Щоденник виробничої практикиСкачати 223.97 Kb.
Дата конвертації20.02.2017
Розмір223.97 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького


Кафедра: організації та економіки фармації

Завідувач кафедри: професор Б.П. Громовик

ЩОДЕННИК

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
з МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ У ФАРМАЦІЇ

прізвище, ім'я, по-батькові студента _________________________________

________________________________________________________________

Факультет: фармацевтичний (заочна форма, термін навчання 5,5 р.н.)

Курс ________ Група __________

База практики ____________________________________________________

________________________________________________________________

Львів 20___ р.

Затверджено профільною методичною комісією з фармацевтичних дисциплін (протокол № 4 від 10.11.2015 р.)

Студент __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по-батькові)
проходить виробничу практику з менеджменту та маркетингу у фармації на базі_______________________________________________________________ __________________________________________________________________

(назва аптечного закладу)

у ___________________________________________________________________________

(місто, область)


Терміни практики: з _____._____ до ___.____ 20__ р.

Керівник виробничої практики від кафедри _________________________________

(посада,ПІП, підпис)

Керівник практики від аптечного закладу____________________________________

_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові )


Безпосередній керівник практики від аптечного закладу _____________________
_____________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові )

Студент прибув "___"___________20__ р. вибув "___"________20___ р.

Підпис відповідальної особи _______________________

М.П.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Виробнича практика з менеджменту та маркетингу у фармації студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання (5,5 р.н.) проводиться відповідно до навчального плану підготовки провізорів та програми практики на 6 курсі. Обсяг виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації становить 3 кредити (90 год.).

Під час практики студенти виконують обов'язки провізора на базі аптечних закладів. В аптечному закладі має бути графік роботи студентів.

Студент до відбуття на практику повинен отримати інструктаж керівника практики від кафедри і отримати програму та щоденник практики; направлення на практику.

Студент, який прибув до аптечного закладу, повинен подати керівникові від бази практики щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки, уточнити план проходження практики.

Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.

Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики й додаткових вказівок керівників практики від університету та від бази практики.

Виробнича практика студента оцінюється за чотирибальною шкалою.Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, підлягає відрахуванню з університету.
Мета практичної підготовки з менеджменту та маркетингу у фармації полягає у досягненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-професійній програмі підготовки фахівця за спеціальністю 7.12020101 “Фармація” і є основою для побудови змісту виробничої практики.
Кінцеві цілі виробничої практики:
- закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних у процесі вивчення менеджменту та маркетингу у фармації;

- оволодіння прикладними аспектами менеджменту і фармацевтичного маркетингу, які дозволять у майбутньому успішно здійснювати фахову діяльність.
Конкретні цілі виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації:


 • Визначати рівні управління.

 • Характеризувати колективи (групи) працівників в організації.

 • Класифікувати чинники впливу на організацію.

 • Засвоїти сутність підприємництва у фармації.

 • Засвоїти сутність та взаємозв'язок функцій менеджменту.

 • Вміти класифікувати функції менеджменту.

 • Характеризувати планування та організування як загальні функції менеджменту.

 • Інтерпретувати мотивування, контролювання та регулювання як загальні функції менеджменту.

 • Засвоїти сутність управлінських рішень.

 • Освоїти сутність комунікацій та інформації у менеджменті.

 • Використовувати навички діловодства у діяльності фармацевтичних організацій.

 • Освоїти основні засади керівництва та лідерства.

 • Засвоїти правове забезпечення трудових відносин.

 • Засвоїти особливості здійснення трудової діяльності (робочий час і час відпочинку).

 • Оволодіти особливостями мотивування праці, гарантій та компенсацій в процесі трудової діяльності.

 • Інтерпретувати правове регулювання праці, трудової дисципліни та трудових суперечок.

 • Характеризувати складові маркетингової діяльності.

 • Характеризувати асортиментну політику фармацевтичних підприємств.

 • Пояснювати сутність етапів життєвого циклу лікарського засобу.

 • Інтерпретувати сутність понять якість та конкурентоспроможність лікарського засобу.

 • Характеризувати чинники ціноутворення та еластичність попиту на лікарські засоби.

 • Освоїти моделі та методи ціноутворення на лікарські засоби.

 • Характеризувати варіанти структур каналів розподілу (методів збуту) лікарських засобів.

 • Засвоїти стратегії розподілу лікарських засобів.

 • Характеризувати систему маркетингових комунікацій фармацевтичного підприємства.

 • Освоїти сутність основних елементів системи маркетингових комунікацій.


ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

з.п.

Тема

К-сть днів

Дата

Відмітка про зарахування

Підпис безпосер. керівника практики

1.

Ознайомлення з аптечним закладом як організацією. Аналіз функцій і методів менеджменту та стилю керівництва в управлінні аптечним закладом.

1


2.

Аналіз комунікаційних процесів аптечного закладу. Організація роботи з кадрами.

1


3.

Вивчення діяльності суб’єктів фармацевтичного ринку. Дослідження продуктової політики аптечного закладу. Цінова політика аптечного закладу. Вивчення збутової політики аптечного закладу. Комунікаційна політика аптечного закладу.

1


4.

Характеристика зовнішніх переваг аптеки. Оформлення результатів виробничої практики.

1


5.

Підсумковий контроль (залік).

РАЗОМ

4ЗМІСТ ПРАКТИКИ


Перелік практичних навичок, якими має оволодіти студент 6 курсу фармацевтичного факультету заочної форми навчання (5,5 р.н.) під час проходження виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації:
1.Обгрунтувати організаційну структуру фармацевтичного закладу, визначити його цілі та завдання.

2.Охарактеризувати взаємозв'язок внутрішніх змінних аптеки.

3.Описувати взаємозв'язок аптечного закладу та його зовнішнього середовища

4.Обгрунтувати оптимальну форму господарювання для аптечного закладу та підготувати засновницькі документи.

5.Аналізувати етапи організації та знати порядок документального оформлення заснування фармацевтичного підприємства

6.Охарактеризувати загальні функції управління фармацевтичним підприємством

7.Характеризувати процес підготовки раціонального управлінського рішення

8.Визначати типи організаційних комунікацій. Описувати можливі перешкоди на шляху інформаційного обміну

9.Здійснити адекватний підбір кадрів з врахуванням їх професійної підготовки, ділових та професійних якостей, визначити функціонально-посадові обов’язки.

10.Обгрунтувати порядок укладання і розривання трудового договору.

11.Обгрунтувати порядок прийому та звільнення працівників, а також ведення трудових книжок.

12.Проводити сегментування ринку, визначати місткість та частку ринку.

Визначати потребу в лікарських засобах окремих фармакотерапевтичних груп.

13.Визначати асортиментну політику аптечного підприємства та характеризувати асортимент лікарських засобів.

14.Провести позиціонування лікарських засобів на фармацевтичному ринку.

15.Визначати конкурентоспроможність лікарських засобів, представлених на ринку.

16.Побудувати графіки життєвого циклу лікарських засобів (ЖЦ ЛЗ), характеризувати його етапи та визначати стратегії маркетингової діяльності підприємства на різних етапах ЖЦ ЛЗ.

17.Здійснити аналіз цінової політики суб’єктів фармацевтичного ринку.

18.Визначати ціну лікарського засобу з використанням різних методів ціноутворення, його критичний обсяг реалізації.

19.Визначати типи маркетингових посередників та рівні каналів збуту.

20.Характеризувати варіанти структур каналів розподілу (методів збуту) лікарських засобів.

21.Описувати стратегії розподілу лікарських засобів.

22.Характеризувати систему маркетингових комунікацій фармацевтичного підприємства.

23.Здійснити заходи стимулювання збуту лікарських засобів і виробів медичного призначення.24.Визначати ринкову нішу підприємства з урахуванням результатів дослідження стану фармацевтичного ринку.
Критерії оцінювання виконання практичних навиків:

 • виконання практичної навички без помилок - 5 балiв,

 • виконання практичної навички з окремими недолiками, виправленими самим студентом - 4 бали,

 • виконання практичної навички з недолiками, скоригованими викладачем - 3 бали,

 • не виконано практичну навичку - 0 балiв


ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ


з.п.

Назва уміння, практичної навички

Дата складання

Відмітка про зарахування у балах

Підпис

1.

Обгрунтувати організаційну структуру фармацевтичного закладу, визначити його цілі та завдання.


2.

Охарактеризувати взаємозв'язок внутрішніх змінних аптеки.


3.

Описувати взаємозв'язок аптечного закладу та його зовнішнього середовища


4.

Обгрунтувати оптимальну форму господарювання для аптечного закладу та підготувати засновницькі документи.


5.

Аналізувати етапи організації та знати порядок документального оформлення заснування фармацевтичного підприємства


6.

Охарактеризувати загальні функції управління фармацевтичним підприємством


7.

Характеризувати процес підготовки раціонального управлінського рішення


8.

Визначати типи організаційних комунікацій. Описувати можливі перешкоди на шляху інформаційного обміну


9.

Здійснити адекватний підбір кадрів з врахуванням їх професійної підготовки, ділових та професійних якостей, визначити функціонально-посадові обов’язки.


10.

Обгрунтувати порядок укладання і розривання трудового договору.


11.

Обгрунтувати порядок прийому та звільнення працівників, а також ведення трудових книжок.


12.

Проводити сегментування ринку, визначати місткість та частку ринку.

Визначати потребу в лікарських засобах окремих фармакотерапевтичних груп.
13.

Визначати асортиментну політику аптечного підприємства та характеризувати асортимент лікарських засобів.


14.

Провести позиціонування лікарських засобів на фармацевтичному ринку.


15.

Визначати конкурентоспроможність лікарських засобів, представлених на ринку.


16.

Побудувати графіки життєвого циклу лікарських засобів (ЖЦ ЛЗ), характеризувати його етапи та визначати стратегії маркетингової діяльності підприємства на різних етапах ЖЦ ЛЗ.


17.

Здійснити аналіз цінової політики суб’єктів фармацевтичного ринку.


18.

Визначати ціну лікарського засобу з використанням різних методів ціноутворення, його критичний обсяг реалізації.


19.

Визначати типи маркетингових посередників та рівні каналів збуту.


20.

Характеризувати варіанти структур каналів розподілу (методів збуту) лікарських засобів.


21.

Описувати стратегії розподілу лікарських засобів.


22.

Характеризувати систему маркетингових комунікацій фармацевтичного підприємства.


23.

Здійснити заходи стимулювання збуту лікарських засобів і виробів медичного призначення.


24.

Визначати ринкову нішу підприємства з урахуванням результатів дослідження стану фармацевтичного ринку.

Сума балів

за виконання практичних навичок

Оцінка за практику складається з суми балів за виконання студентом практичних навичок, які перевіряються безпосереднім керівником від бази практики (максимум - 120 балів, мінімум - 72 бали) та балів за контрольну роботу (максимум – 80, мінімум – 50 балів).

Для отримання заліку з виробничої практики з менеджменту та маркетингу у фармації студент повинен представити щоденник, завірений печаткою та підписом завідуючого аптекою.

ВІДГУК І ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ
Від аптечного закладу ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Від університету ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ОЦІНКА ЗА ПРАКТИКУ


Сума балів за:

Всього балів

Традиційна оцінка

Дата

Підпис викладача

виконання практичних навичок

Контрольна роботаКерівник практики від кафедри

____________ ______________________(підпис) (прізвище та ініціали)

ДОДАТОК ДО ЩОДЕННИКА
Ознайомлення з аптечним закладом, як організацієюНазва аптеки та юридична адреса фармацевтичного підприємства-засновника:

Місце розташування аптечного закладу (центр, околиця, промисловий, спальний район, наявність соціокультурних, торгових закладів тощо):

Режим роботи (в т.ч. тривалість змін):Організаційно-правова форма та види діяльності аптеки:


Параметр, який характеризується

Зміст та особливості

Законодавча база

1. Форма власності

2. Організаційна форма


3. Види діяльності


Характеристика внутрішнього середовища аптеки:


Чинники внутрішнього середовища аптечного закладу

Їх зміст стосовно бази практики
1. Цілі2. Структура управління
3. Завдання:- робота з людьми- робота із субстанціями, допоміжним матеріалом, ЛЗ і ВМП
- робота з інформацією

4. Технологія

5. Працівники за рівнями:
- інституційний
- управлінський

- технічний (операційний)

- безпосередні виконавціЗовнішнє середовище аптеки:

Чинники зовнішнього середовища прямого впливуПерелічити стосовно бази практики

Споживачі
Постачальники:
- лікарських засобів та виробів медичного призначення
- капіталу
- трудових ресурсівКонкуренти
Державні органи влади

Законодавчі акти

Контактні аудиторії
Організації-сусіди (підприємства та установи, які знаходяться в одній будівлі з аптекою)

Аналіз комунікаційних процесів аптечного закладу

Характеристика видів комунікацій:

між структурними підрозділами


із зовнішнім середовищем:
- постачальниками


- споживачами


- банком


- державними органами


Вивчення діяльності суб’єктів фармацевтичного ринку

Постачальники:

з.п.

Назва постачальника

Кількість асортиментних позицій

Умови поставок

Сервісні послуги


Конкуренти:

з.п.

Назва конкурента

Пішохідна доступність

Спеціалізація

Додаткові послуги
Дослідження продуктової політики аптечного закладу

Приклади асортиментних позицій аптеки, які користуються найбільшим попитом:

з.п.

Асортиментна група

Приклади (не менше 10 позицій, вказуючи виробника і форми випуску)

1.

Лікарські засоби

2.

Лікарська рослинна сировина

3.

Вироби медичного призначення:
3.1

- стерильні вироби одноразового застосування

3.2

- перев’язувальні засоби

3.3

- предмети догляду за хворими

3.4

- гумові вироби

3.5

предмети санітарії та гігієни

3.6

-лікувально-косметичні засоби

Оцінка та аналіз чинників переваг аптеки проводиться за шкалою від 0 (нерозвинутість, невираженість або катастрофічний стан чинника) до 5 (високий рівень розвитку і вираженості відповідного чинника):

Чинники

Середня оцінка впливу, бали

Вагомість чинника

Зважений рівень впливу, бали

Місцерозташування аптеки
0,20
Цінова політика
0,20
Характеристика (повнота) асортименту ліків
0,15
Використання принципів фармацевтичної етики
0,15
Швидкість та якість обслуговування відвідувачів аптеки
0,10
Зовнішній інтер”єр та особливотсі мерчандайзингу аптеки
0,10
Режим роботи аптеки
0,05
Додаткові послуги, які надаються аптекою
0,05
Всього:
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ЗВІТ

про виробничу практику з менеджменту і маркетингу у фармації

з.п.

Назва документа

Виконано/ не виконано

1

Ліцензія (копія)
2

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі ЛЗ
3

Договір з постачальником
4

Дозвіл на початок роботи від Державного комітету по нагляду за охороною праці та органу державного пожежного нагляду
5

Посадові інструкції
6

Інструкція з техніки безпеки та охорони праці
7

Журнал реєстрації перевірок контролюючими органами
8

Накази про прийом на роботу, переміщення, звільнення
М.П. Підписи: _____________________________

(студент) ___________________________(безпосередній керівник)Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал