Семінар № Взаємодія з родиною як складова професійної компетентності вихователя дошкільного закладуСкачати 121.9 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір121.9 Kb.
Семінар № 1.

Взаємодія з родиною як складова професійної компетентності вихователя

дошкільного закладу

Мета заняття: формувати готовності до ефективної співпраці педагога ДНЗ з родинами вихованців.

Питання для обговорення.

 1. Сучасна сім'я та її роль у вихованні дошкільників.

 2. Психолого-педагогічні засади родинного виховання.

 3. Передумови взаємодії дошкільних навчальних закладів з родинами вихованців.

 4. Провідні завдання співпраці ДНЗ і родини.

 5. Норми і правила взаємодії педагогічних працівників ДНЗ з батьками.


Тематика рефератів

 1. Провідні ознаки сучасної сім’ї.

 2. Особливості суспільного та родинного виховання дітей дошкільного віку.

 3. Значення української народної педагогіки у сучасному родинному вихованні.


Практичні завдання.

  • Прокоментуйте наведені вислови:

Сім’ї бувають хороші і сім’ї бувають погані. Поручитися за те, що сім’я виховує як слід, не можна. Говорити, що сім’я може виховувати, як хоче, ми не можемо. Ми повинні організувати сімейне виховання, і організуючим началом повинна бути школа, як представниця державного виховання. Школа має керувати сім’єю. А.С.Макаренко.

У сім’ї шліфуються найтонші грані людини-громадянина, людини-трудівника, людини-культурної особистості. В.О.Сухомлинський.

Сім’я – це джерело, водами якого живиться повноводна річка нашої держави. На моральному здоров’ї сім’ї будується педагогічна мудрість школи. В.О.Сухомлинський.


 • Укладіть схему «Компоненти виховного потенціалу сім'ї».

 • Запропонуйте добірку народних приказок (8-10), у яких відображено мету, завдання і методи виховання в українських родинах.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Акопян Л. Програма взаємодії з родиною // Вихователь-методист дошкільного закладу, - К., 2009. - № 11. - С. 4-16.

 2. Взаимодействие специалистов ДОУ с родителями // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, - М., 2006. - № 2.– С. 21-27.

 3. Воспитателю о работе с семьёй: Пособие для воспитателя детского сада / Под редакцией Н.Ф. Виноградовой. - М.: Просвещение, 1989. - 192 с.

 4. Законодавче забезпечення дитинства // Дошкільне виховання,- К.,2004.- № 6.- С. 3 - 4.

 5. Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу. Частина 1 / Упор.: Н.В. Омельяненко, Н.М. Курочка. - Тернопіль: Мандрівець, 2010. - 336с.

 6. Організація аналізу педагогічної діяльності дошкільного навчального закладу / Уклад. Л. Олійник, І. Романюк. - Миколаїв, 2003. - С. 36.


Семінар № 2.

Новітні тенденції української родинної педагогіки.

Мета заняття: сформувати вміння впроваджувати кращі традиції українського родинного виховання у роботу сучасного українського ДНЗ.
Питання для обговорення.

1. Етнопедагогіка – галузь педагогічного знання про виховні традиції народу.

2. Перинатальна педагогіка як першооснова виховання здорової дитини: її витоки

та сучасний розвиток.

3. Народна педагогіка про виховання дитини у перші роки її життя.

4. Значення обрядів і звичаїв у вихованні дітей дошкільного віку.

5. Втілення народних ідей в практику сучасного родинного виховання.
Тематика рефератів

1.Виховні традиції української родини.

2.С.Ф.Русова про важливість залучення звичаїв й обрядів у діяльність національного дитячого садка.

3.Шляхи залучення традицій родинного виховання у роботу сучасного українського ДНЗ.


Практичні завдання.

 • Доберіть вислови та створіть презентацію на тему «Видатні педагоги про значення родинного виховання».

 • Поміркуйте: чи існують відмінності у вихованні у сім’ях з сільської й міської місцевості.

 • Укладіть анотований перелік статей (7-10 назв) про виховні традиції української родини.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 1. Алєксєєнко Т.О. Ціннісні орієнтації сімейного виховання. Концепція реалізації // Рідна школа. - 1997. - № 10. - C. 69-72.

 2. Веремей Л.Ф. Маленькі таємниці виховання дитини в українській родині – К.: ПоліграфКонсалтинг, 2004.– 89 с.

 3. Кузьмінський А.І. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання, 2006. – 324 с.

 4. Лопатина О.О. Родинне виховання: 32 уроки доброти. / О. Лопатина, М. Скребцова. – Х.: Основа: Тріада+, 2007. – 156 с.

 5. Постовий В.Г. Сім’я і школа: проблеми виховання дітей. : [посібник] / В. Г. Постовий, О. А. Невмержицький; М-во освіти й науки України, Акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова [та ін.] – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008.– 355 с.
 6. Родинне виховання: сучасні підходи. / [упоряд.: Т. Вороніна, О. Мельник] – К.: Шк. світ, 2010.– 109 с.

 7. Родинне виховання: Школа і сім’я – виховуємо разом: [посібник] / [упоряд.: О. Хромова, Т. Бишова] – К.: Шк. світ, 2007. – 99 с.
 8. Сім Я або виховання в родині: навч. посіб. для студ. пед. спец. ун-тів з теорії та практики родин. виховання. / уклад. Шевчук М.О., Осаволюк О.А., Семенець Л.Г.; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя.– Ніжин: РВВ НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – 112 с.
 9. Федяєва, В.Л. Сімейне виховання в історичній ретроспективі (друга половина XIX-XX століття) / В. Л. Федяєва.– Херсон: РІПО, 2010.–347 с.Семінар № 3.

Сім'я та дитячий садок як соціокультурне середовище формування дитини

Мета заняття: закріпити уявлення про соціокультурні ознаки сімейного осередку та дитячого садка.
Питання для обговорення.

 1. Провідні ознаки суспільного і родинного виховання.

 2. Роль сім’ї у процесі соціалізації особистості дитини.

 3. Характеристика виховної функції сім’ї.

 4. Вплив соціально-економічних умов життя сім’ї на процес виховання.

 5. Значення співпраці дошкільного закладу з родиною у справі формування особистості дитини.


Тематика рефератів

 1. Особливості реалізації виховної функції сім’ї в умовах сьогодення.

 2. Роль батька у формуванні дитини дошкільного віку.

 3. Роль матері у формуванні дитини дошкільного віку.


Практичні завдання.

 • Зробити огляд одного з педагогічних фахових видань, у яких би висвітлювались питання виховання дитини у сім’ї та дошкільному навчальному закладі.

 • Підготувати запитувальник для педагогів ДНЗ на тему: «Ваш особистий досвід співпраці з батьками вихованців».

 • Ознайомитись з законодавчими матеріалами про шлюб, сім’ю, права та обов'язки батьків щодо виховання дітей в Україні. На основі вивчених документів укласти таблицю за таким зразком:

Назва документу

Завдання

Ваш коментар


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Веремей Л.Ф. Маленькі таємниці виховання дитини в українській родині – К.: ПоліграфКонсалтинг, 2004.– 89 с.

 2. Гуров, В.Н. Социальная работа дошкольных образовательных учреждений с семьей Текст. /В.Н. Гуров.– М.: Педагогическое общество России, 2003.-160 с.
  Дуброва В.М. Допоможемо батькам – допоможемо дітям // Палітра педагога. – 1998. – №1. – С.28-31.


 3. Детский сад и семья / Под ред. Т.А. Марковой. - 2-е изд., исправленное и дополненное - М.: Просвещение, 1986. - 207 с.

 4. Законодавче забезпечення дитинства // Дошкільне виховання, - К., 2004. - № 6. - С. 3 -4.

 5. Кузьмінський А.І. Педагогіка родинного виховання: Навч. посіб. / А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання, 2006. – 324 с.

 6. Лопатина О.О. Родинне виховання: 32 уроки доброти. / О. Лопатина, М. Скребцова. – Х.: Основа: Тріада+, 2007. – 156 с.

 7. Постовий В.Г. Сім’я і школа: проблеми виховання дітей. : [посібник] / В. Г. Постовий, О. А. Невмержицький; М-во освіти й науки України, Акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова [та ін.] – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2008.– 355 с.

 8. Родинне виховання: сучасні підходи. / [упоряд.: Т. Вороніна, О. Мельник] – К.: Шк. світ, 2010.– 109 с.Семінар № 4.

Форми взаємодії дошкільного закладу з сім’єю

Мета заняття: формувати у студентів уміння використовувати традиційні й нетрадиційні форми співпраці педагогів ДНЗ з родинами вихованців.
Питання для обговорення.

 1. Різні підходи до класифікації форм і методів роботи ДНЗ з батьками.

 2. Організація індивідуальних форм роботи з батьками.

 3. Організація групових форм роботи з батьками.

 4. Організація колективних форм роботи з батьками.

 5. Характеристика нетрадиційних форм роботи ДНЗ з сім’єю.Тематика рефератів

 1. Роль наочної пропаганди в підвищенні педагогічної культури батьків.

 2. Виховні традиції народного календаря та їх використання в роботі сучасних дошкільних установ.

 3. Допомога ДНЗ у відродженні народних сімейно-побутових звичаїв, обрядів.


Практичні завдання.

 • Укладання анотованого переліку статей присвячених проблемам виховання дитини-дошкільника, які варто порекомендувати батькам для ознайомлення.

 • Підготуйте анкету для батьків «Чи добре Ви знаєте свою дитину?»

 • Підготувати роздатковий або інформаційний матеріал про виховні можливості календарних і родинних традицій.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Арнаутова Е.П. Основы сотрудничества педагога с семьей дошкольника / Е. П. Арнаутова. – М., 1994. – 134 с.

 2. Взаимодействие специалистов ДОУ с родителями // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития, - М., 2006. - № 2.– 32-38

 3. Лаппо В. В. Основи етнопедагогіки: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ:, 2012. – 313 с.

 4. Машовець М. А. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. / Марина Анатоліївна Машовець.– К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2000. – 128 с.

 5. Назаренко А. І. Актуальні проблеми взаємодії дошкільного закладу і соціального середовища / А. І. Назаренко // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / [редкол.: М. З. Згуровський та ін.]; – Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1997. – Вип. 7. – С. 27-39.

 6. Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу. Частина 1 / Упор.: Н.В. Омельяненко, Н.М. Курочка. - Тернопіль: Мандрівець, 2010. - 336с

 7. Поніманська Т. І. Готовність до педагогічних інновацій у контексті гуманістичної педагогіки / Т І. Поніманська // Оновлення змісту і методів дошкільної освіти в Україні: наукові записки Рівнен. держ. педагог. ін.-ту. – Рівне : РДПІ, 1999. – Вип. 5. – С. 10-15.Семінар № 5.

Педагогічна культура батьків – запорука ефективного виховного процесу

Мета заняття: конкретизувати провідні компоненти педагогічної культури батьків та умови їх формування.
Питання для обговорення.

  1. Сутність педагогічної культури як компоненти загальної культури особистості.

  2. Залежність процесу становлення особистості дитини від системи сімейних цінностей, рівня особистісної культури кожного з батьків.

  3. Компоненти педагогічної культури батьків як складної і динамічної системи

  4. Педагогічна культура батьків як досвід власного дитинства, результат освіти, самоосвіти, психологічного розвитку особистості. Її актуалізація з народженням дитини.

  5. Вплив сімейних конфліктів на виховання дитини.Тематика рефератів

1.Педагогічні умови успішного виховання дитини в сім’ї.

2.Методи визначення педагогічної культури батьків.

3.Характеристика основних компонентів педагогічної культури особистості.


Практичні завдання.

 • Укладіть схему «Складові педагогічної культури батьків».

 • Підготуйте фрагмент літературного твору, в якому описано приклад сімейного виховання.

 • Поміркуйте над проблемою подолання низької педагогічної культури молодих батьків і запропонуйте свій варіант її розв’язання.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексеєнко Т.Ф. Педагогічні проблеми молодої сім’ї: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 207 с.

 2. Арват Ф.С., Коваленко Є.І., Кириленко С.В., Щербань П.М. Культура спілкування: Навч.-метод.посібн. – К.: ІЗМН, 1997.– 148 с.

 3. Венгер А. Мечтать не вредно? // СиШ – 1999. – № 11-12. – С. 18-19.

 4. Дробот О. Любить друг друга – значит смотреть не на друг друга, а в одну сторону // СиШ. – 1999. - № 10. – С. 10-13.Кожухарь Г. Как влиять на детей //

СиШ. – 2001. – № 6. – С. 5-7.

 1. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Науково-методичний посібник / Науковий редактор О.Л.Кононко. – К.: редакція журналу Дошк-не виховання,2003.–243 с.

 2. Машовець М. А. Підготовка студентів до співпраці з батьками дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. / Марина Анатоліївна Машовець.– К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2000. – 128 с.

 3. Чечет В.В. Педагогіка семейного воспитания. – Минск, 1998.– 224 с.


Семінар № 5.

Педагогічна культура батьків – запорука ефективного виховного процесу

Мета заняття: сформувати вміння планувати й організовувати заходи з формування педагогічної культури батьків вихованців ДНЗ.
Питання для обговорення.

  1. Гуманізм, демократизм, партнерство – основа ефективності педагогічної освіти батьків.

  2. Стимулювання у батьків інтересу до проблем виховання.

  3. Передумови підвищення педагогічної культури батьків вихованців ДНЗ.

  4. Різновиди заходів для батьків просвітницького характеру.

  5. Етапи планування і проведення просвітницьких заходів у дошкільному навчальному закладі.


Тематика рефератів

1.Особливості педагогічної освіти в умовах дитячого садка.

2. Значення самоосвіти у підвищенні педагогічної культури батьків.

3.Форми залучення інших членів родини до просвітницької діяльності дитячого садка.Практичні завдання.

 • Підготуйте розширений план просвітницької бесіди з батьками вихованців старшої групи.

 • Укладіть таблицю «Характеристика нетрадиційних форм роботи з батьками».

 • Створіть наочність для одного з просвітницьких занять для батьків.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Гуров, В.Н. Социальная работа дошкольных образовательных учреждений с семьей Текст. /В.Н. Гуров.– М.: Педагогическое общество России, 2003.-160 с.
  Дуброва В.М. Допоможемо батькам – допоможемо дітям // Палітра педагога. – 1998. – №1. – С.28-31.

 2. Керівництво дошкільним навчальним закладом : інформ.-метод. матеріали на допомогу кер. дошк. навч. закл.: збірник. / [упоряд.: Н.С.Майор та ін.] – Т.: Мандрівець, 2008. – 167 с.

 3. Козак Н.М. Робота з батьками: нові підходи. .// Дошкільне виховання 2000 № 7, С. 14 – 15.

 4. Назаренко А. І. Актуальні проблеми взаємодії дошкільного закладу і соціального середовища / А. І. Назаренко // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / [редкол.: М. З. Згуровський та ін.]; – Ін-т змісту і методів навчання. – К., 1997. – Вип. 7. – С. 27-39.

 5. Поніманська Т. І. Готовність до педагогічних інновацій у контексті гуманістичної педагогіки / Т І. Поніманська // Оновлення змісту і методів дошкільної освіти в Україні: наукові записки Рівнен. держ. педагог. ін.-ту. – Рівне : РДПІ, 1999. – Вип. 5. – С. 10-15.

 6. Романовська Д.І., Собкова С.П. Психологічний супровід організації роботи з батьками в освітніх навчальних закладах. Методичний посібник. Чернівці. 2003.– 102 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал