Розділ Методика викладання мови і літератури 161Скачати 61.53 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.05.2017
Розмір61.53 Kb.

Розділ 2. Методика викладання мови і літератури
161
УДК 378:81
Король С. В.
*

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК УМОВА фОРМУВАННЯ
ПРОфЕСІйНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО фАХІВцЯ
У статті розглядається проблема володіння іноземною мовою фахівцями різних спеціаль- ностей як невід’ємною складовою їх професійної діяльності, обґрунтовується необхідність посилення вивчення іноземних мов задля забезпечення високоякісної професійної підготовки.
Ключові слова: професійна діяльність фахівця, знання іноземної мови.
Нові вимоги освітньої політики в контексті Болонського процесу орієнтують всю систему професійної підготовки фахівців на перехід від традиційного підходу до компетентнісного з метою задоволення потреб сучасних фахівців, суспільства та виробництва. Такий перехід вимагає трансформації кінцевого результату професійної підготовки фахівців, зокрема їх
іншомовної підготовки. Володіння іноземною мовою в епоху стрімкого розвитку науково- технічного прогресу для висококваліфікованих фахівців стає невід’ємним компонентом їх професійної діяльності.
Іншомовна підготовка фахівців різних галузей слугувала об’єктом досліджень багатьох науковців сучасності, так І. Нещадим розглядає її як засіб формування професійної компе- тентності фахівців технічного ВНЗ, Г. Ханцева в процесі вивчення іноземної мови вбачає можливість формування професійної спрямованості студентів молодших курсів технічних
ВНЗ, Т. Алдонова передбачає розвиток професійного мислення, М. Прадівлянний зосереджує увагу на формуванні професійно спрямованої іншомовної компетентності студентів технічних та економічних спеціальностей, Т. Салтикова представляє у своєму дослідженні систему професійно спрямованого навчання іноземної мови фахівців економічного профілю.
Проблема вивчення іноземної мови фахівцями різних спеціальностей з точки зору її посилення та тісного зв’язку з майбутньою професією залишається актуальною донині.
Метою статті є обґрунтування посиленого вивчення іноземної мови як важливого компо- ненту забезпечення високоякісної професійної підготовки сучасного фахівця.
Володіння іноземною мовою в епоху глобалізації всіх сфер суспільного життя стало справжньою потребою для кожної освіченої людини. Знання іноземної мови є важливими як для міжнаціональних особистісних взаємин, так і для кар’єрного росту працівника підпри-
ємства, що має контакти з зарубіжними партнерами. Науково-технічний прогрес потребує від фахівців самостійного поповнення знань, їх оновлення, ознайомлення із закордонним досвідом, досягненнями світової науки і техніки, добору наукової, технічної та іншої інфор- мації [4, с. 9]. Посилення ролі іноземних мов обумовлюється інтернаціоналізацією світової економіки, розширенням міжнародних зв’язків, підвищенням вимог до сучасних підприємств, а разом з тим – до працюючого персоналу. Серед цих вимог набуває все більшого значення професійно спрямована іншомовна комунікативна компетенція працівників. Тому навчання професійно спрямованої іноземної мови фахівців різних спеціальностей набуває все більшої актуальності у системі професійної освіти економічно розвинутих країн. Наприклад, у Німеч- чині ще зовсім недавно міжнародні контакти здійснювались на рівні керівників, а сьогодні вже для багатьох рядових працівників контакти із закордонними партнерами та клієнтами у багатьох професійних сферах стали звичайною складовою повсякдення. Згідно з інформацією німецького інституту економічних досліджень, кожний п’ятий працівник в Європі викорис- товує знання іноземної мови у своїй професійній діяльності. Щодо Німеччини, то тут 75% тих, що працюють, використовують іншомовні знання для розв’язання професійних завдань [7].
* © Король С. В., 2012

162
Збірник наукових праць. Випуск 11
Усе важливішими стають знання іноземної мови для молодого покоління. Четверта частина 26-35 річних у всій Європі використовують знання іноземної мови на своєму робо- чому місці. Ця частка зменшується з віковим зростанням. Слід зазначити, що використання людиною іноземної мови у своїй професійній діяльності залежить від рівня її освіти. Тільки
13% працівників із низьким рівнем освіти використовують іноземну мову у професійній сфері,
із середнім – 20% працівників, проте з високим рівнем освіти – 40%. Вартою уваги є думка, що «знання іноземної мови є також додатковою кваліфікацією для низько кваліфікованих працівників, що стає їх захистом від безробіття. І навпаки, – якщо низькокваліфікований працівник ще й не знає іноземної мови, то це створює перешкоди для отримання робочого місця» [7]. Для певної професії знання іноземної мови може бути вирішальним при працевла- штуванні та гарантувати добрі кар’єрні можливості на рівні підприємства. На багатьох добре розвинутих підприємствах уже давно стала дійсністю розширена іншомовна компетентність, оскільки однієї іноземної мови не вистачає [8].
Таким чином, ми можемо зазначити, що володіння працівниками різними мовами стає все важливішим для стратегії великих закордонних підприємств. За словами організатора міжнародної конференції з іноземних мов і ділового спілкування у міжнародній економіці
Workshops and Exhibitions (ICWE), яка проходила під гаслом «Мови та професія», підкрес- люється що «міжкультурні знання в економіці вже давно не є конкурентною перевагою, а перетворились на соціальну необхідність» [7].
У нашій країні також спостерігається зростаючий попит на фахівців, які володіють професійно спрямованою іноземною мовою. Багато підприємців і керівників підприємств бажають самостійно, без посередників, вести переговори зі своїми закордонними партнерами.
На сьогоднішній день вже не є винятком той випадок, коли молоді люди з освітою з іноземної філології продовжують навчання задля отримання другої вищої освіти, оскільки поєднання двох спеціальностей відкриває нові можливості.
Наші переконання підкріплюються фактами стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, необхідністю своєчасно отримувати інформацію про останні розробки своїх колег за кордоном, обмінюватись власним досвідом, реалізовувати спільні проекти.
В інтересах нашого дослідження ми проаналізували питання вивчення професійно спря- мованої іноземної мови за кордоном та виявили, що у Німеччині існує багато можливостей вивчити або поліпшити знання іноземної мови на спеціальних мовних курсах. Слід зазначити, що роботодавці зацікавлені у таких фахівцях, тому підтримують навчання своїх працівників.
До того ж, відвідуючи мовні курси, працівник може скористатись належною йому відпусткою для підвищення кваліфікації. Передумовою, яка спонукає навчатись на курсах, є професійна необхідність, що являє собою більш вагому підставу вивчення іноземної мови, ніж жоден із особистісних мотивів. Результати проведеного нами аналізу дозволяють констатувати, що престижні мовні курси пропонують своїм клієнтам вивчення іноземної мови за різними напрямками: іноземна для науки та техніки, іноземна для економіки і бізнесу, іноземна для загальноприродничих наук [7].
Щодо нашої країни, то ми можемо зазначити, що у нас також спостерігається зроста- ючий інтерес до вивчення іноземних мов. Як і в Європі, перше місце за популярністю серед
іноземних мов посідає англійська. Головною причиною поширення англійської мови вважа-
ється її надзвичайно проста граматика, завдяки чому вона перебуває поза конкуренцією серед усіх європейських мов [2, с. 116]. За твердженням багатьох дослідників, зараз у межах Європи, особливо Центральної Європи, спостерігається тенденція до того, що поруч з англійською мовою іншою мовою міжнародного спілкування стає німецька. Це, безумовно, відбивається на тому, що німецька мова через німецькомовну літературу набуває поширення в науці й техніці
[2, с. 117]. А. Бердичівський визначає таку ієрархію найбільш затребуваних мов в Європі: англійська – німецька – французька – російська – іспанська, які, на його думку, визначають мовну політику нового століття [1, с. 17].

Розділ 2. Методика викладання мови і літератури
163
Результати аналізу літературних джерел (Н. Арістова, Я. Булахова, І. Ключковська,
М. Прадівлянний, Н. Сура, Л. Якубовська), доводять, що у сьогоднішньому українському суспільстві виникла необхідність у професійно спрямованій іншомовній підготовці фахівців
інженерного профілю, оскільки володіння професійно спрямованою іноземною мовою стає запорукою успішного працевлаштування на міжнародному ринку праці. Отже, в Україні, як
і в Європі, де знання двох, трьох іноземних мов не є чимось незвичним, потрібно приділяти достатньо уваги іншомовній підготовці фахівців.
В одному з принципів комітету з питань культурної співпраці у галузі викладання сучасних мов при Раді Європи зазначається, що «лише шляхом кращого володіння сучасними
європейськими мовами можна полегшити спілкування та взаємодію між європейцями заради підтримки європейської мобільності, взаєморозуміння і співпраці…» [3, с. 2].
Усе вищезазначене дає нам право говорити про те, що перед вищими навчальними закладами професійної освіти постає завдання забезпечити якісне викладання і вивчення
іноземних мов, ураховуючи при цьому професійну спрямованість іншомовної підготовки.
Необхідно посилити вивчення іноземної мови, оскільки короткий термін навчання (впродовж
I та II курсу), на жаль, не дає можливості повною мірою охопити весь спектр професійно спрямованого та базового навчального матеріалу. Перерва між вивченням іноземної мови на перших курсах вищого навчального закладу та вступом у професійну діяльність не сприяє розвитку іншомовних знань, а навпаки веде до процесу забування.
Для підкреслення актуальності володіння професійно спрямованою іноземною мовою фахівцями ми розглянули ситуацію у нашій країні 40 років тому і дійшли висновку, що проблемою професійної спрямованості іншомовної підготовки займались і в ті роки, але можливості практичного застосування іноземної мови були зовсім інші: вихід на міжнародний ринок праці був закритий, спілкування з іноземцями було дуже обмеженим, не було доступу до отримання будь-якої інформації, зокрема науково-технічної, необхідна інформація для роботи надходила в уже перекладеному, відкоригованому цензурою вигляді. Такий стан справ у минулому дозволяє нам припустити, що бажання вивчати мову без шансів користуватись нею зводилось до нуля. Також ми вважаємо за потрібне зазначити, що методика викладання
іноземних мов у той час була спрямована, головним чином, на рецептивне оволодіння ними, недостатньо уваги приділялось розвитку комунікативних умінь, тому випускники тих років мали значні проблеми з усним мовленням. Слід згадати і той факт, що радянські часи виді- лялись науково-технічним відставанням, а сьогодні досить швидкими темпами відбувається ліквідація цього розриву. Отже, для того, щоб фахівці нашої країни не відставали від своїх закордонних колег і володіли актуальною інформацією в галузі свого фаху, ми переконані у тому, що вони повинні володіти професійно спрямованою іноземною мовою, оскільки найкращий спосіб завжди бути у курсі справ – це самостійно добувати інформацію.
Проведене нами дослідження з приводу поширеного використання іноземних мов у професійній діяльності фахівців як за кордоном, так і в нашій країні дозволяє стверджувати про наявність зростаючого попиту на фахівців, що володіють професійно спрямованою
іноземною мовою в умовах світової глобалізації суспільства та розвитку новітніх технологій.
Як стверджує закордонна дослідниця К. Кун, глобалізація та переплетіння міжнародних економічних систем вимагає знання іноземної мови у майже всіх сферах професійної діяль- ності на кожному ієрархічному рівні. Необхідність участі у міжнародних проектах, а також можливість професійної міграції впливає на те, що все частіше фахівцям доводиться активно використовувати протягом свого трудового життя знання більш ніж однієї іноземної мови.
Стрімкий розвиток нових технологій обумовлює те, що іншомовна комунікативна компетенція разом з іншими ключовими компетенціями стає обов’язковим доповненням до кваліфікації з фаху, що доводить порівняльний аналіз, здійснений вищезгаданою дослідницею у табл. 1.
[6, с. 72-73]:

164
Збірник наукових праць. Випуск 11
Таблиця
Зміни використання іноземної мови у професійній сфері
До 1970 р.
Сучасність
Основне: ринкова кон’юнктура, яка вигідна для продавця (попит вище пропозиції), сильна ієрархія на підприємствах
Основне: ринкова кон’юнктура, яка вигідна для покупців
(пропозиція вище попиту), посилена орієнтація на клієнтів, невисока ієрархія на підприємствах, всесвітній пошук клієнтів
Обмежений контакт з клієнтами Всесвітній прямий контакт з клієнтами, розуміння бажань клієнтів, оптимальний підхід до них, «продаж мовою клієнта»
Фахівець зі знанням іноземної мови у відділі експорту та імпорту
Необхідність іншомовних знань на всіх ієрархічних рівнях
Переважає письмова комуні- кація, ділове листування (засіб: листи поштою)
Усна комунікація (телефон, особисті контакти);
Письмова комунікація (факс, лист, електронна пошта);
Інтегрована комунікація (Chat-чат, VoIP- голосовий зв'язок по ІР протоколу-через Інтернет, Videoconferencing-відеоконфереція)
Відстрочена комунікація, сильно стандартизована (ділова кореспонденція)
Комунікація у «реальному режимі», менш стандартизована; велика потреба у володінні навчальними та комунікативними стратегіями
Сильно обмежений діапазон
іншомовної комунікації у темах
і комунікативних засобах
Відкритий діапазон іншомовної комунікації у темах і комуні- кативних засобах; дослідницький і технологічний розвиток
(Інтернет) обумовлюють опрацювання інформації з багатьох мов та багатомовне керування знаннями
Переважає монокультурний професійний контекст і стабіль- ність місця роботи
Зміна робочого місця всупереч мовним кордонам, робота у різних, міжнародних командах, необхідність координації міжнародного використання факторів виробництва
Нечаста зміна професії або місця роботи
Підвищена тенденція до зміни професії або місця роботи; навчання впродовж життя, вміння пристосовуватись і воло- діння навчальними стратегіями; сформованість комуніка- тивної та міжкультурної компетенцій (у рідній та іноземній мові), а також ключових компетенцій
Знання іноземної мови входить в компетенцію спеціальних експертів з мови
Вираження професійно-діяльнісної компетентності через фахову, соціальну, методичну компетенції; знання іноземної мови як ключова компетенція фахівця
Підсумовуючи все вищезазначене, окреслимо можливості використання професійно спрямованої іншомовної комунікативної компетенції сучасних фахівців технічного профілю у їх професійній діяльності:
- при користуванні фаховою літературою з іншомовних джерел;
- при спілкуванні з іноземними фахівцями;
- під час відвідування міжнародних конференцій, семінарів;
- під час стажування за кордоном;
- для працевлаштування на європейському просторі;
- у веденні ділової переписки із закордонними партнерами;
- у побутовому спілкуванні під час закордонних відряджень, подорожей, у приватних зв’язках.
З огляду на тенденцію поширеного використання іноземних мов у діяльності фахівців різних спеціальностей, іншомовна підготовка перетворюється у сучасній вітчизняній системі безперервної освіти на її обов’язковий компонент як одна з важливих умов життєдіяльності особистості у сучасному світі. Навчальний курс іноземної мови для студентів ВНЗ є наступною освітньою сходинкою після шкільного курсу та відрізняється як змістом (зокрема професійно-

Розділ 2. Методика викладання мови і літератури
165
спрямованою інформаційною складовою), так і технологією навчання, розрахованою на інші цілі, іншу вікову та соціальну категорію тих, хто навчається.
Науково-теоретичні дослідження з загальної практики викладання іноземних мов пред- ставлені у фундаментальних роботах педагогів та психологів (І. Бім, Н. Гез, І. Зимня, Г. Китай- городська, Є. Пассов та інш.). Проблемою іншомовної підготовки фахівців немовного профілю займались Й. Берман, Н. Бориско, Р. Мільруд, І. Салистра, О. Тарнопольский, та інші.
Зрозуміло, що іншомовна підготовка студентів немовного профілю суттєво відрізняється від підготовки студентів філологічних спеціальностей. Вивчення та викладання іноземних мов для фахівців різних професій є одним з пріоритетних напрямків діяльності вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, у англомовному зарубіжжі широко використовуються терміни ESP
– English for Specific Purposes (англійська для спеціальних цілей її вивчення), LSP – Language for Specific Purposes (мова для спеціальних цілей), під якими розуміється оволодіння мовою в інтересах професії. Такий підхід вимагає розробки спеціальної програми, спрямованої на конкретні комунікативні потреби майбутніх фахівців [5]. В нас подібні завдання вирішуються під час вивчення в університеті нормативної дисципліни гуманітарного циклу «Іноземна мова за професійним спрямуванням».
Отже, розглядаючи іншомовну підготовку студентів інженерного профілю універси- тету як обов’язковий компонент професійної підготовки фахівця, вважаємо за потрібне зазначити, що ця підготовка носить багатоцільовий характер. Практична ціль полягає у формуванні у студента здатності та готовності до міжкультурної професійно-спрямованої комунікації, освітня – передбачає вивчення іноземної мови не як лінгвістичної системи, а як засобу міжкультурного спілкування, розширення кругозору студента, підвищення рівня його загальної культури та освіченості, розвиваюча – врахування особистісних потреб, інтересів та індивідуальних особливостей, загальний розвиток особистості студента, оволодіння ним певними когнітивними прийомами, які дозволяють здійснювати пізнавальну комунікативну діяльність, розвиток здатності до соціальної взаємодії, формування загально навчальних та компенсаторних умінь, а також вмінь самоорганізації й самовдосконалення.
Список використаних джерел
1. Бердичевский А. Л. Языковая политика и методика преподавания иностранных языков в странах Европы / А. Л. Бердичевский // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 5. – С. 16–22.
2. Д’яков А. С. Основи термінотворення: семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д’яков,
Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К. : КМ Academia, 2000. – 218 с. – Бібліогр.: с. 198–208.
3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
4. Рожкова Ф. М. Вопросы обучения иностранным языкам в средних профессионально-техни- ческих училищах : метод. пособие / Ф. М. Рожкова. – М. : Высш. шк., 1984. – 184 с.
5. Carrol B.J. Current issues in psycholinguistics and second language teaching. -London: TESOL
Quarterly, 1971. - 394 p.
6. Kuhn C. Fremdsprachen berufsorientiert lernen und lehren. Kommunikative Anforderungen der
Arbeitswelt und Konzepte für den Unterricht und die Lehrerausbildung am Beispiel des Deutschen als
Fremdsprache: Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doctor philosophie / Christiane
Kuhn.– Jena, 2007. – 452 S.
7. Ratgeber: Ausbildung, Berufseinstieg, Karrieretipps [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : http://
www.ruv.de/de/r_v_ratgeber /ausbildung_berufs einstieg/karrieretipps/6_fremdsprachen.jsp.
8. Uni und Berufsstart [Elektronische Ressource]. – Zugriffsart : http://www.berufsstart.stepstone.de/
content/de/de/ B2C_Fremdsprachen.cfm.
This article deals with the problem of foreign language skills by experts of different profiles as the integral component of their professional activity; the need of strengthening of foreign languages learning for ensuring high-quality professional preparation is considered.
Key words: professional activity of the expert, knowledge of the foreign language.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал