РослинництваСкачати 59.52 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації21.03.2017
Розмір59.52 Kb.

ТЕМА 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ В ГАЛУЗІ
РОСЛИННИЦТВА

1. Завдання бухгалтерського обліку в галузі рослинництва та об’єкти
обліку.
2. Синтетичний і аналітичний облік витрат та виходу с/г продукції в
рослинництві.
3. Документування господарських операцій з обліку витрат і виходу
продукції рослинництва.
4. Визначення собівартості продукції рослинництва.
5. Коригування планової собівартості продукції рослинництва до рівня
фактичної.1. Завдання бухгалтерського обліку в галузі рослинництва та об’єкти
обліку.
Рослинництво як галузь характеризується цілою низкою специфічних особливостей, що є особливою умовою їх урахування в бухгалтерського обліку.
Завданнями обліку в рослинництві є:
1. чіткий облік затрат по культурах, групах культур і видах незавершеного виробництва;
2. контроль за кількістю і якістю затраченої праці на виробництво продукції рослинництва;
3. чітке розмежування затрат по сумісних роках з обов’язковим виділенням затрат під урожай поточного і майбутніх років;
4. своєчасний і достовірний облік виробленої продукції;
5. правильне
і своєчасне визначення собівартості одиниці сільськогосподарської продукції;
6. своєчасне складання і подання точної звітності.
Щоб правильно організувати аналітичний облік виробництва важливе значення має облік об’єктів: культури, групи культур, затрати під урожай майбутнього року і інші витрати, що підлягають розподілу. Об’єкти обліку діляться на чотири групи:

1. культури і групи культур, урожай яких буде збиратися поточного року
(яра пшениця, яри ячмінь);
2. роботи під урожай майбутнього року (оранка на зяб);
3. затрати, що підлягають розподілу (витрати на утримання основних засобів);
4. роботи під урожай поточного року, затрати за яких неможливо віднести на конкретні культури (витрати по снігозатриманню, меліорація та
ін.).
2.
Синтетичний
і
аналітичний
облік
витрат
та
виходу
сільськогосподарської продукції в рослинництві.
Синтетичний і аналітичний облік витрат та виходу продукції рослинництва ведуть на рахунку 231 “Рослинництво”. Даний рахунок відносно балансу активний, витратний, розподільний, калькулюючий. По дебету відображаються затрати, які пішли на виробництво сільськогосподарської продукції рослинництва, а по кредиту – вихід продукції по плановій собівартості, яка в кінці календарного року коригується до рівня фактичної.
Кінцеве сальдо по 231 рахунку виводиться наростаючим підсумком, і в балансі станом на перше число певного періоду по 231 рахунку буде дебетове, що означає суму затрат на виробництво в галузь рослинництва. Аналітичний облік затрат ведеться у виробничому звіті по рослинництву (ф. № 18), або в книзі обліку затрат і входу продукції рослинництва, або в особовому рахунку, в залежності від прийнятого в господарстві облікового документа.
Аналітичний облік витрат ведеться по таким статтям:
1. Стаття “Витрати на оплату праці” включає основну і додаткову оплати праці працівників, безпосередньо зайнятих у технологічному процесі виробництва галузі рослинництва.
Д-т 231
К-т 661

2. До статті “Відрахування на соціальні заходи” відносять всі види відрахувань згідно з чинним законодавством.
Д-т 231
К-т 65 3. До статті “Насіння і посадковий матеріал” включають вартість насіння та посадкового матеріалу власного виробництва і придбаного, використаних для посіву (посадки) відповідних сільськогосподарських культур та насаджень, крім молодих багаторічних насаджень (фруктові сади – до складу основних засобів). Витрати на підготовку насіння для посіву (сортування, протруювання), навантаження та транспортування його до місця посіву не включаються до вартості насіння, а відносяться на виробництво певної сільськогосподарської культури (групами культур) за відповідними статтями затрат.
Д-т 231
К-т 208 “Матеріали с.-г. призначення”
4. За статтею “Паливо і паливно-мастильні матеріали” відображають комплексну ціну палива, до якої входять його вартість на виконання технологічних операцій, а також вартість мастил.
Д-т 231
К-т 203 5. До статті “Добрива” включаються витрати на внесення у ґрунт під сільськогосподарські культури органічні, мінеральні, бактеріологічні і інші добрива та мікродобрива.
Витрати на підготовку добрив, навантаження їх у транспортні засоби й розкидачі, вивезення в поле та внесення у грунт списуються на конкретну сільськогосподарську культуру (групу культур) за відповідними статтями витрат.
Д-т 231
К-т 208 6. До статті “Засоби захисту рослин” включають вартість пестицидів, засобів протруювання, гербіцидів та інших хімічних і біологічних засобів, використаних для боротьби з бур’янами, шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин.
Д-т 231
К-т 208

7. У статті “Роботи і послуги” відображаються витрати на послуги та роботи власних допоміжних виробництв, які забезпечують виробничі потреби, та вартість послуг виробничого характеру, наданих сторонніми підприємствами. До складу цієї статті включають вартість послуг власного та залученого автомобільного, тракторного та гужового транспорту. Витрати відносяться на окремі об’єкти планування та обліку, виходячи з обсягів робіт, пов’язаних з перевезенням вантажів (тоннокілометри, умовні еталонні гектари).
Вартість послуг електро-, тепло-, водо- та газопостачання визначається з включенням вартості відповідно електричної, теплової енергії, води, газу, отриманих зі сторони та вироблених у власному підприємстві.
Д-т 231
К-т 233, 234, 63, 685 8. До складу статті “Витрати на ремонт необоротних активів” включають: а) суми нарахованої заробітної плати працівників, задіяних в ремонті основних засобів з обов’язковим відрахуванням на соціальні заходи.
Д-т 231
К-т 661, 65 б) вартість запасних частин, ремонтно-будівельних та інших матеріалів.
Д-т 231
К-т 205, 207, 209 в) вартість ремонтних послуг зі сторони.
Д-т 231
К-т 63, 685 9. До статті “Інші витрати” будуть включатися всі інші витрати, які не можливо віднести до вище названих статей витрат.
Як нам відомо, облік виходу сільськогосподарської продукції галузі рослинництва ведеться по кредиту рахунку 231.

п/п
Зміст господарської операції
Дебет
Кредит
1
Оприбутковано продукцію рослинництва
27 231 2
Списано зелену масу худобі
232 231 3
Списано зелену масу робочій худобі (коні)
233 231 4
Списано витрати по загинувших посівах
99 231

3. Документування господарських операцій з обліку витрат і виходу
продукції рослинництва.
Для обліку списання витрат у рослинництві та у бухгалтерії використовують наступні документи:
1. Нарахування заробітної плати:
 Табель обліку робочого часу;
 Наряд на відрядну роботу;
 Обліковий лист праці і виконаних робіт.
2. Видача матеріальних цінностей, насіння, добрив, засобів захисту рослин і
інших цінностей:
 Накладна внутрігосподарського призначення;
 Лімітно-забірна картка.
3. Списання насіння і садильного матеріалу:
 Акт витрати насіння і садильного матеріалу.
4. Використання і списання добрив:
 Акт про використання мінеральних, органічних та бактеріальних добрив, ядохімікатів і гербіцидів.
5. Облік виконання робіт:
 Акт виконаних робіт.
Оприбуткування продукції рослинництва. При оприбуткуванні зерна від урожаю використовують 3 варіанти оформлення первинних документів:
1. Реєстр відправки зерна з поля – перед початком збирання дані реєстру нумерують у двох примірниках і дають під розписку комбайнерові. Невигідний тим, що на кожний вантажний автомобіль необхідно виписувати окремо, але часто використовують у практиці.
2. Путівка на вивезення продукції з поля – також нумерують у трьох примірниках. Негативним є те, що треба виписувати на кожну партію відправки.
3. Талони комбайнера і шофера – є найбільш ефективна форма ведення обліку врожаю. Перед врожаєм талони нумерують і реєструють у спеціальному журналі, їх видають шоферу і комбайнеру під розписку. На току зерно
зважують і записують у відомість руху зерна, а потім у книгу складського обліку.
Корми приймає комісія, яку призначає керівник сільськогосподарського підприємства (агроном, зоотехнік). На кожен вид кормів на зберігання комісія складає акт на приймання сухих і грубих кормів та схему зберігання стирти або
силосних ям.
Оприбуткування овочів, картоплі, фруктів оформляють і відображають в
щоденнику надходження сільськогосподарської продукції.
Спасання пасовищ – акт на оприбуткування пасовищних кормів.
Оприбуткування сільськогосподарської продукції з теплиць відображається в щоденнику надходження продукції закритого грунту.
4. Визначення собівартості продукції рослинництва.
Витрати на вирощування і збирання зернових культур становлять виробничу собівартість продукції. Загальна сума витрат (без вартості соломи) розподіляється між зерном і зерновідходами. При цьому зерно береться за одиницю, а зерновідходи прирівнюються за коефіцієнтом, який розраховують за вмістом зерна.
Собівартість центнера кукурудзи визначається шляхом ділення витрат на вирощування і збирання кукурудзи (без вартості кукурудзиння) на масу сухого зерна повної стиглості.
Виробнича собівартість одного центнера цукрових буряків визначається шляхом ділення суми витрат на вирощування і збирання цукрових буряків (без вартості гички) на фізичну масу кореня.
Для розрахунку собівартості одного центнера картоплі із загальної суми витрат, що пішли на вирощування і збирання картоплі, виключають вартість бадилля та вартість тієї картоплі, яка не могла бути використана за своїм призначенням і була згодована як корм, і решта суми, що залишилась, ділиться на кількість повноцінної картоплі.

Собівартість одного центнера продукції овочівництва визначається діленням усіх витрат на фізичну масу основної продукції. Якщо облік витрат ведеться по групах овочевих культур, тоді проводиться розрахунок собівартості кожної групи культур. Між окремими культурами, що вирощуються в теплицях, витрати розподіляються пропорційно вартості продукції за реалізаційними цінами.
Аналітично визначається собівартість продукції садівництва, тобто для визначення собівартості продукції садівництва потрібно від загальної суми витрат відняти вартість садильного матеріалу і поділити на фактичну вартість одержаної продукції.
5. Коригування планової собівартості продукції рослинництва до рівня
фактичної.
Протягом року продукцію рослинництва на склад оприбутковують та оцінюють по планах собівартості. В кінці року визначають фактичну собівартість і проводять коригування планової собівартості до рівня фактичної, тобто рахунок
231 закривається – сума дебетових оборотів = сумі кредитових оборотів.
При закритті рахунків можливі два варіанти:
1. коли фактична собівартість вища за планову;
2. коли фактична собівартість нижча за планову (навпаки).
В результаті цього використовують: метод “червоне сторно” і метод додаткової проводки.
Щоб провести коригування планової собівартості до рівня фактичної необхідно знайти калькуляційну різницю на одному центнері продукції і перемножити на кількість продукції по напрямках використання
1. Списано калькуляційну різницю, яка знаходиться на складі:
Д-т 27
К-т 231 2. Списано калькуляційну різницю на корми, згодовані у тварин:
Д-т 232
К-т 231

Питання для самоконтролю
1. Чинники, що впливають на організацію обліку у галузі рослинництва.
2. Організація аналітичного обліку в рослинництві.
3. Документування в галузі рослинництва.
4. Кореспонденція рахунків обліку оприбуткування урожаю сільськогосподарських культур.
5. Сутність методу “червоне сторно” і методу додаткової проводки.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал