Складання структурно-логічних схем лекційСкачати 95.21 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір95.21 Kb.
ПЕДАГОГІКА
Самостійна робота спрямована на поглиблення теоретичних знань, і передбачає виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях та олімпіадах.

Самостійна робота щодо опанування змісту навчальної дисципліни «Педагогіка» має виняткове значення в рамках реалізації одного з провідних завдань вивчення її як навчальної дисципліни, та зокрема – щодо формування знань про особливості побудови освітньо-виховного процесу. Все це має сприяти професійному самовизначенню майбутніх психологів.

Оскільки самостійна робота – це набір завдань, що мають за мету закріплення навичок роботи із теоретичним матеріалом, використання здобутих знань у практичній діяльності, завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогіка» зосереджено за напрямками: словникова робота, робота з першоджерелами, реферування та складання структурно-логічних схем лекцій, підготовка мультимедійних презентацій, виконання альтернативно-тестових та творчих завдань, відповідь на запитання та завдання для самостійного контролю та самоперевірки. Передбачається, що виконання цих завдань відображається у конспектах студентів, і за це, згідно зі шкалами оцінювання, у подальшому нараховуються бали.Словникова робота здійснюється на початку підготовки до вивчення теми та полягає у виписуванні в термінологічний словник основних понять теми з короткими поясненнями. Ця принципово важлива робота стосується всіх студентів, оскільки для них значна кількість психологічних термінів є новою, а отже засвоєння знань вимагає чіткого усвідомлення змісту тієї чи іншої психологічної категорії.

Складання структурно-логічних схем лекцій є одним із напрямків засвоєння змісту теми через оптимізацію механізмів запам’ятовування. Малювання схем, діаграм, графіків, малюнків сприяє візуальному запам’ятовуванню опрацьованої теми. Доцільно це робити під час або після вивчення змісту теми. Осмислене запам’ятовування передбачає, перш за все, встановлення логічних послідовностей, розбивку матеріалу на частини і знаходження в ній «ключових фраз» або «опорних пунктів». Запам’ятовувати слід саме їх і використовувати як «віхи» - орієнтири. Використання логічних опор, асоціацій і мислене угрупування сприяє усвідомленню матеріалу лекції та його швидкому та тривалому запам’ятовуванню.

Конспектування першоджерел. Конспект – це стислий письмовий виклад найбільш істотного в змісті першоджерела, тобто добір найважливіших і найхарактерніших теоретичних положень і фактів. Робота з першоджерелами здійснюється з метою більш глибокого опанування змісту теми. Вона полягає у складанні конспекту глав, параграфів, розділів, наукових статей, що сприяє більш глибокому розумінню часткових проблем психології у зв’язку із темою, що вивчається. Також це допомагає розширенню особистісного і формуванню наукового світоглядів. Під час роботи можливо створення плану-конспекту, тематичного конспекту, текстуального та вільного конспектів.

При роботі з рекомендованою літературою бажано дотримуватись такої послідовності. Спочатку прочитати відповідний розділ підручника, знайти визначення основних понять, розібратися в їх структурі, у взаємозв'язках різних понять, а потім, коротко законспектувати матеріал, який висвітлював би зміст навчальної теми. За відсутності в рекомендованих підручниках відповіді на якесь питання, потрібно звернутися до наведеної додаткової літератури.Написання рефератів в структурі НМК відноситься до роботи під час підготовки до семінарських занять, але за змістом – це самостійна навчальна діяльність студента. Навчальний реферат з психології – це самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання психологічної літератури з цієї теми, розуміння основних підходів до вирішення наукової і практичної проблеми, а також відображає власні професійні погляди майбутнього педагога вищої школи і демонструє його вміння усвідомлювати психолого-педагогічні явища на основі теоретичних знань. Ця робота передбачає: вибір теми, опрацювання структури реферату, написання його плану, оформлення вступу, основної частини, висновків та додатків, складання бібліографії.

Методичні рекомендації щодо написання реферативних доповідей:

Підготовка реферативних повідомлень є формою самостійного навчання, яка виступає як чинник пошуку, систематизації, поглиблення знань, формування практичних підходів у реалізації психолого-педагогічних завдань, створення передумов для розвитку умінь у роботі з літературними джерелами.

Вибір теми реферативного повідомлення здійснюється за власною ініціативою студента відповідно до досліджуваної проблематики конкретної теми або обирається серед тем з запропонованого переліку, визначеного викладачем.

Обравши тему, студент має розробити план реферативного повідомлення, який передбачає оптимальну структуру викладу матеріалу через такі основні компоненти:- титульна сторінка, зміст;

- вступна частина: містить обґрунтування вибору теми, вказує напрямок її викладу, мету роботи;

- основний розділ: включає декілька пріоритетних проблем теми, їх загальну характеристику, особливості конкретних проявів, шляхи розв'язання, перспективи розвитку;

- заключна частина: являє собою підведення підсумків по матеріалу, містить теоретичні висновки, пропозиції щодо поліпшення практичних напрямів використання теоретичної інформації.

Окремо наводиться перелік опрацьованих наукових джерел та використаної літератури (не менше 5-ти): чинних нормативних документів, монографій, посібників, підручників тощо.

Матеріал реферативного повідомлення має бути викладений цікаво, системно, цілеспрямовано, послідовно та логічно. Обсяг роботи складає 7-15 сторінок тексту.

Виступаючи з реферативним повідомленням, студент має продемонструвати уміння обґрунтовувати соціальне значення розглянутої проблеми, характеризувати її загальні риси, конкретні особливості, виявити причини, проаналізувати умови та динаміку розвитку, визначити шляхи розв'язання, зробити конкретні висновки. Поряд з цим, він повинен набувати навичок публічних виступів, опановувати прийоми роботи зі слухацькою аудиторією, відповідати на запитання, відстоювати власні переконання тощо.В структурі одного змістового модуля дисципліни передбачена оцінка не більше одного реферату, написаного одним студентом. Реферати, написані та оформлені із порушенням зазначених вимог, не можуть бути позитивно оцінені викладачем.

Вимоги до розробки мультимедійних презентацій:

 1. Назва теми презентації;

 2. Основні поняття (не більше 3-х);

 3. Основні тези;

 4. Цікава інформація по темі (статистика, експерименти тощо);

 5. Завдання на перевірку засвоєного матеріалу теми (запитання, тести, перевірочні завдання тощо);

 6. Список літератури для самостійного вивчення (не більше 5 джерел);

 7. ПІП автора презентації, номер групи.


Завдання для самостійної підготовки студентів:

1. Опрацювати лекційний матеріал та додатково самостійно вивчити теоретичний матеріал за підручниками та навчальними посібниками. Самостійно визначити ключові поняття та основні концептуальні положення навчальної теми, які законспектувати у зошит.

2. Законспектувати першоджерела:

 1. Мазниченко М.А. Мифы современного образования. // Педагогика. – 2007. - № 1.

 2. Кремінь В.Г. Якісна освіта в контексті загально цивілізаційних змін.// Педагогіка і психологія. – 2007. - № 2.

 3. Григорій Ващенко «Виховання волі і характеру» – підручник для педагогів. – Київ, видавництво «Школяр», 1999.

 4. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибр. твори: В 5 т. - К.: Рад. шк.., 1976. Т.2.

 5. Григорій Ващенко «Виховання волі і характеру» – підручник для педагогів. – Київ, видавництво «Школяр», 1999.

 6. Бех І.Д. Виховання особистості. Сходження до духовності : Наукове видання. – К.: «Кондор», 2006.

 7. Сухомлинський В.О. Павлишська середня школа // Вибр. твори: В 5 т. - К.: Рад. шк.,. 1977. Т.4.

 8. Бех І.Д. Духовний розвиток особистості: поступ у незвідане. // Педагогіка і психологія. – 2007. - № 1.

 9. Гликман И.З. Воспитание в школе: каким ему быть. // Педагогика. – 2007. - № 4.

 10. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибр. твори: В 5 т. - К.: Рад., 1976. Т.2.

 11. Безрукова В.С. Личностный фактор в системе теоретической педагогики. // Педагогика. – 2007. - № 5.

 12. Сухомлинський В.О. Проблеми виховання всебічно розвинутої особистості // Вибр. твори: В 5 т. - К.: Рад. шк., 1976. Т. 8.

 13. Супрун М.О Основи професійного самовиховання майбутнього працівника ОВС. – К.: КІВС, 1998.

 14. 2. Григорій Ващенко «Виховання волі і характеру» – підручник для педагогів. – Київ, видавництво «Школяр», 1999.

 15. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. Вибр. Твори: У 5-ти т. – К., 1976. – Т. 3.

 16. Макаренко А.С. Методика організації виховного процесу. Твори: У 7-ми т. К., 1954.

 17. Бережнова Е. В. Парадигма науки и тенденция развития образования. // Педагогика. – 2007. - № 1.

 18. Балаев А.А. Активные методы обучения. – М.: Профиздат. 1986.

 19. Ляшенко О.І. Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти. // Педагогіка і психологія. – 2007. - № 2.

 20. Освітні технології: навчально-методичний посібник / За ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001.

 21. Совгіра С.В. Організація проблемного навчання в курсі екології. // Педагогіка і психологія. - 2007. - № 1.

 22. Слюсаревський М.М. Соціально-психологічний контекст питання якості освіти. // Педагогіка і психологія. – 2007. - № 2.

3. Скласти термінологічний словник основних понять і термінів навчальної дисципліни.

4. Підготувати мультимедійні презентації по кожної теми навчальної дисципліни.
Альтернативно-тестові завдання:

 1. За яких умов методи стимулювання діяльності і поведінки стають ефективними у вихованні учнів?

 2. Які прийоми індивідуального виховного впливу найчастіше використовує вчитель?

 3. Які заохочення і покарання вчителі застосовували до вас під час навчання в школі?

 4. У чому полягає суть суперечностей виховного процесу?

 5. У чому полягає суть, структура наукового світогляду? Розкрийте його суспільне призначення і функції.

 6. Доведіть необхідність єдності і взаємозв’язку моральної свідомості і поведінки школярів.

 7. У чому виявляється вплив правового виховання на попередження і подолання правопорушень серед учнівської молоді?

 8. У чому проявляється вплив трудової діяльності школярів на їх інтелектуальний розвиток?

 9. Які суперечливості проявляються у процесі екологічного виховання учнів?

 10. За яких умов групу учнів можна вважати колективом?

 11. Які показники визначають етапи розвитку учнівського колективу?

 12. Охарактеризуйте зміст виховної робот із колективом на різних етапах його розвитку.

 13. З якою метою в учнівському колективі створюється самоврядування?

 14. За якими напрямами відбувається педагогічне керівництво учнівським колективом?

 15. Доведіть неправомірність ототожнення понять «освіта» і «навчання».

 16. Чим зумовлена необхідність модернізації змісту освіти?

 17. Проаналізуйте співвідношення між загальною, політехнічною і професійною освітою.

 18. Які фактори впливають на цілі та зміст освіти в загальноосвітній школі?

 19. Чим зумовлена необхідність використання в сучасній школі різноманітних методів навчання?

 20. Яка з відомих вам класифікацій методів навчання найоптимальніша? Обгрунтуйте вибір.

 21. Від чого залежить вибір конкретного методу навчання?

 22. Проаналізуйте зміст техології розвивального навчання.

 23. Чим зумовлена «живучість» пояснювально-ілюстративного навчання?

 24. Охарактеризуйте основні положення диференційованого навчання в школі?

 25. У чому полягає сутність особистісного підходу в навчальному процесі?

 26. Які переваги притаманні класно-урочній системі навчання порівняно з іншими системами?

 27. У чому полягає значення контролю успішності учнів?

 28. Які види контролю успішності використовують у сучасній школі?


Творчі завдання:

 1. Проаналізуйте особливості етапів процесу перевиховання.

 2. Накресліть схему: "Зв'язок педагогіки з іншими науками".

 3. Проілюструйте на конкретних прикладах, як особливості суспільних процесів впливають на процесс виховання в національній системі освіти.

 4. На конкретних прикладах охарактеризуйте шляхи реалізації принципів виховання у виховній діяльності сучасної школи.

 5. Творчо опрацюйте і внесіть креативні пропозиції щодо оптимізації орієнтовних програм педагогічного вивчення учня і учнівського колективу.

 6. Ознайомтесь із наявністю поняття самовиховання в зарубіжних педагогічних системах.

 7. Розробіть програму власного самовдосконалення (самовиховання) на поточний рік.


Запитання та завдання для самостійного контролю та самоперевірки:

 1. Розкрийте сутність предмета педагогічної науки.

 2. Проаналізуйте зміст основних педагогічних категорій «навчання», «освіта», «виховання».

 3. Охарактеризуйте міжпредметні зв’язки педагогіки.

 4. Дайте загальну характеристику основним течіям в зарубіжній педагогіці.

 5. Розкрийте суть закономірностей і принципів педагогічного процессу.

 6. Розкрийте зв’язок понять розвиток та виховання.

 7. Розкрийте зміст основних закономірностей процессу виховання.

 8. Розкрийте зміст принципів виховання.

 9. Охарактеризуйте методи формування свідомості.

 10. Розкрийте технологію використання методів організації діяльності і суспільної поедінки.

 11. Охарактеризуйте основні принципи ефективної організації позакласної та позашкільної виховної роботи.

 12. Розкрийте значення естетичного виховання?

 13. Охарактеризуйте роль фізичного виховання у формуванні потреби учнівської молоді в здоровому способі життя.

 14. Обгрунтуйте вагомість поняття процессу самовиховання у формуванні і розвитку особистості.

 15. Охарактеризуйте необхідні умови для успішного процесу самовиховання.

 16. Розкрийте етапи розкривають сутність самовиховання.

 17. Розкрийте прийоми самовиховання, що є найбільш ефективними. Поясніть чому.

 18. Охарактеризуйте основні проблеми сучасної дидактики.

 19. Поясніть з якими галузями наук найтісніше пов’язана дидактика.

 20. Розкрийте подібність і відмінність між процесами наукового та навчального пізнання.

 21. Розкрийте сутність основних закономірностей навчання і доведіть необхідність їх врахування у процесі навчання.

 22. Поясніть в чому полягає сутність основних принципів навчання.

 23. Охарактеризуйте основні методи контролю успішності учнів.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал