Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації № проект обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016 2020 роки м. Краматорськ зміст розділ 1Скачати 163.86 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір163.86 Kb.
ТипРозпорядження
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації,

керівника обласної

військово-цивільної

адміністрації

_________№________

ПРОЕКТ ОБЛАСНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА 2016 – 2020 РОКИ

м. Краматорськ

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3
РОЗДІЛ 2

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ, НА ВИРІШЕННЯ

ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 5
РОЗДІЛ 3

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ ВИРІШЕННЯ

ПРОБЛЕМ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ 8
РОЗДІЛ 4

МЕТА ПРОГРАМИ 9
РОЗДІЛ 5

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 9
РОЗДІЛ 6

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 10
РОЗДІЛ 7

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 10
РОЗДІЛ 8

КООРДИНАЦІЯ, МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 11
ДОДАТКИ

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Конституція України гарантує, що єдиним джерелом влади та носієм суверенітету в державі є народ. Тому громадянське суспільство має бути достатньо сильним та спроможним, щоб слугувати двигуном соціально-політичних перетворень в Україні й сприяти її демократизації. Досвід провідних розвинених держав показує, що рівень розвитку громадянського суспільства є одним з найважливіших показників розвитку країни в цілому.

Як показує досвід демократичних країн, системна державна підтримка розвитку громадянського суспільства, яка передбачається у Програмі, дозволяє залучити додаткові організаційні, фінансові і технічні ресурси для надання соціальних та інших суспільно значущих послуг, підвищити якість державного управління.

Передбачена можливість для фінансової підтримки громадських об’єднань на конкурсних засадах.

Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 було затверджено Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016 – 2020 роки, якою були визначені основи державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства на загальнонаціональному рівні.

Програмі основні поняття вживаються у такому значенні:Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади – складова механізму демократичного управління державою, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства, громадськими радами оцінки діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, ефективності прийняття і виконання рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у своїй діяльності.

Громадянське обєднання – добровільне об’єднання фізичних осіб та (або) юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів. Громадянське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюються як громадські організації, засновниками та членами якого є фізичні особи, або громадська спілка, засновниками якої є юридичні особи приватного права, а членами можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.

Громадський контроль – один із видів соціального контролю, який на законних підставах здійснюється об’єднаннями громадян та самими громадянами через впровадження громадської експертизи, громадського моніторингу діяльності органів виконавчої влади, направлення запитів на публічну інформацію, тощо.

Громадський моніторинг – комплекс заходів, який проводиться за ініціативою громадськості з метою визначення проблемних питань в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування під час здійснення ними управлінських функцій.

Громадянське суспільство - це сукупність самостійних, незалежних від держави інститутів та відносин, заснованих на свободі особистості, плюралізмі поглядів та демократичному правопорядку.

Інститути громадянського суспільства (ІГС) або організації громадянського суспільства (ОГС) – це громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні організації, релігійні організації, засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства та установи.

Інструменти взаємодії органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства – організаційні форми та засоби практичної участі громадськості в управлінні державними та місцевими справами (загальні збори громадян, місцеві ініціативи, громадські слухання, громадські обговорення, громадські експертизи, громадські моніторинги, громадянський контроль, органи самоорганізації населення, консультативно-дорадчі органи при органах виконавчої влади тощо).

Консультативно-дорадчі органи – органи, що утворюються для погодженого вирішення питань реалізації державної політики у певній сфері чи галузі, координації діяльності центральних і місцевих органів державної влади. Статус консультативно-дорадчого органу, повноваження, основні напрями і форми діяльності визначаються положенням про конкретний орган чи спеціальним актом відповідного державного органу.

Консультації з громадськістю – діяльність органів виконавчої влади, спрямована на залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до публічної інформації, забезпечення гласності, відкритості та прозорості у діяльності зазначених органів з метою налагодження системного діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищення якості та прийняття рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створення умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).

Належне врядування – процес прийняття та реалізації державно-управлінських рішень із залученням до нього на паритетних засадах інститутів громадянського суспільства та бізнесових структур.

Сприяння розвитку громадянського суспільства з боку місцевих органів влади  це налагодження ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, що повинна базуватися на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні цілей, пов’язаних з процесом демократизації всіх сфер державного управління та суспільного життя, соціально-економічним та духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина.Обласна цільова програма зі сприяння розвитку громадянського суспільства - це сукупність взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку громадянського суспільства в Донецькій області, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших залучених ресурсів і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку регіону.

Соціальне замовлення – комплекс організаційно-правових заходів з розроблення та реалізації соціальних програм і соціальних проектів за рахунок бюджетних та інших коштів шляхом укладення соціальних контрактів на конкурсній основі. Сферою застосування соціального замовлення є пріоритетні соціальні проблеми, до вирішення яких органи публічної влади залучають недержавних виконавців із числа об’єднань громадян та органів самоорганізації населення.
РОЗДІЛ 2

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА
Станом на 01.02.2016 року в області зареєстровано 5296 громадських організацій, 4 асоціації кредитних спілок, 11 відокремлених підрозділів іноземних неурядових організації, 53 громадські спілки, 2 об'єднання організацій роботодавців, 4 об'єднання профспілок, 6 організацій профспілок, 32 організації роботодавців, 119 профспілок.

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, здійсненою на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни місця проживання, на 1 червня 2016 року становила 4255,5 тис. осіб.

Формування в Україні громадянського суспільства відбувається досить повільним шляхом. Причиною є те, що частина суспільства не усвідомлює необхідність демократичних реформ, а інша значна частина тяжіє до повернення тоталітарного управління радянського зразка.

Розбудова громадянського суспільства в Україні має орієнтуватися на європейські стандарти забезпечення та захисту прав і свобод людини, зокрема впровадження практики належного врядування, доброчесності, відкритості, прозорості та підзвітності інститутів влади, створення умов для різноманіття суспільних інтересів, у тому числі економічних, екологічних, соціальних, культурних, релігійних, територіальних тощо.

Утвердження громадянського суспільства як гарантії демократичного розвитку України визначено одним із напрямків її внутрішньої політики. Активне, впливове і розвинене громадянське суспільство є важливим елементом будь-якої демократичної держави та відіграє одну з ключових ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і належного врядування, в управлінні державними справами і вирішенні питань місцевого значення, розробці і реалізації ефективної державної політики у різних сферах, утвердженні відповідальної перед людиною правової держави, розв'язанні політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем.

На сьогодні існують активні організації, що реалізовують інтереси окремих груп населення, які вони представляють, проте їх ще мало й вони функціонують далеко не у всіх сферах. Слід говорити про невелику кількість справді діючих і, тим більше, ефективних громадських об’єднань. Зокрема, в області можна назвати лише кілька десятків громадських організацій, що формують регіональну громадську політику, здатні доносити до населення та влади різних рівнів свою позицію.

Не дивлячись на те, що кількість інститутів громадянського суспільства (далі  ІГС) в Донецькій області постійно зростає, громадська активність залишається низькою, це обумовлюється рівнем кадрової, інтелектуальної, фінансової та інституційної спроможності громадських організацій. Залишаються актуальними питання підвищення рівня громадянської просвіти, розвиток волонтерського руху, ознайомлення населення області зі сферою сприяння розвитку громадянського суспільства.

До основних причин низького розвитку громадянського суспільства належать наступні:

відсутність усталеної демократичної практики участі громадян у вирішенні місцевих проблем;

не сформованість громадянської культури, низький рівень усвідомлення соціумом таких базових понять як громадянське суспільство, демократія, права людини та верховенство закону, розподіл влади, узгодження інтересів, повага до прав меншин;

правовий нігілізм громадян, незнання законів, своїх конституційних прав та обов'язків;

відсутність цілісного розуміння суспільної ролі ІГС;

не систематичність діяльності ІГС, залежність їх активності від проектно-грантової діяльності, міжнародного або бюджетного фінансування;

відсутність обґрунтованих пріоритетів в діяльності значної кількості ІГС, відірваність від місцевої специфіки;

відсутність сталої практики публічного звітування ІГС перед своїми членами та місцевою громадою за результатами діяльності;

упереджене ставлення до співпраці з органами влади;

низький рівень присутності ІГС в інформаційному просторі регіону, відсутність публічних програм діяльності ІГС;

низький рівень фінансування ініціатив ІГС мешканцями області, малим, середнім та великим бізнесом;

домінування джерел фінансування над пріоритетами діяльності ІГС;

низький рівень знань ІГС механізмів залучення та управління фінансовими ресурсами;

відсутність практики проведення місцевими органами влади моніторингу та оцінювання ефективності використання бюджетних ресурсів, спрямованих на підтримку ІГС регіону.

Традиційними формами взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з ІГС є співпраця в рамках діяльності громадської ради при облдержадміністрації, громадських рад при райдержадміністраціях та міськвиконкомах, консультативно – дорадчих органів, головною метою яких є сприяння формуванню і реалізації ефективної політики з питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя в області.

Сьогодні в Україні забезпечене нове сприятливе законодавче поле для створення, діяльності та розвитку інститутів громадянського суспільства, а саме: закони України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», «Про громадські об’єднання», «Про професійні спілки та гарантії їх діяльності», «Про органи самоорганізації населення», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», в основу яких покладено ліберальні європейські стандарти.

Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» затверджена Національна стратегія сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки.

Інструментом підтримки взаємодії влади та громадськості стане обласна цільова програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Донецькій області (далі Програма), яка охоплює комплекс заходів діяльності обласної державної адміністрації, районних державних адміністрації, виконавчих комітетів щодо співпраці з інститутами громадянського суспільства, які беруть активну участь у соціально-економічному та суспільно-політичному житті області.


РОЗДІЛ 3

ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми передбачає проведення впродовж 2016 - 2020 років заходів, спрямованих на залучення ІГС та громадськості до процесів формування та реалізації державної і регіональної політики, зокрема шляхом впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії; вироблення прозорих механізмів підтримки місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування суспільно-корисної діяльності ІГС через впровадження механізму соціального замовлення; розширення участі ІГС регіону в процесах вироблення та реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування владних повноважень через удосконалення діяльності консультативно-дорадчих органів та розвиток різних форм самоорганізації населення; стимулювання громадської активності населення через впровадження форм заохочення ініціатив ІГС тощо.

Основними шляхами вирішення питань в межах Програми є:

удосконалення нормативно-правових актів з питань діяльності інститутів громадянського суспільства в області.

створення прозорих механізмів фінансової підтримки ІГС з боку місцевих органів влади, диверсифікація ресурсних джерел;

налагодження комунікацій між органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства та суб’єктами господарювання, розвиток міжсекторної співпраці;

сприяння розвитку ІГС, їх горизонтальній взаємодії, поінформованості, обміну досвідом;

заходи спільні з інститутами громадянського суспільства з нагоди державних свят, пам’ятних дат;

створення дієвого інформаційного простору по висвітленню діяльності місцевих органів влади та ІГС;

проведення соціологічних досліджень та вивчення громадської думки мешканців області;

проведення обласного конкурсу програм і проектів громадських організацій;

спеціальні навчання з питань сприяння розвитку громадянського суспільства.

Розпорядниками коштів Програми є Донецька обласна державна адміністрація та Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної державної адміністрації.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету у сумі 7131 тис.грн та коштів з інших джерел фінансування.

Програма передбачає залучення коштів з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Строк виконання Програми – п'ять років (2016 – 2020 роки)
РОЗДІЛ 4

МЕТА ПРОГРАМИ
Метою Програми є: створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства в Донецькій області; підвищення ефективності комунікації органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства для задоволення потреб розвитку регіону; забезпечення участі представників громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної і регіональної політики; стимулювання громадської активності; зміцнення громадянського суспільства на засадах впровадження принципів належного врядування з урахуванням конкретних особливостей історико-культурного та соціально-економічного розвитку регіону; досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини та громадянина; сприяння розвитку громадській активності на території Донецької області.
РОЗДІЛ 5

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ
Основними завданнями реалізації Програми є:

створення на місцевому рівні сприятливих правових та інших умов діяльності ІГС шляхом прийняття відповідних нормативно-правових актів;

вироблення прозорих механізмів підтримки місцевими органами влади діяльності ІГС у процесі реалізації ними соціально значущих ініціатив;

проведення навчально-методичних семінарів та тренінгів для державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та представників ІГС щодо механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики;

надання на конкурсних засадах фінансової підтримки для реалізації соціальних проектів громадським, благодійним організаціям, творчим спілкам на вирішення завдань регіональної політики, відповідно до Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 12.10.2011 року № 1049;

розробка та впровадження регіональної політики, спрямованої на залучення громадян, великого, малого та середнього бізнесу до реалізації соціально значущих ініціатив.

Основні заходи щодо реалізації обласної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Донецькій області на 2016 – 2020 роки за напрямами діяльності наведені у додатку 1.
РОЗДІЛ 6

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, становить 7131 тис. грн.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Бюджетні установи та організації, що беруть участь у виконанні Програми, діють у межах кошторисів, передбачених на здійснення їх основної діяльності.
РОЗДІЛ 7

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Реалізація Програми дозволить:

розвинути мережу інститутів громадянського суспільства, зміцнити їх авторитет та вплив на вирішення суспільно вагомих проблем;

створити сприятливі умови для легалізації громадських ініціатив;

підвищити ефективність та прозорість використання коштів обласного та місцевих бюджетів у сфері фінансування громадських об’єднань;

забезпечити відкритість, прозорість у діяльності влади;

підвищити рівень взаємної довіри та взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та ІГС;

піднести рівень довіри жителів області до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, місцевих осередків інститутів громадянського суспільства;

міцнити дух патріотизму, національно-державної свідомості суспільства;

підвищити рівень громадянської культури, активізувати участь громадян у житті територіальних громад, діяльності інститутів громадянського суспільства, формуванні та реалізації державної політики;

розвивати волонтерський рух, благодійництво і меценатство.


РОЗДІЛ 8

КООРДИНАЦІЯ, МОНІТОРИНГ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Загальну координацію та контроль за виконанням Програми здійснює Донецька обласна державна адміністрація.

Поточну координацію та контроль здійснює Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної державної адміністрації.

Громадський супровід виконання Програми здійснює Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства при Донецькій обласній державній адміністрації.

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, які є відповідальними за виконання передбачених Програмою заходів, забезпечують їх реалізацію у повному обсязі та у визначені терміни, подають до Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної державної адміністрації відповідну інформацію про реалізацію заходів Програми щороку до 25 грудня. Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької обласної державної адміністрації подає щороку до 1 лютого узагальнену інформацію про виконання Програми голові обласної державної адміністрації, Координаційній раді з питань розвитку громадянського суспільства при облдержадміністрації та забезпечує публічний доступ до неї.

Моніторинг виконання Програми.

Відповідальний виконавець програми один раз на півріччя проводить моніторинг стану виконання Програми за такими показниками:  • обсяг бюджетних коштів, витрачених на реалізацію заходів Програми;

  • обсяг позабюджетних коштів, залучених для реалізації заходів Програми;

  • відповідність вжитих заходів запланованим;

  • фактичні результативні показники виконання Програми та їх відповідність запланованим результатам;

  • рівень зацікавленості та задоволення діяльністю, що здійснюється в рамках програми;

  • якісні та кількісні дані щодо проведених консультацій з громадськістю і громадських експертиз та рекомендацій від ІГС, які були враховані місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

  • кількість проектів ІГС, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань регіональної політики, що реалізуються за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок інших джерел фінансування;

  • обсяги коштів зовнішнього фінансування, спрямованих на вирішення місцевих проблем, які залучені за результатами спільних заходів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ІГС;

  • динаміка показників участі населення області у діяльності ІГС та довіри населення області до ІГС.

За підсумками моніторингу відповідальний виконавець Програми готує звіт, який два рази на рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті Донецької обласної державної адміністрації, та спільно з Координаційною радою з питань розвитку громадянського суспільства та громадською радою при обласній державній адміністрації – безпосередньо та через її відповідні комісії щороку до 01 лютого забезпечує громадське обговорення результатів виконання Програми за минулий рік.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал