Розділ Загальні положенняPdf просмотр
Сторінка5/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
13.1.2 Об’єкти моніторингу навчальної роботи академічної групи
Моніторинг спрямований на контроль виконання наступних нормативних документів, що регламентують освітній процес:

освітніх програм;

робочих навчальних планів;

індивідуальних навчальних планів студетентів;

робочих програм навчальних дисциплін;

графіку освітнього процесу.
В електронному журналі обліку навчальної роботи студентів відображаються:
1)
дотримання затвердженого в установленому порядку розкладу аудиторних занять та відпрацювань у разі їх пропущення;
2)
траєкторія особистих успіхів студентів протягом семестру та динаміка успішності академічних груп;
3)
відвідування студентами лекційних, семінарських (практичних, лабораторних) занять;
4)
накопичені бали за всі види робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни, зокрема:

отримані бали на семінарських, практичних, лабораторних заняттях;

результати поточного контролю;

результати модульних (контрольних/ тестових) робіт;

результати участі в колоквіумах, тренінгах, олімпіадах тощо (як додаткові бали);

результати відпрацювання студентами пропущених занять;

результати інших видів робіт.
13.1.3 Порядок ведення журналу
Журнал ведеться в розрізі кожної дисципліни робочого навчального плану, з наступною автоматичною інтеграцією результатів роботи студентів у зведеній відомості.
Закріплення викладачів за дисциплінами та групами в електронному журнал обліку навчальної роботи студентів здійснюється відповідальними від кафедр до початку занять кожного семестру навчального року на підставі розкладу.
Заповнення електронного журналу обліку навчальної роботи студентів здійснює викладач особисто протягом 7 календарних днів.
Відповідальність за своєчасне заповнення та достовірність введеної у
Журнал інформації несуть викладачі.
Порядок заповнення Журналу регламентується настановами, що розміщені на головній сторінці електронного журналу обліку навчальної роботи студентів.
Для відображення результатів навчання студентів з різних академічних груп, які вивчають іноземну мову чи інші дисципліни у одного викладача, в модульному середовищі формуються додаткові навчальні групи. Ці групи

40 співробітники ННЦІТ переносять до електронного журналу обліку навчальної роботи студентів.
Після відпрацювання студентами пропущених занять або перескладених модульних (контрольних) чи інших видів робіт, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни, викладач додає заняття датою перескладання і в цій графі виставляє отримані студентом бали.
В останній день занять о 19-00 блокується можливість редагування балів, виставлених протягом семестру. У відповідній колонці Журналу («РК»
– рубіжний контроль) автоматично відображається сума набраних студентом балів за всі види поточної роботи.
Запровадження електронного журналу обліку навчальної роботи студентів не відміняє ведення кожним викладачем Журналу обліку роботи викладача, тому відповідно до розроблених критеріїв оцінювання знань, умінь та практичних навичок здобувача вищої освіти з конкретної навчальної дисципліни, викладач в журналі обліку роботи викладача та в електронному журналі відображає успішність студента, оцінюючи виконані ним види робіт.
При закріпленні за однією академічною групою кількох викладачів, вони всі отримають доступ до сторінки Журналу, на якій відображаються результати роботи студентів цієї групи.
Початкову реєстрацію викладачів, а при потребі зміну реєстраційних даних в системі ведення електронних журналів та надання їм методичної допомоги, здійснюють співробітники ННЦІТ.
13.1.4 Користувачі інформацією журналу
Користувачами інформації про хід освітнього процесу та результати роботи студентів є:

студенти, які відслідковують результати навчання протягом семестру;

викладачі в межах своїх дисциплін;

завідувачі кафедр;

декани факультетів та їх заступники, куратори академічних груп;

директор НМЦУПФ;

директор ННЦІТ;

ректор та проректори з науково-педагогічної роботи.
Завідувачі кафедр, маючи доступ до електронного журналу обліку навчальної роботи студента, аналізують успішність здобувачів вищої освіти з навчальних дисциплін кафедри, та не менше 2-х разів на семестр обговорюють на засіданнях кафедр.
Декани факультетів здійснюють аналіз даних електронного журналу обліку навчальної роботи студента про успішність здобувачів вищої освіти в академічних групах та на курсах, обговорюють на Радах факультетів, при необхідності вносять корективи в освітній процес.
Директор НМЦУПФ в установленому порядку та за затвердженими формами надає звіти ректорату про хід освітнього процесу та результати поточного контролю успішності і екзаменаційних сесій, здійснює

41 організаційно-методичну підтримку ведення електронного журналу обліку навчальної роботи студентів.
Технічний супровід електронного журналу обліку навчальної роботи студентів забезпечує директор ННЦІТ.
13.2 Ректорський контроль
13.2.1 Мета і завдання ректорського контролю
Ректорський контроль – це одна із складових управління освітнім процесом в університеті, яка повинна забезпечити об’єктивну і своєчасну
інформацію про стан організації навчання та рівень якості підготовки фахівців як з окремих навчальних дисциплін, так і в цілому.
Ректорський контроль здійснюється з метою:

оцінки залишкових знань студентів з навчальної дисципліни (або окремого модуля) з наступним аналізом якості навчання та викладання;

отримання інформації про рівень пізнавальної діяльності, самостійності і активності студентів;

перевірки якості навчального процесу на кафедрах і рівня викладання навчальних дисциплін;

забезпечення можливості внесення змін до програм навчальних дисциплін.
13.2.2 Порядок проведення ректорського контролю
Ректорський контроль за часом базується на діючому в Університеті графіку освітнього процесу і може здійснюватись як за встановленим графіком, так і в неординарних випадках, у спеціально встановлений час, але, як правило, протягом першої половини наступного, після вивчення дисципліни, семестру.
Методичною основою змісту ректорського контролю є вимоги до рівня знань, вмінь, навичок, інших компетентностей, які визначені на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності за певною освітньою
(професійною/науковою) програмою, і які знаходять своє відображення у ректорських контрольних роботах.
Підставою для проведення контрольного заходу є наказ або розпорядження ректора, у якому визначається об’єкт контролю (перелік навчальних груп і навчальних дисциплін), термін проведення та склад комісії. Наказ або розпорядження видається не пізніше, як за тиждень до проведення контрольного заходу.
Ректорська контрольна робота (РКР) з навчальної дисципліни організовується деканатом і проводиться комісією визначеною наказом по університету. Контроль за організацією і проведенням РКР здійснюється
НМЦУПФ університету. Кількість РКР в групі не повинна перевищувати однієї протягом дня.
13.2.3 Вимоги до змісту і оформлення ректорських контрольних
робіт
Пакет завдань розробляється кафедрою і затверджується ректором у встановленому порядку, зберігається в деканаті.

42
Пакет завдань для РКР повинен містити:

титульну сторінку зі зворотом;

пояснювальну записку з критеріями оцінювання знань студентів;

перелік питань або тестових завдань в межах навчального курсу
(змістового модуля) по варіантах.
РКР з навчальної дисципліни здійснюється у письмовій формі.
Час на проведення РКР не повинен перевищувати 20 хвилин.
Завдання РКР повинні бути рівнозначної складності, вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання з вивченого програмного матеріалу дисципліни, термін яких знаходиться в межах відведеного часу для
РКР.
РКР проводиться в окремій академічній групі або в потоці в присутності викладача, який забезпечує(вав) викладання даного курсу та спеціальної комісії. РКР здійснюється за умови присутності не менше 75% облікового складу академічної групи.
РКР оформляється студентом на аркушах формату А-4 чітким, розбірливим почерком. При оформленні сторінок обов’язково повинні бути поля праворуч для коментарів викладача. При перевірці контрольних робіт допущені помилки обов’язково підкреслюються викладачем і коментуються на полях.
РКР в тестовій формі рекомендується виконувати на стандартних бланках, підготовлених викладачем.
Результати РКР оцінюються за національною чотирибальною шкалою
(«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та за 100-бальною шкалою. Оцінка проставляється на титульному аркуші з підписом викладача.
13.2.4 Облік і зберігання ректорських контрольних робіт
Не пізніше наступного дня, після закінчення проведення РКР, комісія подає в деканат:

матеріали пакету завдань для ректорської контрольної роботи;

перевірені контрольні роботи студентів;

відомість ректорського контролю якості результатів навчання.

РКР та копія відомості ректорського контролю якості результатів навчання зберігаються в деканаті протягом поточного навчального року.

Декан узагальнює результати ректорського контролю по факультету
і подає ректору не пізніше 3-х днів після проведення ректорського контролю:

зведену порівняльну відомість результатів семестрового контролю та ректорського контролю якості навчання.

аналітичну довідку оцінки результатів ректорського контролю.
Результати РКР обговорюються на засіданні кафедри, вченої ради факультету, науково–методичної ради університету.
Копія поданих документів зберігається в деканаті протягом поточного навчального року.
13.3 Контроль якості науково-дослідних робіт здобувачів вищої
освіти з використанням системи «АНТИПЛАГІАТ»
13.3.1 Мета та об’єкти системи «Антиплагіат»

43
Контроль якості науково-дослідних робіт здобувачів вищої освіти з використанням системи «Антиплагіат» здійснюється з метою забезпечення якості результатів освітнього процесу, самостійності виконання науково- дослідних робіт (НДР), зокрема, дипломних робіт (проектів), діагностики рівня підготовленості студента до практичної професійної або науково- дослідної діяльності та збереження прав інтелектуальної власності.
Контроль якості науково-дослідних робіт спрямований на формування університетської етики та поваги до інтелектуальних надбань, сприяє впровадженню практики належного цитування через визначення поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах Університету.
Плагіатом (юридичний термін) є використання в письмовій роботі чужого тексту, опублікованого в паперовому або електронному вигляді, без повного посилання на джерело або з посиланнями коли обсяг і характер запозичень ставлять під сумнів самостійність виконаної роботи одного з її основних розділів. Плагіат може здійснюватися в двох видах: а) дослівний виклад чужого тексту; б) парафраза - виклад чужого тексту із заміною слів і виразів без зміни змісту запозиченого тексту.
Об’єктами перевірки щодо наявності ознак плагіату є дипломні роботи
(проекти) в обов’язковому порядку; курсові роботи (проекти), наукові роботи подані на конкурс, інші науково-дослідні роботи студента на вимогу наукового керівника.
13.3.2 Порядок перевірки дипломних робіт (проектів) на ознаки
плагіату
Дипломна робота подається в електронному та друкованому вигляді
(оригінальна версія) до відділу моніторингу підготовки фахівців та аналітичної роботи (ВМЯПФАР) не пізніше ніж за 15 днів до захисту.
Перевірка дипломної роботи (проекту) на ознаки плагіату через електронну систему
«Антиплагіат» здійснюється відповідальним співробітником ВМЯПФАР.
Електронна версія дипломної роботи має відповідати наступним вимогам:

текст дипломної роботи має бути збережений в форматі *.rtf, *.doc або *.docx та включати титульний аркуш, реферат, всі розділи та додатки;

назва файлу має містити прізвище автора, абревіатуру кафедри та рік захисту.
Дипломна робота та результати перевірки на ознаки плагіату автоматично потрапляють до внутрішньої бази НДР КНУТД та стають доступними для перегляду і використання в наступних перевірках.
Дипломна робота та результати перевірки з бази НДР не видаляються.
Видалення із системи «Антиплагіат» дипломної роботи та результатів перевірки неможливе.
Після перевірки на наявність плагіату, відповідальний співробітник видає довідку про результати перевірки дипломної роботи. Результати

44 перевірки фіксуються у реєстраційному журналі відділу ВМЯПФАР та заносяться до форми «Завдання на дипломну роботу(проект)» за підписом відповідальної особи, котра здійснювала перевірку.
13.3.3 Порядок встановлення відповідальності щодо результатів та
процесу перевірки дипломних робіт
Завідувачі випускових кафедр забезпечують надання електронної та друкованої (оригінал) версії випускних дипломних робіт (проектів) до
ВМЯПФАР у терміни визначені вище.
Після отримання результатів перевірки дипломної роботи на наявність ознак плагіату рішення про допуск до захисту приймає завідувач кафедри, де виконувалась дана робота.
Науковий керівник дипломної роботи несе відповідальність за перевірку роботи у встановлені терміни, прийняття рішення про доопрацювання роботи та повторну перевірку або рекомендацію щодо допуску студента до захисту.
При незгоді студента з незадовільним результатом перевірки дипломної роботи системою «Антиплагіат», завідувач кафедри, на якій виконувалась дипломна робота, може призначити комісію для повторної перевірки роботи щодо наявності ознак плагіату(якщо є об’єктивні причини).
Остаточне рішення про допуск та захист ухвалюється на засіданні кафедри.
Відповідно до результатів перевірки дипломної роботи (проекту) у разі виявлення факту плагіату, в неприпустимих обсягах (90-100%), декан відповідного факультету, за поданням завідувача кафедри, може прийняти рішення щодо відрахування студента з Університету з можливістю поновлення на виконання і захист дипломної роботи не раніше ніж через 6 місяців.
13.3.4 Критерії перевірки дипломних робіт (проектів) на наявність
ознак плагіату
Дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, виконана з порушенням затвердженого графіку до перевірки на наявність ознак плагіату не допускається.
До захисту допускається дипломна робота, якщо максимальне співпадіння тексту з роботами розміщеними в базі даних НДР системи
«Антиплагіат» не перевищує 40%.
Кількість орфографічних помилок в роботі не повинна перевищувати граничне значення 20%. У випадку використання специфічних термінів, які можуть бути відсутні у словниках, граничне значення може становити 30%.
Дипломна робота, котра подається на перевірку, має містити не менше
40000 символів (300 лексем).
При наявності понад 41% плагіату за результатами висновків системою «Антиплагіат» дипломна робота передається на відповідну кафедру для подальшого ухвалення рішення.
Дипломна робота, котра не пройшла перевірку на наявність ознак плагіату, до захисту не допускається.

45
Результати перевірки дипломної роботи (проекту) системою
«Антиплагіат» в обов’язковому порядку враховуються при її оцінюванні роботи та додаються до відгуку наукового керівника.

Розділ 14
Планування і облік часу освітнього процесу
14.1 Облікові одиниці навчального часу студента
Навчальний час студента визначається кількістю облікових одиниць часу, відведеного на реалізацію освітньої (освітньо-професійної або освітньо- наукової) програми підготовки на відповідному рівні вищої освіти.
Обліковими одиницями навчального часу студента є академічна година, навчальний день, навчальний тиждень, навчальний семестр, навчальний курс, навчальний рік.
Академічна година – це мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість академічної години становить, як правило,
45 хвилин. Дві академічні години утворюють пару академічних годин (надалі «пара»). Пара може бути тривалістю 80 хвилин і проводитись без перерви.
Навчальний день – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 9 академічних годин.
Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента тривалістю 45
академічних годин (1,5 кредити) за навчальним планом.
Максимальний тижневий бюджет часу студента денної форми навчання становить 54 академічних години. Резерв часу в обсязі до 9 годин відводиться на поглиблене вивчення окремих дисциплін, студентську наукову роботу, підготовку та участь у студентських олімпіадах, конкурсах, конференціях тощо.
Аудиторне тижневе навантаження студента визначається робочим навчальним планом в межах 18-24 годин.
Навчальний семестр – складова частина навчального часу студента, що закінчується підсумковим семестровим контролем.
Тривалість навчального семестру в університеті становить 20 тижнів, семестровий бюджет часу складає 45×20=900 годин (30 кредитів).
Навчальний курс – завершений період навчання студента протягом навчального року.
Навчальний рік триває 12 місяців, розпочинається, як правило, 1 вересня і, для студентів, складається з навчальних днів, днів відведених на виконання індивідуальної наукової роботи, проведення підсумкового контролю, екзаменаційних сесій, вихідних, святкових та канікулярних днів.
Тривалість навчального року складає 52 тижні.
Сумарна тривалість канікул в університеті становить не менше 8 тижнів.
Тривалість теоретичного навчання, обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю, виконання індивідуальних завдань та підсумкової атестації складає 40 тижнів на рік.
Річний бюджет часу студента складає 45×40=1800 годин.

46
14.2 Розклад навчальних занять
Розклад занять – це нормативний документ університету, який забезпечує виконання робочого навчального плану в повному обсязі щодо проведення навчальних занять.
Розклад навчальних занять повинен забезпечувати безперервність навчального процесу і рівномірну завантаженість студентів навчальною роботою протягом тижня.
Розклад занять складається на кожний навчальний семестр навчальним відділом і затверджується ректором університету не пізніше ніж за 10 днів до початку занять.
Допускається вільне відвідування студентами лекційних занять (для студентів третього та четвертого курсів бакалаврату та першого і другого курсів магістратури). Відвідування інших видів навчальних занять (крім консультацій) є обов’язковим для студентів.
14.3 Робочий час викладача
Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу). Робочий час науково- педагогічних працівників включає час на виконання навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших обов’язків у поточному навчальному році (згідно з індивідуальним робочим планом науково- педагогічного працівника).
Графік робочого часу викладача визначається розкладом аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами робіт, передбаченими індивідуальним робочим планом науково-педагогічного працівника. Час виконання робіт, не передбачений розкладом або графіком контрольних заходів, визначаються у порядку, встановленому в Університеті, з урахуванням особливостей спеціальності та форм навчання. Викладач має дотримуватися встановленого йому графіка робочого часу.
Науково-педагогічні, наукові і педагогічні працівники можуть бути залучені до роботи не передбаченої трудовим договором, за додатковою угодою або за власним бажанням та у випадках передбачених законодавством.
Максимальне та мінімальне навчальне навантаження науково-
педагогічних працівників
Загальний обсяг навантаження науково-педагогічних працівників
Університету за всіма видами робіт встановлюється із розрахунку 1548 годин протягом навчального року (тривалість робочого часу НПП може змінюватися в залежності від кількості святкових днів в році). Максимальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік (набирає чинності з 1 вересня
2015 року). Мінімальний обов’язковий обсяг навантаження викладача в межах його робочого часу встановлюється кафедрою з урахуванням виконання ним іншої роботи (методичної, наукової, організаційної) і у порядку, передбаченому Статутом та колективним договором КНУТД.

47
Планування роботи науково-педагогічного працівника базується на максимальному обсязі навчальної роботи 38,8%. В порядку виключення за виробничої необхідності цей показник може бути змінений відповідно до
індивідуального плану науково-педагогічного працівника, але не більше як на 20% (120 год.), за рахунок інших видів робіт. Інші види діяльності на одну умовну штатну посаду плануються в обсязі 61,2 % .
Для планування та обліку навчальної, наукової, методичної, організаційної

роботи керівництво Університету затверджує норми часу роботи науково-педагогічних працівників КНУТД з вказаних видів діяльності.
Усі види робіт виконуються згідно з індивідуальним планом роботи науково-педагогічного працівника, графіком освітнього процесу, розкладом навчальних занять, консультацій, контрольних заходів.
В окремих випадках обсяги роботи за видами діяльності можуть бути змінені та погоджені керівництвом Університету відповідно до чинного законодавства України.
Планування роботи науково-педагогічних працівників регламентується
«Положенням про планування робочого часу науково-педагогічних
працівників Університету».
14.4 Облік і оцінка роботи науково-педагогічних працівників
Основним засобом оцінки роботи науково-педагогічних працівників
Університету, створення конкурентного середовища та стимулювання росту
їхньої професійної компетентності, підвищенню ефективності науково- педагогічної роботи та розвитку творчої ініціативи є щорічне рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників за результатами роботи у звітному році.
Оцінка діяльності науково-педагогічних працівників, проводиться за рейтинговою системою, як сукупний результат елементарних закінчених видів роботи, які включені до відповідних напрямів діяльності. Важливість кожного показника визначається його рейтинговою оцінкою. Показники рейтингового оцінювання формуються в процесі спільного обговорення відповідними структурними підрозділами університету та затверджуються
Вченою радою Університету.
Об’єктами рейтингової оцінки є такі види робіт: навчальна, наукова, методична, організаційна. Згідно з чинним законодавством та рекомендаціями МОН України норми часу навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи в Університеті розглядаються на науково-методичній раді КНУТД та затверджуються Вченою радою Університету.
Керівництво Університету ухвалює рішення за результатами рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, яке
є підставою щодо конкурсного відбору на заміщення вакантних посад, укладання трудових договорів (контрактів) чи подовження термінів, а також визначення розміру преміальних виплат, стимулюючих надбавок та інших заохочень, що передбачені Статутом Університету і колективним договором.
Невиконання запланованих обсягів всіх видів робіт відповідно до

48
індивідуального робочого плану науково-педагогічних працівників є підставою для перегляду умов контракту аж до звільнення із займаної посади.
Керівництво Університету затверджує результати рейтингового оцінювання до початку нового навчального року наказом по КНУТД, доводить до відома науково-педагогічних працівників та керівників структурних підрозділів.
Облік
і оцінка роботи науково-педагогічних працівників регламентується

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал