Сфз: дослідження, наука, практика, імплементація 4 квартал 2015 року Харків 2015 issn 2412-4435 2 вісник відкритої міжнародної інтернет-конференціїСкачати 372.75 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації08.12.2016
Розмір372.75 Kb.
1   2   3   4   5
«МСФЗ: ДОСЛІДЖЕННЯ, НАУКА, ПРАКТИКА, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ»
Соколов я.В.
Накопичення для покриття очікуваних і чітко визначених витрат підприємства яремко І.й.
Підставні об’єкти, що вводяться в облікову систему для уточнення вартості інших об’єктів
Результати аналізу трактування поняття “резерв” в обліковій та економічній літературі підтверджують, що існує проблема неоднозначного його тлумачення. Погляди авторів щодо сутності цього поняття наведено в таблиці.
З таблиці можна зробити висновки, що поняття “резерви” науковці трактують по-різному, погляди ав- торів щодо його сутності можна поділити на такі групи:
1. резерв як невикористані потенційні можливості розвитку виробництва (М.І. Баканова, Г.В. Савиць- ка, О.Д. Шеремета);
2. резерв як витрати цільового характеру (Ю.А. Верига, М.М. Орищенко, я.В. Соколов);
3. резерв як джерело компенсації чи інструмент самострахування від несприятливих наслідків та ри- зиків господарської діяльності (Ю.А. Верига, С.М. Дячек, І.В. Нагорна);
4. резерви як запаси високоліквідних засобів (матеріальних і грошових), які призначені для цільового використання (С.М. Дячек, М.О. Козлова, О.О. Пархомчук).
Крута Л.С.
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Оптимізація обліку резерву сумнівних боргів за допомогою міжнародних стандартів фінан-
сової звітності в Україні
Анотація. Виявлено ключові питання управління резервами сумнівних боргів. Порівняно ПСБО і МСФЗ
щодо обліку дебіторської заборгованості, виявлено відмінності між вітчизняним і зарубіжним її обліком. Про-
аналізовано методи процента від чистої реалізації в кредит та залежно від терміну давності дебіторської за-
боргованості. Зопропоновано шдяхи оптимізації системи обліку резерву сумнівних боргів, від чого очікують-
ся суттєві покращення як в середовищі окремо взятого підприємства, так і в економічній кон’юнктурі країні.
Процес здійснення розрахунків в ході діяльності вітчизняних підприємств нерозривно пов’язаний з ви- никненням значних проблем. Так, не всі контрагенти є платоспроможними, а відповідно і не всі вчасно роз- раховуються за своїми боргами, або ж, якщо і погашають, то тільки частину заборгованості.
Успішний досвід західних країн свідчить, що дебіторська заборгованість у їхніх активах становить 25-30
%. Невисокий відсоток українських фірм та компаній можуть показати такий показник в своїх балансах. На жаль, реальний розмір дебіторської заборгованості на більшості українських підприємств становить від 40 до 60 % у їхніх активах. Така ситуація свідчить про те, що необхідним є здійснення ефективного управління дебіторською заборгованістю, що є неможливим без створення резервів сумнівної заборгованості.
З цією метою на всеукраїнському рівні функціонують ряд нормативно-правових актів, створених віт- чизняними законотворцями, однак наявність проблеми свідчить про недосконалість їх роботи. Застосування позитивного досвіду прогресивних країн, представленого у якості Міжнародних стандартів фінансової звіт- ності має оптимізувати діючу в Україні систему обліку.
Ключовими питаннями при управлінні резервами сумнівних боргів (далі – РСБ) являються, по-перше, характеристика дебіторської заборгованості, на яку має бути нарахований резерв, по-друге, метод визна- чення суми РСБ, по-третє, відповідність бухгалтерського і податкового обліку при нарахуванні витрат на створення РСБ, по-четверте, принципи відображення у фінансовій звітності РСБ, особливості розкриття приміток щодо дебіторської заборгованості і, по-п’яте, ключові аспекти використання РСБ при списанні безнадійної заборгованості.
Порівнюючи ПСБО і МСФЗ варто відзначити, що облік дебіторської заборгованості в Україні чітко ре- гулюється П(С)БО. У МСФЗ зазначені лише загальні правила класифікації, оцінки та визнання дебіторсь- кої заборгованості, загальні принципи нарахування і обліку РСБ, проте не відображена конкретизація цих аспектів. З одного боку це слабо регулює діяльність бізнесу, однак з іншого дає великий простір для само- стійного розвитку, підіймає ступінь лояльності до органів влади.
Відмінності між вітчизняним і зарубіжним обліком полягають майже у всіх головних аспектах. Так, в
Україні величина резерву сумнівних боргів визначається із розрахунку абсолютної суми сумнівної заборго- ваності або з використанням коефіцієнта сумнівності. У міжнародній практиці, крім того — ще й у відсотково- му відношенні від виручки при можливому розподілі дебіторів на кілька груп та інших способах. У Примітках до фінансової звітності уряд України вимагає наводити і метод визначення величини резерву сумнівних

28
ВІСНИК ВІДКРИТОЇ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
боргів, і суми поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги в розрізі кла- сифікації заборгованості за строками непогашення, і залишок резерву сумнівних боргів за кожною статтею поточної дебіторської заборгованості, його утворення та використання в звітному періоді. Тоді як МСФЗ від суб’єкта господарювання вимагає розкривати аналіз фінансових активів за класом фінансового активу у більш вільній формі.
Заохочувальним фактором для підприємців також буде являтися широка свобода вибору методів на- рахування РСБ. Підвищити якість обліку стане можливо, застосовуючи зокрема і найпопулярніші у світі методи: процента від чистої реалізації в кредит, залежно від терміну давності дебіторської заборгованості.
Метою першого метода є вимірювання витрат, що виникли в результаті сумнівної дебіторської заборго- ваності. При його використанні суть полягає у визначені частини чистої реалізації поточного року, яку не буде отримано.
Метод оцінки рахунків в залежності від терміну давності дебіторської заборгованості вважається за за- гальноприйнятою думкою більш науково обґрунтованим, оскільки чим більший термін виникнення дебітор- ської заборгованості, тим більша вірогідність трансформації її у сумнівну, а згодом і в безнадійну. Викори- стання цього методу забезпечується, виходячи з принципу: яка частина дебіторської заборгованості не буде оплачена.
Незважаючи на все очевидним є і той факт, що для гармонізації обліку на сучасному етапі актуальним
є приведення протиріч в оподаткуванні, що являються ключовим каменем зіткнення інституту держави і сфери бізнесу.
Критичне осмислення нагальних проблем в національній системі обліку та реальних можливостей ім- плементації міжнародної практики дозволило сформувати ряд пропозицій оптимізації, зокрема:
1. ліквідувати колізії в термінології в українських нормативно-правових актах, беручи за основу трак- тування МСФЗ;
2. до розрахунку РСБ включати всі вагомі види дебіторської заборгованості, на які теоретично можливо нараховувати резерв;
3. дозволити підприємцям самостійно обирати будь-який логічно обґрунтований метод нарахування
РСБ, включаючи ті, які поширені у світовій спільноті;
4. узгодити податковий і бухгалтерський облік шляхом списування на фінансовий результат до опо- даткування всієї суми нарахованого резерву;
5. у фінансовій звітності відображати метод нарахування РСБ та аналіз дебіторської заборгованості на предмет її погашення (спосіб проведення аналізу дозволити регламентувати на рівні підприємства);
6. використання РСБ проводити у відповідності до блок-схеми, що пропонується МСФЗ, але з корегу- ванням на українські реалії.
Таким чином, провівши оптимізацію системи обліку РСБ запропонованими шляхами, очікуються суттєві покращення як в середовищі окремо взятого підприємства, так і в економічній кон’юнктурі країні.

29
«МСФЗ: ДОСЛІДЖЕННЯ, НАУКА, ПРАКТИКА, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ»
УМОВИ УЧАСТІ
1. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська (розміщення матеріалів іншими мовами обговорюється в індивідуальному порядку).
2. Для участі у відкритій інтернет-конференції “МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація” необхідно зареєструватись на сайті. У формі реєстрації заповніть всі (!) необхідні поля даними, які будуть доступні іншим учасникам конференції (такі персональні дані як електронна адреса і телефон гарантовано не доступні для відвідувачів сайту конференції). На вказаний E-mail Вам буде відправлений пароль для входу.
3. Після реєстрації Ви зможете: мати повний доступ до всіх розміщених публікацій; залишати коментарі до публікацій; відслідковувати коментарі інших авторів; зв’язатися з авторами публікацій за допомогою форми зворотнього зв’язку; розширювати особисті зв’язки і контакти з провідними фахівцями; підписатися на розсилку новин, актуальних публікацій і коментарів; сплатити участь у конференції; відправити на публікацію матеріали.
4. До публікації приймаються тези, підготовлені у відповідності до правил оформлення публікації.
Важливо: до публікації приймаються матеріали тільки за заявленною тематикою! У разі
невідповідності, оплата не повертається, але можлива заміна матеріалів на такі, що відповіда-
ють тематиці МСФЗ.
5. З метою компенсації редакційних і коректорських витрат, витрат на утримання інтернет-ресурсу авторам необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі: для учасників з України – 90 грн.;
для учасників з країн СНД – еквівалент 10 дол.; для учасників з інших країн – еквівалент 15 дол.
Організаційний внесок для студентів – 50 грн.
6. Після відправки матеріалів та сплати участі, якщо всі правила оформлення дотримані, на протязі
2-3-х робочих днів на Ваш E-mail буде відправлене посилання на опублікованний матеріал. З метою розширення Ваших наукових досягнень до публікації приймаються матеріали надруковані в інших виданнях.
7. За результатами Інтернет-конференції щоквартально формуватиметься електронний збірник матеріалів, який можна завантажити у PDF-форматі.
8. Учасники конференцій можуть за попереднім замовленням отримати довідку і сертифікат учасника конференції. Про бажання отримати сертифікат учасника необхідно вказати в заявці.
Джерело: http://konf.amsfo.com.ua/umovi-uchasti/
© Відкрита Міжнародна інтернет-конференція "МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал