Розділ Загальні положенняPdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
15.3.4

Розроблення і використання ЕОР, конвертованих у МСОП
У розробленні ЕОР можуть брати участь:

з боку навчальних підрозділів – науково-педагогічні і наукові працівники, інженери, техніки;

з боку ЦДО ІСТН – інженер-програмісти, фахівці, веб-дизайнери, редактори, техніки.
Відповідальні за ЕОР (teacher) працівники:

розробляють змістовне наповнення ЕОР відповідно до методичних рекомендацій, розроблених ЦДО ІСТН та НМЦУПФ щодо структури і формату представлених матеріалів;

конвертують отримане змістовне наповнення ЕОР у відповідний підрозділ МСОП (дисципліну), розробляють необхідні мультимедійні додатки (графіку, відеоролики, озвучення, емулятори тощо).
Науково-педагогічні працівники самостійно розробляють ЕОР з навчальної дисципліни та розміщують їх в МСОП. Сертифікації підлягають
ЕОР, які входять до складу електронного навчально-методичного комплексу дисципліни і розміщені в модульному середовищі освітнього процесу.
З боку навчальних підрозділів забезпечувати розроблення і використання ЕОР навчальних дисциплін мають науково-педагогічні, наукові, інженерні та допоміжні працівники, які працюють в університеті.
Для створення якісних ресурсів і ефективного їх використання науково-педагогічні працівники та задіяні у розробленні і використанні ЕОР
МСОП проходять в ІПО навчання за програмою підвищення кваліфікації
«Створення і використання ЕОР навчальної дисципліни», у разі потреби, за

58 програмами «Розроблення дистанційних курсів з використанням e-learning платформи Moodle», «Комп’ютерне тестування», «Розроблення віртуальних лабораторних робіт»,
«Комп’ютерна грамотність»,
«Комп’ютерна компетентність» тощо.
15.4 Сертифікація електронних освітніх ресурсів
Головними елементами інформаційно-освітнього середовища КНУТД є електронні освітні ресурси.
Сертифікації підлягають ЕОР, які входять до складу електронного навчально-методичного комплексу дисципліни і розміщені в МСОП:
обов’язкові:

навчальна програма дисципліни,

робоча навчальна програма дисципліни,

конспект лекцій,

відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів (для студентів заочної
(дистанційної) форми навчання);

методичні вказівки до практичних/семінарських/лабораторних занять,

віртуальні лабораторні роботи (для студентів заочної (дистанційної) форми навчання);

методичні вказівки до виконання курсових робіт (проектів), розрахунково-графічних робіт,

методичні вказівки до самостійної роботи студентів,

методичні рекомендації до виконання контрольних робіт (для студентів заочної (дистанційної) форми навчання);

методичні вказівки для студентів заочної форми навчання,

питання для підготовки до поточного (тематичного), модульного контролів,

питання для підготовки до підсумкового контролю,

рекомендована література,

тести для модульного та підсумкового контролів, завантажені в модульному середовищі освітнього процесу для тестування;

електронний підручник (за умовою відсутності у НТБ КНУТД) або гіперпосилання на підручник (для студентів заочної (дистанційної) форми навчання);

тека для завантаження виконаних завдань;
рекомендовані: глосарій, презентації, нормативні акти, відеолекції та
ін.
У зв’язку з дистанційним вивченням дисципліни здобувачем вищої освіти, електронний освітній ресурс повинен детально розкривали зміст тем та спонукати до активного засвоєння матеріалу курсу (заняття).
Конспект лекцій, матеріали до заняття та інші інформаційні матеріали
100% у своєму змісті повинні мати гіперпосилання на навчальні матеріали, необхідні для вивчення матеріалу.
Текстовий конспект лекцій обов’язково супроводжується відео- та/або аудіозаписом.

59
Електронний освітній ресурс (список основної літератури) повинен містити гіперпосилання на джерела в електронній бібліотеці та рекомендації щодо додаткової літератури.
До ЕОР навчальної дисципліни можуть належати інші матеріали і засоби, необхідність яких визначає викладач відповідної дисципліни.
Вимоги до ЕОР:

відповідність змісту програмі навчальної дисципліни;

наявність відповідних методичних рекомендацій з використання
ЕОР;

дотримання чинних санітарних норм та ергономічних, програмно- технічних вимог до ЕОР;

необов’язковість дублювання у паперовому варіанті (крім друкованого аналога електронного видання);

можливість використання довільних інструментальних програмно- технічних та апаратних засобів за умови дотримання вимог щодо створення і використання об’єктів авторського права і суміжних прав, які регулюються
Законом України «Про авторське право і суміжні права» та іншими законодавчими актами України.
Особливість електронного НМК дисципліни полягає у тому, що такий електронний навчальний засіб передбачений для самостійного оволодіння студентами навчальних матеріалів під керівництвом викладача.
Основними характеристиками електронного НМК дисципліни є:

структурованість навчально-методичних матеріалів;

логіка вивчення навчальної дисципліни;

чіткий графік виконання студентами індивідуального навчального плану;

налагоджена система інтерактивної взаємодії викладача і студента, здобувачів вищої освіти між собою засобами ресурсів ЕОР та дистанційними технологіями у процесі вивчення дисципліни;

якісно виконані навчальні матеріали, які дозволяють набути компетентності, задекларовані у робочій програмі;

система контролю та оцінювання виконання усіх видів навчальної діяльності студентів.
Послідовність сертифікації ЕНМК дисципліни:
Науково-педагогічний працівник (автор) після розміщення матеріалів у
МСОП виносить електронний навчально-методичний комплекс дисципліни на внутрішньо-кафедральну змістово-наукову експертизу, під час якої встановлюється його відповідність освітній програмі, навчальному плану, навчальній програмі дисципліни, актуальність та новизна матеріалу, відповідність сучасним досягненням науки і техніки, повнота і якість дидактичного апарату тощо
Висновки про якість і повноту електронного навчально-методичного комплексу дисципліни кафедра подає у вигляді витягу з протоколу засідання кафедри та листа оцінювання базової складової якості освітнього процесу
«Електронний освітній ресурс» (далі лист оцінювання).

60
Для проведення експертизи електронних освітніх ресурсів завідувач кафедри надає пропозиції щодо призначення незалежного експерта в межах кафедри, декан факультету/директор інституту призначає експерта з числа досвідчених фахівців спорідненої галузі знань у межах факультету/інституту.
Голова науково-методичної ради факультету/інституту після проходження кафедральної експертизи, а також на факультеті/інституті та технічної експертизи подає до навчально-методичного відділу такі документи: витяг з протоколу засідання

науково-методичної ради факультету/інституту, лист оцінювання, заповнений з усіма передбачуваними підписами.
Розгляд електронного навчально-методичного комплексу дисципліни в
МСОП та документів про сертифікацію підлягає вибірковій перевірці працівниками навчально-методичного відділу протягом місяця. У разі дотримання вимог в оформленні ЕОР в МСОП документи про сертифікацію подаються на Науково-методичну раду університету.
Науково-методична рада університету приймає рішення про видачу сертифікату якості ЕОР.
Проведення сертифікації ЕОР регламентується «Положенням про
проведення
сертифікації
електронного
навчально-методичного
комплексу дисципліни в КНУТД».

Розділ 16
Порядок внесення змін та доповнень
Положення запроваджується в дію з моменту затвердження наказом по
Університету. Зміни та доповнення розглядаються НМР КНУТД та ухвалюються Вченою радою КНУТД, затверджуються наказом по
Університету.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал