Складання структурно-логічних схем лекційСкачати 85.64 Kb.
Дата конвертації30.11.2016
Розмір85.64 Kb.
ПСИХОЛОГІЯ
Самостійна робота спрямована на поглиблення теоретичних знань, і передбачає виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях та олімпіадах.

Самостійна робота щодо опанування змісту навчальної дисципліни «Психологія» має виняткове значення в рамках реалізації одного з провідних завдань вивчення її як навчальної дисципліни, та зокрема – щодо формування знань про факти, механізми і закономірності психіки людини. Все це має сприяти професійному самовизначенню майбутніх психологів.

Оскільки самостійна робота – це набір завдань, що мають за мету закріплення навичок роботи із теоретичним матеріалом, використання здобутих знань у практичній діяльності, завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Психологія» зосереджено за напрямками: словникова робота, робота з першоджерелами, реферування та складання структурно-логічних схем лекцій, підготовка мультимедійних презентацій, виконання творчих завдань. Передбачається, що виконання цих завдань відображається у конспектах студентів, і за це, згідно зі шкалами оцінювання, у подальшому нараховуються бали.Словникова робота здійснюється на початку підготовки до вивчення теми та полягає у виписуванні в термінологічний словник основних понять теми з короткими поясненнями. Ця принципово важлива робота стосується всіх студентів, оскільки для них значна кількість психологічних термінів є новою, а отже засвоєння знань вимагає чіткого усвідомлення змісту тієї чи іншої психологічної категорії.

Складання структурно-логічних схем лекцій є одним із напрямків засвоєння змісту теми через оптимізацію механізмів запам’ятовування. Малювання схем, діаграм, графіків, малюнків сприяє візуальному запам’ятовуванню опрацьованої теми. Доцільно це робити під час або після вивчення змісту теми. Осмислене запам’ятовування передбачає, перш за все, встановлення логічних послідовностей, розбивку матеріалу на частини і знаходження в ній «ключових фраз» або «опорних пунктів». Запам’ятовувати слід саме їх і використовувати як «віхи» - орієнтири. Використання логічних опор, асоціацій і мислене угрупування сприяє усвідомленню матеріалу лекції та його швидкому та тривалому запам’ятовуванню.

Конспектування першоджерел. Конспект – це стислий письмовий виклад найбільш істотного в змісті першоджерела, тобто добір найважливіших і найхарактерніших теоретичних положень і фактів. Робота з першоджерелами здійснюється з метою більш глибокого опанування змісту теми. Вона полягає у складанні конспекту глав, параграфів, розділів, наукових статей, що сприяє більш глибокому розумінню часткових проблем психології у зв’язку із темою, що вивчається. Також це допомагає розширенню особистісного і формуванню наукового світоглядів. Під час роботи можливо створення плану-конспекту, тематичного конспекту, текстуального та вільного конспектів.

При роботі з рекомендованою літературою бажано дотримуватись такої послідовності. Спочатку прочитати відповідний розділ підручника, знайти визначення основних понять, розібратися в їх структурі, у взаємозв'язках різних понять, а потім, коротко законспектувати матеріал, який висвітлював би зміст навчальної теми. За відсутності в рекомендованих підручниках відповіді на якесь питання, потрібно звернутися до наведеної додаткової літератури.Написання рефератів в структурі НМК відноситься до роботи під час підготовки до семінарських занять, але за змістом – це самостійна навчальна діяльність студента. Навчальний реферат з психології – це самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання психологічної літератури з цієї теми, розуміння основних підходів до вирішення наукової і практичної проблеми, а також відображає власні професійні погляди майбутнього педагога вищої школи і демонструє його вміння усвідомлювати психолого-педагогічні явища на основі теоретичних знань. Ця робота передбачає: вибір теми, опрацювання структури реферату, написання його плану, оформлення вступу, основної частини, висновків та додатків, складання бібліографії.

Методичні рекомендації щодо написання реферативних доповідей:

Підготовка реферативних повідомлень є формою самостійного навчання, яка виступає як чинник пошуку, систематизації, поглиблення знань, формування практичних підходів у реалізації психолого-педагогічних завдань, створення передумов для розвитку умінь у роботі з літературними джерелами.

Вибір теми реферативного повідомлення здійснюється за власною ініціативою студента відповідно до досліджуваної проблематики конкретної теми або обирається серед тем з запропонованого переліку, визначеного викладачем.

Обравши тему, студент має розробити план реферативного повідомлення, який передбачає оптимальну структуру викладу матеріалу через такі основні компоненти:- титульна сторінка, зміст;

- вступна частина: містить обґрунтування вибору теми, вказує напрямок її викладу, мету роботи;

- основний розділ: включає декілька пріоритетних проблем теми, їх загальну характеристику, особливості конкретних проявів, шляхи розв'язання, перспективи розвитку;

- заключна частина: являє собою підведення підсумків по матеріалу, містить теоретичні висновки, пропозиції щодо поліпшення практичних напрямів використання теоретичної інформації.

Окремо наводиться перелік опрацьованих наукових джерел та використаної літератури (не менше 5-ти): чинних нормативних документів, монографій, посібників, підручників тощо.

Матеріал реферативного повідомлення має бути викладений цікаво, системно, цілеспрямовано, послідовно та логічно. Обсяг роботи складає 10 сторінок тексту, написаного від руки.

Виступаючи з реферативним повідомленням, студент має продемонструвати уміння обґрунтовувати соціальне значення розглянутої проблеми, характеризувати її загальні риси, конкретні особливості, виявити причини, проаналізувати умови та динаміку розвитку, визначити шляхи розв'язання, зробити конкретні висновки. Поряд з цим, він повинен набувати навичок публічних виступів, опановувати прийоми роботи зі слухацькою аудиторією, відповідати на запитання, відстоювати власні переконання тощо.В структурі одного змістового модуля дисципліни передбачена оцінка не більше одного реферату, написаного одним студентом. Реферати, написані та оформлені із порушенням зазначених вимог, не можуть бути позитивно оцінені викладачем.

Вимоги до розробки мультимедійних презентацій:

 1. Назва теми презентації;

 2. Основні поняття (не більше 3-х);

 3. Основні тези;

 4. Цікава інформація по темі (статистика, експерименти тощо);

 5. Завдання на перевірку засвоєного матеріалу теми (запитання, тести, перевірочні завдання тощо);

 6. Список літератури для самостійного вивчення (не більше 5 джерел);

 7. ПІП автора презентації, номер групи.


Завдання для самостійної підготовки студентів:

1. Опрацювати лекційний матеріал та додатково самостійно вивчити теоретичний матеріал за підручниками та навчальними посібниками. Самостійно визначити ключові поняття та основні концептуальні положення навчальної теми, які законспектувати у зошит.

2. Скласти термінологічний словник основних понять і термінів навчальної дисципліни.

3. Підготувати реферативне повідомлення за темами:

 1. Коротка характеристика різноманітних галузей психологічної науки.

 2. Експериментальний метод в психології.

 3. Моделювання у психології.

 4. Методи психологічних досліджень.

 5. Зв’язок психології з юридичною діяльністю.

 6. Зв’язок психічних процесів з роботою головного мозку людини.

 7. Фізіологічні механізми відчуттів.

 8. Фізіологічні основи уваги. Теорія Т. Рібо.

 9. Фізіологічні основи сприймання. Поняття рецептивного поля нейрону.

 10. Функціональна асиметрія мозку, її прояви та призначення у регуляції психічних процесів та станів.

 11. Біологічні основи пам’яті.

 12. Близнюковий метод, його використання у диференційно-психологічних дослідженнях.

 13. Роль кори головного мозку та підкоркових структур в управлінні психічними процесами та станами.

 14. Мова та її вплив на формування пізнавальних процесів.

 15. Свідомість та несвідоме у психіці та поведінці особистості.

 16. Відмінність діяльності людини від активності тварин.

 17. Діяльність та поведінка.

 18. Зовнішні та внутрішні компоненти діяльності.

 19. Психічні процеси як форми діяльності.

 20. Розвиток діяльності у філогенезі та онтогенезі.

 21. Роль та види відчуттів у людини.

 22. Фактори, що впливають на формування образу.

 23. Вплив мислення на процес сприймання.

 24. Індивідуальні особливості та порушення пам’яті.

 25. Теорії пам’яті у психології.

 26. Психологія творчого мислення.

 27. Класифікація та зміст нових теорій особистості.

 28. Гендерні відмінності здібностей, їх наукове пояснення.

 29. Місце характеру в структурі особистості.

 30. Роль спілкування у психічному онтогенетичному розвитку особистості.

 31. Психологічні механізми сприйняття людьми один одного.

 32. Група та явище ситуативної тривожності.

 33. Негативний вплив групи на індивіда.

 34. Види дружби та її історичний характер.

 35. Кохання та різні історичні епохи.

 36. Поняття та ознаки самотності.

4. Підготувати мультимедійну презентації по темам:

 1. Становлення психологічної науки.

 2. Періоди розвитку психіки особистості в онтогенезі.

 3. Психологічна структура свідомості.

 4. Пізнавальні процеси.

 5. Психічні процеси: відчуття.

 6. Психічні процеси: сприймання.

 7. Психічні процеси: мислення.

 8. Психічні процеси: пам’ять.

 9. Психічні процеси: увага.

 10. Психічні процеси: уява.

 11. Психічні процеси: почуття.

 12. Психічні стани особистості.

 13. Діяльність як форма активності особистості.

 14. Темперамент особистості.

 15. Характер особистості.

 16. Здібності особистості.

 17. Вольова активність особистості.

 18. Психологія особистості.

 19. Психологія міжособистісних відносин. Спілкування.

 20. Психологія конфлікту.

 21. Психологія групи.

 22. Психологія міжособистісних стосунків.

 23. Почуття, види почуттів.

 24. Емоційні якості особистості.

 25. Самосвідомість та Я-концепція.


Творчі завдання:

 1. Скласти таблицю розвитку психології як науки та дисципліни.

 2. Скласти кросворд на одну з тем навчальної дисципліни.

 3. Здійснити порівняльний аналіз двох психологічних методик на власний вибір.

 4. Здійснити добір кадрів кінофільмів з теми навчальної дисципліни.

 5. Підготувати мультимедійну презентацією однієї з тем навчальної дисципліни.

 6. Підібрати методики діагностики пізнавальних процесів особистості.

 7. Скласти структурно-логічну схему вивчення однієї з тем.

 8. Скласти тести до однієї з тем навчальної дисципліни.

 9. Замалювати плакат для вивчення однієї з тем навчальної дисципліни.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал