Розділ Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємстваСторінка3/3
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.6 Mb.
1   2   3

Джерела стратегічних змін по інтернаціоналізації діяльності

Тип джерела

Вид джерел інтернаціоналізації

Проактивне

Технологічні переваги над конкурентами, можливість отри-мання додаткових доходів, специфічні знання та компетенції, відмінності в оподаткуванні, ефект масштабу, продовження життєвого циклу продукту

Реактивне

Тиск конкурентів на внутрішніх ринках, зменшення внут-рішніх продажів та скорочення частки ринку, надлишки виробничих потужностей, перевиробництво

Проактивні джерела стратегії інтернаціоналізації базуються на стратегічному потенціалі фірми, специфічних знаннях та компетенціях, можливостях зовнішніх ринків. Реалізація стратегії інтернаціоналізації може створювати своєрідні бар’єри входу на внутрішній ринок для потенційних конкурентів.

Процеси глобалізації країни базуються на розвитку зовнішньоекономічної діяльності як окремих регіонів, областей України, так і окремих підприємств.

Аналіз зовнішньоекономічних процесів, що відбуваються на підприємствах Хмельницької області показує традиційно їх невисокий рівень розвитку. За даними Головного управління статистики у Хмельницькій області в динаміці експорту–імпорту товарів підприємств Хмельниччини переважають саме операції імпорту, починаючи із 2005 року (рис. 4.4). Протягом 2008–2012 рр. спостерігається від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами.


Рис. 4.4. Динаміка експорту–імпорту товарів

підприємствами Хмельницької області
Складено за матеріалами Головного управління статистики у Хмельницькій області
Інтеграція у глобальний економічний простір Хмельниччини характеризується невеликою кількістю суб’єктів економічної діяльності, що свідчить про її незначну глибину (рис. 4.5). Так, питома вага суб’єктів економічної діяльності, що здійснювали операції експорту, складала у 2008 р. 0,9 % від загальної їх кількості. У 2009 та 2011 рр. відповідно – 0,93 та 1,13 %. За цей період питома вага суб’єктів – імпортерів складала від 1,94 % від загальної кількості зареєстрованих у 2011 р. до 2,24 % у 2009 р.

Рис. 4.5. Кількість суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності,

що здійснювали зовнішню торгівлю товарами
Складено за матеріалами Головного управління статистики у Хмельницькій області
Ширина глобалізації – кількість країн-партнерів по операціях експорту-імпорту товарів – знаходиться в межах 50–85 країн (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Кількість країн-партнерів

в експорті-імпорті товарів підприємств Хмельницької області
Складено за матеріалами Головного управління статистики у Хмельницькій області
Аналіз показує, що переважаючими варіантами стратегічного розвитку у зовнішньоекономічній діяльності є стратегія експорту–імпорту. З погляду підвищення свого стратегічного потенціалу ті підприємства, що розробляють та реалізують стратегію зовнішньоекономічної діяльності, навіть у експортно-імпортному варіанті отримують певні конкурентні переваги за рахунок ефекту навчання.

Результати проведених досліджень свідчать про наявність навчального ефекту стратегії експорту для промислових підприємств, а саме: більш активному моніторингу своїх конкурентів, фінансування НДКР, залучення менеджерів високої кваліфікації, більш активне впровадження інноваційних технологій та продуктових інновацій. Причому в більшій мірі навчання є притаманним для тих організацій, що працюють поза простором країн СНД [8].

Для підприємств Хмельницької області переважна питома вага експорту та імпорту припадає саме на країни СНД. Так, у січні–серпні 2012 р. до країн СНД було експортовано 54,7 % усіх товарів, а до країн ЄС – 32,5 %. З країн СНД імпортовано 39,2 % усіх товарів, із країн ЄС – 37,4 %. Найбільші обсяги імпортування здійснювались з Російської Федерації – 35,3 %. Цьому є основна причина – імпорт енергоносіїв. Україна все ще продовжує закуповувати у Росії великі обсяги природного газу і це впливає на обсяги імпорту. Частка інших країн у імпорті в Хмельницьку область товарів та послуг розподілилась у 2012 р. наступним чином: Німеччина – 10,0 %, Китай – 9,4 %, Саудівська Аравія – 6,9 %, Польща – 6,3 %, Нідерланди – 3,7 %, Туреччина – 3,4 %.

Проведений аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі області за 2008–2012 роки показує, що основу товарної структури експорту області традиційно становили електричні машини та обладнання, полімерні матеріали та пластмаси, молоко та молочні продукти, зернові культури. У товарній структурі імпорту переважали механічні пристрої, полімерні матеріали та пластмаси, електричні машини та обладнання, наземні транспортні засоби.

Згідно з проведеним ранжуванням найбільш активними експортерами серед підприємств Хмельницької області у 2012 році стали ТОВ “Сіріус екстружен”, ТОВ “Преттль-кабель Україна”, ПАТ “Славутський комбінат “Будфарфор”, ВАТ “Шепетівська реалбаза хлібопродуктів”, ПАТ “Укрелектроапарат”, ТОВ “Аква-Родос”, ДП “Новатор”, ПАТ “Хмельницька маслосирбаза”, ТОВ “Волочиськ-агро”, ТОВ “Бартнік”, ПАТ “Славутський солодовий завод”, ПП “Укрпродекспорт”, ТОВ “Карат”, ТОВ “Полонне-Траузес Фекторі”, ТОВ “Лотівка-еліт”.

Щодо реалізації інших базових варіантів стратегій зовнішньоекономічної діяльності – стратегії виробництва за кордоном та спільного підприємства, то в область у січні–серпні 2012 р. надійшло іноземної давальницької сировини на 36,1 млн дол. США, що становило 8,9 % від загального обсягу імпорту області. Обсяг експорту готової продукції, що виготовлена з імпортованої давальницької сировини, становив 63,8 млн дол. США або 21,9 % від загального обсягу експорту області.

У цілому обсяги прямих іноземних інвестицій у економіку Хмельницької області збільшилися у 2011 році порівняно з 2006 роком у 2,45 рази (табл. 4.9).
Таблиця 4.9

Динаміка інвестицій в економіку Хмельницької області

Показник

Величина показника за роками

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Усього інвестицій,

тис. грн


77268,5

92166,5

129006,9

137329,2

219569,0

189587,9

– у т.ч. у сільське та лісове господарство, мисливство, тис. грн

3050,4

3888,9

7662,6

10985,5

11898,9

13806,4

У промисловість,

тис. грн


39181,6

64623,8

95269,9

99866,5

180428,1

150727,0

– у т.ч. у переробну, тис. грн39181,6

63374,3

94020,1

99047,0

179637,9

149205,5

Кількість підприємств, які звітували про наяв-ність прямих іноземних інвестицій

104

109

138

147

142

222

Складено за [30]


Аналіз наведених в таблиці даних показує, що стрибок інвестиційної активності спостерігається у 2010 році – збільшення суми надходжень у 1,59 рази порівняно із попереднім роком (див. рис. 4.7).

За структурою інвестиційних надходжень найбільша їх питома вага від загальної суми інвестицій припадає на підприємства переробної промисловості – відповідно 46,82 % у 2006 році, 72,87 % – у 2008 р. та 78,69 % – у 2011 р. Традиційно найбільші обсяги інвестицій надійшли з Нідерландів, Кіпру, Великобританії, Польщі.

Можна було очікувати, що зростання інвестицій у економіку області позитивно відобразиться на структурі зовнішньоекономічних операцій. Однак аналіз структури експорту у розрізі ефективності зовнішньоекономічної діяльності показує, що не спостерігається прямої залежності впливу стратегії інтернаціоналізації на інноваційні процеси. Так, зокрема обсяг інноваційної продукції, поставленої на експорт у 2012 р., становив 3,4 млн грн, з якого в країни СНД – 2,0 млн грн. Нова продукція за межі країни поставлялася лише 7 підприємствами області.

Таким чином, проведений аналіз процесу інтернаціоналізації підприємницької діяльності дозволяє зробити висновки, що він відбувається повільно і нерівномірно, що безперечно зумовлюється складним бізнес-середовищем та недостатнім рівнем розвитку менеджменту. Входження в процес інтернаціоналізації відбувається скоріше ситуаційно на операційному рівні.Рис. 4.7. Основні країни-інвестори Хмельницької області

(на початок року, млн дол. США)
Складено за матеріалами Головного управління статистики у Хмельницькій області
До основних факторів, що формують конкретну форму інтернаціоналізації, можна віднести здатність виготовляти унікальні вироби, надавати послуги високої якості (наприклад, після продажу), конкурентні ціни, інноваційні методи маркетингової діяльності.

Мотивами ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємствами в сучасному періоді є: випуск продукції з урахуванням наявності попиту на цю продукцію за кордоном; отримання доступу до передової іноземної технології, устаткування і методів управління; заміщення імпорту; залучення іноземних інвестицій, доступ до фінансових і інших ресурсів; підвищення кваліфікації кадрів в області виробництва і управління; отримання іноземної валюти тощо. Значення стратегії інтернаціоналізації для сучасного підприємства полягає і в тому, що доцільність і якість вітчизняних розробок нових продуктів (у розширеному тлумаченні), матеріалів і технологічних процесів оцінюються через зовнішньоекономічну діяльність.

Шляхом зіставлення з імпортними аналогами, а також безпосереднім експортом, перевіряється конкурентоспроможність українських товарів і самих підприємств. У деяких галузях розробка і впровадження нових технологій стали найважливішою умовою збереження конкурентоспроможності продукції і присутності виробника на ринку, що й забезпечує стратегія розвитку на зовнішніх ринках. У зв’язку з цим, можна говорити про певні інноваційні стимули, що створюються в результаті виходу фірм на зовнішні ринки та вплив стратегії інтернаціоналізації на активізацію інноваційної діяльності підприємства. Результатом такої стратегії є нова бізнес-модель підприємства та наступні типи інновацій – товарних, технологічних, ринкових та управлінських.

Аналітики Boston Consulting Group (BCG) [10] виділяють шість характерних типів стратегічних моделей глобалізації діяльності компаній країн з економіками, що розвиваються .

1. Виведення “домашніх” продуктових лінійок і брендів на глобальний ринок. Передумовою міжнародної експансії в даному випадку є сильні позиції компанії на внутрішньому ринку. Модель заснована на виведенні тих продуктів, які або мають широке визнання, або їх просто адаптували до умов нових ринків. На ринках розвинених країн такі компанії часто позиціонують свою продукцію як гідну альтернативу відомим брендам (гарне співвідношення ціна–якість).

2. Маркетинг інноваційних рішень, заснованих на технологіях. Здійснення цієї моделі можливе за наявності в країні наукових і інженерних талантів у сферах діяльності, в яких можливе досягнення стійкої конкурентної переваги. Компанії, що використовують цю модель глобалізації, часто вдаються до аутсорсингу.

3. Лідерство в глобальній товарній категорії – передбачає чітке визначення цільового ринку – специфічній, досить вузькій продуктовій категорії. При цьому спеціалізація, фокусування НДКР, масштабне виробництво і глобальна логістика дозволяють компанії бути кращою за витратами, в області інновацій і розумінні споживчих потреб “наступного покоління”. Для таких компаній характерне здійснення консолідації в галузі і додавання нових, пов’язаних ніш.

4. Придбання природних ресурсів. Основу цієї стратегічної моделі складає доступ до дешевих ресурсів, які при цьому мають високу якість.

5. Перенесення нових моделей бізнесу на глобальний ринок – припускає поширення на міжнародні ринки нових бізнес-моделей, що пройшли успішне випробування на внутрішньому ринку.

6. Отримання доступу до природних ресурсів – експансія не з метою отримання прибутку з міжнародних ринків, а з метою отримання доступу до життєво необхідних для компанії природних ресурсів для свого внутрішнього ринку.

Для України, як і для інших країн з невисоким рівнем GCI актуальним є покращення внутрішнього бізнес-середовища, зниження рівня корупції, демонополізація ринку, зміна конкурентних переваг (від заснованих на зниженні витрат до заснованих на диференціації) , здійснення політики, що безпосередньо підтримує міжнародні потоки, зокрема спрощення процедур торгівлі, скорочення юридичних перешкод для започаткування бізнесу.

При виборі стратегії зовнішньоекономічної діяльності необхідно приділяти увагу наступним аспектам посилення сьогоднішніх глобалізаційних процесів [40]: 1. Довгостроковим змінам у світовому потоці товарів, капіталу, інформації та людей.

 2. Опору протекціонізму.

 3. Визначенню важливості імпорту (зазвичай перший крок в інтернаціоналізації малих і середніх підприємств, які пізніше перейдуть до експорту).

 4. Необхідності посилення уваги як до експорту, так і до імпорту.

 5. Наявності потенційних переваг від інтеграційних зв'язків між регіонами однієї країни.

 6. Відстаням між країнами (регіони з більш сильними внутрішньо регіональними зв’язками мають більші перспективи для процвітання).

 7. Аналізу широти глобалізації для пошуку неосвоєних ринків.

 8. Збільшенню глибини глобалізаційних процесів за допомогою внутрішньої та міжнародної політики.

 9. Врахуванню культурного, політичного, географічного та економічного профілю країни, її унікальних можливостей.

 10. Аналізу світових тенденцій розвитку різних країн з погляду зв’язків у торгівлі, населенні, інформації, потоків капіталу та прогнозування потенційних вигід.

Отже, для багатьох українських підприємств зовнішньоекономічна діяльність перетворилася на доволі перспективний інструмент подальшого розвитку.

Кваліфіковані дії у цій сфері потребують усвідомлення можливих характерних варіантів міжнародного стратегічного розвитку, наявних та потенційних конкурентних переваг, а також необхідних змін для реалізації обраної стратегії.Список використаних джерел


 1. Алимова Т. Диверсификация деятельности малых предприятий / Т. Алимова // Вопросы экономики. – 1997. – № 6. – С. 130–137.

 2. Адимбаев Т. А. Экономический потенциал и эффективность его использования / Т. А. Адимбаев. – Алма-Ата : Наука, 1990. – 369 с.

 3. Андерссон С. Инновационная интернационализация в новых фирмах / С. Андерссон, И. Виктор // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – № 1. – С. 14.

 4. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф ; пер. с англ. С. Жильцова ; под ред. Ю. Н. Каптуревского. – СПб. : Питер, 1999. – 416 с.

 5. Брызгалов В. В. Мотивы осуществления стратегии диверсификации [Электронный ресурс] / В. В. Брызгалов // Наука и образование – 2002 : Всерос. науч.-техн. конф.  Режим доступа: http://ite/mstu.edu.ru/www/ ntk2002.nfs/all.

 6. Верба В. А. Методичні рекомендації з оцінки інноваційного потенціалу підприємства / В. А. Верба // Проблеми науки. – 2003. – № 3. – С. 22–31.

 7. Воронкова О. А. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление : учеб. пособие / О. А. Воронкова, Е. П. Пузакова ; под ред. проф. Е. П. Пузаковой. – М. : Экономистъ, 2006. – 495 с.

 8. Голикова В. В. Эмпирические доказательства обучающих эффектов экспорта : препринт WP1/2011/02 / В. В. Голикова, К. Р. Гончар, Б. В. Кузнецов ; Нац. исслед. ун-т “Высшая школа экономики”. – М. : ИД Высшей школы экономики, 2011. – 52 с.

 9. Дахно І. І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / І. І. Дахно. – К. : МАУП, 2009. – 304 с.

 10. Дертниг Ш. Время стремительной глобализации. The Boston Consulting Group / Ш. Дертниг // Стратегии. – 2008. – № 4.– С. 29–34.

 11. Драбік І. Критерії класифікації. Види стратегії розвитку підприємства на закордонних ринках / І. Драбік // Вісн. нац. університету “Львівська політехніка”. – 2010. – № 690. – С. 587–593.

 12. Дэниелс Д. Д. Международный бизнес: внешняя середа и деловые операции /Д. Д. Дэниелс, Ли Х. Радеба ; пер с англ. – 6-е изд. – М. : Дело, 1998. – 784 с.

 13. Економічна енциклопедія: у 3 т. Т. 1 / відп. ред. С. В. Мочерний [та ін.]. – К. : Академія, 2000. – 864 с.

 14. Інноваційна діяльність промислових підприємств у Хмельницькій області. Статистичний збірник. – Хмельницький : Голов. упр. статистики у Хмельницькій області, 2011 – 90 с.

 15. Корінько М. Д. Диверсифікація як стратегія розвитку / М. Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. – К. : ВНЗ “Національна академія управління”, 2006. – № 5. – С. 12–17.

 16. Корінько М. Д. Диверсифікація: теоретичні та методологічні основи : монографія / М. Д. Корінько. – К. : ННЦ ІАЕ, 2007. – 488 с.

 17. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер ; пер. с англ. Д. Раевская ; под ред. С. Г. Божук. – СПб. : Питер, 2006. – 464 с.

 18. Кредісов А.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навч. посібник / А. І. Кредісов, С. М. Березовенко, В. В. Волошин. – К. : ВІРА-Р, 2010. – 544 с. 7

 19. Кунц Р. Стратегия диверсификации и успех предприятия / Р. Кунц // Проблемы теории и практики управления. – 1994. – № 1. – С. 96–100.

 20. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен ; пер. с англ. под ред. В. Б. Колчанова. – СПб. : Питер, 2004. – 800 с.

 21. Международный менеджмент : учебник / С. Э. Пивоваров, Д. И. Баркан, Л. С. Тарасевич, [и др.] ; под ред. С. Э. Пивоварова. – СПб. : Питер, 2007. – 576 с.

 22. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Д. Хедоури ; пер. с англ. под ред. Л. И. Евенко. – М. : Дело, 1998. – 704 с.

 23. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства : монографія / А. П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2001. – 227 с.

 24. Отенко И. П. Методологические основы управления потенциалом предприятия / И. П. Отенко. – Х. : Изд-во ХНЗУ, 2004. – 216 с.

 25. Паскье М. Диверсификация и эффективность / М. Паскье // Проблемы теории и практики управления. – 1994. – № 3. – С. 79–82.

 26. Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем : теорія, механізм регулювання та управління : монографія / Л. І. Піддубна. – Х. : ІНЖЕК, 2007. – 368 с.

 27. Попова С. М. Диверсифікація діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки : дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / С. М. Попова ; Харків. нац. екон. університет. – Х., 2004. – 180 с.

 28. Соколюк Г. О. Стратегія диверсифікації в управлінні конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Г. О. Соколюк. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 249 с.

 29. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2009 рік / за ред. В. В. Скальського. – Хмельницький : Голов. упр. статистики у Хмельницькій області, 2010. – 435 с.

 30. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2011 рік / за ред. В. В. Скальського. – Хмельницький : Голов. упр. статистики у Хмельницькій області, 2012. – 435 с.

 31. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд ; пер. с англ. под ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой. – М. : Банки и биржи : ЮНИТИ, 1998. – 576 с.

 32. Фомова О. А. Інноваційна стратегія корпоративних структур : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / О. А. Фомова. – Хмельницький : ХНУ. – 2009. – 245 с.

 33. Формування потенціалу соціально-економічних та організаційних змін : монографія / за заг. ред. І. А. Ігнатієвої, В. В. Микитенко. – К. : РВПС України НАН України і КНУТД МОН України ; Вид-во ПП Вишемирський В. С., 2010. – 694 с.

 34. Цогла О. О. Переваги та недоліки стратегії диверсифікації діяльності підприємства / О. О. Цогла // Актуальні проблеми економіки.  К. : ВНЗ “Національна академія управління”, 2007. – № 5. – С. 148–152.

 35. Цогла О. О. Чинники прийняття рішення щодо впровадження стратегії диверсифікації діяльності підприємств / О. О. Цогла // Вісн. нац. університету “Львівська політехніка”. – 2006. – № 4 (554). – С. 20–24.

 36. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : навч. посібник / З. Є. Шершньова – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.

 37. Щербаков Д. Ю. Влияние степени международной диверсификации бизнеса на его эффективность: существует ли оптимальный уровень международной диверсификации бизнеса? / Д. Ю. Щербаков // Корпоративные финансы. – 2011. – № 1 (17). – С. 94–102.

 38. Appel F. DHL Global Connectedness Index 2012. Analyzing global flows and their power to increase prosperity [Electronic resource] / F. Appel, Pankaj Ghemawat//Studies & Research, 2013. – Mode of access: http://www.dhl. com/en/about_us/logistics_insights/global_connectedness_index.html.

 39. Hagiu A. The internationalization strategy in a globalage / A. Hagiu // The International Conference on Economics and Administration, Faculty of Administration and Business, University of Bucharest, Romania ICEA – FAA Bucharest, 14–15th November 2009. – P. 375–385.

 40. Pankaj Ghemawat. Altman Strategies for Global Connectedness [Electronic resource] / Pankaj Ghemawat, A. Steven // Strategy+business, Februaru 26, 2013. – Mode of access: http://www.strategy-business.com .


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал