С. М. Прищепа особистісна активність підлітка: сутність, діагностика, проектуванняPdf просмотр
Сторінка13/13
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Проект “Веселі старти”
Проект середньої тривалості, колективний.
Мета проекту: вивчення основ організовувати свято фізичної культури
―Веселі старти‖, виховувати почуття дбайливого ставлення до власного здоров’я та здоров’я рідних людей.
План проекту: До початку спартакіади ―Веселі старти‖ клас поділяється на дві команди: організаторів та декораторів.
Команда організаторів займається організаційними моментами: визначають ведучих, укладають сценарій свята, визначають процедуру проведення фізичних вправ (човниковий біг, різні естафети з м’ячем, перегони на руках, стрибки у мішках та ін.).

174
Команда декораторів відповідає за оформлення спортивної зали: плакати, спортивне устаткування, форми учасників двох команд (―Батьки‖,
―Діти‖), музичний супровід ходу сімейних змагань.
Кінцевий результат проекту: розроблений сценарій до сімейної спартакіади ―Веселі старти‖ з відповідним обладнанням, що пропагує здоровий спосіб життя.


175
Додаток С
Проект “Формування особистісної активності учнів6 – В класу
Уманського НВК № 7 “Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів –
колегіум”
Класний керівник: Рудик Н. Є.
Характеристика учнівського колективу
У 6 – В класі навчається 20 учнів: 7 дівчаток та 13 хлопчиків. Більшість учнів класу здатні колективно працювати. Учні вміють самостійно організовувати виконання колективних справ, розподіляти обов’язки і здійснювати контроль за їх виконання. Дітям притаманна взаємодопомога.
Згуртованість і організованість класу в здобуванні знань і досягненні високої дисциплінованості поділяють не всі учні.
В класі є прояви самокритики. Окремо учні здатні відігравати активну роль у згуртуванні класного колективу, допомагати вчителям, класному керівникові в навчальній та позашкільній роботі. Товариськість і дружба в класі на достатньо високому рівні. Хлопці й дівчата здатні підтримувати дружні стосунки.
На основі аналізу особистісної карти розвитку кожної дитини класного колективу (Зразок 1) нами було укладено колективну карту розвитку
(Зразок 2)

Зразок 1
ОСОБИСТІСНА КАРТА РОЗВИТКУ
П. І. П. Афанасова Емілія Олегівна
Рік народження 2001
Відомості про батьків, склад сім’ї: багатодітна сім’я.
Батько: Афанасов Олег Євгенійович.
Мати:Афанасова Алла Олексіївна
Домашня адреса вул. Петровського 10 Б
Показники
Навчальний рік
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Рівні
1. Фізичний
розвиток
3
3
1
2
2
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
1.1 Фізична підготовленість

+
++
+

+
+

+
+


1.2. Фізична активність

+
++
+

+
+

+
+176
2.
Психічний
розвиток
3
3
1
2
2
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
2.1. Інтелектуальна активність

+
+


+
+


+
+

+
+


2.2.
Емоційно- вольова активність


+
+

+
+

+
+


+
+


2.3. Мотиви навч. діяльності

+
+


+
+


+
+

+
+


3. Соціальний
розвиток
3
3
1
2
2
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3.1. Соціально- комункативна активність

+
+


+
+


+
+

+
+


3.2. Соціальний статус (стосунки, місце в колективі)


+
+


+
+

+
+

+
+


4.Духовний
розвиток
3
3
1
2
2
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
4.1. Духовно- катарсична активність

+
++
+

+
+


+
+

4.2. Самооцінка


+
+


+
+

+
+

+
+


Зразок 2
КОЛЕКТИВНА КАРТА РОЗВИТКУ
Кількісний склад: всього – 20
Дівчат – 7
Хлопців – 13
Соціальний склад сімей: повні – 17
Неповні – 2
Малозабезпечені – 1

Показники
Навчальний рік
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Рівні
1. Фізичний
розвиток
3
3
1
2
2
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
1.1 Фізична підготовленість

+
+


а
+


+
+

+
+


1.2. Фізична активність


+
+

+
+


+
+

+
+


2.Психічний
розвиток
3
3
1
2
2
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
2.1. Інтелектуальна


+


+


+

+


177 активність
+
+
+
+
2.2.
Емоційно- вольова активність

+
++
+

+
+

+
+


2.3. Мотиви навч. діяльності


+
+


+
+

+
+

+
+


3. Соціальний
розвиток
3
3
1
2
2
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3.1. Соціально- комунікативна активність

+
+


+
+


+
+

+
+


3.2. Соціальний статус (стосунки, місце в колективі)


+
+


+
+

+
+

+
+


4.Духовний
розвиток
3
3
1
2
2
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
3
3
2
2
1
1
4.1. Духовно- катарсична активність


+
+

+
+


+
+

+
+


4.2. Самооцінка


+
+

+
+


+
+

+
+
178
Графічно-сітковий план виховної діяльності класного колективу

М
ісяц
і
Ти
жн
і
Види життєдіяльності
Ін ди ві
ду ал ьн а.
т а гр уп ова пр офіл ак ти чн а ко рекц
ій на ді
ял ьн
іс ть
Робота з ба тьк ами
Ф
із ич но
- оз доровч а
Н
авч аль но
- пізн авальна
П
ред мет но
-перетв ор ю
валь на
С
оціа льно
- комун
ік ати вна
О
цінно
- орі
єнт аці
й на
ВЕР
ЕС
ЕНЬ

03.09-
07.09
Класна година:
―Життя та здоров’я людини‖
Похід до міської бібліотеки: розповідь працівників про нові надходження навчальної та художньої літератури
Прибирання території біля пам’ятників культури та водойм

Похід до краєзнавчого музею
Класні збори
(складання зобов’язань учнів щодо дотримання ними правил техніки безпеки)
Бать- ківські збори
10.09-
14.09
Проект
―Веселі старти‖(до дня фізичної культури і спорту)
Загальноуч- нівська конференція.
Обрання членів до шкільного парламенту

Заняття комунікатив- ного тренінгу:
―Спілкува тися – це здорово‖
Розмова з учнями:
―Вчинки людини‖
Індивідуальні бесіди з учнями, що порушують поведінку

17.09-

Перегляд та
Проект ―В
Заняття
Інсценізова
Бесіда:
Бесіда:

179
21.09
обговорення
історичного документально го фільму про партизанів
Великої
Вітчизняної війни гостях у ветерана війни‖
(привітати із святом, допомогти поприбирати у саду, полити вазони в будинку)
коміка- тивного тренінгу: ―
Позитивне ставлення до себе та до життя‖ не свято до
Дня партизансь кої слави (22 вересня)
―Обережно!
Масові отруєння грибами‖
―Бать- ківсь- кий автори тет – могутня сила вихова ння‖
24.09-
28.09
Обговорення теми: ―Що ми їмо?‖


Заняття комунікатив ного тренінгу:
―Вчимося розуміти та поважати
інших‖
Загально шкільна акція
―Подаруй книзі нове життя‖
Бесіда з дівчатками класу з приводу особистої гігієни

ЖОВТЕ
НЬ

01.10-
05.10

Інтелектуаль на гра ―Що?
Де? Коли?‖
(присвячена до
Дня вчителя)
Колективне прибирання класної кімнати та оформлення плакату до
Заняття комунікатив ного тренінгу: ―Як спілкуватися продуктив
Проект
―Допоможе мо людям похилого віку, що живуть

Індиві дуальні бесіди з батька ми, діти яких

180
Дня вчителя но‖ поруч з нами‖
пору- шують поведін ку
08.10-
12.10
Інсценізова не дійство
―Побут
Запорізької
Січі‖

Укомплекту- вання папки
―Історії про козаків‖


Бесіда з елементами диспуту:
―Захист прав дітей у нашій державі‖

ЖОВТЕ
НЬ

15.10-
19.10
Зустріч із місцевими тренерами футбольної та баскетболь ної команд
Брейн-ринг між учнями 6- их класів до
Дня колегіума

Розробка проекту
―Діти
України!‖
Бесіда
―Дружба та побратимст- во‖

Батьків ські збори щодо підсум кових оцінок
22.10-
26.10

Зустріч та бесіда з ветераном війни
Виготовлен- ня запрошень, сценарію концерту, прикраше ння актової зали
Концерт
―Діти
України!‖

Бесіда з учнями про планування осінніх канікул


181
29.10-
02.11
Туристичний похід до лісу
(колективне приготува ння каші, різноманітні естафети)
Похід до кінотеатру
(перегляд фільму)
Прибирання класної кімнатиЛИСТО
ПА
Д

05.11-
09.11
Підготовка бесід в межах тижня антиалкого льної та антитютюно вої реклами
Інтелектуальне шоу ―Естафета ерудитів.
Знавці рідної мови‖

Дійство з елементами мовленнєво го етикету українців
―Без калини
– немає
України‖
Підготовка до тематичного вечора, що присвячений
Дню голодомору
Засідання активу класу
Бесіда з батька ми щодо органі зації роботи учнів у
ІІ семес- трі
12.11-
16.11
Бесіда
―Шкідливі звички – шлях до злочиннос ті‖
Загальношкіль- на зустріч із лікарем- наркологом та перегляд документально го фільму про
Виготовлен- ня стіннівки про шкідливі звички та оформлення статті про толерант-

Бесіда та аналіз ситуацій із життя ―Що означає бути толерант ною182 наслідки шкідливих звичок ність наступного випуску шкільної газети
―Цікаві факти тижня‖ людиною‖
19.11-
23.11

Захист фантастичного проекту
―Школа нового тисячоліття‖

Бесіда з елементами риторичного мистецтва ―
Народна риторика – основа мовленнєвої поведінки кожної особистості
―Запали свічку‖ тематичний вечір до Дня голодомору
Бесіда з
Франчуком М. щодо успішності з деяких предметів
Батьків ські збори з приводу відпові-
Даль ності учнів до шкіль них справ
26.11-
30.11
Конферен ція ―Чума
ХХІ століття‖ (до
Дня боротьби зі
Година спілкування
―Розкажи про своє хобі‖
Виготовлен- ня хлопцями колективу годівничок для пташок
Засідання круглого столу
―Композиція промови, її тема, вид та
Виставка дитячих малюнків на тему:
―Школа – простір без183
СНІДом)
цільова установка‖
насильства
Г
Р
УД
ЕНЬ

02.12-
07.12
Свято з елементами фізичних вправ ―Наші хлопці – козаки‖

Декорування годівничок дівчатами класного колективу
(розмалював- ти та пролакували)
Заняття із використан- ням практичних умінь
―Промовець та аудиторія.
Вимоги до тез та їх аргумента ція‖
Проект
―Допоможи пташкам перезимува- ти‖
Індивідуаль ні бесіди з порушника ми поведінки

10.12-
14.12
Виховна година
―Права і обов’язки підлітків щодо збереження і зміцнення здоров’я‖


Шкільна лекція з елементами диспуту:
―Основні положення риторичного
ідеалу‖
Підготовка до проекту
―Збережи ялинку‖

Батьків ські збори щодо закінче ння ІІ семе стру
Г
Р
УД
ЕНЬ

17.12-
21.12

Бесіда:
―Значення книги у житті
Написання до шкільної газети статті

Виконання проекту
―Збережи
Розповідь медичного працівника


184 людини‖ про збереження ялинок, виготовлення плакатів до проекту
―Збережи ялинку‖ ялинку‖ про значення народної медицини при лікування грипу
24.12-
28.12


Оформлен ня класної кімнати, виготовлення масок та костюмів для новорічного маскараду
Інсценізова не свято
―Новоріч ний маскарад‖
Проект
―Подаруй частинку уваги‖


14.01-
18.01
Конференція
―В здоровому тілі здоровий дух‖


Підготовка до проекту
―У дружбі наша сила‖
Інсценізова- не дійство
―Різдвяна зірочка зійшла‖
Засідання активу класу
Батьків ські збори щодо органі зації учнів у
ІІІ семес-

185 трі
21.01-
25.01

Конференція
―Соборність українського народу‖

Груповий проект ―Мої однокласни ки‖
(створення портрету класу)
Розмова
―Щастя краще багаства‖


28.01-
01.02
Зустріч з лікарем:―Про значення за гартова ності організму‖
Загальношкі льний проект
―Держави ЄС‖
Створення презентації про одну із країн –
Францію
Конференція
―Культура ораторської мови‖


Бесіда
―Форму
ємо самооці
нку дитини‖
ЛЮТИЙ

04.02-
08.02

Інтелектуальна гра ―Пізнавши себе, ти пізнаєш світ‖

Колективне створення учнівського документа―Н
аші правила поведінки у класі‖
Розмова:
―Людські достоїнства та вади‖
Індивідуальні бесіди з
Подоляном М. з Дрокіним П. щодо недопустимос ті насилля у вирішенні проблем

11.02-
15.02
Підготовка до проекту

Власноручне створення

Шкільний вечір ―Так
Бесіда:
―Правила
Зустріч з батька

186
―Квітни, моя рідна школа‖ валентинок до Дня закоханих ніхто не кохав…‖ поведінки з електро- та газовими приладами‖ ми, діти яких мають незадо- вільні оцінки у навчан- ні та поведін ці
ЛЮТИЙ

18.02-
22.02
Диспут:
―Вплив фізичних вправ на ріст, розвиток і здоров’я людини‖
Проект ―Знавці
України‖
Вирощуван ня розсади квітів для озеленення пришкіль ної території
Конференція
―Ввічливість як основа вихованості‖
Святковий вечір
―Захисники
Вітчизни‖


25.02-
01.03

КВК ―Марафон знань‖
Тренінгове заняття:
Колектив починається з мене
Диспут: ―В чому краса людини?‖
Бесіда з хлопчиками про культуру поведінки
Залучен ня батьків до шевчен ківсь

187 ких днів
БЕ
Р
ЕЗЕНЬ

04.03-
08.03
―Родинні естафети‖
―Літературна вікторина‖ (за творчістю
Т. Шевченка)
Виготовлен- ня хлопцями лавочок для оздоблення пришкіль ної території
―Ми чуємо тебе,
Кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо‖
―Мама – найрідніша людина!‖
(свято)


11.03-
15.03

Похід до бібліотеки, лекція про виникнення книги, історію першої книги


Свято з елементами українських традицій:
―Прийшла весна- красна‖
Збори активу колективу щодо представлення плану проекту
―Квітни, моя рідна школо‖
Батьків ські збори з приводу підсум- кових семестр ових оцінок
18.03-
22.03
Перегляд спортивних змагань
Дослідницька робота
(розмова із старожилами рідного міста про розвиток
Оформлення літопису
―Наш рідний край‖
Тренінгове заняття
―Розкажи мені про мене‖
Похід до театру188 міста, його легенди та перекази)
КВІ
Т
ЕНЬ

01.04-
05.04
Спартакіада між класами
Конференція:
Славетні майстри гуморесокЗасідання активу класу

08.04-
12.04

Перегляд та обговорення документально го фільму
―Наші земляки в німецьких таборах‖
Прибирання кладовища
Виховна година присвячена
Міжнародно му дню визволення в’язнів фашистсь ких таборів
Продовжен- ня проекту
―Допоможе- мо людям похилого віку, що живуть поруч з нами‖ (похід в гості до очевидця воєнних дій)

Батьків ські збори з приводу поїздки до музею війни та чорно- бильсь- кої катаст- рофи

15.04-
19.04

Зустріч з екологом про стан екології в рідному місті
Прибирання братської могили
Створення колапсу ―Ми любимо тварин‖
(профілакти-
Прибирання території навколо пам’ятників, водойм
Профілактич- на бесіда з деякими учнями про поведінку на


189 ка жорстокого поводження з тваринами) уроках
22.04-
26.04
Диспут:
―Яким чином екологія шкодить нашому здоров’ю‖
Поїздка до музею війни та музею
Чорнобильсь- кої катастрофи


Захист колективного проекту
―Екологічна
Україна вже завтра‖

Збори батькі- вського коміте ту
29.04-
03.05


Колективне обговорення побаченого в музеях
―Яскраві враження від темних подій‖

Бесіда про основні правила дорожнього руху


06.05-
10.05
Демонстра- ція розробленого проекту
―Квітни, моя рідна школо!‖

Початок у шкільній радіорубці програми
―Що не день то свято‖
Тематичний вечір
―Велика
Перемога‖190
ТР
А
ВЕНЬ

13.05-
17.05
Фізично- розважальне шоу
―Спортивна сім’я‖

Благоустрій шкільного подвір’я, оформлення клумби різними квітами та декоративни ми камінцями
Бесіда з елементами вирішення життєвих ситуацій:
―Велике щастя мати сім’ю‖
―Рідна мати моя…‖
(святковий концерт до
Дня матері)

Батьків ські збори щодо підсум ків нав- чально року
20.05-
24.05

КВК ―Кмітливі та дотепні‖ (до
Дня науки)

Диспут:
―Віртуальне чи
―живе‖ спілкуван- ня?‖
Колективне обговорення проведених ряду заходів

27.05-
31.05
Велопохід за містоУрочиста лінійка з приводу закінчення навчальнгого року
Профілактич- на бесіда про правила поведінки біля водойм, лісу.


191
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ
АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКА……………………………………………………….5 1.1.Сучасна виховна ситуація і проблема формування особистісної активності учнів в умовах класного колективу…….…………………………...5 1.2. Особистісна активність школяра: сутність, види та структура………….18
РОЗДІЛ
2.
МОНІТОРИНГ
СФОРМОВАНОСТІ
ОСОБИСТІСНОЇ
АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ ТА ГОТОВНІСТЬ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ДО
ПРОЕКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………………………………..33 2.1. Діагностика особистісної активності учнів підліткового віку у сільській та міській місцевостях…………………………………………………………...33 2.2. Проблема готовності класних керівників до проектування виховної діяльності класного колективу……...…………………………………………..55
РОЗДІЛ 3 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ
АКТИВНОСТІ
УЧНІВ
ПІДЛІТКОВОГО
ВІКУ
В
ПРОЦЕСІ
ПРОЕКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЛАСНОГО КОЛЕКТИВУ..60 3.1. Науково-методична підготовка класних керівників до спеціального проектування виховної діяльності……………………………………………...60 3.2. Впровадження спеціального проектування як особистісно-розвивальної технології організації виховної діяльності класного колективу……………..67 3.3. Моделювання та організація життєдіяльності класного колективу в контексті формування особистісної активності підлітків…………………….78 3.4. Програмаефективного формування особистісної активності у підлітків за допомогою проектування виховної діяльності класного колективу…………91
ВИСНОВКИ………………………………………………………………….....122
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………...124
ДОДАТКИ………………………………………………………………………142Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал