С. М. Прищепа особистісна активність підлітка: сутність, діагностика, проектуванняPdf просмотр
Сторінка10/13
Дата конвертації22.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Динаміка рівнів сформованості особистісної активності підлітків
експериментальної та контрольної груп на констатувальному та формувальному
етапах експерименту
Видиособистісної активності
Рів ні
Експериментальна група
Д
ин ам
ік а
%
Контрольна група
Д
ин ам
ік а
%
Початок експ.
Кінець експ.
Початок експ.
Кінець експ.
Фізична
В
В
34,2%
48,4%
+14,2 36,6%
39,0%
+2,4
Н
С
36,4%
38,0%
+1,6 34,1%
37,8%
+3,7
Н
Н
29,4%
13,6%
-15,8 29,3%
23,2%
-6,1
Інтелектуальна
В
В
28,3%
41,3%
+13,0 30,1%
35,4%
+5,3
С
С
30,4%
32,1%
+1,7 27,5%
29,2%
+1,7
Н
Н
41,3%
26,6%
-14,7 42,4%
35,4%
-7,0
Соціальна
В
В
30,5%
38,6%
+8,1 27,4%
30,5%
+3,1
С
С
27,7%
32,6%
+4,9 29,9%
34,1%
+4,2
Н
Н
41,8%
28,8%
-13,0 42,7%
35,4%
-7,3
Духовна
В
В
23,9%
29,9%
+6,0 25,6%
29,3%
+3,7
С
С
31,5%
41,3%
+9,8 31,1%
34,8%
+3,7
Н
Н
44,6%
28,8%
-15,8 43,3%
35,9%
-7,4
Динаміку показників особистісної активності впродовж усієї дослідно- експериментальної роботи в експериментальній групі відображено на рисунку 3.16.
Рис 3.16. Динаміка рівнів сформованості особистісної активності підлітків експериментальної та контрольної груп на констатувальному та формувальному етапах експерименту
0 10 20 30 40 50 60
Висок ий
Се р
ед н
ій
Н
изьк ий
Висок ий
Се р
ед н
ій
Н
изьк ий
Висок ий
Се р
ед н
ій
Н
изьк ий
Висок ий
Се р
ед н
ій
Н
изьк ий
Початок експ.
Кінець експ.
Початок експ.
Кінець експ.
Експериментальна група
Контрольна група
Фізична активність
Інтелектуальна активність
Соціальна активність
Духовна акивність

117
Як видно з таблиці та рисунку, впроваджені нами педагогічні умови сприяють позитивній динаміці формування фізичної, інтелектуальної, соціальної, духовної активності підлітків.
На прикінцевому етапі дослідження нас цікавило, як впродовж впровадження експериментальних педагогічних умов формування особистісної активності підлітків змінювався психологічний клімат, комфортність, згуртованість класних колективів. Вважаємо, що вищевказані нами педагогічні умови не тільки істотно впливають на сформованість особистісної активності підлітків (фізичної, інтелектуальної, соціальної та духовної), а й на показники розвитку класних колективів.
Як і основні види особистісної активності, так і показники класного колективу були предметом нашого інтересу після проведеного формувального етапу експерименту.
За допомогою картосхеми за методикою (А. Лутошкіна), після першого етапу дослідження нами було констатовано, що у контрольних групах підлітки вважають, що клімат в колективі має високий рівень розвитку психологічного клімату – 32,4%, 33,4% – середній рівень, а 34,2% – низький.
В експериментальній групі рівневі показники суттєво не відрізнялися і розподілилися таким чином: 31,6% – високого рівня, 33,2% – середнього рівня, 35,2% – низького рівня.
Після запровадження педагогічних умов формування особистісної активності підлітків, зокрема проведення низки заходів, які певним чином стосуються поліпшення психологічного клімату, в експериментальній групі значно зросли показники. Високий рівень зріс на 12,2%, середній – на 5,2%, а низький рівень знизився до 17,4%.
Якщо порівнювати показники експериментальної та контрольної груп, то вони різняться так:у контрольній групі незначні (високий рівень – 34,6%, середній рівень – 36,3%, низький рівень – 29,1%).
Важливим чинником впливу на особистість учня та, зокрема, поштовхом до формування його особистісної активності є згуртованість класного колективу.
Тому на формувальному етапі експерименту нами було простежено, як змінилися показники згуртованості класного колективу впродовж запровадження експериментальних педагогічних умов, які мали комплексний характер, що мали підвищити на ступінь згуртованості між членами класного колективу.
Якщо до початку дослідно-експериментальної роботи в експериментальній групі високий, середній та низький рівні згуртованості

118 становив відповідно 27,3%, 35,2% та 37,5%, то у контрольній групі високий, середній, низький рівні – 29,8%, 34,5% та 35,7%.
За результатами останнього зрізу в контрольній та експериментальній групі, нами виявлено, що відбулися такі зміни в останній групі (високий рівень згуртованості – 34,2%, середній рівень сягнув до 42,8%, а низький рівень – 23,0%), тоді, як у контрольній групі також покращилися показники, але вони не такі значні, як в експериментальній (високий рівень – 30,9%; середній рівень – 36,2%; низький рівень – 32,9%).
Як нами вже підкреслено, досить важливими для формування особистісної активності є показники комунікативної взаємодії між членами колективу, тому варто наголосити, що на констатувальному етапі експерименту в експериментальній групі високий рівень соціального статусу учнів становив 33,5%, середній та низький рівні – 29,7% та 36,8%.
У контрольній групі, якщо аналізувати дані дослідження,більша частина учнів перебувають на низькому рівні, а це означає, що взаємовідносини між однокласниками є примітивними, що робить школярів замкнутими та перешкоджає повноцінному формуванню їх особистісної активності.
По закінченню формувального етапу експерименту був проведений контрольний зріз з метою перевірки рівня сформованості соціального статусу підлітків в класному колективі. Соціальна ситуація, особливо для важлива для учнів підліткового віку, адже якщо молодші школярі захоплені навчальною дільністю, то підлітків починають приваблювати взаємовідносини з однолітками.
Результати засвідчують такі дані експериментальної групи: високий –
46,1%, середній рівень – 35,4%, а низький рівень 18,5%.
Варто зазначити, що вищезазначені рівні помітно зросли, і, як наслідок, у класному колективі експериментальної групи запанувала дружелюбність, товариськість та відкритість серед однокласників.
Щодо результатів контрольної групи, зміни в соціальній атмосфері незначні, а саме: високий рівень становить 36,4%, середній рівень – 33,7%, низький – 29,9%.
Для повного порівняння рівневих показників психологічного клімату, згуртованості та соціальної ситуації в класних колективах впродовж констатувального та формувального етапів дослідно-експериментальної роботи в контрольній та експериментальній групах результати подано в таблиці 3.14 та рисунку 3.17.119
Таблиця 3.14
Показники психологічного клімату, згуртованості та соціальної
ситуації в класних колективах експериментальної групи
Показники
Констатувальний етап
Формувальний етап
Високий рівень
Середній рівень
Низький рівень
Високий рівень
Середній рівень
Низький рівень
Психологічний клімат у колективі
31,6 33,2 35,2 43,8 38,4 17,8
Згуртованість колективу
27,3 35,2 37,5 34,2 42,8 23,0
Соціальний статус особистості
33,5 29,7 36,8 46,1 35,4 18,5На формувальному етапі нами досліджувався рівень педагогічної майстерності класного керівника, зокрема велося цілеспрямоване спостереження за роботою класних керівників. Впродовж всього дослідження увагу зосереджувалася на характері спрямованості виховного впливу класного керівника, особливостях комунікації з учнями, стилем спілкування із вихованцями.
Як уже зазначалося, проводилися теоретичні (про основні етапи та особливості проектування особистісної активності підлітків) та практичні заняття (вміння розробити проект виховної діяльності класного колективу).
Результати формувального етапу показали, що в експериментальній групі істотно зросли високий та середній рівні педагогічної майстерності класних керівників в аспекті спеціального проектування виховної роботи (до
30,8%, та 44,3%), водночас низький рівень знизився до 24,9%.
0 5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
Ви со ки й
Сер едн
ій
Н
изьк ий
Ви со ки й
Сер едн
ій
Н
изьк ий
Констатувальний етап
Формувальний етап
Психологічний клімат
Згуртованість
Соціальний статус
Рис. 3.17. Показники психологічного клімату, згуртованості та соціальної ситуації в класних колективах експериментальної групи на всіх етапах дослідження

120
У контрольній групі високий та середній рівні становлять тільки 14,7%,
34,1%, а низький рівень – 51,2%. Якщо порівнювати рівневі показники експериментальної та контрольної груп, то слід наголосити, що особливі зміни відбулися в експериментальній групі, у контрольній групі ці зміни є незначними.
Під час констатувального і формувального етапів нами було проведене опитування серед школярів щодо різноманітності форм і видів виховної діяльності класного керівника.
Здійснювали порівняльний аналіз думок учнів стосовно одноманітності чи різноплановості життєдіяльності класного колективу та переважаючого стилю спілкування між основним суб’єктами навчально-виховного процесу вчителем та учнями.
Якщо в експериментальній групі значно підвищилася оцінка учнів щодо реалізації завдань класного керівника (високий рівень 42,6%, середній
– 36,9%, низький рівень – 20,5%), то у контрольній групі – високий рівень становить – 34,5%, середній – 31,8%, низький – 33,7%.
Для кращого порівняння рівня майстерності вчителя в аспекті спеціального педагогічного проектування та оцінки учнів щодо життя в класному колективі експериментальної та контрольної груп в ході дослідно- експериментальної роботи, на нашу думку, варто ці дані подати у вигляді таблиці 3.15 та рисунку 3.18.
Таблиця 3.15
Порівняння рівня майстерності вчителя та результати опитування
підлітків щодо змін в житті класних колективів експериментальної та
контрольної груп в ході дослідно-експериментальної роботи
Рівні
Констатувальний етап
Формувальний етап
Експериментальна група
Контрольна група
Експериментальна група
Контрольна група
В
В
Н
С
Н
Н
В
В
С
С
Н
Н
В
В
С
С
Н
Н
В
В
С
С
Н
Н
Педагогічна майстерність класного керівника
2 1,5 3
7,7 4
0,8 4
2,4 3
8,7 1
8,9 3
0,8 4
4,3 2
4,9 4
4,7 4
0,1 1
5,2
Оцінка учнів щодо реалізації завдань класного керівника
3 3,2 2
9,7 3
7,1 3
2,3 3
0,4 3
7,3 4
2,6 3
6,9 2
0,5 3
4,5 3
1,8 3
3,7

121


Отже, на основі аналізу вищевказаних результатів дослідно- експериментальної роботи можна дійти висновку, що в процесі реалізації комплексу педагогічних умов: застосування проектування як особистісно- розвивальної технології у виховній діяльності класного керівника; розроблення моделі життєдіяльності учнівського колективу, яка зорієнтована на всі сфери формування особистісної активності підлітків (фізичної,
інтелектуальної, соціальної і духовної), вдалося досягти високих результатів різної активності підлітків.
Для цього класні керівники вдавалися до індивідуальних та групових форм роботи, які спрямовані на готовність дітей до саморозвитку, формування в учнів комунікативних навичок в класі та поза школою, мовленнєвої вправності.
Варто зазначити, що за період дослідно-експериментальної роботи значно зросли рівневі показники особистісної активності, а отже висунута нами гіпотеза підтверджена.


0 5
10 15 20 25 30 35 40 45 50
Висок ий
Се р
ед н
ій
Н
изьк ий
В
исок ий
Се р
ед н
ій
Н
изьк ий
Констатувальний етап
Формувальний етап
Психологічно- педагогічна майстерність вчителя
Оцінка учнів щодо повноти реалізації завдань класного керівника
Рис. 3.18. Показники майстерності та оцінка учнів щодо повноти реалізації завдань класних керівників у експериментальній групі на всіх етапах експерименту

122
ВИСНОВКИ
В останні роки проведені дослідження, які стосуються формування особистісної активності особистості, однак цілісного теоретичного обґрунтування формування особистісної активності підлітків у процесі спеціально спроектованої виховної діяльності класного керівника не виявлено. Встановлено, що виховний процес сучасними теоретиками здебільшого розглядається як моносуб’єктний, за якого вихованець постає об’єктом педагогічних впливів. Така ситуація не дає змоги повністю задовольнити прагнення учня бути зрозумілим і зрозуміти іншого, забезпечити його цілісний фізичний, інтелектуальний, соціальний та духовний розвиток. Тому значної уваги варто приділити виховній функції, навіть коли виховання є досить сприятливим, воно повинно бути доповнене продуманою, творчою виховною діяльністю, яка розширить і збагатить зміст розвитку особистості та всього учнівського колективу, що можливе лише за умови проектування.
У результаті аналізу наукових джерел, вивчення теоретичних та методологічних основ педагогічного проектування виховної діяльності
класного колективу розглядається нами як попереднє, цілеспрямоване визначення і творче моделювання програми виховної діяльності класного колективу та її подальшої реалізації, спрямованої на формування особистісної активності підлітків.Основною метою спеціального проектування виховної діяльності класного керівника є створення системи, яка є найбільш прийнятною програмою організації виховної діяльності класного колективу для поступового переходу до гуманістичної парадигми виховання підлітків та формування активної особистості, здатної до самовизначення, самоорганізації в сучасних умовах.
Програма проектування виховної діяльності класного колективу включає такі етапи: 1) початковий етап – у межах цього етапу здійснюється діагностика, цілепокладання, планування виховної діяльності; 2) етап проектування – реалізація проектної діяльності, моделювання педагогічної взаємодії вчителя та учнів, взаємин між учнями в колективі; вибір та добір оптимальних форм та методів проектування виховної діяльності; 3) етап впровадження проекту – виконання запланованих проектних дій та простежування динаміки зростання їх життєвої активності; 4) етап корекції проекту – оцінка результатів перебігу проекту та можливість проведення коректив процесу; 5) заключний етап – визначення результатів проектної діяльності та вибір варіантів щодо продовження проектування виховної діяльності.
Особистісна активність учня – це самостійна категорія, що має

123
інтегрований характер, є змінною, набутою, а не вродженою якістю людини, що проявляється під час реалізації власних значущих потенційних можливостей в організації життя, регуляції та саморегуляції на основі
інтеграції потреб, здібностей, ставлення особистості до діяльності та характеризується ініціативністю, цілеспрямованістю, самостійністю у вчинках та діяльності. Основними складовими особистісної активності є фізична, інтелектуальна, соціальна і духовна активність.
Критеріями та показниками особистісної активності окреслено:
когнітивний критерій (знання учнів щодо власного здоров’я і способів його зміцнення, визначає ступінь засвоєння підлітками нових знань про навколишнє середовище, вироблення умінь і навичок творчої діяльності, обсяг соціальної інформації щодо співвідношення діяльності та самодіяльності в процесі міжособистісної взаємодії, знання духовних цінностей, моральних принципів); емоційно-ціннісний – (ставлення учня до занять фізкультурою, здатність особистості до ефективної пізнавальної і розумової діяльності; відображає емоційне ставлення до спілкування, визначає вияви почуття симпатії, дружби, толерантного ставлення учня до оточуючих); практико-діяльнісний – (окреслює ступінь усвідомлення необхідності займатися фізичною культурою, визначає рівень поведінки учня в процесі пізнання необхідної та корисної для нього інформації; відображає особливості поведінки в процесі спілкування з іншими людьми, характеризує сформованість духовних цінностей).
З метою формування особистісної активності підлітків у процесі спеціально спроектованої виховної діяльності класного керівника розроблено модель, основними структурними компонентами якої є: загальна мета виховного впливу; етапи проектування виховної діяльності класного колективу; основні види життєдіяльності класного колективу (фізично- оздоровча, навчально-пізнавальна, соціально-комунікативна, оцінно- орієнтаційна, предметно-перетворювальна), в яких підлітки виявляють активність. Тим самим формуються основні види особистісної активності: фізична, інтелектуальна, соціальна, духовна; зміст виховної діяльності із підлітками, форми, методи; критерії, рівні, педагогічні умови формування особистісної активності підлітків у процесі проектування виховної діяльності класного керівника, очікуваний результат.
Подальшого наукового вивчення потребують питання психолого- педагогічної діагностики виховного процесу, моделювання різних видів життєдіяльності та виховних ситуацій в аспекті виховання особистості та класного колективу, прогнозування виховного процесу.


124
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.
Абульханова-Славская К. Активность и сознание личности как субъекта деятельности / К. Абульханова-Славская // Психология личности в социалистическом обществе. Активность и развитие личности. – М. : Наука,
1989. – С. 110–134.
2.
Алексеев
Н.
Педагогические основы проектирования личностного ориентированного обучения : автореф. дис. на соискание науч. степени д -ра пед. наук : спец. 13.00.01 ―Загальна педагогіка та історія педагогіки‖/ Н. Алексеев. – Екатеринбург, 1997. – 42 с.
3.
Аникеева Н. Развитие потребности в общении – одна из важнейших формирования личности / Н. Аникеева // Формирование потребности личности в общении. – Новосибирск, 1981. – С. 21–35.
4.
Арефьев Г. Социальная активность. / Г. Арефьев – М. :
Политиздат, 1974. – 230 с.
5.
Артем’єва Т. Развитие личности и ее способностей / Т. Артемьева //
Проблемы психологии личности. – М. : Наука, 1982. – С. 169–172.
6.
Артемчук Г. Методика організації науково-дослідної роботи : навч. пос. для студ. та викл. вищих навч. закл. / Г. Артемчук, В. Курило,
М. Кочерган – К. : Форум, 2000. – 271 с.
7.
Бабарика К. Увага! Підлітковий вік : психолого-педагогічний семінар / К. Бабарика // Шкільний світ. – 2010. – Вересень (№ 35). – С. 6–11.
8.
Бачинська Є. Організаційно-методичні засади підготовки вчителів до класного керівництва в системі підвищення кваліфікації : дис. … канд. пед. наук. : 13.00.04 / Є. Бачинська. – К., 2004. – 258 с.
9.
Безрукова В.
Педагогика
:
Проективная педагогика
/
В. Безрукова. – Екатеринбург : Деловая книга, 1996. – 342 с.
10.
Белоусова З. Психолого-педагогические проблемы развития личности / З. Белоусова, Л. Мищик, В. Бойко. – Запорожье : Запорожский ин т, 1994. – 216 с.
11.
Беспалько В. Слагаемые педагогической технологии /
В. Беспалько – М . : Просвещение, 1989. – 192 с.
12.
Беспалько В.
Психологические парадоксы образования
/
В. Беспалько // Педагогика. – 2000.– № 5. – С. 13–20.
13.
Бестужев-Лада
И.
Моделирование в социологических исследованиях / И. Бестужев-Лада, В. Варыгин, В. Малахов. – М. : Наука,
1987. – 293 с.

125 14.
Бех І. Виховання особистості : в 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід : науково-практичні засоби / І. Бех. – К. : Либідь, 2003. –
344 с.
15.
Бех І. Особистісно зорієнтоване виховання / І. Бех – К. : ІЗМН,
1998. – 204 с.
16.
Битинас Б. Педагогическая диагностика : сущность, функции, перспективы / Б. Битинас, Л. Катаева // Советская педагогика. – 1994. –
№ 7. – С.64–68.
17.
Битинас Б. Педагогическое прогнозирование воспитательного процесса / Б. Битинас, Н. Маслова // Советская педагогика. – 1986. – № 6. –
С. 42–45.
18.
Білецька І. Методи і засоби особистісно орієнтованого виховання
: навч.-метод. пос. / І. Білецька, О. Коберник. – Умань: СПД Жовтий, 2009. –
147 с.
19.
Божович Л. Проблемы формирования личности / Л. Божович –
Воронеж : НПО МОДЭК, 1995. – 352 с.
20.
БожовичЛ. Психологические особенности развития личности подростка / Л. Божович – М. : Знание, 1979. – 39 с.
21.
Бойко А. Оновлена парадигма виховання : шляхи реалізації /
А. Бойко – К. : ІЗМН, 1996. – 232 с.
22.
Бойченко В. Теорія виховання : навч. посіб. / В. Бойченко. –
Умань : ПП Жовтий, 2011. – 128 с.
23.
Боришевський М. Взаємини в учнівському колективі і формування особистості / М. Боришевський. – К. : Знання, 1974. – 47 с.
24.
Брушлинский А. Субъект : мышление, учение, воображение :
Избранные психологические труды / А. Брушлинский – М. : НПО ―МОДЭК‖,
1996. – 390 с.
25.
Булах І. Психологія особистісного зростання підлітка / І. Булах. –
К. : НПУ ім. М. Драгоманова, 2003. – 340 с.
26.
Вайновська М. Формування творчої особистості підлітка у навчально-виховному процесі : дис. … канд. пед.наук : 13.00.07 /
М. Вайновська – Запоріжжя, 2004. – 214 с.
27.
Васильева З. Педагогическая ситуация как прием исследования и средство воспитания учащихся / З. Васильева // Ленинград : Педагогика,
1975. – С. 55–68.
28.
Ващенко Г. Виховний ідеал : підручник для педагог., вихов., та батьк. / Г. Ващенко. – Полтава : Всеукраїнське педагогчне товариство ім.
Г. Ващенка, 1994. – 192 с.

126 29.
Ващенко Г. Загальні методи навчання : посібник для педагогів /
Г. Ващенко – К. : Варта, 1997. – 410 с.
30.
Ващук Ю. Егоїзм – добро чи зло? / Ю. Ващук // Позакласний час.
– 2008. – № 10. – С. 53–54.
31.
Введение в психологию / [под. общ. ред. проф. A. Петровського]
– М. : Академия, 1996. – 496 с.
32.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і гол. ред. В. Бусел]. – К. : Перун, 2002. – 1440 с.
33.
Виховний процес в національній школі : теорія і практика [за ред. : О. Коберника, М. Запісочного] – Черкаси : ОІПОПП, 1994. – 94 с.
34.
Виховний процес у сучасній школі : теорія і практика / [упор. і наук. ред. М. Антонець, О. Гальонка] – Чернігів : Інститут педагогіки – Ч.1. –
1996. – 76 с.
35.
Виховний процес у сучасній школі: теорія і практика / [упор. і наук. ред. М. Антонець, О. Гальонка] – Чернігів : Інститут педагогіки – Ч. 2,
– 1996. — 90 с.
36.
Виховні технології у діяльності класного керівника / [ред.
Н. Яковець, Н. Стрельнікова] – Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя.–Ч.1. –2003. –
232 с.
37.
Виховні технології у діяльності класного керівника / [ред.
Н. Яковець; Н. Стрельнікова] – Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя – Ч.2. – 2003. –
258 с.
38.
Виховні технології у діяльності класного керівника /
[ред. Н. Яковець; Н. Стрельнікова] – Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя – Ч 3. –
2003. – 261с.
39.
Волков И. Проектный анализ : учебник для студ. вузов /
И. Волков, М. Грачева. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 423 с.
40.
Галич Т. Обережно : підліток! : метод. пос. / Т. Галич. – Вінниця :
ВОІПОПП, 2009. – 54 с.
41.
Гильбух Ю. Психодиагностика в школе / Ю. Гильбух – М. :
Знание, 1989. – 56 с.
42.
Гинецинский В. Основы теоретической педагогики : учебное пос.
/ В. Гинецинский, СПбГУ, 1992. – 224 с.
43.
Гликман И. Теория и методика воспитания : учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. Гликман. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 176 с.
44.
Головаха Е. Психология челевеческого взаимопонимания /
Е. Головаха, Н. Панина. – К. : Потитиздат Украины, 1989. – 189 с.
45.
Голубев Н. Введение в диагностику воспитания / Н. Голубев,
Б. Битинас – М. : Педагогика, 1989. – 158 с.

127 46.
Гончаренко С. Педагогічне дослідження : методологічні поради молодим науковцям / С. Гончаренко. – 2008. – 278 с.
47.
Гончаренко С.
Український педагогічний словник
/
С. Гончаренко – К. : Либідь, 1997. –374 с.
48.
Грабовська Т. Формування позитивної мотивації діяльності особистості / Грабовська Т., Киричук О // Рідна школа. – 2002. – № 4. –
С. 12 –14.
49.
Гречаник О. Теоретичні питання виховної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі/ О. Гречаник // Виховна робота в школі. – 2009. – № 9. – С. 2–24.
50.
Громыко Ю. Концепция экспериментальной работы в сфере образования / Ю. Громыко, В. Давыдов // Методология педагогики : Сб. ст. –
М. : Педагогика, 1977. – Вып. 4. – 70 с.
51.
Гузєєв В Освітня технологія : від прийому до філософії /
В. Гузєєв. – М. : Вересень, 1996. – 112 с.
52.
Гурлєєва Т. Підліток : становлення відповідальності /
Т. Гурлєєва. – К. : Шкільний світ, 2010. – 126 с.
53.
Гусак В. Моделювання виховної системи класу / К. Гусак //
Класному керівнику : Усе для роботи. – 2010. – № 9. – С. 23–25.
54.
Дем’янюк Т. Організація виховного процесу в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі : навч-метод. пос. – Суми: Антей,
2000. – 384 с. : табл.
55.
Джонс Дж. Методы проектирования : [пер.с англ.] / Дж. Джонс –
М. : Мир, 1986. – 326 с.
56.
Диксон Д. Проектирование систем : Изобретательство, анализ и принятие решений / Д. Диксон – М. : Наука, 1969. – 224 с.
57.
Дирда С. Організація виховної роботи в школі : на допомогу заступнику директору з виховної роботи, класному керівнику / С. Дирда,
Н. Поляк – Чернівці, 1996. – 92 с.
58.
Дитрих Я.Проектирование и конструирование : системный подход / Я. Дитрих : [пер. с польск.].– М. : Мир, 1981. – 456 с.
59.
Дмитрик І. Технологія виховного процесу / І. Дмитрик,Я. Бурлака
– К. : КДПІ, 1991. – 67 с.
60.
Дубасенюк О. Основи теорії і практики професійної виховної діяльності / О. Дубасенюк. – Житомир : Житомирський держ. педагогічний
ін.-т ім. І. Франка, 1995. – 187 с.
61.
Дяченко Н. Сучасні виховні технології в системі роботи класного керівника / Н. Дяченко // Класному керівнику : Усе для роботи. – 2010. –
№ 1. – С. 4–10.

128 62.
Елканов С. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя / С. Елканов. – М. : Просвещение, 1989. – 189 с.
63.
Єрмаков І. Виховання життєтворчості : моделі виховних систем. – К. : Основа, 2006. – 219 с.
64.
Єрмаков І. Проектний підхід у школі життєвої компетентності /
І. Єрмаков // Підручник для директора. – 2005. – № 9 10. – С. 32-49.
65.
Жданов И. Адаптация и прогнозирование деятельности /
И. Жданов – Казань, 1991. – 95 с.
66.
Зайченко І. Педагогіка : навч. пос. для студ. вищих пед. навч. закладів / І. Зайченко – Чернігів : [б. в.], 2003. – 528 с.
67.
Зязюн І. Краса педагогічної дії / І. Зязюн, Г. Сагач – К. : Укр.- фінський університет менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
68.
Иванов И. Энциклопедия коллективных творческих дел /
И. Иванов – М. : Педагогика, 1989. – 96 с.
69.
Ігри народів світу // Позакласний час. – № 7. – 2008. – С. 89-94.
70.
Інтерактивні технології навчання : посібник / Г. Коберник,
О. Пометун, Л. Роєнко [та ін]. – К. : Науковий світ, 2004. – 85 с.
71.
Каган М. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа)
/ М. Каган. – М. : Политиздат ―Звезда‖, 1974. – 328 с.
72.
Капська А. Основні закономірності моделювання виховного процесу / А. Капська // Нові технології виховання : [зб. наук. статей / відп. ред. С. Кириленко]. – К. : ІСДО, 1996. – 180 с.
73.
Карпенчук С. Виховний процес : вивчення ефективності : наук.- метод. пос. / С. Карпенчук. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 179 с.
74.
Киричук В. Методики використання технологій проектування особистісно-розвивального змісту [Текст] : метод. пос. / В. Киричук – К. :
Інформаційні системи, 2009. – 128 с.
75.
Киричук В. Основні принципи і структура організації виховного процесу в школі / В. Киричук // Рідна школа. – 1991. – № 2. – С. 3–11.
76.
Киричук В. Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу в комп’ютерному комплексі ―Універсал‖ : монографія / В. Киричук. – К. : Інформаційні системи, 2009. – 202 с.
77.
Киричук В. Технологія діяльності класного керівника з учнівським колективом (діагностика, аналіз, планування, організація колекційної роботи) : експерим.-метод. пос. / В. Киричук. – Ковель, 2000. –
88 с.
78.
Киричук В. Система роботи класного керівника з учнівським колективом на засадах психолого-педагогічного проектування особистісного розвитку : Психолого-педагогічна діагностика, аналіз, моделювання,

129 програмування корекційно-виховного процесу / В. Киричук, Л. Романова –
Харків : Ранок, 2002. – 128 с.
79.
Киричук В. Управління розвитком особистості учня засобами педагогічного проектування : монографія / В. Киричук – К. : Інформаційні системи, 2009. – 164 с.
80.
Киричук О. Концепція організації навчально-виховного процесу в школі розвитку / О. Киричук // Рідна школа . – 1994. – № 6. – С. 15–18.
81.
Киричук О. Педагогічна система як об’єкт психології управління
// Педагогічні інновації : ідеї, реалії, перспективи / О. Киричук – Зб. наук. праць. – К., 2000. – С. 129–132.
82.
Киричук О. Учнівський колектив : шляхи формування і розвитку / О. Киричук, Солопова. – К. : Знання, 1981. – 48 с.
83.
Киричук O. Формування в учнів активної життєвої позиції /
О. Киричук – К. : Рад. школа, 1983. – 136 с.
84.
Киричук О. Формування суспільно активної особи : передумови і зміст процесу / О. Киричук, З. Карпенко // Радянська школа. – 1987. – № 6. –
С. 36–42.
85.
Киричук О. Функції психодіагностики у навчально-виховному процесі / О. Киричук, О. Федорченко // Початкова школа. – 1992. – № 11–12.
– С. 5–10.
86.
Кларін М. Педагогічна технологія у навчальному процесі. Аналіз зарубіжного досвіду / М. Кларін – М. : Знание, 1989. – 80 с. (Нове у житті, науці, техніці. Серія ―Педагогіка і психологія‖; № 6.)
87.
Ковальчук І. Класне керівництво у школі : метод. реком. /
І. Ковальчук. – Чернівці : ЧНУ, 2003. – 44с.
88.
Класний керівник у сучасній школі : метод. посібник /
В. Оржеховська, О. Пилипенко, Л. Греков. – К. : Інститут змісту і методів навчання, 1996. – 156 с.
89.
Класний керівник : грані пошуку і творчості : метод. посіб. /
Л. Архіпенко. – Дніпропетровськ : Промінь, 2004. – Вип. 2. – 128 с. : рис.
90.
Класний керівник : пошук інновацій (до курсу ―Сучасні педагогічні технології‖) : навч.-метод. пос. / [уклад. В. Солова; за ред.
Є. Коваленко]. – Ніжин : НДУ імені М. Гоголя, – 2011. – 333 с.
91.
Класному керівнику. Колективні творчі справи / [упорядники :
Л. Шелестова, Н. Чиренко]. – К. : Шкільний світ, 2010. – 126 с.
92.
Класному керівнику : як оцінити ефективність виховної роботи /
[упорядники : Л. Шелестова, Н. Чиренко]. – К. : Шкільний світ, 2010. – 120 с.
(Бібліотека ―Шкільного світу‖).

130 93.
Классный руководитель : планирование и организация работы от
А до Я. – М. : Педагогическое общество России, 2001.– 255 с. : рис.
94.
Клімкіна Н. Формування соціальної активності підлітків із неповних сімей у процесі основної школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 /
Н. Клімкіна . – К., 2009. – 216 с.
95.
Кловак Г. Основи педагогічних досліджень : навч. пос. для вищ. пед. навч. закл. / Г. Кловак – Чернігів [б. в.], 2003. – 260 с.
96.
Коберник Г. Педагогічні умови становлення і розвитку навчально-пізнавальної активності учнів / Г. Коберник // Удосконалення навчально-виховного процесу як засіб розвитку творчої особистості вчителя та учнів : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. :
Науковий світ, 2000. – С. 99–103.
97.
Коберник Г. Формування соціально-комунікативної активності учня сільської початкової школи як соціалізація особистості / Г. Коберник //
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць УДПУ ім.
П. Тичини. – К. : Науковий світ, 2003. – Вип. 5. – С. 98–107.
98.
Коберник О. Життєва активність учнів сільської школи : зміст, складники та індикатори / О. Коберник // Педагогіка і психологія. – 2000. –
№ 4. – С. 51–60.
99.
Коберник О.
Навчально-виховний процес у сільській загальноосвітній школі: сутність, проектування, організація / О. Коберник. –
К. : Знання, 1998. – 274 с.
100.
Коберник О. Організація виховного процесу на засадах психолого-педагогічного проектування / О. Коберник // Рідна школа. – 2004.
– № 5. – С. 22–25.
101.
Коберник О. Організація життєдіяльності учнів сільської школи /
О. Коберник – К. : ТОВ ―Міжнар. фін. агенція‖, 1998. – 92 с.
102.
Коберник О. Проектування навчально-виховного процесу : управлінський аспект / О. Коберник // Освіта і управління. – 1997. – № 4. –
С. 83–91.
103.
КоберникО. Проектування навчально-виховного процесу в школі
/ О. Коберник. – К. : Хрещатик, 1995. – 153 с.
104.
Коберник О. Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в сільській школі : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.07 / О. Коберник. –
К., 2000. – 466 с.
105.
Коберник О. Теорія і методика психолого-педагогічного проектування виховного процесу в школі : навч.-метод. пос. / О.
Коберник,
О. Киричук; – К : Науковий світ, 2001.– 182 с.

131 106.
Кобзар Б. Класний керівник / Б. Кобзар. – К. : Інститут АПН
України, 2001. – 258 с.
107.
Коган В. Понятие ―активности личности‖ как категория социальной психологии / В. Коган // Некоторые проблемы личности : Сб. аспирантских работ. – М., 1971.– С. 131–145.
108.
Козлов И. Педагогический опыт А. Макаренко / И. Козлов. – М. :
Просвещение, 1987. – 68 с.
109.
Колесникова И. Педагогическое проектирование : учебн. пособие для высш. учеб. заведений / И. Колесникова, М. Горчакова. – 3-е изд. – М. :
Издательский центр Академия, 2008. – 288 с.
110.
Колеченко А.Энциклопедия педагогических технологий
:
Материалы для специалиста образовательных учреждений / А.
Колеченко –
Спб. : КАРО, 2005. – 368 с.
111.
Комар Т. Особистісна рефлексія як чинник соціального ставлення підлітків : автореф. дис. … канд. психол. наук. : спец.19.00.07 ―Соціальна психологія‖/ Т. Комар – К., 2003. – 18 с.
112.
Коновальчук І. Формування у майбутніх учителів умінь проектувати виховну діяльність : дис. … канд. пед. наук 13.00.01. /
І. Коновальчук – Житомир, 1998. – 185 с.
113.
Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) //
Педагогічна газета. – 2002. – № 1 (91), січень.
114.
Коропецька О.
Психолого-педагогічні умови ефективного міжособистісного спілкування вчителя і підлітка : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / О. Коропецька – Івано-Франківськ, 1997. – 162 с.+ дод.
115.
Коротов В. Педагогическое проектирование и диагностика /
В. Коротов // Введение в педагогику. – М. : УРАО, 1999. – С. 149-180.
116.
Коршунова Н. Проекты и прожекты в педагогике / Н.
Коршунова
// Педагогика. – 2003. – № 5. – С. 4–5.
117.
Костіна В. Педагогічне проектування засобів управління навчально-пізнавальною діяльністю старшокласників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09. – Х., 2002. – 319 с.
118.
Костюк Г. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. Костюк. – К. : Рад. школа, 1989. – 609 с.
119.
Красовицький М. Виховна робота в школі : Досвід і проблеми / книга для вчителя / М. Красовицький. – К. : Освіта, 1992. – 184 с.
120.
Кряжев П. Социологические проблемы личности / П. Кряжев –
М., 1971. – 66 с.

132 121.
Кузьмина Н. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения профтехучилища / Н. Кузьмина. – М. :
Высшая школа, 1989. – 167 с.
122.
Кузьмінський А. Педагогіка : підручник / А. Кузьмінський,
В. Омеляненко. – К. : Знання-Прес, 2004. – 445 с.
123.
Культура спілкування / Ф. Арват , Є. Коваленко, С. Кириленко
[та ін.]. – К. : ІЗМН, 1997. – 328 с.
124.
Купенко О. Проектна діяльність у соціальній сфері : навч. посібник / О. Купенко, К. Яресько. – Суми : СумДУ, 2007. – 75 с.
125.
Леонтьев А. Деятельность. Сознание. Личность / А. Леонтьев –
М. : Политиздат, 1977. – 304 с.
126.
Лихачев Б. Сущность, критерии и функции научной педагогики /
Б. Лихачев // Педагогика. – 1997. – № 6. – С. 21–26.
127.
Лігоцький А. Методологічні аспекти проектування сучасних освітніх систем / А. Лігоцький. – К., 1995. – 317 с.
128.
Ліфарєва Н. Психологія особистості : навч. пос. / Н. Ліфарєва –
К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с.
129.
Логинова Н. Развитие личности и ее жизненный путь / Принцип развития в психологии / Н. Логинова – М. : Наука, 1978. – С. 156–173.
130.
Лозова B. Пізнавальна активність школярів : (Спецкурс із дидактики) / В. Лозова. – X. : Основа, 1990.– 89 с.
131.
Макаренко А. Из опыта работы / А. Макаренко // Пед. соч. : В 8 т.
Т. 4 – М. : Педагогика, 1984. – 369 с.
132.
Макаренко А. Методика виховної роботи / А. Макаренка. – К. :
Рад. школа, 1990. – 366 с.
133.
Макаренко А. Проблемы школьного советского воспитания
(тезисы) : В 8 т. Т. 4 / А. Макаренко – М. : Педагогика, 1984. – 238 с.
134.
Макогон О.
Організаційно-педагогічні умови створення сприятливого навчально-виховного середовища в загальному навчальному закладі : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.01 ―Загальна педагогіка та історія педагогіки‖ / О. Макогон. – Х., 2007. – 20 с.
135.
Матвієнко О. Метод конкретних педагогічних ситуацій /
О. Матвієнко – К. : Українські пропілеї, 2001. – 300 с.
136.
Матвієнко О. Практикум з курсу ―Теорія виховання‖ /
О. Матвієнко. – К. : Стилос, 2001. – 256 с.
137.
Матвійчук О. Психокорекційний тренінг як засіб профілактики девіантної поведінки підлітків / О. Матвійчук // Практична психологія та соціальна робота. – 1998. – № 1. – С. 23–26.

133 138.
Методические рекомендации по планированию воспитательной работы классных руководителей 8 – 10 классов. / [ред. : Т. Хмелюк ]. – О. –
1979. – 130 с.
139.
Миславский Ю. Саморегуляция и активность личности в юношеском возрасте / Ю. Миславский. – М. : Педагогика, 1991. – 155 с.
140.
Моделирование педагогических ситуаций / [ред. Ю. Кулюткина,
Г. Сухобской] – М. : Педагогика, 1981. – 216 с.
141.
Мойсеюк Н. Педагогіка : навчальний посібник / Н. Мойсеюк. –
К. : Академия, 2007. – 656 с.
142.
Монахов В. Аксиоматический подход к проектированию педагогических технологий / В. Монахов // Педагогика. – 1997. – № 6. –
С. 26–31.
143.
Монахов В. Технологические основы проектирования и конструирование учебного процесса / В. Монахов. – Волгоград : Перемена,
1995. – 152 с.
144.
Мудрик А. Общение как фактор воспитания школьников /
А. Мудрик. – М. : Педагогика, 1984. – 112 с.
145.
Наказний М. Проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку : теорія і технологія : монографія / М. Наказний
(за ред. С. Сисоєвої). – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 476 с.
146.
Наказний М. Теорія і методика проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку : автореф. дис. на здобуття д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 ―Теорія і методика виховання‖ / М. Наказний. – Київ,
2011. – 42 с.
147.
Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в
Україні // Освіта України. – 2004. – 3 грудня.
148.
Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / [ред. Е. Полат]. – М., 2000. – 272 с.
149.
Овсянникова Т. Роль проектних технологій у формуванні життєвих компетентностей учнів / Т. Овсянникова // Сучасна школа
України. – 2009. – Серпень (№ 8). – С. 41–43.
150.
Організація роботи класного керівника : навч. пос. для студ. вищих навч. закл. – К. : Науковий світ, 2002. – 117 с.
151.
Основи методології та організації наукових досліджень : навч. пос. для студ., аспірант. / [ред. А. Конверського]. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

134 152.
Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах : кол. монографія / [В. Андрущенко,
Н. Дівінська, Б. Корольов] – К. : Педагогічна думка, 2008. – 254 с.
153.
Пальчевський С. Педагогіка : навч. посіб. – К. : Каравела, 2008. –
496 с.
154.
Педагогические ситуации в воспитании школьников : учебное пособие. – Воронеж : Из-во Воронежского ун-та, 1985. – 142 с.
155.
Педагогическая энциклопедия. В 4-х т. Т. 1 – М. : Сов. энциклопедия, 1964. – 831 с.
156.
Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох : матеріали
Міжнародн. наук.-практ. конф. / [упор. М. Антонець, А. Бик; заг. ред.
О. Савченко] – Кіровоград : Видавничий дім ―ЄЛИСАВЕТ‖, 1999. – 388 с.
157.
Педагогічна творчість і майстерність : хрестоматія /
[укл. Н. Гузій.] – К. : ІЗМН, 2000. – 168 с.
158.
Педагогічне проектування як засіб становлення і розвитку ключових компетентностей суб’єктів освітнього простору : матеріали
Всеукр. науково-практичної конф. (14 - 15 жовтня 2010 р.) / Запоріжжя :
ЛІПС, 2010. – 316 с.
159.
Педагогічні технології : навч. пос.для вузів / [О. Падалка,
А. Нісімчук, І. Смолюк, О. Шпак] – К. : ―Українська енциклопедія‖, 1995. –
254 с.
160.
Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія / [С. Сисоева, А. Алексюк, П. Воловик та ін.; за ред.
С. Сисоєвої]. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.
161.
Петько Л. Стимулювання соціально-комунікативної активності підлітків : теорія і практика : монографія / Л. Петько – К. : 2010. – 267 с.
162.
Підласий І. Педагогічні інновації / І. Підласий, А. Підласий /
Рідна школа. – 1998. – № 12. – С. 3–17.
163.
Платонов К. Структура и развитие личности / К. Платонов – М. :
Наука, 1986. – 255 с.
164.
Поєнко О. Розуміння вчителем особистості учня підліткового віку як фактор вирішення міжособистісних і педагогічних конфліктів : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / О. Поєнко. – К., 2001. – 187 с.
165.
Поліщук В. Виховання особистості : повсякдення і стереотипи : навч. пос. для студ. вищ. пед. навч. закл. / В. Поліщук. – Глухів : РВВ ГДПУ,
2004. – 170 с.
166.
Положення про середню загальноосвітню школу // Освіта. – 1993.
– 3 вересня.

135 167.
Поталюк Л. Формування світогляду учнів підліткового та юнацького віку у навчально-виховному процесі сучасної школи : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Л. Поталюк. – Луцьк, 2002. – 220 с.
168.
Поташник М. Как оптимизировать процесс воспитания /
М. Поташник. – М. : Знание, 1984. – 80 с.
169.
Поташник М. Педагогические ситуации / М. Поташник,
Б. Вульфов. – М. : Педагогика, 1983. – 144 с.
170.
Прищепа С. Види особистісної активності та їх структура /
С. Прищепа // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. Макаренка, 2012 – № 8 (26). –
С. 189–195.
171.
Прищепа С. Общие основы специально спроектированной воспитательной деятельности классного коллектива / С. Прищепа //
Материалы ІІІ Международной науч. конф. ―Психолого-педагогические проблемы образования в условиях инновационного развития‖, (Алматы, 1 марта 2013 г.). – Алматы : Университет ―Туран‖ – 2013. – С. 258-262.
172.
Прищепа С. Організація та планування особистісної активності учнів / С. Прищепа : зб. тез наук. робіт учасників міжн. наук.-практ. конф. :
―Педагогіка та психологія: актуальні питання наукових досліджень‖ (16 лютого 2013 р.) – К. : ГО ―Київська наукова організація педагогіки та психології‖, 2013. – С. 94–96.
173.
Прищепа С. Основні етапи проектування виховної діяльності класного колективу / C. Прищепа // Вісник Житомирського державного університету імені І. Франка : науковий журнал. – Житомир : ЖДУ ім.
І. Франка. – 2013. – Вип. 1 (67). – С. 157-160.
174.
Прищепа С. Особистісна активність як основа життєдіяльності школяра / С. Прищепа Вісник Черкаського університету : науковий журнал. –
Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2012. – № 8 (221) – С. 69 74.
175.
Прищепа С. Особливості проектування виховної діяльності класного керівника / С. Прищепа // Гуманітарний вісник Переяслав-
Хмельницького педагогічного університету імені Г. Сковороди : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький : ДПУ імені Г. Сковороди, 2013. –
Вип. 28. – С. 248–253.
176.
Прищепа С. Проектування виховної діяльності класного колективу як сучасна педагогічна проблема / С. Прищепа // зб. наук. праць міжн. наук-практ. конф. : ―Педагогіка та психологія: традиції та інновації‖
(15-16 березня 2013 р.) – Львів : ГО ―Львівська педагогічна спільнота‖,
2013. – С. 50–52.

136 177.
Прищепа С. Проектування як ефективна технологія формування життєвої активності школяра / С. Прищепа // ―Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка : зб. наук. праць. – Глухів : ГНПУ імені О. Довженка, 2012. – Вип. 21. – С. 25–29.
178.
Прищепа С. Специфіка підготовки класних керівників до проектування виховної діяльності / С. Прищепа // Зб. матеріал. XIV Всеукр. наук-практ. заочної конф. з міжнародною участю [Молода наука Украни: перспективи та пріоритети розвитку] (26 27 грудня 2013 р) – К.. – С. 104–106.
179.
Прищепа С. Сутність особистісної активності школяра /
С. Прищепа //Зб. матеріал. XIV Всеукр. наук. конф. молодих учених
―Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених ―Родзинка – 2012‖‖ (19-20 квітня 2012 р) – Черкаси : Брама-
Україна – С. 228–229.
180.
Прищепа С. Сутність проектування виховної діяльності класного керівника / С. Прищепа // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць / Умаський державний педагогічний університет імені
П. Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ПП
Жовтий О., 2011. – Вип. 38. – С. 146–152.
181.
Прищепа С.
Фізична активність як важлива складова життєдіяльності учнів / С. Прищепа // Зб. матеріал. VI Всеукр. наук-практ. заочної конф. ―Наука України. Перспектива та потенціал‖ ( 22 - 23 лютого
2013 р.). – Запоріжжя : ―Нова Освіта‖, 2013. – С. 153–156.
182.
Прищепа С. Формирование личностной активности подростков как педагогическая проблема / С. Прищепа // Естественно-гуманитарные исследования : международный журнал / Научно-издательский центр
―Академия знаний‖ / [гл. ред. Петрова Т и др.]. – Краснодар : 2013. –
Вып. 1. – С. 105–108.
183.
Пріоритетні напрями в роботі класного керівника : метод. посібник
/
[М. Романенко,
В. Довгополий,
О. Хомич,
Т.
Рига].–
Дніпропетровськ : Промінь, 2008. – Вип. 3. – 100 с.
184.
Про основні орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України [Електронний ресурс] : наказ
МОНмолоді і спорту № 1243 від 31.10.11 р. Режим доступу: http://osvita.ua/school/news/24585 185.
Програма Концептуальні засади основних орієнтирів виховання учнів 1– 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. – К. – 2007.
– С. 75.
186.
Проектні технології у виховній роботі навчальних закладів
Луганщини : у 2 ч. Ч. 1 – / [Т. Сорочан]. – Луганськ : Знання, 2007. – 250 с.

137 187.
Проектні технології у виховній роботі навчальних закладів
Луганщини : у 2 ч. Ч. 2 / [Т. Сорочан]. – Луганськ : Знання, 2007. – 276 с.
188.
Профессия – учитель : Беседы с молодыми учителями / [под ред.
В. Онушкина, Ю. Кулюткина]. – М. : Педагогика, 1987. – 192 с.
189.
Психологія і педагогіка життєтворчості : навч-метод. пос. / [ред. рада : В. Доній, Г. Несен, Л. Сохань, І. Єрмаков]. – К. : Інститут змісту і методів навчання, 1996. – 792 с.
190.
Психолого-педагогічна діагностика розвитку учнів та колективу учнів: навч.-метод. посібн. для вчит., студ. / [ О. Киричук, О. Коберник]. –
К. : Інститу змісту і методів навчання, 1998. – 106 с.
191.
Психолого-педагогічні проблеми взаємодії вчителів та учнів підліткового віку в навчально-виховному процесі : метод. реком. / [упоряд.
Г. Рурик]. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 96 с.
192.
Радул В. Соціальна активність у структурі соціальної зрілості
(теоретико-методологічний аспект) : (монографія) / В.
Радул. – Кіровоград :
Імекс-ЛТД, 2011. – 256 с.
193.
Робуль О. Технологія виховної діяльності : навч.-метод. пос. /
[О. Робуль, Н. Семергей]. – Полтава : ПДПУ імені В. Короленка, 2001. –
198 с.
194.
Рожков М. Организация воспитательного процесса в школе : учебное пос. / М. Рожков, Л. Байбородова. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 234 с.
195.
Рубинштейн С. Бытие и сознание / С. Рубинштейн. – М., 1957. –
289 с.
196.
Світ навколо любові просить : виховні заходи для школярів 3 – 11 класи / [упор. О. Крутенко]. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 264 с.
197.
Селевко Г. Современные образовательные технологии : учеб. пос. для пед. вузов / Г. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. – 256 с.
198.
Сележан Й. Основи національного виховання (Українознавство :
історичний, філософ.-релігієзнавчий аспекти) : хрестоматія / Й. Сележан. –
Чернівці : Книги - ХХІ, 2006. – 306 с.
199.
Селиванова Н.
Педагогические ситуации в процессе формирования коллективных отношений подростков / Н. Селиванова. //
Советская педагогика. – 1981. – № 7. – С 53-56.
200.
Сергеева В. Классный руководитель : планирование и организация работы от А до Я / В. Сергеева. – М. : Педагогическое общество
России, 2001. – 255 с. : рис.
201.
Середюк Г. Педагогічний пошук класного керівника у 2 ч. Ч 2 /
Г. Середюк. – Богдан : Навчальна книга, 2010. – 184 с. : рис.

138 202.
Серьожникова Р. Основи психології і педагогіки : навч. пос. /
Р. Серьожникова, Н. Пархоменко , Л. Яковицька . – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 243 с.
203.
Сибирская М. Педагогические технологии : теоретические основы и проектирование / М. Сибирская. – СПб : ЦНПК ПО, 1998. – 354 с.
204.
Симонов П.
Междисциплинарная концепция человека
: потребностно-информационный подход / П. Симонов. // Вопросы психологии. –1988. – №6. – С. 94-100.
205.
Сікорський П. Теорія і методика диференційованого навчання /
П. Сікорський. – Львів : СПОЛОМ, 2000. – 421 с.
206.
Скрипник С. Формування ціннісного ставлення до природи в учнів старших класів сільської загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук спец. 13.00.07 ―Теорія і методика виховання‖ /
С. Скрипник. – Миколаїв, 2010. – 20 с.
207.
Словник іншомовних слів / [уклад. : С. Морозов, Л. Шкаралупа].
– К. : Наукова думка, 2000. – 680 с.
208.
Слюсаренко Н. Виховання учнів у середніх навчальних закладах
Великої Британії : навч. пос. / Н. Слюсаренко, Н. Мороз. – Херсон : Атлант,
2008. – 178 с. : рис.
209.
Собко С. Формування особистісної активності майбутніх учителів фізичного виховання у позааудиторній діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / С. Собко. – Кіровоград, 2006. – 255 с.
210.
Cоболєва Н. Соціологія суб’єктивної реальності / Н. Соболєва –
К. : Інститут соціології, 2002. – 296 с.
211.
Собчик Л. Психодиагностика : методы и методология /
Л. Собчик – М. : Педагогика, 1990. – 304 с.
212.
Сохань Л. Психологія та педагогіка життєтворчості : навч.-метод. пос. / Л. Сохань. – К : Інститут змісту і методів навчання, 1996. – 791 с.
213.
Спирин Л. Анализ учебно-воспитательных ситуаций и решение педагогической задачи / Л. Спирин, М. Степинский, М. Фрумкин. –
Ярославль : ЯГПИ, 1974. – 142 с.
214.
Стадник Л. Спорт – гармонія тіла і духу / Л. Стадник //
Позакласний час. – № 7. – 2008. – С. 81–83.
215.
Стельмахович М. Українська народна педагогіка : навч.-метод. пос. для студ. пед. навч. закл. / М. Стельмахович. – К. – 1997. – 232 с.
216.
Степанишин Б. Велика педрада (як по-сучасному організувати навчально-виховний процес у школі) / Б. Степанишин. – Рівне, 1999. – 127 с.
217.
Столяр Г. Його ім’я – підступний СНІД / Г. Столяр,
Ю. Карпінський. // Позакласний час. – № 10. – 2008. – С. 75–77.

139 218.
Струманський В. Виховна робота в національній школі : навч. посібник / В. Струманський. – К. : ІЗМН, 1997. – 181 с.
219.
Сухомлинський В. Вибрані твори : В 5 т. Т. 1 /
В. Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1983. – 263 с.
220.
Сухомлинський В.
Методика виховання коллективу
/
В. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1976. – 206 с.
221.
Сухомлинський В. Мудрая власть коллектива : методика воспитания коллектива / В. Сухомлинський. – М. : Молодая гвардия, 1975. –
239 с.
222.
Сухомлинський В. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості // Вибрані твори : В 5 т. Т. 1. – К. : Радянська школа, 1979. –
С. 55–208.
223.
Сучасний словник іншомовних слів : близько 20 тис. слів і словосполучень / [уклад.: О. Скопненко, Т. Цимбалюк]. – К. : Довіра, 2006. –
789 с.
224.
Сучасні технології в освіті : реком. бібліогр. покажчик /
[І. Моісєєва, Н. Грудініна (уклад) : Т. Букшина (наук. ред.)]. – В 2 ч. Ч.2 /
І. Моісєєва. – Педагогічна думка, 2005. – 196 с.
225.
Тараненко О. Диагностика воспитательной работы в классе /
О. Тараненко // Воспитание школьников. – 2004. – № 8. – С. 16–20.
226.
Теорія і практика педагогічного процесу : зб. наук. праць / [ред.
Г. Гребенюк та ін.]. – Х. : Обласний методичний кабінет учбових закладів мистецтв та культури, 2000. – 255 с.
227.
Технологія і методика особистісно-орієнтованого навчання : метод. пос. / [Л. Кондрашова та ін.]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2006. – 352 с.
228.
Титаренко Т. Жизненный мир личности : структурно- генетический подход : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01 / Т. Титаренко. –
К., 1994. – 305 с.
229.
Ткаченко Н. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проектуваня позаурочної виховної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 ―Теорія і методика професійної освіти‖ / Н. Ткаченко. – К., 2011. – 20 с.
230.
Узнадзе Д. Экспериментальные основы психологии установки /
Д. Узнадзе // Психологические исследования. – М. : Наука, 1966. –
С. 135 327.
231.
Уличний І.
Формування потенціалу професійного самовизначення старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец.
13.00.07 ―Теорія і методика виховання‖/ І. Уличний. – К., 2006. – 20 с.

140 232.
Ушинський К. Теоретичні проблеми виховання / Вибрані педагогічні твори : В 2 т. Т. 1. / К. Ушинський – К. : Радянська школа, 1993. –
191 c.
233.
Фельдштейн Ф.
Психологические особенности развития личности в подростковом возрасте / Ф. Фельдштейн // Вопросы психологии. – 1988. – № 6. – С. 31–41.
234.
Фельдштейн Ф. Психология личностного развития подростка /
Ф. Фельдштейн // Советская педагогика. – 1991. – № 4. – С. 31–38.
235.
Фізична активність, раціональне харчування та складові фізичного здоров’я підлітків : інформаційні матеріали та результати соціологічного дослідження / [О. Балакірєва ін.]. – К. : Державний центр соціальних служб для молоді, Вип. 3, 2002.– 38 с. : рис.
236.
Фіцула М. Педагогіка : навч. пос. для студ. вищ. пед. закл. освіти / М. Фіцула – К. : Академія, 2000. – 544 с.
237.
Фрейд З. Психоаналитические этюды / З. Фрейд. – М. : АСТ,
2006. – 220 с.
238.
Фридман Л. Изучение личности учащегося и ученических коллективов / Л. Фридман. – М. : Просвещение, 1988. – 207 с.
239.
Хайкин В. Активность (характеристики и развитие) / В. Хайкин. –
М. : НПО МОДЭК, 2000. – 448 с.
240.
Харламов И. Активизация учения школьников / И. Харламов. –
Минск : Народная асвета, 1970. – 158 с.
241.
Холковська І. Організація діяльності класного керівника /
І. Холковська. – Вінниця : ВДПУ, 2005. – 194 с.
242.
Черниш А. Управління навчально-виховним процесом у гімназії : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.04 ―Теорія і методика професійної освіти‖ / А. Черниш. – К., 1996. – 25 с.
243.
Шаповалов О. О чем болит душа / О. Шаповалов // Сов. Россия. –
1987 г. – 2 июня.
244.
Штейнберг В. Технологии проектирования образовательных систем и процессов / В. Штейнберг // Школьные технологии. – 2000. – № 2. –
С. 3–23.
245.
Шундра Н. Виховна система класу як спосіб організації його життєдіяльності / Н. Шундра // Педагогічний вісник. – 2004. – № 4. –
C. 64 69.
246.
Яковлева Н. Проектирование как педагогический феномен /
Н. Яковлева // Педагогика.– 2002. – № 6. – C. 8–14.
247.
Як себе поводити у громадських місцях // Позакласний час. –
№ 10. – 2008. – С. 93–102.

141 248.
Якса Н. Основи педагогічних знань : навч. посіб. / Н. Якса. – К. :
Знання, 2007. – 358 с. – (Вища школа ХХІ століття).
249.
Ямницький В. Розвиток життєтворчої активності особистості : теорія та експеримент / В. Ямницький. – О. : 2006. – 362 с.
250.
KilpatrickW. Foundationofmethod : informaltalksonteaching /
W. Kilpatrick. – NewYork : Macmillarcompany, 1926. – 385 p.
251.
KnollM. 300 Jahre lerner am Projekt. Zur Revision unseress
Geschichtsbildes /M. Knoll. – 1993. – № 7-8. – P. 58-–63.
252.
Knoll M. The project method : Its vocational educational origin and international development / M. Knoll // Journal of Industrial Teacher Education. –
1997. – Vol. 34. – № 3. – P. 36–74.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал