Розвиток національноїСкачати 399.23 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації28.12.2016
Розмір399.23 Kb.

2008
Гуманітарний вісник
ЗДІА
випуск
33
©
Добровольська
Н
О
., 2008 217
УДК
32.019.5
РОЗВИТОК

НАЦІОНАЛЬНОЇ

СВІДОМОСТІ

ЯК

СКЛАДОВОЇ

НАЦІОНАЛЬНО
-
КУЛЬТУРНИХ

ТРАДИЦІЙ

У

ПРОЦЕСІ

ВИВЧЕННЯ

СТУДЕНТАМИ

СПЕЦКУРСУ
«
УКРАЇНСЬКА

МОВА
»

Добровольська

Н
.
О
. (
м
.
Запоріжжя
)

Анотації

У

статті

розглядається

одна

з

найважливіших

проблем
,
а

саме

проблема

розвитку

національної

свідомості

як

складової

національно
-
культурних

традицій

у

процесі

вивчення

нового

спецкурсу
«
Українська

мова
»
студентами

економічного

профілю
.

One of most important problems is examined in the article, namely problem
of development of national consciousness as a constituent of national-cultural
traditions in the process of study of the new special course «Ukrainian language»
by the students of economic profile.

Ключові

слова

НАЦІОНАЛЬНА
СВІДОМІСТЬ
,
ЦІННІСНІ
ОРІЄНТАЦІЇ
,
НАЦІОНАЛЬНО
-
КУЛЬТУРНІ
ТРАДИЦІЇ
,
МОВНА
КОМПЕТЕНТНІСТЬ
,
СОЦІАЛІЗАЦІЯ
,
ДУХОВНІСТЬ
,
КОМУНІКАЦІЯ
Мета

статті
:
проаналізувати форми розвитку національної
свідомості
як складової
національно
- культурних традицій у
процесі
вивчення нового спецкурсу
«
Українська мова
» студентами економічного профілю
Вступ

Проблема розвитку національної
свідомості
цікавила людей з
давніх
- давен
, у
всі
часи вона
є
актуальною
, цікавою й
складною для вирішення
Сучасною навчальною програмою спецкурсу
«
Українська мова
» передбачено формування високого рівня мовної
компетентності
у професійній
і
науковій сферах комунікації
, підвищення загальнокультурного та
інтелектуального рівнів особистості
, що впливає
на розвиток національної
свідомості
Перед викладачами
- мовниками постає
завдання
: сформувати у
студентів вміння правильно й
логічно висловлювати свої
думки в
різностильовій комунікації
, відтворювати
і
створювати тексти залежно від комунікативної
мети
, сприяти засвоєнню норм літературної
мови як основи усного й
писемного спілкування
, що сприятиме
, в
свою чергу
, розвитку національної
свідомості
як складової
національно
- культурних традицій
Протягом вивчення нового для студентів економічного профілю вищезазначеного спецкурсу українська мова
і
література вивчаються в
системі
культурних цінностей українського народу
, враховуючи той факт
, що сучасній
Україні
, як будь
- якій країні
, потрібні
громадяни
- патріоти
, які
б не просто глибоко засвоїли
, що таке держава
, нація
, національна
ідея
, право
, обов

язок тощо
, проте були б
здатні
активно діяти
, практично застосовуючи ці
ідеали у
побудові
держави


2008
Гуманітарний вісник
ЗДІА
випуск
33
Добровольська
Н
О
., 2008 218
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій

Дослідження
і
публікації
останніх років доводять
, що формування
, розвиток
і
реалізація національної
свідомості
– надто складний процес
Українські
політологи
В
Перебенесюк та
І
Бекешкіна звертають особливу увагу на основні
показники формування національної
свідомості
та національної
культури
Відомий український політолог
В
Бебик зазначає
, що якісний стан політичного життя суспільства впливає
на розвиток національної
свідомості
суб

єкта
, яка відбиває
національні
цінності
та
інтереси
В
Андрущенко у
своїх статтях на сторінках журналу
«
Вища освіта
» звертає
увагу на те
, що освіта в
Україні
«… сильна своїм складником
Такої
системи виховання не має
жодна країна світу

Освітня система
В
Сухомлинського постала передусім як виховна
, природо
-
і
людинознавча
, людиноформувальна
Розгортаючись на міцному фундаменті
наукового знання
, вона виховує
людину
і
громадянина
, зміцнює
родину
, об

єднує
народ
, утверджує
віру
, надію
і
любов як найфундаментальніші
загальнолюдські
цінності
», які
набувають форми державних документів стратегічного значення
, зокрема
, таких як
: «
Освіта
України
ХХІ
ст
.»(1996) та
Національній доктрині
розвитку освіти
України у
ХХІ
ст через змістове наповнення
ідеями національного виховання
Ушинського

Русової
М
Жулинський
, говорячи про українську національну
ідею в
ідеологічній системі
державотворення
, звертає
увагу на те
, що
«…
якщо кожний український
інтелігент не прагнутиме
, мовлячи словами
І
Франка
,
«
виростати духом
»
і
не формуватиме рідною мовою новий
, запліднений
ідеєю повсякчасного руху та зростання духовний клімат у
суспільстві
, наша нація не матиме динамічного розвитку

Національна
ідея може
і
мусить бути стимулятором
і
консолідатором творчих державобудівничих сил
індивіда й
нації
…»
Виклад

основного

матеріалу

Становлення народу тісно пов

язане з
формуванням його мови
Усі
сторони суспільного життя
, процеси пізнавальної
і
творчої
діяльності
людини
, кожний момент
її
свідомості
супроводжується мовою
Не може бути мислення без мови
і
мови без мислення
Мова
і
мислення мають глибоко суспільний характер
– не лише за своєю природою
, а
й за своєю функцією в
суспільстві
Кожний момент діяльності
обумовлюється думкою
і
її
носієм
– мовою
Тільки завдяки мові
все здобуте попередніми поколіннями не гине марно
, а
служить фундаментом для подальшого розвитку людства
В
Україні
державною
є
українська мова
Держава забезпечує
всебічний розвиток
і
функціонування української
мови в
усіх сферах суспільного життя
; сприяє
розвитку української
нації
,
її
традицій
і
культури
І
І
Огієнко
/
митрополит
Іларіон
/ (1888-1972) – доктор філології
, перекладач
, педагог
, громадський
, церковний
і
державний діяч
, міністр освіти
УНР
, автор понад
1000 наукових праць писав
: «
Мова
– це форма нашого життя
, життя культурного й
національного
, це форма нашого організування
Мова
– душа кожної
національності
,
її
святощі
,
її
найкращий скарб

у мові
наша стара й
нова культура
, ознака нашого національного визнання
Мова
– це не тільки

Політологія
Розвиток національної
свідомості
як складової
національно
- культурних традицій у
процесі
вивчення студентами спецкурсу
219
простий символ розуміння
, тому що вона витворюється в
певній культурі
, в
певній традиції
У
такому разі
мова
– це найясніший вираз нашої
психіки
, це найперша сторожа нашого психічного я
І
поки житиме мова
– житиме й
народ
».
У
вченні
про націю як
історичну форму спільноти людей мова вкупі
з територією
, економічним життям
, культурою та особливостями психології
виступає
однією з
найхарактерніших ознак
, що входять у
це поняття
Духовна сила нації
, національна гідність
,
ідейно
- творчий потенціал народу
, головним чином
, залежать від того
, наскільки глибоко усвідомлені
всі
духовні
надбання минулих років
Формування освіти в
Україні
передбачає
відродження національного виховання
, метою якого
є
розвиток у
студентської
молоді
духовності
, художньо
- естетичної
освіченості
та культури
, виховання потреби пізнання
, поваги до народних звичаїв
, традицій
, національних цінностей українського народу
Національна мова входить до поняття національної
культури
, бо природні
умови
, географічне положення
, рівень
і
спеціалізація народного господарства
, тенденція розвитку суспільної
думки та свідомості
, науки
, мистецтва знаходять відбиття у
мові
Саме це засвідчує
історія українського народу
, його багата культура
Отже
, виконуючи певні
завдання зі
спецкурсу
«
Українська мова
», студенти не тільки складають різні
види планів
(
тезовий
, питальний
, називний
), а
й висловлюють свої
думки
, аналізуючи текст
, що сприяє
розвитку свідомості
особистості
як члена суспільства
, представника нації
Розвиток національної
свідомості
як складової
національно
- культурних традицій безпосередньо пов

язаний з
розвитком ціннісних орієнтацій особистості
Поняття
«
ціннісна орієнтація
» було введено американським соціологом
Т
Парсоном
Ця проблема вперше стала предметом розгляду в
радянській науковій літературі
в роботах
В
Б
Ольшанського
,
А
Г
Здравомислова та
ін
Ціннісні
орієнтації
– це
: 1)
ідеологічне
, політичне
, моральне
, естетичне та
ін оцінювання конкретним суб

єктом навколишньої
дійсності
та орієнтація в
ній
; 2) спосіб певної
диференціації
об

єктів
індивідом за
їх значимістю
Ціннісні
орієнтації
як складова національної
свідомості
формуються в
процесі
засвоєння людиною певного соціального досвіду та виявляються в
її
цілях
, переконаннях
,
інтересах
, тобто в
процесі
соціалізації
У
свою чергу
, соціалізація
– це процес передачі
суспільного досвіду даної
культури
(
ролей
, цінностей
, умінь
, знань
, норм
)
індивідуальним членам суспільства
, тобто процес
, завдяки якому людина навчається мислити й
діяти відповідно до рівня засвоєння та активного застосування соціально
- політичного досвіду
, набутого за умов безпосереднього навчання з
іншими людьми
, суспільством у
цілому
Виділяють такі
якісні
характеристики ціннісних орієнтацій
:
1) спрямованість
, що характеризує
відповідність ціннісних орієнтацій суб

єкта цінностям суспільства
; 2) стійкість
, що вказує
на зв

язок ціннісних орієнтацій суб

єкта з
його реальною поведінкою
; 3)
інтенсивність
, яка виражає
«
концепцію життя
» суб

єкта
,
є
сплавом усіх форм життєдіяльності
, перетворюючи
їх у
цілісну систему
, тобто певний спосіб життєдіяльності
; 4)

2008
Гуманітарний вісник
ЗДІА
випуск
33
Добровольська
Н
О
., 2008 220
повнота
, яка характеризує
ступінь гармонійності
між пізнавальною
(
гносеологічною
), емоційно
- чутливою та вольовою сферами людської
свідомості
в певній області
ціннісної
орієнтації
; 5) тип формування
, що вказує
на сукупність критеріїв формування ціннісних орієнтацій
: традиційні
,
інноваційні
, загальнолюдські
та
ін
.; 6) ступінь плюралізації
системи ціннісних орієнтацій
, що характеризує
цю систему в
цілому та особливості
її
окремих груп
Особливість ціннісних орієнтацій полягає
в тому
, що
, будучи
, з
одного боку
, складовими системи цінностей
, з
іншого боку
, вони виконують ряд функцій
, які
роблять
їх цілим у
відношенні
до часткового
Цінності
не тільки самі
вимагають обґрунтування
, вони обґрунтовують норми або очікування та стандарти
, що реалізуються у
ході
взаємодії
між людьми
- саме на цьому акцентував увагу
Нейл
Смелзер
Цивілізованість дає
змогу орієнтуватися на рух гуманізму
і
демократії
, раціональності
і
толерантності
, моральних засад особистості
і
політики
, гуманізації
соціальних умов життя
і
людського
існування
Отже
, на передній план висуваються
ідеї
цінності
людини
Національна свідомість базується на таких цінностях сучасного цивілізованого суспільства
, як
: поважання внутрішньої
цінності
кожної
особистості
, свобода
, яка невіддільна від моральної
відповідальності
, поважання поглядів
інших
, толерантність
, високі
духовні
і
моральні
цінності
, правова
і
демократична культура
Враховуючи якісні
характеристики національної
свідомості
, викладачі
- мовники намагаються під час аудиторних занять
, а
також спрямовуючи самостійну роботу студентів
, сприяти розвитку особистості
, формуванню націоцентричного світогляду
, що передбачає
повагу до унікальності
кожного представника нації
як самоцінної
та неповторної
одиниці
суспільства
Відомо
, що ослаблення зв

язків з
культурою свого соціуму
, втрата його мови
, нехтування його звичаями негативно позначається на самооцінці
індивідуума
, на його ставленні
до співвітчизників
, до результатів колективної
та
індивідуальної
діяльності
Найхарактернішими рисами
, притаманними людині
,
є
національна свідомість
, суспільна трудова діяльність
і
мова
Жодна з
цих рис не може
існувати без двох
інших
Особливо тісний зв

язок між мовою та національною свідомістю
Формами
, в
яких знаходять вираження всі
витвори людської
свідомості
,
є
мовні
знаки
– слова
, словосполучення й
речення
Виховна мета навчального процесу
, спрямована на розвиток національної
свідомості
у студентів
, реалізується завдяки дібраним викладачами
- мовниками певним завданням зі
спецкурсу
«
Українська мова
» для студентів економічного профілю
Так
, наприклад
, виконуючи завдання з
тем
«
Культура мови
», «
Текст як засіб різностильової
комунікації
», «
Художня література як основа формування культури мови особистості
», «
Мовний світ давньої
, нової
, сучасної
української
мови
» та
ін студенти усвідомлюють ще раз те
, що мова
– генетичний код нації
, який поєднує
минуле з
сучасним
, програмує
майбутнє
і
забезпечує
буття нації
у вічності
Необхідно виховувати культуру мови як запоруку піднесення культури громадської
думки
і
суспільно корисної
праці
, тобто національної
свідомості

Політологія
Розвиток національної
свідомості
як складової
національно
- культурних традицій у
процесі
вивчення студентами спецкурсу
221
Суспільство завжди має
дбати про те
, щоб його члени користувалися рідною мовою не лише спонтанно
, а
свідомо
, як знаряддям найактивнішого розкриття своєї
особистості
Тому піклування про мову
,
її
захищеність слід починати саме
із захисту
її
словника
Словниковий склад
– найбільш мінливий
, нестійкий компонент мови
Він безпосередньо відображає
життя народу
і
чутливо реагує
на будь
- які
зміни в
ньому
Зважаючи на це
, багато завдань спрямовано на редагування текстів
, на переклад текстів з
російської
мови українською
, подаються найуживаніші
слова
і
словосполучення
, які
рекомендовано запам

ятати
і
користуватись ними у
повсякденній практиці
Завдання з
лексики передбачають засвоєння студентами фахових та загальновживаних термінів
, розрізнення значень
і
семантичних відтінків слів
, закономірності
лексичної
сполучуваності
, стилістичні
завдання
– доцільність використання мовно
- виражальних засобів у
конкретному лексичному оточенні
відповідній ситуації
спілкування
, орфоепічні
завдання
– вимову
, орфографічні
завдання
– написання
Обмеження словникового запасу
– свідчення змізернення
і
духовного збіднення
, неповноцінності
внутрішнього світу сучасної
людини
Мова
є
найголовнішим засобом пізнання світу
Ніщо так не пов

язане з
внутрішнім світом людини
, як
її
мова
У
процесі
суспільної
діяльності
люди вступають у
різні
стосунки
, обмінюються досвідом з
усіх сфер життя
, передають
інформацію від покоління до покоління
, розвиваючи свою національну свідомість
Реферати
, які
готують студенти відповідно до завдань модулю
«
Етапи розвитку української
літературної
мови
», сприяють збагаченню мовної
культури кожного
, допомагають проаналізувати певні
функції
національної
свідомості
, а
саме
:
регулятивну
(
тобто визначальну
),
оцінну
(
студенти позитивно або негативно ставляться до певної
інформації
),
координаційну
(
забезпечує
виділення у
свідомості
власне цінностей
- цілей та
інструментальних цінностей та встановлює
певне співвідношення між ними
),
прогностичну
(
з
її
допомогою конструюється оптимальна
«
програма
» життєдіяльності
суб

єкта
).
Викладачі
- мовники приділяють значну увагу й
роботі
з навчальною та науковою літературою
Осмисленню
, розумінню
і
запам

ятовуванню навчального матеріалу сприяє
складання конспекту
– систематизованого
, логічно пов

язаного запису прочитаного
Складання конспекту
– це творчий процес
, що сприятиме розвитку як мислення
, так
і
мовлення
Висновки

Сучасне
інформаційне суспільство
, яке засноване на широкомасштабному виробництві
, використанні
знань та
інформаційних комунікацій
, вимагає
гармонійного розвитку особистості
, розвитку
її
національної
свідомості
Кредитно
- модульна система передбачає
вивчення навчальних дисциплін за певний період відповідно до навчальних планів
, але навчання
– це перш за все й
виховання особистості
, що здійснюється особливо при вивченні
дисциплін гуманітарного циклу
, зокрема спецкурсу
«
Українська мова
».

2008
Гуманітарний вісник
ЗДІА
випуск
33
Добровольська
Н
О
., 2008 222
Оскільки мова
, обов

язковий компонент еволюції
суспільства
, вона відбиває
досягнення творчої
думки
і
є
сполучним елементом усіх поколінь
Дуже вагомим при цьому
є
національний офіційно
- діловий стиль мови
, який відображає
рівень освіти нації
та
її
культури
Його вивчення
, правильне використання значно підвищують престиж української
нації
, сприяє
захисту національно
- культурних традицій особливо у
наш час
Все це впливає
на розвиток національної
свідомості
особистості
Певний внесок в
цю складну справу вносять викладачі
- мовники кафедри українознавства
ЗДІА
Перспективи

подальших

наукових

досліджень
:
подальший аналіз різних форм розвитку

національної
свідомості

у студентів як складової
національно
- культурних традицій
Джерела
:
1.
Андрущенко
В
Україна
і
світ
: авторитет освіти
//
Вища освіта
України
. -2006. -
№ 4.-
С
. 5 - 9.
2.
Жулинський
М
Українська національна
ідея в
ідеологічній системі
державотворення
//
Вища освіта
України
. -2006. -
№ 4.-
С
. 9 – 11.
3.
Кочерган
М
П
Загальне мовознавство
.-
К
.:
Видавничий центр
«
Академія
», 1999. – 288 с
4.
Мельничук
О
С
Мова як суспільне явище
і
як предмет сучасного мовознавства
//
Мовознавство
. – 1997.
№ 2-3.
5.
Політологія
.:
Підручник для студентів вищих навчальних закладів
/ за ред
О
В
Бабкіної
,
В
П
Горбатенька
. –
К
.:
Видавничий центр
«
Академія
»,
2002. -528 с
6.
Проблеми освіти
:
Наук
.- метод зб
. -
К
.:
Наук
.- метод центр вищої
освіти
, 2003. –
Вип
. 31. – 360 с
7.
Попов
С
И
Проблема происхождения и
функционирования понятия ценностей в
социологии
//
Социологические исследования
. – 1979. -
№ 3. – с
.35-44.
8.
Смелзер
Н
Соціологія
. –
М
.:
Фенікс
, 1994. - 688 с
9.
Михайлова
Л
И
Социология культуры
:
Учебное пособие
. –
М
.:
ФАИР
-
ПРЕСС
, 1999. -232 с
10.
Головатый
Н
Ф
Социология молодежи
:
Курс лекций
. –
К
.:
МАУП
,
1999. 224 с
11.
Чижевський
Д
І
Історія української
літератури
К
.:
В
Ц
«
Академія
», 2003. – 568 с
Стаття

надійшла
12.05.2008
р
.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал