Сфз: дослідження, наука, практика, імплементація 4 квартал 2015 року Харків 2015 issn 2412-4435 2 вісник відкритої міжнародної інтернет-конференціїСкачати 372.75 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації08.12.2016
Розмір372.75 Kb.
  1   2   3   4   5

Міністерство фінансів України
Агентство з міжнародних стандартів фінансової звітності
Аудиторська палата України
Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України
Університет національного та світового господарства (Болгарія, Софія)
Полоцький державний університет (Беларусь, Новополоцьк)
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Харківський інститут фінансів УДУФМТ
Подільський державний аграрно-технічний університет
Луцький національний технічний університет
Інтернет-видання «МСФО под ключ»
ВІСНИК ВІДКРИТОЇ МІЖНАРОДНОЇ
ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
«МСФЗ: ДОСЛІДЖЕННЯ, НАУКА,
ПРАКТИКА, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ»
4 квартал 2015 року
Харків 2015
ISSN 2412-4435

2
ВІСНИК ВІДКРИТОЇ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
УДК 657 ISSN 2412-4435
МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація : матеріали Відкритої Міжнар. інт.-конф., (Хар- ків, 4 квартал 2015 р.) / М-во фінансів України, Агентство з МСФЗ, АПУ, ФПБАУ [та ін.]. — X. : Агентство з
МСФЗ, 2015. — 29 с.
Відповідальний редактор к.е.н., доцент Харламова Олена Вікторівна
Вісник містить тези вітчизняних авторів, які були представлені на Відкритій міжнародній інтернет-конфе- ренції «МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація». У віснику розглянуто практику впроваджен- ня МСФЗ в країнах світу, впровадження МСФЗ в корпоративному секторі та у сфері фінансових послуг, застосування МСФЗ у малому та середньому бізнесі, висвітлені аспекти обліково-аналітичного та методич- ного забезпечення, аналізу і аудиту фінансової звітності, складеної за МСФЗ.
Вісник приверне увагу як науковців, так і обліково-фінансових працівників, бухгалтерів, економістів, ауди- торів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, що надана авторами, та залишає за собою право не розділяти поглядів деяких авторів на ті чи інші питання, розгля- нуті на конференції.
Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, ци- тат, посилань, економіко-статитичних даних, галузевої термінології, інших відомостей.
© Агентство з Міжнародних стандартів фінансової звітності, 2015 р.

3
«МСФЗ: ДОСЛІДЖЕННЯ, НАУКА, ПРАКТИКА, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ»
ЗМІСТ
СеКцІя 1 “ПРАКТиКА ВПРОВАДжеННя МСФЗ В КРАїНАХ СВІТУ: УРОКи ДЛя УКРАїНи”
Макаренко І.О. Конвергенція міжнародних стандартів обліку і звітності: стан і перспективи......................4
Рижкова К.Д. Досвід впровадження МСФЗ у Польщі................................................................................5
Глушко Н.О. Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні...................................6
Чумак О.В., Салатська О.А. Інтегрована звітність в системі управління підприємств..................................7
СеКцІя 2 “ВПРОВАДжеННя МСФЗ В КОРПОРАТиВНОМУ СеКТОРІ УКРАїНи”
Шевченко А.В. Проблеми переходу вітчизняних підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності............................................................................................................................10
Пригода В.В. Консолідована фінансова звітність: розвиток, особливості складання і подання згідно національних і міжнародних стандартів................................................................................................12
СеКцІя 3 “ВПРОВАДжеННя МСФЗ В СФеРІ ФІНАНСОВиХ ПОСЛУГ
Приходько М.М. Вимоги до складання фінансової звітності банків за МСФЗ.............................................14
СеКцІя 4 “МСФЗ ДЛя МАЛОГО ТА СеРеДНьОГО БІЗНеСУ: МІжНАРОДНий ДОСВІД,
ВПРОВАДжеННя В УКРАїНІ”
Шапар К.В. МСФЗ для МСП: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств...........15
СеКцІя 5 “МСФЗ-ЗВІТНІСТь: ОСОБЛиВОСТІ АУДиТУ І АНАЛІЗУ”
Колбасюк О.О. Облікове забезпечення оцінки ймовірності господарських операцій для складання звітності відповідно до МСФЗ............................................................................................................................17
железняк Д.О. Оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку..........................................18
СеКцІя 6 “МСФЗ-ЗВІТНІСТь: ОБЛІКОВО-АНАЛІТиЧНе ТА МеТОДиЧНе ЗАБеЗПеЧеННя”
жураковська І.В. Розкриття майбутній подій в звітності за МСФЗ...........................................................20
Чік М.Ю., Дурунда О.В. Виплати працівникам згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності............21
Онищенко І.О. Формування первісної вартості основних засобів за міжнародними та національними стандартами: переваги та недоліки......................................................................................................23
Грачова О.В. Термінологічний аналіз понять «резерв» та «забезпечення».................................................25
Крута Л.С. Оптимізація обліку резерву сумнівних боргів за допомогою міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні...............................................................................................................................27

4
ВІСНИК ВІДКРИТОЇ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
СеКцІя 1 “ПРАКТиКА ВПРОВАДжеННя МСФЗ В КРАїНАХ СВІТУ: УРОКи ДЛя УКРАїНи”
Макаренко І.О.
кандидат економічних наук, старший викладач,
Українська академія банківської справи
Конвергенція міжнародних стандартів обліку і звітності: стан і перспективи
Анотація. Розглянуто ключові віхи у формуванні єдиних глобальних загальноприйнятих принципів бух-
галтерського обліку, надано коротку порівняльну характеристику систем МСФЗ та ЗПБО США у контексті їх
конвергенції та перспектив взаємопроникнення.
Процес гармонізації систем бухгалтерського обліку на глобальному рівні, що спостерігається останнім часом, передусім націлений на забезпечення прозорості звітності і відображенні реальної економічної си- туації в компаніях, що дозволить користувачам звітності приймати правильні економічні рішення на основі достовірної і якісної інформації.
Посилення тенденцій до зближення превалюючих на сьогодні систем професійних стандартів – Міжна- родних стандартів фінансової звітності (МСФЗ – IFRS), що приймаються Радою з МСФЗ (IASB), та Загально- прийнятими принципами бухгалтерського обліку США (ЗПБО США – US GAAP), що розробляються Комітетом зі стандартів фінансового обліку по стандартам (FASB), викликане і необхідністю транскордонної співстав- ності звітності компанії у контексті підвищення її транспарентності як основи подолання моральних ризиків і асиметрії інформації на фінансових ринках, які зросли під час глобальної кризи 2007-2009 рр.
Заразом, створення єдиних стандартів професійної бухгалтерської діяльності сприятиме підвищення якості роботи бухгалтерів і корпоративного управління в цілому, забезпечить зрозумілість підходів до ве- дення обліку і складання звітності не лише інвесторів, але й управлінського персоналу, регуляторів та гро- мадськості, що становлять значимі групи стейкхолдерів.
З моменту офіційного початку конвергентних процесів у 2002 р., коли у Гонконзі відбувся XVI Міжнарод- ний конгрес бухгалтерів і було підписано Норволкську угоду, та Меморандум про взаєморозуміння між FASB и IASB (2006 р.) обидві системи стандартів продемонстрували гнучкість та зорієнтованість на впровадження змін в уособлені ними підходи щодо складання звітності та напрацюванні механізму створення глобальних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Однак, ключова дати оприлюднення єдиного пакету стандартів як продукту конвергенції, анонсовані у 2008 р., пізніше – у 2014 р., були порушені, хоча ідея конвергенції продовжує розвиватися у регуляторних та професійних колах. Так, за словами голови Комісії з цінних паперів і бірж США М. Дж. Вайт: «імплементація МСФЗ у систему фінансової звітності США залишаєть- ся одним з наших пріоритетів» [1]. Голова FASB Р. Голден запевнив, що рада зберігає свою прихильність
FASB «довгостроковій цілі», яка полягає у формуванні «єдиної глобальної системи стандартів з мінімумом розбіжностей» [2].
Взаємопроникнення двох систем найбільш помітні в сфері обліку та звітування щодо операцій за сегмен- тами, об’єднання бізнесу, пенсійних планів фінансових інструментів, визнання та відображення виручки від реалізації товарів, робіт, послуг, страхових контрактів та складання звіту про сукупний дохід. Проте окремі дискусійні аспекти у ході конвергенції МСФЗ та ЗПБО все ж залишаються відкритими, особливо це стосується порядку знецінення фінансових інструментів та обліку орендних операцій. Порівняння, опис та моніторинг розбіжностей МСФЗ та ЗПБО, які здійснюються провідними аудиторськими компаніями, засвідчують про їх поступове скорочення з 1999 р., коли FASB оприлюднив їх перелік з 200 найменувань на 500 сторінках.
Зазначені відмінності були породжені перш за все різними ідеологічними підходами до формування си- стем стандартів. Так, МСФЗ є системою стандартів, що базується на принципах обліку та надають вагомого значення професійному судженню бухгалтера, позаяк система ЗПБО США є деталізованою і конкретизо- ваною у частині формалізації обліку. До недоліків МСФЗ часто відносять надмірну свободу, яку надають укладачам звітності розробники стандартів у частині застосування та інтерпретації тих чи інших облікових принципів, недостатнє висвітлення підходів до обліку окремих галузей. У цьому контексті ЗПБО США містять вказівки щодо обліку девелоперського бізнесу, кіноіндустрії, нафтогазової промисловості, інвестиційних фондів, на відміну від МСФЗ, що частково регламентують облік у видобувних галузях, сільському господар- стві, страхуванні. Поряд з цим ієрархічна складність ЗПБО США та їх надмірна зарегульованість (лише для обліку виручки існує понад 50 стандартів і тлумачень), ускладнюють їх застосування укладачами звітності та інтерпретацію користувачами. Не зважаючи на окреслені відмінності, системи стандартів продовжують повільний, але поступовий процес конвергенції, який, як очікується, буде завершено тепер уже у 2018 р.
Хоча встановлення конкретних дат не є основним у цьому процесі – головним залишається потреба у єдиних
і зрозумілих усім зацікавленим групам стейкхолдерів глобальних стандартах обліку і звітності.
Таким чином, зближення систем МСФЗ та ЗПБО, що супроводжується взаємопроникненням правил, спо- собів, методів і принципів складання фінансової звітності є прогресивним кроком на шляху до розробки та впровадження єдиних глобальних загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку. Втім, у ході цього

5
«МСФЗ: ДОСЛІДЖЕННЯ, НАУКА, ПРАКТИКА, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ»
процесу залишаються відкритими ряд дискусійних питань, що потребують спільної уваги регуляторів, роз- робників стандартів та професійної спільноти для досягнення повної облікової конвергенції.
Література
1. IFRS and US GAAP: similarities and differences 2015. – Available at: www.pwc.com/us/.../pwc-ifrs-us gaap-similarities-and-differences-2015.pdf.
2. Конвергенция МсФо и US GAAP: быть или не быть GLOBAL GAAP? // Все про МСФО. – 2015. – № 9. –
С.32-33.
Рижкова К.Д.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Досвід впровадження МСФЗ у Польщі
Анотація. Розглянуто досвід Польщі, що стосується практичного здійснення МСФЗ, який може служити
найбільш яскравим прикладом того, які проблеми виникають на шляху переходу на МСФЗ, а також як їх
вирішувати.
На сьогодні весь світ прагне опанувати єдиний формат спілкування, у тому числі і у сфері бухгалтер- ського обліку, який за своєю сутністю є специфічною мовою, що дозволяє узагальнити і систематизувати
інформацію про господарські процеси в діяльності підприємств. Такою міжнародною мовою у сфері бізнесу стали міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ).
Вимоги МСФЗ до розкриття інформації передбачають реорганізацію інформаційних систем з метою більш гнучкого, достовірного і своєчасного збору даних для формування звітності. Застосування МСФЗ покращує ділову репутацію країни в цілому, впровадження стандартів розглядається як готовність держави до реформ та інтеграції у світове економічне співтовариство.
На сьогодні існує велика різноманітність підходів щодо застосування МСФЗ. Однак, у кожному разі, з впровадженням міжнародних стандартів підприємства все рідше вдаються до маніпулювання розмірами при- бутків та приховуванню результатів господарської діяльності.
Аналіз стану впровадження МСФЗ в облікову практику компаній країн світу свідчить про посиленні та- ких тенденцій і про позитивний ефект від використання міжнародних стандартів. Так, МСФЗ дозволені або обов’язкові для застосування в 109 країнах світу.
Процес переходу на МСФЗ окремих країн був пов’язаний з реалізацією цілої реформи в області бух- галтерського обліку. Досвід Польщі, що стосується практичного здійснення МСФЗ, може служити найбільш яскравим прикладом того, які проблеми виникають на шляху переходу на МСФЗ, а також як їх вирішувати.
як відомо з 1 січня 1995 Польща стала членом Всесвітньої організації торгівлі (СОТ), а з 1 травня 2004 року – членом Європейського Союзу. Дані обставини, безумовно, сприяли переходу фінансової системи країни на міжнародні стандарти.
В цілому можна виділити 4 етапи розвитку нормативно-правової бази регулювання бухгалтерського обліку в Польщі:
• 1945-1991 роки – бухгалтерський облік відповідає вимогам системи централізованого планування і підпорядкований податковим цілям:
• 1990 рік – економічні зрушення і трансформація централізованого планового господарства в рин- кову економіку; початок масової приватизації державних підприємств; початок процесу уніфікації з нормами Європейського законодавства;
• 1991-1995 роки – зміни в регламентаціях в результаті перебудови економіки при збереженні доміну- вання податкових цілей:
• 1991 рік – прийняття нових нормативних актів - Закону про аудит і публікації фінансових звітів, статутних аудиторів і їх саморегулювання і розпорядження Міністерства фінансів про принципи бух- галтерського обліку;
• 1992 рік – створення національної палати аудиторів, які взяли польські аудиторські стандарти;
• 1994 рік – прийняття Закону про бухгалтерський облік, який замінив норми про фінансову звітність в законі про аудит 1991 року;
• 1995-2002 роки – прийнятий новий Закон про бухгалтерський облік, що ґрунтується на директивах
ЄС: 2000 рік – прийняття нового закону про бухгалтерський облік, який замінив Закон про бухгал- терський облік 1994 року; прийняття нового закону про аудит, який замінив закон про аудит 1994 року;
• з 2002 року – внесення до закону про бухгалтерський облік поправок, в які включені Положення

6
ВІСНИК ВІДКРИТОЇ МІЖНАРОДНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ
міжнародних стандартів обліку ЄС.
Положення Європейського парламенту і Ради від 19 липня 2002 року «Про застосування міжнародних бухгалтерських стандартів» (Положення МСУ ЄС №1606 / 2002) вимагає від компаній, цінні папери яких допущені до обігу на регульованих ринках держав - членів ЄС, готувати свою зведену звітність на основі схвалених МСУ / МСФЗ. цей нормативний акт має пряму дію і обов’язковий для виконання при складанні зведеної звітності компаній відкритого типу і дає можливість розширення використання МСФЗ з охопленням окремої звітності компаній відкритого типу. як правило, компанії, які не зобов’язані використовувати МСФЗ, ведуть свою звітність на основі польського Закону про бухгалтерський облік і директив ЄС. Крім того, Закон детально перераховує відомості, які належить включати в фінансовий звіт. Є також постанови, що дозво- ляють вести спрощену фінансову звітність. це стосується підприємств, які відповідають хоча б двом з наве- дених трьох вимог в звітному році: середнє число працівників на повній ставці не перевищило 50 чоловік, балансові надходження не перевищили 2 млн. євро, чистий прибуток не перевищив 4 млн. євро.
Разом з тим спрощена звітність не передбачена для банків і страхових фірм. як включені банки, так
і не включені в біржові котирування, зобов’язані готувати свою зведену фінансову звітність відповідно до затверджених МСФЗ, а свої обов’язкові для юридичних осіб фінансові звіти відповідно або з бухгалтерсь- кими регламентаціями, встановленими Міністерством фінансів, які ґрунтуються на директиві «Про звітність банків», або до затверджених МСФЗ. Страхові компанії повинні готувати свої фінансові звіти відповідно до бухгалтерських регламентацій Міністерства фінансів, які засновуються на директиві про облік в страхових компаніях. Страхові компанії готують звіти двох видів – загального призначення і податкову звітність.
Слід зазначити, що основні польські нормативні акти, що стосуються обліку та звітності, в основному охоплені в Законі про бухгалтерський облік з поправками, внесеними в 2002 році, а з 2005 року – МСФЗ.
При цьому Закон допускає той факт, що у разі недостатнього охоплення даній області можуть використову- ватися опубліковані польські бухгалтерські стандарти ПБС. У разі недостатності ПБС можуть застосовува- тися міжнародні стандарти обліку. У практиці це означає, що багато фірм не дотримуватимуться правила
МСБО, якщо цього прямо не вимагає закон «Про бухгалтерський облік».
Також, слід зазначити, що дуже важливим кроком Польщі на шляху переходу на міжнародні стандарти стало створення у квітні 2004 року комітету з бухгалтерських стандартів (КБС). Він складається з 10 екс- пертів – бухгалтерів і аудиторів, що представляють аудиторські компанії, Міністерства фінансів, Польське управління з фінансового нагляду, Національну палату статутних аудиторів, а також науковців. КБС слу- жить форумом обміну думок з найбільш важливих проблем, які виникають у ході процесу переходу від на- ціональних бухгалтерських стандартів до МСФЗ.
Проблема підготовки кадрів, що пов’язана з застосуванням МСФЗ, вирішена в Польщі таким чином: професійна кваліфікація, а також академічна підготовка та практичне навчання бухгалтерів здійснюються
і контролюються Асоціацією бухгалтерів Польщі. Асоціація сертифікує навчальні програми з міжнародної фінансової звітності. Таким чином, можливість навчання та отримання відповідних сертифікатів є більш до- ступною і контрольованою.
Глушко Н.О.
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Впровадження Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
Анотація. Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) в Україні завжди
було дискусійним питанням. Але попри дискусії законодавчо-нормативне регулювання вітчизняної облікової
системи поступово рухалося до впровадження Міжнародних стандартів.
На сьогоднішній день основна мета дослідження полягає в дослідженні етапів впровадження МСФЗ в
Україні, визначенні проблем та перспектив цього процесу. ці питання залишаються актуальними, оскільки недостатній ступінь дослідження проблеми фінансовій звітності стосовно сучасних змін, пов’язаних з пере- ходом звітності на міжнародні стандарти фінансової звітності, а також їх практичне значення свідчать про необхідність подальшого дослідження цього питання.
Визначається чотири способи впровадження МСФЗ в окремій країні: повне прийняття, офіційне засто- сування, адаптація та спосіб схвалення. Україна до цього часу дотримувалася адаптаційної політики замість повного прийняття. Було розроблено вітчизняні П(С)БО, які не суперечать міжнародним стандартам. Впро- вадження МСФЗ відбувається поетапно.
Першим етапом є створення законодавчих та організаційних передумов впровадження МСФЗ. Згідно останніх змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», фінансову звітність, складену за національними стандартами, потрібно переводити у фінансову звітність за МСФЗ. цей процес означає перехід з однієї системи стандартів, принципів та методів обліку в зовсім іншу систему,

7
«МСФЗ: ДОСЛІДЖЕННЯ, НАУКА, ПРАКТИКА, ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ»
впровадження якої потребує зміни облікової політики згідно МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
Другим етапом впровадження МСФЗ є адаптація національної нормативно-правової бази бухгалтерсь- кого обліку, на якому можуть виникнути проблеми, пов’язані з низькою якістю облікової інформації та не- узгодженістю методик обліку фінансових інструментів. Використання МСФЗ для малих підприємств є більш економним через менший обсяг необхідної інформації за рахунок того, що керівництво самостійно оцінює, які методи відображення господарських операцій повніше подадуть інформацію про підприємство, викори- стовуючи пояснення, що доповнюють та розкривають таку інформацію.
Третім етапом є державне регулювання, яке здійснюється в умовах існуючої правової системи. Регулю- вання вітчизняних П(С)БО відрізняється від регулювання МСФЗ.
Четвертим етапом вирішення проблем впровадження МСФЗ має стати розширення міжнародного спів- робітництва та застосування світового досвіду.
Таким чином, Україна за рівнем наближення національних стандартів до міжнародних стандартів фінан- сової звітності значно відстає від передових країн світу. Інструментами вирішення проблем мають стати: розробка норм, методик та рекомендацій із застосування МСФЗ; забезпечення співпраці між вітчизняними спеціалістами; підвищення кваліфікації бухгалтерів. За таких умов впровадження МСФЗ може стати інстру- ментом підвищення прозорості й ефективності системи управління підприємства, що, у свою чергу, надасть
Україні можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки.
Чумак О.В.
кандидат економічних наук, доцент
Салатська О.А.
Харківський інститут фінансів УДУФМТ
Інтегрована звітність в системі управління підприємств
Анотація. Інтегрована звітність в Україні поступово почала формуватися на підприємствах, але вона як
і всі види звітності має як переваги, так і недоліки. Труднощі у застосуванні інтегрованої звітності вітчизня-
ними підприємствами полягають в тому, що існуюча система звітності не завжди має внутрішні взаємозв’язки
і вимагає від інвесторів та менеджменту компанії докладання серйозних зусиль із пошуку необхідної інфор-
мації щодо стійкого розвитку і збільшує витрати.
Перехід України до сталого економічного розвитку, її інтеграція до європейського і світового співтова- риства вимагають запровадження сучасної практики взаємодії держави і бізнесу, а також бізнесу і суспіль- ства, які б дозволили посилити взаємну відповідальність учасників суспільного життя, створити умови для подальшого стабільного розвитку [3].
На сьогодні за всіма щаблями сфери управління і регулювання, особливе значення відводиться питанню забезпечення сталого розвитку вітчизняних підприємств. При прийнятті керівниками підприємств управлін- ських рішень важливо спиратися на інформацію, яка характеризує всі аспекти діяльності суб’єкта господа- рювання. Звітністю, яка дає можливість об’єднати як фінансові, так і не фінансові показники та надати повну
інформацію щодо діяльності суб’єкта господарювання є інтегрована звітність, складання якої вже стало зви- чайною практикою для зарубіжних підприємств, в той час як порядок подання такої звітності вітчизняними підприємствами потребує роз’яснень та уточнень [2].
Важливим є те, що найбільші світові компанії активно долучаються до складання звітності в інтегрова- ному форматі. Загалом за 13 років (за період 1991 – 2014 рр.) згідно з даними Реєстру нефінансових звітів, який веде Corporateregister.com у світі 11122 компаніями, підготовлено 55747 звітів, що можуть претенду- вати на роль інтегрованих [6].
Інтегрована звітність в Україні поступово почала формуватися на підприємствах, але вона як і всі види звітності має як переваги, так і недоліки. Труднощі у застосуванні інтегрованої звітності вітчизняними під- приємствами полягають в тому, що існуюча система звітності не завжди має внутрішні взаємозв’язки і ви- магає від інвесторів та менеджменту компанії докладання серйозних зусиль із пошуку необхідної інформації щодо стійкого розвитку і збільшує витрати. як наслідок, не розкриваються взаємозв’язки між стратегією і ризиком, фінансовими і не фінансовими показниками, корпоративним управлінням і показниками, показни- ками компанії та інших організацій в ланцюжку створення доданої вартості [4].
Разом з тим, в економічній літературі недостатньо уваги приділяється розкриттю можливостей інтегрова- ної звітності як інструменту соціально відповідальної діяльності компаній. Залишаються мало висвітленими такі питання як розробка методологічних засад у відповідності з концепцією стійкого розвитку суспільства, вимог до звітності, порядку ідентифікації ризиків бізнесу та аналізу їх впливу на стійкий розвиток, регламент складання звітності [4].

8


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал