Розділ Загальні положенняPdf просмотр
Сторінка2/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
4.2 Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники вищих
навчальних закладів

11
Науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи в Університеті (на кафедрах факультетів, інститутів) провадять навчальну, методичну, наукову (науково-технічну, мистецьку) та організаційну діяльність.
Педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи в
Університеті (у предметних, циклових комісіях коледжів Університету) провадять навчальну, методичну та організаційну діяльність.
Наукові працівники – це особи, які за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-організаційну діяльність та мають відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання.

4.3 Здобувачі вищої освіти
Студент – особа, зарахована до Університету з метою здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра чи магістра.
Аспірант – особа, зарахована до Університету для здобуття ступеня доктора філософії.
Докторант – особа, зарахована або прикріплена до Університету для здобуття ступеня доктора наук.
До інших осіб, які навчаються в Університеті, належать слухачі.
Слухач – особа, яка навчається на курсах до університетської,
індивідуальної або прискореної підготовки, або особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні послуги, у тому числі за програмами післядипломної освіти.
Розділ 5
Рівні та ступені вищої освіти
5.1 Рівні вищої освіти
Підготовка фахівців з вищою освітою в КНУТД здійснюється навчальними підрозділами (інститутами, коледжами, факультетами, кафедрами) за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на п`яти рівнях вищої освіти. Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої (освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої освіти:
1) початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти – ступінь молодшого бакалавра;
2) перший (бакалаврський) рівень – ступінь бакалавра;
3) другий (магістерський) рівень – ступінь магістра;
4) третій (освітньо-науковий) рівень – ступінь доктора філософії;
5) науковий рівень – ступінь доктора наук.
5.2 Ступені вищої освіти
Молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початковому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного

12 виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 90-120 кредитів ЄКТС.
Особа має право здобувати ступінь молодшого бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.
Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.
Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або освітньо-науковою програмою.
Освітньо-професійні програми передбачають розвиток професійних та формування управлінських компетентностей у певній галузі професійної діяльності. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС.
На професійні програми за результатами вступних випробувань приймаються особи, які навчались та мають намір продовжувати навчання для більш глибокої спеціалізації за обраною спеціальністю. Ці програми реалізуються з метою забезпечення виробничої сфери висококваліфікованими фахівцями, які володіють інноваційними знаннями і здатні втілити їх у сучасні високоефективні технології.
Освітньо-наукові програми передбачають поглиблене вивчення та дослідження в одній з наукових галузей. Обсяг освітньо-наукової програми –
120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30%.
Підготовка магістрів за освітньо-науковими програмами проходить виключно на кафедрах, які мають право на підготовку аспірантів, достатнє фінансування на проведення дослідницьких робіт і досягли суттєвих успіхів у науково-дослідній роботі. Вступники на такі магістерські програми повинні вільно володіти, як мінімум, однією з іноземних мов. Підготовка магістрів- науковців передбачає продовження дослідницької діяльності за обраною спеціальністю в аспірантурі або науково-дослідних установах та на наукоємних виробництвах. Освітньо-наукові програми підготовки магістрів здійснюються лише за денною формою навчання.
Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра.
Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

13
Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.
Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково- педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо- наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
Доктор наук – це другий науковий ступінь, що здобувається особою на науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані в наукових виданнях. Ступінь доктора наук присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу за результатами публічного захисту наукових досягнень у вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
Перехід студентів Університету на програму навчання кожного наступного ступеня здійснюється на конкурсній основі за результатами навчальних досягнень і наукових (творчих) здобутків.
Відповідність освітніх послуг Університету державним стандартам освіти визначається через ліцензування, інспектування та акредитації освітніх програм.
5.3 Післядипломна освіта в університеті здійснюється Інститутом післядипломної освіти та відповідними кафедрами в межах ліцензованих обсягів.
Післядипломна освіта створює умови для неперервності та наступності освіти і включає:
перепідготовку – професійне навчання, спрямоване на оволодіння
іншою професією працівниками, що здобули первинну професійну підготовку;
підвищення кваліфікації – підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов`язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов`язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань.
5.4 Навчання
іноземців координується Навчальним центром міжнародного співробітництва і здійснюється за очною (денною) та заочною формами навчання за акредитованими спеціальностями на підставі документів про попередню освіту, які були отримані не раніше ніж за 10

14 років до дати звернення із заявою щодо вступу до Університету (крім вступу на здобуття післядипломної освіти, ступеня доктора філософії та доктора наук).
Розділ 6
Доступ до вищої освіти, прийом, відрахування,
переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в
Університеті
6.1 Правила прийому
Прийом на навчання до Університету здійснюється на конкурсній основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Умови конкурсу повинні забезпечувати дотримання прав особи у сфері освіти.
Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів Вчена рада Університету не пізніше грудні року, що передує року вступу, затверджує Правила прийому до Університету, які оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету.
Прийом до аспірантури та докторантури регламентується окремим положенням Університету.
6.2 Права і обов’язки осіб, які навчаються в Університеті
Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
1) вибір форми навчання під час вступу до Університету;
2) безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
3) трудову діяльність у позанавчальний час;
4) додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами Університету;
6) безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
7) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами Університету у порядку, передбаченому статутом
Університету;
8) забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством;
9) участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;
10) участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

15 11) участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
12) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
13) участь у громадських об’єднаннях, в діяльності органів громадського самоврядування Університету, факультетів, інститутів, коледжів, Вченої ради, органів студентського самоврядування;
14) вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти;
15) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;
16) академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
17) навчання за індивідуальним графіком;
18) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством;
19) зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі за умови добровільної сплати страхових внесків;
20) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
21) участь у формуванні індивідуального навчального плану;
22) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
23) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
24) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях;
25) канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік;
26) оскарження дій органів управління Університетом та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників;
27) отримання стипендій особами, які навчаються в Університеті за денною формою за рахунок коштів державного бюджету, у встановленому законодавством порядку;
28) отримання особами, що навчаються в Університеті за денною формою, інших стипендій, призначених фізичними (юридичними) особами;

16 29) участь у конкурсі на переведення на вільні місця, що фінансуються за кошти місцевого бюджету, з місць, що фінансуються за кошти фізичних
(юридичних) осіб;
30) пільговий проїзд у транспорті для здобувачів вищої освіти, які навчаються в Університеті за денною формою у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані:
1)
дотримуватися вимог законодавства, Статуту та правил внутрішнього розпорядку Університету;
2)
виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та
інструкціями;
3)
виконувати вимоги освітньої (професійної/наукової) програми;
4)
виконувати вимоги індивідуального навчального плану у встановлений графіком освітнього процесу час;
5)
відвідувати заняття відповідно до розкладу занять або
індивідуального графіку;
6)
своєчасно інформувати деканат у випадках неможливості через поважні причини відвідувати заняття, складати екзамени, проходити інші обов’язкові контролі;
7)
брати участь в усіх видах робіт, пов’язаних з самоосвітою та самообслуговуванням в бібліотеці, навчальних приміщеннях, гуртожитках;
8)
допомагати підтримувати належний порядок в навчальних приміщеннях, на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, інших культурно-побутових об’єктів, які обслуговують студентів та слухачів
Університету;
9)
дбайливо ставитися до майна Університету (приміщень, меблів,
інвентарю, навчальної літератури тощо), а у разу надання матеріальних збитків відшкодовувати їх;
10)
дбати про позитивний імідж Університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованими й охайними як в Університеті, так і за його межами, дотримуватися правил корпоративної культури.
6.3
Відрахування,
переривання
навчання,
поновлення
і
переведення студентів
Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в Університеті, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, та здійснюються відповідно до статті 46 Закону України «Про вищу освіту».
6.4 Переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця
державного замовлення
6.4.1 Право на переведення
Заповнення вакантних місць державного замовлення, у разі їх виникнення, є обов’язковим.

17
Переведення здобувачів вищої освіти всіх форм навчання на вакантні місця державного замовлення здійснюється гласно, на конкурсній основі за рейтингом студентів за участю органів студентського самоврядування.
Правом на позачергове переведення на навчання за кошти державного бюджету користуються студенти, в яких це право визначено відповідними
Законами України, Указами Президента України та Урядовими рішеннями, зокрема:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 05.04.1994р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до
Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002р. № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта ім. О.Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008р.
№ 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в
Україні» надано статус гірського.
Право брати участь у конкурсі на вакантні місця державного замовлення мають також студенти, які вступили до інших вищих навчальних закладів, навчались за рахунок коштів державного бюджету і отримали згоду керівника вищого навчального закладу про переведення.
Переведення студентів на бюджетні місця здійснюється тільки в межах однієї галузі за спорідненими освітніми (професійними/науковими) програмами, при умові виконання студентами навчального плану, рейтинг

18 яких складає не менше 82-ох балів за стобальною шкалою та кількість балів з кожної навчальної дисципліни становить не менше 75-ти балів за попередній навчальний рік.
Переведення студентів на вакантні місця державного замовлення з однієї освітньої програми на іншу в межах галузі або з однієї форми навчання на іншу можливе при умові ліквідації академічної різниці до початку занять на даному курсі та з врахуванням вимог пункту 3.5.
За відсутності вакантних місць державного замовлення для переведення на безоплатне навчання студентів, які під час навчання отримали таке право, здійснюється лише з дозволу Міністерства освіти і науки України і у межах державного замовлення відповідного року.
Переведення на вакантні місця державного замовлення дозволяється тільки після закінчення 1-го курсу.
Студенти, які поновлені на навчання після відрахування за невиконання навчального плану або порушення трудової дисципліни, втрачають право переведення на вакантні місця державного замовлення.
Переведення на вакантні місця державного замовлення проводиться тільки під час літніх канікул, а для студентів 4-ого курсу можливе під час зимових канікул.

6.4.2 Порядок переведення студентів
Переведення на вакантні місця державного замовлення студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб, здійснюється наступним чином:
Ректор університету до початку навчального року оприлюднює наявність вакантних бюджетних місць і оголошує конкурс на їх заміщення студентами, починаючи з студентів 2-го курсу.
Студент, який бажає перевестись на вакантне місце державного замовлення, подає на ім’я ректора університету заяву про бажання взяти участь у конкурсі.
Разом із заявою студент подає такі документи:

витяг із протоколу засідання органу студентського самоврядування про рекомендацію до участі в конкурсі;

перевідну довідку;

результати рейтингового оцінювання студента, завірені деканом факультету;

документи, що характеризують матеріальний стан студента (як соціальна складова).
Кандидатури студентів, які подали повний пакет документів, розглядаються Вченою радою факультету з обов’язковою їх присутністю.
Рішення про рекомендацію студента (студентів) щодо його (їх) переведення на вакантні бюджетні місця приймаються відкритим голосуванням.

19
На основі позитивного рішення Вченої ради факультету видається наказ про переведення студента (студентів) з контрактної форми навчання на навчання за державним замовленням.
6.4.3 Формування та оприлюднення рейтингового списку
переведених студентів
Рейтинговий список студентів, переведених на вакантні місця державного замовлення, формується за категоріями у такій послідовності:

особи, які мають право на переведення поза конкурсом;

особи, які переводяться за конкурсом.
У рейтинговому списку зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові студента, рекомендованого до переведення; рейтингова оцінка; наявність підстав для переведення поза конкурсом.
Рейтингові списки переведених студентів оприлюднюються на
інформаційних стендах відповідних факультетів із зазначенням категорій списку та конкурсного (рейтингового) бала переведеного студента.
6.5 Стипендіальне забезпечення здобувачів вищої освіти
Право на отримання стипендій мають особами, які навчаються в
Університеті за денною формою за рахунок коштів державного бюджету, у встановленому законодавством порядку.
Академічні стипендії в Університеті виплачуються не менш як двом третинам студентів кожного курсу (крім першого семестру першого року навчання) за кожною спеціальністю, без урахування осіб, які отримують соціальні стипендії. Академічну стипендію отримують студенти, які згідно з рейтингом, складеним в Університету за результатами семестрового контролю, здобули найкращі результати навчання. До проведення першого семестрового контролю академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається всім студентам, зарахованим до Університету на перший курс навчання за денною формою навчання.
Стипендіальне забезпечення студентів здійснюється відповідно до
«Положення про порядок призначення та виплати стипендій студентам,
аспірантам та докторантам».

Розділ 7
Академічна свобода, права і обов’язки науково-педагогічних,
наукових та педагогічних працівників
7.1

Академічні свободи науково-педагогічних, наукових та
педагогічних працівників Університету
Академічна свобода є суттєвою передумовою тих освітніх, науково- дослідних, управлінських та обслуговуючих функцій, які покладаються на
Університет.
Свобода в дослідницькій і викладацькій діяльності є основним принципом університетського життя, а Університет, у межах своєї компетенції, гарантує її дотримання і реалізацію. В Університеті забезпечуються такі академічні свободи:
1)
наукова творчість є фундаментальним правом кожного працівника;

20 2)
будь-яке наукове дослідження вільне від прихованого чи відкритого репресивного впливу бюрократичних, політичних, релігійних та фінансових директив, зокрема від адміністрації Університету;
3)
свобода у виборі теми дослідження, яка може не збігатися із загальною науковою темою Університету;
4)
свобода у виборі методів дослідження;
5)
свобода щодо власних міркувань і наявності різних думок щодо одержаних наукових результатів;
6)
свобода у виборі місця здійснення наукової діяльності, яке обирається ним, виходячи із доцільності для дослідження;
7)
собода у виборі способів та засобів представлення результатів дослідження, має право і рівний доступ до засобів інформації, які є в
Університеті;
8)
однаково відкритий доступ до джерел інформації в Університеті.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал