Розділ І. Теоретичні аспекти інноваційних та Інтернет технологій 4Скачати 256.51 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір256.51 Kb.
Зміст

Вступ 2

Розділ І. Теоретичні аспекти інноваційних та Інтернет технологій 4

1.1.Інноваційні технології та їх сутність. 4

1.2. Використання тестових технологій на основі Google-форм 6

Розділ 2. Впровадження традиційних та інноваційних Інтернет технологій на уроках інформатики 12

2.1. Впровадження методу проектів з використанням Інтернет-технологій 12

2.2. Використання тестових технологій 13

2.3. Використання Інтернет-ресурсів на уроках інформатики 15

2.4. Використання дистанційного навчання при підготовці учнів до олімпіади з інформатики 17

Висновок 20

Список використаної літератури 23


Додатки……...………………………………………………………………………24


Вступ


Кожного року з’являються нові технології, що розширюють можливості користувачів. Еволюційні зрушення відбуваються і Інтернеті. Йдеться насамперед про бурхливий розвиток соціальних мереж, появу онлайнових версій прикладних програм та інших середовищ для роботи і спілкування. Усі ці засоби та технології можуть з успіхом використовувати вчителі, учні й їхні батьки. Вчителям вони допомагають заохочувати вихованців до навчання, підвищувати рівень викладання, учням – дізнатися багато нового, батькам – завжди бути в курсі справ своїх дітей.

Сьогодні будь-який вчитель має змогу публікувати навчальні матеріали та спілкуватися з учнями і батьками він може використовувати блоги, а приєднавшись до освітньої соціальної мережі, одержувати можливості обміну думками та досвідом з колегами.[1]

Для вчителів інформатики вже традиційними стали презентації,тести до уроків, поряд із традиційними методами обов'язково треба використовувати інноваційні, що можуть активізувати активну енергію учнів, направивши її в потрібне русло. Важливу роль відіграє «дозування» традиційних та інноваційних. Воно залежить від безлічі факторів, зокрема рівня навченості учнів, рівня педагогічного досвіду, інтелекту вчителя. Комбінуючи на уроках інноваційні і традиційні методи роботи, я намагаюсь створювати умови для розвитку і саморозвитку особистості учня. Це допомагає:


 • сформувати міцні базові знання учня;

 • навчити, де учень може знайти необхідну йому інформацію з теми;

 • сформувати вміння, щоб учень міг якомога швидше знайти необхідну інформацію із застосуванням новітніх інформаційних технологій;

 • розвинути в учнів уміння відфільтрувати в інформації тільки актуальну та корисну;

 • формувати вміння опрацьовувати, обробляти, редагувати інформацію застосовуючи сучасні інформаційні технології;

 • формувати вміння аналізувати інформацію, помічати закономірності та використовуючи їх, прогнозувати й робити висновки;

 • формувати вміння на основі аналізу попередньої інформації формувати власну точку зору;

 • формувати вміння генерувати власні оригінальні думки та ідеї.

Актуальність пропонованого досвіду

Як відомо, учитель не вчить, а допомагає учневі вчитися, пізнавати себе і світ, учитель не виховує, а допомагає учневі бути кращим, не тисне на учня, а створює умови для його самовизначення. Це підтверджують слова В.О. Сухомлинського: «Кожна дитина народжується із зернятком в руці. Тільки треба знайти те поле, де це зерно може прорости».

З огляду на це основна складова роботи – впровадження інноваційних технологій навчання відповідно до сучасних потреб особистості. Виконуючи практичні завдання на уроках інформатики, учні як правило, вирішують їх за поданими алгоритмами, а результат залежить не лише від особливостей мислення, а й від використання проектно-пошукової технології. Яка дозволяє зробити кожен урок цікавим, сформувати інформаційну компетентність в учнів, розвинути творчі здібності та досягти творчої співпраці між вчителем і учнем, формує вміння самостійно здобувати нові знання, збирати необхідну інформацію, висувати гіпотези, робити висновки.

Завдання досвіду


 • Обґрунтувати та підтвердити ефективність використання інноваційних технологій та Інтернет технологій.

 • Виявити можливості використання інноваційні та Інтернет-технології для формування інформаційної компетентності учнів під час викладання інформатики.


Розділ І. Теоретичні аспекти інноваційних та Інтернет технологій

  1. Інноваційні технології та їх сутність.


Модернізація сучасної освіти спрямована на забезпечення умов щодо включення України в міжнародний освітній простір. Особистісний підхід у формуванні творчої особистості передбачає забезпечення успіху в діяльності для кожного учня. Успіх окрилює навіть дорослого, а тим більше дитину, говорив В.О. Сухомлинський.

Проблемою інноваційних технологій займались і нині продовжують займатися багато талановитих учених і педагогів, а саме: В.І. Андреєв, І.П. Підласий, К.К. Колін, В.В Шапкін, В.Д., Симоненко, В.А Сластьонін, А.М. Алексюк, Т.Ф. Акбашев, Т.А., Алексєєнко, О.С. Падалка, О.М. Пехота, Н.І. Приходько, Т.Ю. Подобєдов, В.В. Сушанко, А.С. Нісімчук і інші. Саме інноваційні технології навчання учнів визначають ефективність пошуку напрямів удосконалення освіти. Це принципово нові способи, методи взаємодії вчителів і учнів, що забезпечують ефективне досягнення результату педагогічної діяльності.[5]

Початок ХХІ ст., третього тисячоліття має свій смисл, свою філософію. Час визначення стратегічних орієнтирів, народження нової якості життя, інноваційної культури. Змінюється все: змінюється самий характер праці, яка дедалі більше стає інтелектуальною; змінюється економічна діяльність, техніка, база й організаційні форми, її структура, умови й вимоги, які вона ставить до рівня знань і кваліфікації свого головного учасника – людини, яка працює в умовах неперервних змін і нововведень.

Вперше в історії людства покоління ідей і покоління речей змінюються у часі швидше ніж покоління людей.

Динамічні зміни, які відбуваються в світі визначили основні напрямки розвитку освіти, що спрямовані на реалізацію дитиноцентриської розвивальної парадигми. Нова парадигма має забезпечувати формування в учнів готовності й здатності активно творити нові реалії життя, гідно репрезентувати свою націю, безперервно оновлювати власний досвід, проектувати подальший освітній та життєвий шлях.

Школа покликана виконувати життєво важливу функцію – функцію стимуляції, допомоги і підтримки при входженні молодого покоління у світ життєвого досвіду.Інновація (від лат. in — в, novus — новий) означає нововведення, новизна. Головним показником інновацій являється прогресивний розвиток навчального закладу у порівнянні з традиціями, що склалися з масовою практикою.

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях.[11]

Розвиток системи і змісту навчання в сучасному світі відбувається в контексті глобальних освітніх тенденцій (мегатенденцій), серед яких найпомітнішими є:


 • масовий характер освіти та її неперервність як нова якість;

 • значущість освіти для індивіда і суспільства;

 • орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної діяльності;

 • адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості;

 • орієнтація навчання на особистість, забезпечення можливостей її саморозкриття.

Інновації у системі освіти пов’язані з внесенням змін:

 • у цілі, зміст, методи і технології, форми організації і систему управління;

 • у стилі педагогічної діяльності й організації навчально-пізнавального процесу;

 • у систему контролю й оцінки рівня освіти;

 • у навчально-методичне забезпечення;

 • у систему виховної роботи;

 • у навчальний план та навчальні програми;

 • у діяльність учня і вчителя.

Джерелами інноваційних ідей у загальноосвітньому навчальному закладі можуть бути такі соціальні замовлення (потреби країни, регіону, міста), досягнення в галузі наук про людину, передовий педагогічний досвід, інтуїція і творчість керівників і педагогів, дослідно-експериментальна робота, зарубіжний досвід.

Розвитку творчих здібностей учнів в процесі навчання сприяють інтерактивні технології.


1.2. Використання тестових технологій на основі Google-форм


У найбільш загальному значенні тест – набір завдань, за допомогою яких оцінюються певні властивості людини, використовуючи кількісні показники виконання цих завдань.[6]

Технологія тестового контролю включає такі етапи: • створення системи базових тестових завдань;

 • конструювання тесту з базових тестових завдань;

 • проведення тестування;

 • аналіз результатів тестування.

Для перевірки уміння правильно відтворювати отримані знання, доцільно використовувати неоднорідні тестові завдання закритої форми з множинним вибором, які передбачають мінімум три можливі відповіді (але не більше п’яти), серед яких правильною є лише одна. Вважається, що ця форма завдань є найбільш доцільною для різноманітних відомостей із предметів професійно-теоретичної підготовки.

При складанні тестових завдань слід дотримуватись існуючих загальноприйнятих правил які допомагають правильно формувати завдання з кількома варіантами відповідей: • інструкції мають бути простими, зрозумілими та стислими

 • запитальна (змістовна) частина тестового завдання формулюється, як правило, у стверджувальній формі, стисло, без подвійного тлумачення, тобто настільки просто, наскільки це можливо для точного розуміння завдання; в неї включається лише те, що є необхідним для чіткого розуміння запитання;

 • варіанти відповідей мають бути настільки стислими, наскільки це можливо;

 • усі дистрактори (неправильні варіанти відповідей) повинні бути правдоподібними, “схожими” на правильну відповідь;

 • тільки один варіант із запропонованих має бути правильним;

 • відповідь на одне запитання не повинна давати ключ до відповідей на інші запитання. Це означає, що дистрактори з одного завдання, як правило, не використовуються в переліку інших;

 • не бажано тестувати тривіальне (загальновідоме) з огляду на простоту та очевидність його виявлення;

 • використання висловлювань “жоден з перерахованих”, “правильна відповідь відсутня” як дистракторів можливо лише тоді, коли існує однозначно правильна відповідь, яка не представлена серед дистракторів;

 • використання висловлювань “усі перераховані”, “усі відповіді правильні” як дистракторів може свідчити про наявність невизначеності у формулюванні тестового завдання.

Створити онлайнові тести допоможуть форми на Google диску.

Google Форми – це зручний інструмент, за допомогою якого можна легко і швидко планувати заходи, складати опитування та анкети, а також збирати іншу інформацію. Форму можна підключити до електронної таблиці Google, і тоді відповіді респондентів будуть автоматично зберігатися в ній. Якщо ця функція не включена, ви можете відкрити меню “Відповіді” і переглянути короткий зміст.

Форму можна створити як в меню Google Диска, так і в існуючій електронній таблиці.

Створення форми в Google Диску.


 • Натисніть червону кнопку Створити і виберіть пункт Форма.

 • Обрати шаблон Форми та дати їй назву.

 • Додати питання тесту.

Ви також можете структурувати форму, розділивши її на кілька сторінок і додавши до них заголовки.

Додавання питання.

Щоб вставити питання , натисніть на стрілку поруч із кнопкою Додати елемент і виберіть у спадному меню один з наступних типів питання :Текст. Респонденту пропонується вписати короткий відповідь.

Текст ( абзац). Респондент вписує розгорнуту відповідь .

Один зі списку. Респондент повинен вибрати один варіант відповіді з декількох .

Кілька зі списку. Респондент може обрати кілька варіантів відповіді.

Список, що випадає. Респондент вибирає один варіант з розкривного меню.

Шкала. Респондент повинен поставити оцінку, використовуючи цифрову шкалу (наприклад, від 1 до 5).

Сітка. Респондент вибирає певні точки в сітці, що складається із стовпців і рядків .

Дата. Респондент вибирає дату, використовуючи календар.

Час. Респондент вибирає точний час або часовий проміжок.

Якщо ви натиснете саму кнопку Додати елемент, а не на стрілку поруч з нею, то за замовчуванням буде додано текстовий питання. Хочете замінити його на інший? Виберіть потрібний пункт зі списку під назвою Тип питання.

Потім впишіть варіанти відповідей. Хочете пояснити своє запитання? Додайте коментар у полі Пояснення. Ви можете також встановити прапорець Зробити це питання обов’язковим: тоді користувач не зможе відправити форму, не відповівши на нього.

Редагування питань, заголовків і сторінок.

Ви можете виконати наступні дії з кожним питанням, заголовком або новою сторінкою своєї форми, що знаходяться праворуч від назви запитання:Редагування. Щоб відредагувати об’єкт, натисніть кнопку clip_image002.

Копіювання. Щоб скопіювати об’єкт, натисніть кнопку clip_image003.

Видалення. Щоб прибрати об’єкт, натисніть кнопку clip_image004.

Зберігання відповідей.

Після відправки форми розпочнеться запис відповідей. Ви зможете вирішити, де вони зберігатимуться. Це можна зробити пізніше, відкривши вікно редагування форми і натиснувши кнопку Зберігати відповіді … на панелі інструментів.

Відповіді можна зберігати в таблиці або безпосередньо у формі. Таблиця дозволяє бачити їх у хронологічному порядку в міру надходження. Якщо відповіді записуються у форму, вони будуть доступні у вигляді зведення або CSV-файлу.

У діалоговому вікні Збереження відповідей” можна створити нову таблицю для запису відповідей і присвоїти їй будь-яку назву (мал.1). Ви також можете встановити прапорець Завжди створювати нову таблицю, якщо хочете зберігати відповіді на всі майбутні форми в таблицях.clip_image006Мал.1

Крім того, відповіді можна записувати на окремий аркуш у поточній таблиці. Натисніть на Новий лист існуючої таблиці і потім кнопку Вибрати. Ви побачите список своїх електронних таблиць. Встановіть прапорець поруч з потрібним файлом і натисніть Вибрати. У таблицю буде додано новий аркуш, у якому відобразяться відповіді респондентів. Зверніть увагу, що одна таблиця не може приймати відповіді з декількох форм.

Коли таблиця обрана, кнопка Зберігати відповіді – на панелі інструментів замінюється на кнопку Переглянути відповіді. Натисніть її, щоб відкрити результати опитування (або увійдіть в таблицю через меню Диска ).

Підсумок відповідей.

Підсумок відповідей можна переглянути двома способами:

І спосіб: в електронній таблиці з відповідями зробити наступні кроки (див. мал. 2).

clip_image008 Мал.2

З режиму Зведена Форма: в головному меню Зведеної форми (електронної таблиці) Форма à Показати підсумок відповідей

В результаті на екрані ви побачите в вигляді діаграми підсумки відповідей (мал.3).

clip_image010 Мал.3

За допомогою Google Форм можна швидко проводити різноманітні опитування, аналіз та перегляд відповідей.


Розділ 2. Впровадження традиційних та інноваційних Інтернет технологій на уроках інформатики

2.1. Впровадження методу проектів з використанням Інтернет-технологій


Зокрема, використання методу проектів на уроках дозволяє створити на уроці дослідницьку, творчу атмосферу. При цьому кожен учень залучений до активного пізнавального процесу, в основі якого — співпраця. Школяр у процесі роботи над навчальним проектом осягає реальні процеси, об'єкти, проживає конкретні ситуації, залучається до проникнення вглиб явищ, процесів і конструювання нових об'єктів. В програмі та підручниках 10-11 класів з інформатики пропонують створювати проекти. Проект над якою працює група дужу зручно виконувати використовуючи Інтернет-технології, а саме використовувати соціальні сервіси Веб 2.0. Коли учні у віртуальному просторі можуть одночасно працювати над одним і тим самим документом. Використовуючи сховища SkyDrive учні працюють за різними машинами, але мають спільний результат, створення проекту проходить швидше. Так проекти гарно зарекомендували себе в 11 класі при виконані практичної роботи з теми «Інформаційні технології», а саме «Планування випускної вечірки».

У методі проектів дуже важливо показати учням їх особисту зацікавленість в отриманні знань, які можуть і повинні стати їм у пригоді їм у житті. Щоб реалізувати цей принцип, необхідно розглядати проблему, взяту з реального життя, знайому і значущу для учня, проблему, для вирішення якої необхідно застосувати не тільки отримані знання, а й нові, які належить набути.

Під час роботи над проектами пропоную учням дотримуватися певних етапів. (Додаток 1)

Робота над проектом цікава і водночас складна. Для її спрощення пропоную схему реалізації проекту зі змістом діяльності як вчителя, так і учня із зазначення кінцевого терміну підготовки кожного етапу. (Додаток 2)

На уроках узагальнення і систематизації знань учнів з теми «Комп’ютерні презентації та публікації» вони мають можливість створити такі проекти: «Купую ПК», «Сім чудес світу», «Модель випускника школи», «Мій клас», «Моя сім’я та родовід», «Мій Кривий Ріг», «Професія – основа майбутнього життя» та ін.

Оцінювання проектів здійснюється за схемою:Кількість набраних балів

Оцінювання за 12-бальною шкалою

110 і більше

12

100-109

11

90-99

10

80-82

9

70-79

8

60-69

7

50-59

6

40-49

5

30-39

4

Оскільки метод проектів дозволяє оцінити, на мою думку. здебільшого практичні навики роботи з комп’ютером, необхідно поєдную його з комп’ютерним тестуванням, метою якого є перевірка теоретичного матеріалу.

2.2. Використання тестових технологій


Тести — це одна з ефективних форм проведення контролю знань. Така форма контролю має цілу низку переваг:

 • охоплює контролем великий обсяг матеріалу;

 • зменшує порівняно з традиційним опитуванням затрати часу;

 • підвищує об'єктивність оцінювання знань;

 • є стимулюючим чинником, оскільки школярі вивчатимуть саме те, що оцінюється;

 • контролює не тільки велику кількість теоретичних питань, але й практичні навички.

Водночас тестування є могутнім стимулюючим чинником, оскільки тести допомагають школярам заповнити прогалини в знаннях, спонукають їх до самостійної участі в навчальному процесі.

Тестовий контроль як якісний контроль знань активно впроваджується в нашій гімназії. Зовнішнє тестування та тести як форма здачі державної підсумкової атестації з інформатики стимулюють до використання тестової технології на уроках інформатики.

Комп’ютерне тестування на своїх уроках використовую, як для підсумкової перевірки знань учнів з тем «ОС Windows», «Основи роботи з дисками», «Інтернет», «Word», «Paint», так і на різних етапах уроку: під час актуалізації опорних знань — «Інформатика та інформація», «Програмне забезпечення», «Клавіатура», «Робота з фрагментами тексту»; під час узагальнення вивченого матеріалу — «Історія комп’ютерної техніки», «Робочий стіл Windows», «Робота з файлами і папками». Здійснюю комп’ютерне тестування за допомогою Інтернет-технологій.

З іншого боку, слід зазначити, що така форма перевірки знань потребує попередньої підготовки учнів до цієї форми контролю. Тому в профільних класах часто застосовую домашній тест, який викладено на сайті, після чого цей же тест можна дати учням для перевірки, як виконувалось домашнє завдання і порівняти результати. (Додаток 3) До того ж тестування, як і будь-яка форма контролю знань, крім переваг, має свої недоліки. До недоліків можна віднести той факт, що частіше всього тестові завдання дають уже готові варіанти відповідей. А для того, щоб учню розвиватися і зростати гармонійно, дуже важливо вміти сформулювати власну думку. Тут також приходить на допомогу тестування на основі Google-форм, яке дозволяє вчителю обрати таку форму, як внесення відповіді у вигляді власних висловлювань учня. Запитання 2, 3 вимагають від учнів саме введення власної відповіді на поставленні питання. (Додаток 4)


2.3. Використання Інтернет-ресурсів на уроках інформатики


Використання Інтернет-ресурсів перекладає на якісно новий рівень підготовку і проведення уроків, відкриває широкі можливості. (Додаток 5)

Одна із завдань вдосконалення освіти полягає в тому, щоб озброїти учнів знаннями і навичками використання сучасної техніки.

Задача інформатики як навчального предмету - дати учням основні базові поняття сучасної науки, прищепити навички роботи на комп'ютері в якості користувача, навчити способам індивідуального пошуку інформації та її творчої переробки, а також грамотно працювати з різними носіями інформації.

У сучасних умовах найбільш актуальними стали не навички програмування, а вміння використовувати інформаційні технології в конкретному виді діяльності. Проникнення комп'ютерів у всі сфери життя суспільства переконує в тому, що культура спілкування з комп'ютером стає частиною інформаційної культури людини.

Комп'ютерні технології і, перш за все, Інтернет, не просто ще один технічний засіб навчання, а якісно нова технологія. Специфіка технологій Інтернет полягає в тому, що вони надають величезні можливості вибору джерел інформації та головною перевагою є можливість швидко знайти потрібну інформацію.

Вже давно доведено, що кожен учень по-різному освоює нові знання. Раніше вчителям важко було знайти індивідуальний підхід до кожного учня. Тепер же, з використанням Інтернет-технологій, школи отримали можливість підносити нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальним запитам кожного учня.

Технології, які використовуються для зв'язку учнів з спільнотами та один з одним, можуть зробити процес навчання більш цікавим, що відповідає реаліям сьогоднішнього дня, надаючи потрібну інформацію у потрібний час. Використання сайтів при проведенні уроків інформатики мають свої плюси у порівнянні з традиційною формою проведення уроків.

По-перше, інтерактивність: сайти можна використовувати як у школі, на уроках, так і вдома (при наявності доступу до Інтернету) для самостійної підготовки.

По-друге, Використання Інтернету на уроках підвищує інформаційну культуру учнів і розвиває прагнення використовувати Всесвітню павутину для самоосвіти.

По-третє, це дозволяє використовувати при проведенні уроків більш широку інформацію, ніж та, яка представлена в традиційних джерелах. По-четверте, використання сайту забезпечує оперативність поповнення навчального матеріалу новими відомостями, що з'являються в наукових журналах та інших спеціалізованих джерелах.

При використанні інформаційних ресурсів Інтернет в організації пізнавальної діяльності школярів на уроці і в ході самостійної роботи необхідно враховувати їх вікові особливості, рівень підготовленості та наявні для цього умови. Крім того, мотивація вивчення матеріалу йде більш успішним, якщо перед учнів ставляться конкретні і практично значущі завдання, до вирішення яких залучаються різноманітні інформаційні технології.

Використовувати Інтернет-ресурси можна при проведенні уроків-практикумів. Наприклад, такий урок було проведено в 11 класі за темою "Використання Інтернет-ресурсів при роботі з електронними таблицями".Мета уроку:

• формування навичок та вмінь інформаційно-пошукової і групової діяльності;

• розширення кругозору учнів.

Завдання, що вирішуються на цьому уроці:

• навчити подавати інформацію в зручній для роботи формі;

• закріпити практичні навички роботи в Інтернеті і з електронними таблицями;

• розглянути раціональні способи пошуку потрібної інформації.

На підготовчому етапі учням було запропоновано підготувати повідомлення про пошукових системах Yandex, Google, Rambler, Aport.

На етапі актуалізації знань і вмінь повторюються основні прийоми роботи з електронними таблицями, правила введення запиту для пошуку інформації в Інтернеті з використанням презентацій учнів.

Потім проводиться лабораторна робота по пошуку інформації про навчальні заклади в Інтернеті (так як це 11 клас), мета якої:

• розглянути один зі способів швидкого пошуку необхідної інформації;

• відпрацювання вміння знаходити інформацію на задану тему і представляти її в зручній для роботи формі з використанням електронної таблиці.

На етапі узагальнення та аналізу виконаної роботи кожна група представляє результати своєї роботи. Потім йде постановка домашнього завдання і підведення підсумків уроку.

Інтеграція інформатики з іншими навчальними предметами організаційно полегшується тим, що при вивченні розділу "Інформаційні технології" є можливість поєднати вивчення тем, таких як текстові редактори, створення презентацій, використання Інтернет - технологій з темами інших предметів і організувати інтегровані уроки. На таких уроках учні вдосконалюють навички роботи з інформацією (збір інформації з різних джерел, в тому числі залучення Інтернет-ресурсів; відбір і структурування матеріалу, представлення інформації різними способами). Робота над дизайном виховує естетичний смак, підвищує рівень загальнокультурного учнів, стимулює творчість.

2.4. Використання дистанційного навчання при підготовці учнів до олімпіади з інформатики


Дистанційне навчання - взаємодія вчителя і учнів між собою на відстані, що відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) і реалізоване специфічними засобами Інтернет-технологій або іншими засобами, що передбачають інтерактивність.

Під дистанційною моделлю або технологією дистанційного навчання будемо розуміти сукупність змісту, форм і методів навчання, засобів моніторингу і діагностики, забезпечують проведення навчального процесу на відстані на основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. У зв'язку з цим можна говорити про такі технології як:

• кейс-технологія - технологія, заснована на використанні наборів (кейсів) текстових, аудіовізуальних та мультимедійних навчально-методичних матеріалів та їх розсилці для самостійного вивчення учнями з організацією регулярних консультацій вчителя-тьютора (tutors);

• мережева технологія - вид дистанційної технології навчання, що використовує мережі телекомунікацій для забезпечення учнів навчально-методичним матеріалом та організації інтерактивної взаємодії між викладачем і учнями.[2] Форми організації дистанційних занять при підготовці учнів до предметних олімпіад

Чат-заняття - навчальні заняття, здійснювані з використанням чат-технологій. Синхронний доступ до чату забезпечує миттєвий обмін повідомленнями і використовується в режимі «мозкового штурму» при обговорення чи вирішення нетривіальних завдань. Веб-заняття - дистанційні уроки, семінари, практичні заняття проводяться з використанням режимі відеоконференції у позашкільний час. Телеконференції - списки розсилки з використанням електронної пошти, спільна робота над спільними документами, розміщення матеріалів в групах або спільнотах соціальних мереж. Дистанційне навчання - проста і вільна система навчання. Учень, виконуючи практичні завдання, набуває стійкі автоматизовані навички. Теоретичні знання засвоюються з меншими зусиллями, органічно вплітаючись у тренувальні вправи. Спілкування в групі в звичному для нинішніх підлітків віртуальному просторі дає більшу свободу для самовираження і знімає страх перед помилками. Дистанційна модель навчання є досить ефективною для навчання та розвитку обдарованих учнів, які характеризуються високим рівнем мотивації до навчання, пізнавальної активності та інтелектуальних здібностей.

Практичний досвід підготовки до олімпіади з інформатики

В гімназії створена дистанційна модель підготовки до олімпіади з програмування, яка включає в себе 3 основних модуля:

• відбір змісту і методів навчання;

• організація форм та технологій дистанційного навчання;

• моніторинг і діагностика процесу навчання.

В першу чергу формується група школярів, які займаються підготовкою до олімпіади.

Зміст курсу підготовки обумовлено вимогами олімпіади, чітко структуроване за темами, рівнями складності, в кожній темі позначені початкові вимоги, базові знання та перелік необхідних умінь і навичок. Електронний варіант курсу представлений як в локальній версії, так і через он-лайновий доступ.

Теоретична частина курсу підкріплена мультимедійним компонентом: презентаціями, відеороликами, аудіо уроками.

Лекційні заняття та семінари проводяться в режимі відео-конференцій або вебінарів з використанням зворотного зв'язку через миттєвий обмін повідомленнями.

Дистанційна підготовка до олімпіади з інформатики дозволяє створити єдине середовище, яка з одного боку, дає можливість працювати індивідуально з кожним учнем, а з іншого – доповнює ту саму творчу атмосферу, завдяки якій процес навчання стає і більш продуктивним, і більш успішним.

Створення сайту вимагає від вчителя постійної роботи на ньому розміщення нових документів, презентацій, тестів і т. д.Висновок


Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій, окрім помітного зниження тимчасових і просторових бар'єрів в розповсюдженні інформації, відкрив нові перспективи у сфері освіти.

Можна з упевненістю стверджувати, що в сучасному світі має місце тенденція злиття освітніх і інформаційних технологій і формування на цій основі принципово нових інтегрованих технологій навчання, заснованих, зокрема, на Інтернет-технологіях.

З використанням Інтернет-технологій з'явилася можливість необмеженого і дуже дешевого тиражування учбової інформації, швидкої і адресної її доставки.

Навчання при цьому стає інтерактивним, зростає значення самостійної роботи тих, що навчаються, серйозно посилюється інтенсивність учбового процесу і т.д.

Ці переваги зумовили активізацію роботи колективів багатьох шкіл по впровадженню інформаційних технологій в традиційну модель учбового процесу.

Сучасне життя потребує від учня, що закінчив школу, практичного застосування знань, отриманих в школі. Тому таким актуальним є перехід від просто знань до знань і умінь застосовувати їх у житті. Швидкий темп зміни сучасних інформаційних технологій не дозволяє навчити фахівця раз і на все життя, тому сучасні фахівці в області інформаційних технологій змушені впродовж всього життя постійно займатися самоосвітою. Перед школою на сучасному етапі виникає найважливіша задача – формування інформаційної компетентності, тобто вчитель інформатики зобов’язаний навчити школярів працювати з інформацією – здобувати, аналізувати, творчо використовувати в практичній діяльності. А це можна зробити використовуючи Інтернт-технології. Що підтверджує аналіз педагогічний досвід у цій сферію

Можна констатувати, що для підвищення ефективності навчання на уроках інформатики варто розумно комбінувати як традиційні інтерактивні форми і методи, так і новітні інноваційні методи. (Додаток 6) Саме таке поєднання у навчальному процесі надає змогу створення на уроці природного середовища, допомагає активізувати творчу уяву учнів, розвиває їхнє мислення й формує в них навички, необхідні для сучасного суспільства.

Вважаю, що саме застосування Інтернету, методу проектів та тестових технологій на уроках інформатики дозволяє реалізувати більшість завдань, які ставить вчитель, готуючись до уроку.Результативність досвіду

Проектно-пошукова технологія – це один з методів навчання при вивченні інформатики, який розвиває у моїх учнів творчі здібності і вдосконалює навички самоосвітньої, інформаційно-пошукової та дослідницької діяльності, дозволяє повноцінно осмислити і засвоїти навчальний матеріал, розширює і поглиблює знання з курсу інформатики, формує ініціативність та вміння аргументовано відстоювати свою точку зору, представити отримані результати у наочній формі, розвиває здатність об’єктивної оцінки власної діяльності, що сприяє забезпеченню умов для розвитку індивідуальних здібностей та нахилів, вчить творчо мислити та інтелектуально вдосконалюватись, орієнтує на самостійну, парну чи групову діяльність.

Тому вважаю, що школа проектів – це школа недалекого майбутнього.

А також Інтернет- технологія дієва і має хороші результати: • підвищення престижу предмету інформатики в гімназії

 • практичне використання Інтернет-технологій на різних етапах уроку є доцільними для розвитку самоосвіти учнів,

 • вміння аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу;

Вбачаю неоціненну користь проектно-пошукового методу, адже ще Віталій Біанка писав: «Щоб дитина творила – треба її навчити: бути цікавою і допитливою, дивуватися всьому, ніби бачиш усе вперше, навчити бачити із закритими очима (як обличчя своєї матері), оскільки джерело художньої творчості - пам’ять, навчити мріяти, навчити володіти технікою створення «довершеного витвору».

Межі використання досвіду

Вищеописаний досвід пропонується для використання у роботі вчителів інформатики загальноосвітніх шкіл у роботі з учнями, які здатні до підвищеного інтелектуального навантаження. Елементи досвіду можуть бути використані і вчителями споріднених дисциплін природничого та фізико-математичного циклівСписок використаної літератури


 1. Бахрушин В.Е. Эмпирические функции распределения результатов тестирования / Валерій Євгенович Бахрушин, Марина Андріївна Игнахин // Збірник праць III Міжнародної конференції “Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти” / За ред. В. Гриценко. – К.: МННЦ ІТС, 2008. – С. 79 – 84.

 2. Березовський В.С. Практичний посібник з курсу Microsoft «Учителі в онлайні»/ В.С. Березовський, І.В.Стеценко. – К.: Вид. група BHV, 2012. -64 c.

 3. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Наук.-метод. посібник. — К:13МН, 1998. — 204 с.

 4. Бондар С. Компетентність особистості — інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / С. Бондар // Біологія і хімія в школі. — 2003. — № 2. — c. 8—9.

 5. Н.М. Вінницька Можливості використання освітніх блогів Техноголія ВЕБ 2.0 / Н.М. Вінницька // Інформатика в школі.- 2012.-№7(43)- С. 1-18.

 6. Гранкіна Т.О. Інформаційні технології як засіб контролю знань / Т.О. Гранкіна, В.В. Кармазіна— К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. — С. 42-43.

 7. Дворецька Л.П. Про впровадження тестових технологій у практику вимірювання навчальних досягнень учнів. — К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. — С. 50-51.

 8. Дементієвська Н.П., Морзе Н.В. Телекомунікаційні проекти: Стан та перспективи / Н.П. Дементієвська, Н.В. Морзе // Комп'ютер в школі та сім'ї. — 1999. — №4. — c. 12-19.

 9. Марценюк С. Впровадження інноваційних комп'ютерних методів навчання /С. Марценюк // Освіта. Технікуми, коледжі. — 2004. — №2(8). — c. 10-11.

 10. «Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах» // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України – К. №7, 2007 р.,

 11. Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський, Г.І. Леонська, Ю.М. Богачков, В.М. Радченко Система тестування учнів у середній школі: Метод, посібник; Наук. ред. О.І. Ляшенко. — К., 2007.

 12. Національна перспектива розвитку освіти України у XXI столітті. — К.: Шкільний світ, 2001. — 24 с.

 13. О.М. Пєхоти Освітні технології: [навч.-метод. посібник]./О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська. – К.: А.С.К., 2004. – 256с.

 14. Поцюрко Р. Запровадження інноваційних форм і методів навчання / Р.Поцюрко // Освіта. Технікуми, коледжі. — 2002. — №2(3). — c. 22-23.

 15. Швидкий О. Тестовий контроль у навчальному процесі / О. Швидкий // Освіта. Технікуми, коледжі. —2002. — №1. — c. 19-21.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал