Розділ Загальні положенняPdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


2

ЗМІСТ
Розділ 1. Загальні положення……………………………………………………..…......…..
4
Розділ 2. Нормативно-правова база організації освітнього процесу……………………..
6
Розділ 3. Основні терміни, поняття та їх визначення……………………………….…..…
8
Розділ 4. Учасники освітнього процесу……………………………………………..….......
10 4.1 Категорії учасників освітнього процесу………….…………………………..…......
10 4.2 Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники вищих навчальних закладів....
10 4.3 Здобувачі вищої освіти………………………..…………………………..…….........
11
Розділ 5. Рівні та ступені вищої освіти……………...…………...….………......……….…
11 5.1 Рівні вищої освіти……………………….……….………….…………………….….
11 5.2 Ступені вищої освіти……….……….…………….…………..……………….......…
11 5.3 Післядипломна освіта……….…………………….…..…….……….……..……...…
13 5.4 Навчання іноземців……….……….…………….……….………….…….……….…
13
Розділ 6. Доступ до вищої освіти, прийом, відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються в Університеті………..…………........…
14 6.1 Правила прийому……….………….…….…………….…………….………...…..…
14 6.2 Права і обов’язки осіб, які навчаються в Університеті………………….…....…....
14 6.3 Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення студентів…….
16 6.4 Переведення здобувачів вищої освіти на вакантні місця державного замовлення….
16 6.5 Стипендіальне забезпечення здобувачів вищої освіти…………..…………..…..…
19
Розділ 7. Академічна свобода, права й обов’язки науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету…………………...…………………………………………..…..
19 7.1 Академічні свободи науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників Університету ………………...…………………………………………..….
19 7.2 Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників Університету....
20 7.3 Обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників Університету…..
20
Розділ 8. Стандарт вищої освіти……………………………...……………………….…..…
21
Розділ 9. Організація освітнього процесу……………………………………………..……
22 9.1 Мова викладання……………………………………………………...………..……..
22 9.2 Освітня програма……………………………………………………………………...
22 9.3 Структурно-логічна схема……………………………………………………………..
22 9.4 Навчальний план………………………………………………………………...…….
23 9.5 Робочий навчальний план……………………………………………………….…....
23 9.6 Графік освітнього процесу……………………………………………….……………
23 9.7 Індивідуальний навчальний план студента……………………………………..…..
24 9.8 Індивідуальна траєкторія навчання студента………………………………….….…
24 9.9 Реалізації права студента на вільний вибір дисциплін…………………….….……
25
Розділ 10. Форми навчання в Університеті……………...……………………………...…..
26
Розділ 11. Форми організації освітнього процесу………………………………..…..….…
27 11.1 Види навчальних занять…………………………………………………….….……
27 11.2 Самостійна робота студента…………………………………………….……….….
30 11.3 Практична підготовка…………………………………………………....……….….
31 11.4 Контрольні заходи…………………………………………………………….……...
32

3
Розділ 12. Технологія проведення контрольних заходів…………………………………..
34 12.1 Планування та проведення контрольних заходів…………………………….………
34 12.2 Проведення атестації здобувачів вищої освіти……………………….………….…...
36
Розділ 13. Облік успішності та контроль якості результатів навчання……………..……
38 13.1 Електронний облік навчальної роботи студентів……..………………………….…..
38 13.2 Ректорський контроль…………………………………………………………….……
41 13.3 Контроль якості науково-дослідних робіт здобувачів вищої освіти з використанням системи «АНТИПЛАГІАТ»………… ……………….…………………...…………….…..
42
Розділ 14. Планування і облік часу освітнього процесу…………….………………….…
45 14.1 Облікові одиниці навчального часу студента……………….…………….……….…
45 14.2 Розклад навчальних занять………………………………………………………….…
46 14.3 Робочий час викладача…………………………………………………………….…..
46 14.4 Облік і оцінка роботи науково-педагогічних працівників………………………..…
47
Розділ 15. Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу……………….…….
48 15.1 Навчально-методичний комплекс дисципліни…….………………………….….…..
48 15.2 Електронні освітні ресурси………………………………………………………..…...
51 15.3 Модульне середовище освітнього процесу…………………………………….….….
55 15.4 Сертифікація електронних освітніх ресурсів………………………………………....
58
Розділ 16. Порядок внесення змін та доповнень………………………………………..….
60


4

Розділ 1
Загальні положення
Освіта є однією з найголовніших складових загальнолюдських цінностей. На сучасному етапі в Україні активно відбувається процес
інтеграції національної системи вищої освіти в європейський і світовий освітній простір, здійснюється модернізація освітньої діяльності в контексті
європейських вимог. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» метою діяльності вищих навчальних закладів
є підготовка
«конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та
інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях».
Основним змістом освітньої діяльності вищого навчального закладу в сучасних умовах є формування інноваційного освітнього середовища, впровадження новітніх технологій в освітній процес, підвищення якості професійної освіти, забезпечення
її мобільності, привабливості, конкурентоспроможності на ринку праці.
Положення про організацію освітнього процесу в КНУТД (далі –
Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту» з метою забезпечення якісної підготовки фахівців, їх конкурентоспроможності на національному і міжнародному ринках праці, здатності до ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні європейських і світових стандартів.
Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей в осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості
Мета освітнього процесу полягає в реалізації особистісного потенціалу людини, розвитку її творчих здібностей, формуванні активної соціальної позиції особистості, в задоволенні потреб особи і суспільства та підготовці компетентних, конкурентоспроможних фахівців європейського рівня.
Основними завданнями освітнього процесу є:

провадження на високому рівні діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;

провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та використання отриманих результатів в освітньому процесі;

участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави шляхом формування людського капіталу;

5

формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;

створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.
Принципи організації освітнього процесу в Університеті:

компетентнісний передбачає підхід до визначення результатів навчання і базується на їх описі в термінах компетентностей. Компетентності покладені у основу кваліфікації випускника. Компетентнісний підхід є ключовим методологічним інструментом реалізації цілей Болонського процесу та за своєю сутністю є студентоцентрованим;

студентоцентризм полягає в розробленні освітніх / навчальних програм, які зосереджуються на результатах навчання, компетентностях, які враховують особливості пріоритетів особи, що навчається, ґрунтуються на реалістичності запланованого навчального навантаження, яке узгоджується із тривалістю освітньої / навчальної програми. При цьому студенту надаються більші можливості щодо вибору змісту, темпу, способу та місця навчання.
Студентоцентризм базується на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки, розвитку і саморозвитку особистості, що є необхідною умовою для осмисленого сприйняття і засвоєння студентами навчальної інформації, формування у них здатності самостійно і творчо застосовувати її при вирішенні прикладних практичних завдань, потребує системності у прийнятті ефективних управлінських рішень;

мобільності – ключовий принцип формування європейських просторів вищої освіти і досліджень, що передбачає різноманітні можливості для вільного переміщення студентів, викладачів, дослідників, з метою академічного і загальнокультурного взаємозбагачення. Важливу роль у забезпеченні мобільності відіграють основні інструменти Болонського процесу Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система, Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти, Додаток до диплома, а також європейська і національні системи забезпечення якості вищої освіти;

модуляризації полягає в побудові освітньої програми, при цьому всі компоненти (курси / навчальні дисципліни) мають однаковий або кратний вимір, що забезпечує необхідну динаміку освітнього процесу, робить його

6 більш гнучким і керованим, дозволяє оперативно реагувати на запровадження інноваційних технологій в економіці;

науковості та прогностичності полягає у застосуванні нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців, забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та
інноваційної діяльності, тобто у встановленні стійких зв’язків змісту освіти з науковими дослідженнями;

методичного
консультування
полягає в науковому та
інформаційно-методичному забезпеченні учасників освітнього процесу електронними освітніми ресурсами через інформаційні середовища університету;

технологічності та інноваційності полягає в технологізації процесу навчання, у використанні ефективних педагогічних й інформаційних технологій, що сприяє якісній підготовці фахівців з вищою освітою та входженню в єдиний інформаційний та освітній простір;

діагностичності – в забезпеченні можливості оцінювання рівня досягнення та ефективності, сформульованих і реалізованих в системі освіти та професійної підготовки.
Сучасні освітні технології дозволяють раціонально будувати процес навчання, більш ефективно управляти ним, порівнювати отримані результати із запланованими цілями на всіх етапах підготовки фахівців;

гнучкості та партнерства у побудові системи освіти так, щоб зміст навчання й шляхи досягнення цілей освіти та професійної підготовки відповідали індивідуальним потребам, можливостям студента та формували у нього готовність до вирішення життєвих і професіональних проблем;

організаційної динамічності в забезпеченні можливостей зміни змісту навчання з урахуванням динаміки соціального замовлення, вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці з метою забезпечення якісної підготовки фахівців, їх конкурентоспроможності на національному і міжнародному ринках праці;

усвідомленої перспективи в забезпеченні умов для глибокого розуміння здобувачами вищої освіти цілей навчання та професійної підготовки, а також реалізації можливості ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні європейських і світових стандартів.

Розділ 2
Нормативно-правова база організації освітнього процесу
Освітній процес в університеті базується на таких законодавчих та нормативних документах, чинних у галузі вищої освіти, та власних положеннях:
2.1 Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ;
2.2 Наказ Міністерства освіти і науки від 16.10.2009 р. №943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи»;

7 2.3 Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р., №1341
«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»;
2.4 Національний освітній глосарій: вища освіта/ авт.-уклад.: І.І. Бабин,
Я.Я. Болюбаш, А.А. Гармаш ін.; за ред. Д.В. Табачника і В.Г. Кременя. – К.:
Плеяда, 2011. – 100с.
2.5 Довідник користувача європейської кредитно-трансферної системи
(ЄКТС) / За редакцією І. О. Вакарчука. Упорядники: Фініков Т.В., Болюбаш
Я.Я., Бабин І.І., Усатенко Г.О. — К.: Агентство «Україна», 2009. — 160 c.
2.6. «Положення про електронні освітні ресурси», затверджене наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. № 1060;
2.7 «Положення про дистанційне навчання», затверджене наказом
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.04.2013 р. № 466;
2.8 Нормативно-правові документи з організації освітнього процесу в
КНУТД:
2.8.1 Положення з планування змісту і організації освітнього процесу
(розробка основних документів);
2.8.2 Положення про порядок і методику рейтингового оцінювання академічних досягнень студентів;
2.8.3 Положення про організацію та навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів;
2.8.4 Положення про планування робочого часу науково-педагогічних працівників університету;
2.8.5 Положення про порядок створення та організації роботи екзаменаційної комісії;
2.8.6 Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково- педагогічних працівників;
2.8.7 Положення про дипломну роботу (проект) магістра;
2.8.8 Положення про електронну бібліотеку НТБ КНУТД;
2.8.9 Положення про куратора академічної групи;
2.8.10
Положення про проведення сертифікації електронного навчально-методичного комплексу дисципліни в КНУТД;
2.8.11 Положення про академічну мобільність учасників освітнього поцесу КНУТД;
2.8.12 Положення про організацію та проведення практики студентів;
2.8.13 Положення про організацію індивідуального графіку навчання;
2.8.14 Положення про щорічну рейтингову оцінку науково-педагогічних працівників;
2.8.15 Положення про порядок надання навчальній літературі Грифа
КНУТД;
2.8.16 Положення про навчання студентів без відриву від виробництва;
2.8.17 Концепція іншомовної підготовки в університеті.
Положення є основним нормативним документом, що регулює діяльність усіх структурних підрозділів Університету щодо надання освітніх послуг.


8
Розділ 3
Основні терміни, поняття та їх визначення
У Положенні використані терміни і поняття, що застосовуються у нормативно-правових актах, які діють у системі вищої освіти, а також введені нові терміни відповідно до мети та завдань цього Положення, а саме:
академічна мобільність – можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в
іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території
України чи поза її межами;
академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням обмежень, встановлених законом;
акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет: відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання;
вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти;
вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей;
галузь знань - основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка;
Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система
(ЄКТС) – система трансферу і накопичення кредитів, що використовується в
Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах
ЄКТС;
здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації;

9
кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноважена установа встановила, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу освіту;
компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти;
кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної
системи (далі – кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС;
курс (модуль) – частина освітньої програми, яка зазвичай є автономною і оцінюється окремо та характеризується конкретним набором результатів навчання і відповідними критеріями оцінювання. Освітня програма, як правило, складається з певної кількості курсів. За навчальним навантаженням студента курс характеризується певною (рекомендовано уніфікованою або кратною) кількістю кредитів ЄКТС. Курс – синонім вітчизняного терміна «навчальна дисципліна / модуль» в освітній програмі.
ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності;
модуляризація – підхід до побудови освітньої програми, при якому її компоненти (курси/навчальні дисципліни) мають однаковий або кратний вимір.
освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному закладі через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості;
освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб;
освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти;

10
основні види навчальних занять в університеті: лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації;
особа з особливими освітніми потребами – особа з інвалідністю, яка потребує додаткової підтримки для забезпечення здобуття вищої освіти;
результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо- професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти;
спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньо- професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти;
спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка;
стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності. Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ);
форма навчання це спосіб здійснення освітньої діяльності за ознакою періодичності та часу проведення навчальних занять: очна (денна, вечірня), заочна (дистанційна). Форми навчання можуть поєднуватися;
форми організації освітнього процесу: навчальні заняття, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи;
якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок,
інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти;
якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань.
Розділ 4
Учасники освітнього процесу
4.1 Категорії учасників освітнього процесу
Учасниками освітнього процесу в Університеті є:

наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники;

здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті;

фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах;

інші працівники Університету.
До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал