трьох предикативних частин: 1-ша – життя виправдало віру генія; 2-га

110
– віра створила діло; 3-тя – діло перетворилося в тисячні факти національного пробудження.
4. Усі предикативні частини є рівноправними, синтаксично незалежними, поєднані між собою безсполучниковим зв’язком і темпоральними семантичними відношеннями, що вказують на послідовність протікання подій у часі. Основними показниками таких відношень є присудки, що виражені дієсловами дійсного способу минулого часу, крім того наявні цікаві повтори окремих членів речення: той член речення, який у попередній предика- тивній частині виступав у ролі додатка і співвідносився з об’єктом дії, в наступній є підметом, що співвідноситься з суб’єктом дії.
5. Предикативні частини у реченні поєднані безсполучни- ковим зв’язком за допомогою інтонації та стилістичних повторів.
6. Це складне безсполучникове багатокомпонентне речення з однотипними предикативними частинами.
7. Усі три предикативні частини побудовані за типом простого, двоскладного, поширеного, повного, неускладненого речення.
8. Між предикативними частинами ставляться коми після слів генія і діло.
9. Графічна схема речення:
[…], […], […]
1 2
3
,
,
10. Проаналізувати члени речення кожної з предикативних частин.
3.3. СКЛАДНІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ
БАГАТОКОМПОНЕНТНІ РЕЧЕННЯ
З РІЗНОТИПНИМИ ПРЕДИКАТИВНИМИ
ЧАСТИНАМИ
Такі синтаксичні утворення у мовленнєвій практиці трапля- ються рідко. Вони, як правило, складаються із трьох предика- тивних частин, поєднаних безсполучниковим зв’язком і спів- відносяться із складними багатокомпонентними реченнями із послідовною підрядністю, порівняйте:

111
Відчував
1
: ніде не схибив
2
– був майстром рідкісної руки вже у дванадцятому коліні зодчих
3
(К. Мотрич).
[…]: […] – […]
1 2
3
:
1 2
3
-
Відчував
1
, що ніде не схибив
2
, бо був майстром рідкісної руки вже у дванадцятому коліні зодчих
3 41 8. Між предикативними частинами ставляться коми після слів генія і діло.
9. Графічна схема речення:
[…], […], […]
1 2
3
,
,
10. Проаналізувати члени речення кожної з предикативних частин.
3.3. СКЛАДНІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНІ
РЕЧЕННЯ З РІЗНОТИПНИМИ ПРЕДИКАТИВНИМИ ЧАСТИНАМИ
Такі синтаксичні утворення у мовленнєвій практиці трапляються рідко.
Вони, як правило, складаються із трьох предикативних частин, поєднаних безсполучниковим зв’язком
і співвідносяться
із складними багатокомпонентними реченнями із послідовною підрядністю, порівняйте:
Відчував
1
: ніде не схибив
2
– був майстром рідкісної руки вже у дванадцятому коліні зодчих
3
(К. Мотрич).
[…]: […] – […]
1 2
3
:
1 2
3
-
Відчував
1
, що ніде не схибив
2
, бо був майстром рідкісної руки вже у дванадцятому коліні зодчих
3
що? чому?
[…], (що …), (бо …)
1 2
3
що?
чому?
Однак трапляються випадки, коли безсполучникові багатокомпонентні конструкції з неоднорідними предикативними частинами дуже важко перетворити на сполучникові через те, що їх семантика не завжди чітко диференційована. У таких випадках вирішальну роль відіграє інтонація, наприклад:
Сивоок квапився
1
: повинен він укластися у відпущений йому час
2
– інакше незавершеною залишиться головна справа, позначена його іменем і обдарованням
3
(П. Загребельний).
[…]: […] – […]
1 2
3
:
1 2
3
-
Як видно із наведених прикладів, у складних безсполучникових багатокомпонентних реченнях цього типу між предикативними частинами можуть спостерігатися як різні, так і однакові семантичні відношення, у останньому випадку вони виявляються на різних рівнях. Так, у першому прикладі провідними є з’ясувальні відношення; допоміжними – причинно- наслідкові; у другому – на обох рівнях причинно-наслідкові.
1 2
3
що?
чому?
Однак трапляються випадки, коли безсполучникові бага- токомпонентні конструкції з неоднорідними предикативними частинами дуже важко перетворити на сполучникові через те, що
їх семантика не завжди чітко диференційована. У таких випадках вирішальну роль відіграє інтонація, наприклад:
Сивоок квапився
1
: повинен він укластися у відпущений йому час
2
– інакше незавершеною залишиться головна справа, позначена його
іменем і обдарованням
3
(П. Загребельний).
[…]: […] – […]
1 2
3
:
1 2
3
-
Як видно із наведених прикладів, у складних безсполучни- кових багатокомпонентних реченнях цього типу між предикатив- ними частинами можуть спостерігатися як різні, так і однакові семантичні відношення, у останньому випадку вони виявля- ються на різних рівнях. Так, у першому прикладі провідними є з’ясувальні відношення; допоміжними – причинно-наслідкові; у другому – на обох рівнях причинно-наслідкові.
3.3.1.
Взірець аналізу складного безсполучникового
багатокомпонентного речення з різнотипними
предикативними частинами
1. Він мовби нагадує нам: поспішайте намилуватися красою весняного дивоцвіту – вона недовготривала й скороминуча
(В. Скуратівський).
2. За метою висловлювання речення розповідне, емоційним забарвленням – неокличне.

112 3. Воно складається із трьох предикативних частин: 1-ша –
Він мовби нагадує нам; 2-га – поспішайте намилуватися красою весняного дивоцвіту; 3-тя – вона недовготривала й скороминуча.
4. На вищому рівні членування визначаються з’ясувальні відношення між першою і другою предикативними частинами, що поєднані безсполучниковим зв’язком, на внутрішньому – причинно-наслідкові між другою і третьою предикативними частинами, що також поєднані безсполучниковим зв’язком.
5. Основним засобом зв’язку предикативних частин у аналі- зованому реченні є інтонація.
6.
Це складне безсполучникове багатокомпонентне речення з різнотипними предикативними частинами.
7. Перша предикативна частина побудована за типом простого, двоскладного, поширеного, повного, неускладненого речення. Друга – за типом простого, односкладного, узагальнено- особового, поширеного, повного, неускладненого речення. Третя
– за типом простого, двоскладного, непоширеного, повного, ускладненого однорідними присудками речення.
8. У реченні між першою і другою предикативними части- нами ставиться двокрапка після слова нам, між другою і третьою – тире після слова дивоцвіту.
9. Графічна схема речення:
42

3.3.1. ВЗІРЕЦЬ АНАЛІЗУ СКЛАДНОГО БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО
БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО РЕЧЕННЯ З РІЗНОТИПНИМИ
ПРЕДИКАТИВНИМИ ЧАСТИНАМИ
1. Він мовби нагадує нам: поспішайте намилуватися красою весняного дивоцвіту – вона недовготривала й скороминуча (В. Скуратівський).
2. За метою висловлювання речення розповідне, емоційним забарвленням – неокличне.
3. Воно складається із трьох предикативних частин: 1-ша – Він мовби нагадує нам; 2-га – поспішайте намилуватися красою весняного дивоцвіту;
3-тя – вона недовготривала й скороминуча.
4. На вищому рівні членування визначаються з’ясувальні відношення між першою і другою предикативними частинами, що поєднані безсполучниковим зв’язком, на внутрішньому – причинно-наслідкові між другою і третьою предикативними частинами, що також поєднані безсполучниковим зв’язком.
5. Основним засобом зв’язку предикативних частин у аналізованому реченні є інтонація.
6.
Це складне безсполучникове багатокомпонентне речення з різнотипними предикативними частинами.
7. Перша предикативна частина побудована за типом простого, двоскладного, поширеного, повного, неускладненого речення. Друга – за типом простого, односкладного, узагальнено-особового, поширеного, повного, неускладненого речення. Третя – за типом простого, двоскладного, непоширеного, повного, ускладненого однорідними присудками речення.
8. У реченні між першою і другою предикативними частинами ставиться двокрапка після слова нам, між другою і третьою – тире після слова дивоцвіту.
9. Графічна схема речення:
[…]: […] – […]
1 2
3
:
1 2
3
-
10. Проаналізувати члени речення кожної з предикативних частин.
3.4. СКЛАДНІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНІ
РЕЧЕННЯ З ОДНОТИПНИМИ Й РІЗНОТИПНИМИ
ПРЕДИКАТИВНИМИ ЧАСТИНАМИ
Серед проаналізованих речень цієї групи найпоширенішими є синтаксичні конструкції із трьох і більше предикативних частин, між якими спостерігаємо як рівноправні, так і неоднорідні семантичні відношення, наприклад:
10. Проаналізувати члени речення кожної з предикативних частин.
3.4. СКЛАДНІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ
БАГАТОКОМПОНЕНТНІ РЕЧЕННЯ
З ОДНОТИПНИМИ Й РІЗНОТИПНИМИ
ПРЕДИКАТИВНИМИ ЧАСТИНАМИ
Серед проаналізованих речень цієї групи найпоширені- шими є синтаксичні конструкції із трьох і більше предикативних частин, між якими спостерігаємо як рівноправні, так і неодно- рідні семантичні відношення, наприклад:

113
Гречка біліє м’яко
1
, вона ще молода
2
, її зеленого листя ще не торкнулася осінь своїм умілим квачиком і не визолотила його
3
(Є. Гуцало).
[…], […], […]
1 2
3
,
,
Засіяні зерном орнаментів, вони певною мірою і є символами доріг
1
: ними вітають гостей
2
, їх дарують на згадку
3
; дівчата, готуючись у дорогу до нового життя, подають рушники старостам
4
; рушники проводжають і в останню путь
5
(С. Китова).
[…]: […], […]; […]; […]
1 2
3
:
,
4 5
;
;
У складних багатокомпонентних реченнях цього типу, одна
із предикативних частин, як правило, перша, є синтаксично неза- лежною, інші приєднуються до неї безсполучниковим зв’язком.
Такі синтаксичні утворення можуть співвідноситися з різними моделями складних сполучникових багатокомпонентних речень, залежно від домінування відповідних семантичних відношень та
інтонації.
Між головною і залежними предикативними частинами переважно спостерігаємо причиново-наслідкові семантичні відношення: Гречка біліє м’яко, бо (тому що, оскільки) вона ще молода, бо (тому що, оскільки) її зеленого листя ще не торкнулася осінь своїм умілим квачиком і не визолотила його.
Засіяні зерном орнаментів, вони певною мірою і є символами доріг: бо (тому що, оскільки) ними вітають гостей, бо (тому
що, оскільки) їх дарують на згадку; бо (тому що, оскільки) дівчата, готуючись у дорогу до нового життя, подають рушники старостам; бо (тому що, оскільки) рушники провод- жають і в останню путь. Як видно із прикладів, наслідок есплі- кується у першій предикативній частині, а у інших вказується його причина.
Ці складні безсполучникові багатокомпонентні речення характеризуються відкритістю структури. Вони мають ієрар- хічну логіко-семантичну організацію: на зовнішньому рівні

114
виступають супідрядні однорідні причинно-наслідкові відно- шення; на внутрішньому – сурядні між супідрядними преди- кативними частинами. Таким чином, до складу цих синтак- сичних утворення входять однотипні й різнотипні предикативні частини.
Трапляються випадки, коли складні безсполучникові бага- токомпонентні речення з однотипними і різнотипними преди- кативними частинами мають три і більше рівнів членування, наприклад:
Здається
1
, всі слова згоріли
2
, на цвях нанизані думки
3
, здається
4
, вітер став безкрилий
5
, коріння висохло й листки
6
(З. Кучерява).
[…], […], […], […], […], […]
1 2
3
,
,
4 5
,
,
6
,
У цьому прикладі на зовнішньому рівні, по суті, поєд- нуються два складних безсполучникових трикомпонентних речення, що співвідносяться з складнопідрядними багатоко- мпонентними структурами із однорідною супідрядністю, між ними спостерігаємо темпоральні семантичні відношення, тобто перша і четверта предикативні частини є однотипними, неза- лежними. Внутрішніх рівнів членування декілька: на першому внутрішньому рівні визначаємо супідрядні з’ясувальні відно- шення між першою і другою, першою і третьою предикатив- ними частинами, допоміжними при цьому є сурядні відношення між однорідними супідрядними частинами другою і третьою.
Аналогічно визначаємо відношення між четвертою, п’ятою і шостою частинами.
3.4.1.
Взірець аналізу складного безсполучникового
багатокомпонентного речення з однотипними
і різнотипними предикативними частинами
1.
Діти радісно збуджені, ледве стримуючи свої почуття, оточують щільним колом ялинку, батько врочисто виймає

115
з футляра стареньку скрипку – починається імпровізований концерт (В. Сокіл).
2. За метою висловлювання речення розповідне, емоційним забарвленням – неокличне.
3. Воно складається із трьох предикативних частин: 1-ша
– Діти радісно збуджені, ледве стримуючи свої почуття, оточують щільним колом ялинку; 2-га – батько врочисто виймає з футляра стареньку скрипку; 3-тя – починається імпро- візований концерт.
4. На вищому рівні членування визначаються сурядні відношення між першою і другою предикативними частинами, що поєднані безсполучниковим зв’язком, але є рівноправними
і синтаксично незалежними; на внутрішньому – цільові між першою і третьою, другою і третьою предикативними части- нами, що також поєднані безсполучниковим зв’язком.
5. Основним засобом зв’язку предикативних частин у аналізованому реченні є інтонація.
7.
Це складне безсполучникове багатокомпонентне речення з однотипними і різнотипними предикативними части- нами.
8. Перша предикативна частина побудована за типом простого, двоскладного, поширеного, повного, ускладненого відокремленою обставиною, вираженою дієприслівниковим зворотом, речення. Друга і третя – за типом простого, двосклад- ного, поширеного, повного, неускладненого речення.
8. У реченні між першою і другою предикативними частинами ставиться кома після слова ялинку, крім цього комами у цій частині відокремлюється обставина ледве стримуючи свої почуття. Між другою і третьою – тире після слова скрипку.
9. Графічна схема речення:
42

3.3.1. ВЗІРЕЦЬ АНАЛІЗУ СКЛАДНОГО БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО
БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО РЕЧЕННЯ З РІЗНОТИПНИМИ
ПРЕДИКАТИВНИМИ ЧАСТИНАМИ
1. Він мовби нагадує нам: поспішайте намилуватися красою весняного дивоцвіту – вона недовготривала й скороминуча (В. Скуратівський).
2. За метою висловлювання речення розповідне, емоційним забарвленням – неокличне.
3. Воно складається із трьох предикативних частин: 1-ша – Він мовби нагадує нам; 2-га – поспішайте намилуватися красою весняного дивоцвіту;
3-тя – вона недовготривала й скороминуча.
4. На вищому рівні членування визначаються з’ясувальні відношення між першою і другою предикативними частинами, що поєднані безсполучниковим зв’язком, на внутрішньому – причинно-наслідкові між другою і третьою предикативними частинами, що також поєднані безсполучниковим зв’язком.
5. Основним засобом зв’язку предикативних частин у аналізованому реченні є інтонація.
6.
Це складне безсполучникове багатокомпонентне речення з різнотипними предикативними частинами.
7. Перша предикативна частина побудована за типом простого, двоскладного, поширеного, повного, неускладненого речення. Друга – за типом простого, односкладного, узагальнено-особового, поширеного, повного, неускладненого речення. Третя – за типом простого, двоскладного, непоширеного, повного, ускладненого однорідними присудками речення.
8. У реченні між першою і другою предикативними частинами ставиться двокрапка після слова нам, між другою і третьою – тире після слова дивоцвіту.
9. Графічна схема речення:
[…]: […] – […]
1 2
3
:
1 2
3
-
10. Проаналізувати члени речення кожної з предикативних частин.
3.4. СКЛАДНІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНІ
РЕЧЕННЯ З ОДНОТИПНИМИ Й РІЗНОТИПНИМИ
ПРЕДИКАТИВНИМИ ЧАСТИНАМИ
Серед проаналізованих речень цієї групи найпоширенішими є синтаксичні конструкції із трьох і більше предикативних частин, між якими спостерігаємо як рівноправні, так і неоднорідні семантичні відношення, наприклад:
10. Проаналізувати члени речення кожної з предикативних частин.

116
Запитання і завдання для самоперевірки
1. Назвіть основні ознаки складних безсполучникових багато- компонентних речень.
2. Які засоби зв’язку притаманні цим синтаксичним утво- ренням?
3. Визначте основні групи складних безсполучникових багато- компонентних речень. Наведіть приклади.
4. Які формально-синтаксичні та логіко-семантичні особли- вості притаманні складним безсполучниковим багатокомпо- нентним реченням із однотипними предикативними части- нами?
5. Охарактеризуйте складні безсполучникові багатокомпо- нентні реченням із різнотипними предикативними части- нами. Наведіть приклади.
6. Які формально-синтаксичні та логіко-семантичні особли- вості притаманні складним безсполучниковим багатокомпо- нентним реченням із однотипними та різнотипними преди- кативними частинами?
7. Яким із цих речень притаманна ієрархічність логіко-семан- тичної організації? Свою відповідь обґрунтуйте.
Практичні завдання та вправи
Вправа 1. Подані складні сполучникові багатокомпонентні речення переробіть у безсполучникові. Запишіть, визначте їхній тип. Чи усі речення піддались такій трансформації? Відповідь обґрунтуйте.
1. Ось і дача, двоповерхова, цегляна, відгороджена від долини й лісу низеньким парканом, і всохлий, не викопаний город із спаленою сонцем картоплею, і висохлі без води квіти під вікнами будинку, а навпроти – будиночок Сосновського. 2. Минав другий тайм футбольного матчу, а на табло вперто протистояли один одному нулі, і переповнений стадіон при кожній гострій ситу- ації біля воріт завмирав і вмить вибухав то радісними криками, то шаленим свистом. 3. Замислившись, Коваль не помітив, що у сусідній кімнаті стихла музика і голоси доньчиних друзів звучали на подвір’ї. 4. Відчував, що якийсь період у його творчості закін- чився і повинен початися новий і що для цієї, складнішої творчості

117
чогось не вистачає. 5. У місті було тихо, бо тролейбуси автобуси
і трамваї ще не вирушили у довгий пробіг по зачарованих колах маршрутів, і будинки, і люди мріли у сні. 6. Коваль жартував, але, очевидно, очі його зберігали заклопотаний, зосереджений вираз,
і Наталя стояла перед батьком, не зводячи з нього пильного погляду. 7. Найкраще відпочивалося з вудкою в руці, бо на рибалці забувалися тривоги, а всі почуття забирав поплавець (В. Кашин).
Вправа 2. За поданими лінійними графічними схемами складіть безсполучникові багатокомпонентні речення, з’ясуйте їх тип.
1. […], […], […].
2. […], […]; […], […].
3. […]: […] – […].
4. […], […], […] – […].
5. […]: […], […].
Вправа 3. Використовуючи українські народні прислів’я, складіть складні безсполучникові багатокомпонентні речення.
Намалюйте їх графічні схеми, з’ясуйте типи речень, прокомен- туйте розділові знаки у них.
1. Ліс рублять – тріски летять. 2. Кров – не водиця, проливати не годиться. 3. За малим поженешся – велике загубиш. 4. Любиш кататись – люби і саночки возити. 5. Пошануй одежину раз, вона тебе – десять раз. 6. Тихше їдеш – далі будеш. 7. З миру по нитці – голому сорочка. 8. Дай серцю волю – заведе в неволю.
9. Посій впору – будеш мати зерна гору. 10. Виходиш з дому – кланяйся життю молодому.
Вправа 4. Зробіть аналіз поданих складних безсполучни- кових багатокомпонентних речень.
1. Зорі мовчки слідкували за ним і моргали одна одній; вітер, несміливо шелестівши травою, забігав у рівчак і зараз же боязко ховався в степу; туга ночі таємниче шепотіла й зітхала коло них
(В. Винниченко). 2. Наслідки експертизи спантеличили Коваля: експерти висловили припущення – близький родич, старший за віком (В. Кашин). 3. Осінній день брався до вечора; сонце, червоно граючи, сідало; захід палав, наче пожежею (Панас Мирний).
4. Прозоре повітря має: грають у ньому ясні промені, звідусіль

118
линуть гомін птаства, гудіння бджоли, миготять кольористі метелики (В. Леонтович). 5. Знайшов – не скач, згубив – не плач
(Українське народне прислів’я). 6. Розкажу тобі думку таємну, дивний здогад мене обпік: я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік (Л. Костенко). 7. Очі розпечену магму ллють, Губи тремтять потворно - Сліпа й безсила лють Прийшла і взяла з горло (В. Симоненко). 8. Ніч, тонкий серпик місяця над хмарами, гори, мурашки в тілі, хміль, незнайомка (І. Роздобудько).
Вправа 5. Заповніть таблицю, зробіть порівняльний аналіз складних безсполучникових багатокомпонентних речень.
Ознаки
Тип складного багатокомпонентного речення з однотипними предикативними частинами з різнотипними предикативни- ми частинами з однотипними
і різнотипними предикативни- ми частинами
Кількість предикативних частин
Засоби зв’язку предикативних частин
Логіко-семан- тичні відно- шення між предикативни- ми частинами
Ієрархічність
Відкритість
Приклади

Document Outline

 • Титульна сторінка
 • Зміст
 • ПЕРЕДМОВА
 • Програма вибіркової навчальної дисципліни
 • РОЗДІЛ І. СКЛАДНЕ БАГАТОКОМПОНЕНТНЕ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 • 1.1. Загальна характеристика складного багатокомпонентного речення
 • 1.2. Формально-синтаксична, семантико-синтаксична та кому- нікативна організація складного багатокомпонентного речення
 • 1.3. Класифікація складних багатокомпонентних речень
 • 1.4. Схема синтаксичного аналізу складного багатокомпонентного речення
 • Запитання і завдання для самоперевірки
 • Практичні завдання та вправи
 • РОЗДІЛ ІІ. СПОЛУЧНИКОВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНІ РЕЧЕННЯ
 • 2.1. Складносурядні багатокомпонентні речення
 • 2.1.1. Складносурядні багатокомпонентні речення з однотипною сурядністю
 • 2.1.1.1. Взірець аналізу складносурядного багатокомпонентного речення з однотипною сурядністю
 • 2.1.2 Складносурядні багатокомпонентні речення з неоднотипною сурядністю
 • 2.1.2.1. Взірець аналізу складносурядного багатокомпонентного речення з неоднотипною сурядністю
 • Запитання і завдання для самоперевірки
 • Практичні завдання та вправи
 • 2.2. Складнопідрядні багатокомпонентні речення
 • 2.2.1. Складнопідрядні багатокомпонентні речення з послідовною підрядністю
 • 2.2.1.1. Взірець аналізу складнопідрядного багатокомпонентного речення з послідовною підрядністю
 • 2.2.2. Складнопідрядні багатокомпонентні реченняз однорідною супідрядністю
 • 2.2.2.1. Взірець аналізу складнопідрядного багатокомпонентного речення з однорідною супідрядністю
 • 2.2.3. Складнопідрядні багатокомпонентні реченняз неоднорідною супідрядністю
 • 2.2.3.1. Взірець аналізу складнопідрядного багатокомпонентногоречення з неоднорідною супідрядністю
 • 2.2.4. Контаміновані складнопідряднібагатокомпонентні речення
 • 2.2.4.1. Взірець аналізу контамінованого складнопідрядного багатокомпонентного речення
 • Запитання і завдання для самоперевірки
 • Практичні завдання та вправи
 • 2.2.3. Складнопідрядні багатокомпонентні речення з неоднорідною супідрядністю
 • 2.3.1. Складні багатокомпонентні реченняз провідною сурядністю і допоміжною підрядністю
 • 2.3.1.1. Взірець аналізу складного багатокомпонентного реченняз провідною сурядністю і допоміжною підрядністю
 • 2.3.2. Складні багатокомпонентні речення з провідною сурядністю і допоміжною супідрядністю
 • 2.3.2.1. Взірець аналізу складного багатокомпонентного реченняз провідною сурядністю і допоміжною супідрядністю
 • 2.3.3. Складні багатокомпонентні речення із сурядністю, підрядністю і супідрядністю
 • 2.3.3.1. Взірець аналізу складного багатокомпонентного реченняіз сурядністю, підрядністю і супідрядністю
 • 2.3.4. Складні багатокомпонентні речення із сурядністю, супідрядністю і підрядністю
 • 2.3.4.1. Взірець аналізу складного багатокомпонентного реченняіз сурядністю, супідрядністю і підрядністю
 • Запитання і завдання для самоперевірки
 • Практичні завдання та вправи
 • РОЗДІЛ ІІІ БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНІ РЕЧЕННЯ
 • 3.1. Загальна характеристика складних безсполучникових багатокомпонентних речень
 • 3.2. Складні безсполучникові багатокомпонентні речення з однотипними предикативними частинами
 • 3.2.1. Взірець аналізу складного безсполучникового багатокомпонентного речення з однотипними предикативними частинами
 • 3.3. Складні безсполучникові багатокомпонентні речення з різнотипними предикативними частинами
 • 3.3.1. Взірець аналізу складного безсполучникового багатокомпонентного речення з різнотипними предикативними частинами
 • 3.4. Складні безсполучникові багатокомпонентні речення з однотипними й різнотипними предикативними частинами
 • 3.4.1. Взірець аналізу складного безсполучникового багатокомпонентного речення з однотипнимиі різнотипними предикативними частинами
 • Запитання і завдання для самоперевірки
 • Практичні завдання та вправи
 • РОЗДІЛ ІV СПОЛУЧНИКОВО-БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ БАГАТОКОМПОНЕНТНІ РЕЧЕННЯ
 • 4.1. Загальна характеристика складних сполучниково-безсполучникових багатокомпонентних речень
 • 4.2. Складні сполучниково-безсполучникові багатокомпонентні речення із сурядністю і безсполучниковістю
 • 4.2.1. Взірець аналізу складного сполучниково-безсполучникового багатокомпонентного реченняіз сурядністю і безсполучниковістю
 • 4.3. Складні сполучниково-безсполучникові багатокомпонентні речення із підрядністю і безсполучниковістю
 • 4.3.1. Взірець аналізу складного сполучниково-безсполучникового багатокомпонентного реченняіз підрядністю і безсполучниковістю
 • 4.4. Складні сполучниково-безсполучникові багатокомпонентні речення із сурядністю, підрядністю і безсполучниковістю
 • 4.4.1. Взірець аналізу складного сполучниково-безсполучникового багатокомпонентного реченняіз сурядністю, підрядністю і безсполучниковістю
 • Запитання і завдання для самоперевірки
 • Практичні завдання та вправи
 • РОЗДІЛ V СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СКЛАДНИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РЕЧЕНЬВ СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
 • 5.1. Синтаксичний рівень вираження градаційної ознаки
 • 5.1.1. Складносурядні речення з градаційними сполучниками
 • 5.1.2. Cкладнопідрядні реченняз підрядним порівняльним
 • 5.2. Явище надмірності на рівні складного багатокомпонентного речення
 • 5.2.1. Поняття надмірності в мові та складному багатокомпонентному реченні
 • 5.2.2. Загальна характеристика надмірностів складних багатокомпонентних реченнях
 • 5.2.3. Функціонування складних багатокомпонентних речень з елементами надлишковості
 • Запитання і завдання для самоперевірки
 • Практичні завдання та вправи
 • ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ
 • ЛІТЕРАТУРА


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал