«Роль позакласної роботи з національно-патріотичного виховання з англійської мови»Скачати 120.82 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір120.82 Kb.
Тема:«Роль позакласної роботи з національно-патріотичного виховання з англійської мови»
ПІБ вчителя: Ромащенко Тетяна Миколаївна

посада, категорія, звання вчитель англійської мови, вища категорія, «старший учитель»

ПІБ вчителя: Копіцина Наталія Василівна

посада, категорія, звання вчитель англійської мови, вища категорія, «старший учитель»
Повна назва школиЗапорізька загальноосвітня школа I – III ступенів № 80 Запорізької міської ради Запорізької області

директор ПІБГанюкова К.С.

Адреса школи69059,м.Запоріжжя, вул. Магара, буд. 5а

тел.: 769 80 25

email: shkola80@ukr.net

http:
Провідна педагогічна ідея досвіду

Розкрити шляхи формування у школярів вміння гідно представити себе як громадянина України, який успадкував багатий досвід народу, багату культурну спадщину, який має високий моральний і духовний потенціал та вміння порівнювати культурні явища України і країни, мова якої вивчається, що є основними вміннями, які слід формувати й розвивати у процесі вивчення англійської мови на уроці та на позакласних заходах.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Актуальність патріотичного виховання зумовлюється процесом становлення України як єдиної політичної нації. В умовах поліетнічної держави, воно покликане сприяти цілісності, соборностіУкраїни, що є серцевиною української національної ідеї.

Викладання англійської мови в сучасній школі дає вчителю широкі можливості по вихованню громадянськості й патріотизму. Цьому сприяє комунікативна складова предмету, його спрямованість до вивчення побуту, звичаїв, традицій і, насамперед, мови іншого народу. Позакласна робота з іноземної мови є вагомою складовою всього навчально-виховного процесу. Вона розкриває низку додаткових можливостей як для вчителів, так і для учнів. Грамотно організована і проведена позакласна робота не лише поглиблює і розширює знання з іноземної мови, але й сприяє зацікавленню учнів у її вивченні, підвищенні мотивації до знайомства з її культурою. Вона систематизує та вдосконалює набуті знання і навички, розвиває комунікативну компетенцію, допомагає розкрити вміння і таланти учнів. Значного прогресу можна досягти з упровадженням відповідних технологій, що зможуть зробити навчально-виховний процес більш гнучким, індивідуалізованим. Такі перспективи викликають необхідність дослідження доступних на сьогоднішній день визнаних педагогами технологій, а також визначення можливостей розвитку і виховання школярів у рамках їхнього функціонування.

Науково – теоретична база досвіду

Національне виховання на заняттях з іноземної мови визначається в Україні низкою державних законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту» [1,2], «Концепцією неперервного національного виховання», «Концепцією виховання дітей та молоді з національної системи освіти»[3], Державними стандартами освіти з навчальної дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Ця проблема розкривається у функціях учителя іноземної мови і типових для цих функцій задачах діяльності, в яких звертається увага на виховання почуття патріотизму, національної гідності, віри в національну ідею, потреби і здатності до активної участі в розбудові Української держави, виховання розуміння важливості оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування, виховання культури спілкування, прийнятої в сучасному цивілізованому світі (виховна функція); проведення порівняння явищ іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою, залучення до діалогу культур – іншомовної та рідної (освітня функція)[4]. Виховні та освітні функції підпорядковані цілям навчання іноземної мови.

В історичному ракурсі підґрунтям національного виховання в Україні можуть служити праці Г. Сковороди, О.Духновича, К. Ушинського, В. Сухомлинського. К.Ушинський був першим, хто акцентував увагу на вивченні саме іноземної мови. Педагог вважав, що при вивченні іноземних мов повинно продовжуватися вивчення рідної мови і що вивчення іноземного не повинно ніколи починатися занадто рано і ніяк не раніше того, доки буде помітно, що рідна мова пустила глибокі корені в духовну природу дитини [12].

На сучасному етапі питання національного виховання (різні аспекти) досліджено українськими вченими: І. Бехом, Л.Биркун, С. Борисовою, С. Ніколаєвою, І. Підласим, В.Плахотником, О.Савченко, Н.Скляренко,О. Сухомлинською, Д.Тхоржевським [2]. Цілісний підхід до проблеми національного виховання у навчанні дисципліни «іноземна мова»викладеноу роботі Л.Білас, яка зосередила увагу на вихованні національної свідомості у процесі вивчення іноземної мови з точки зору міжпредметних зв’язків. Дослідниця вказала на недостатнє використання виховного потенціалу дисципліни «іноземна мова», недостатнє науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу і на низький рівень національної свідомості сучасних старшокласників, усвідомлення себе як представника національного українського етносу, що зумовлено негативним впливом соціально-культурних тенденцій великого міста. Авторка звертає увагу на національний компоненту змісті навчальної дисципліни «іноземна мова».

Оптимальними шляхами реалізації цілей національного виховання на уроках і заняттях з іноземної мови є: позакласна робота, підручники, навчальні посібники, методичні розробки уроків, занять з дисципліни, в яких гідне місце відведено національній культурі, традиціям, знанням історії, географії, економіки, реаліям, літератури, мистецтва тощо.
Стисла анотація досвіду

Даний дидактичний матеріал є системою позакласної роботи з англійської мови: вечори англійськоїмови, тижніанглійськоїмови, свята, Євроклуб. Вона має великий потенціал в зв’язку з тим, що сприяє піднесенню рівня науковості й доступності навчання мови, активізації пізнавальної діяльності учнів, поліпшенню якості знань, умінь і навичок, формує основні життєві компетентності учнів у загальній культурі, сприяє громадсько-патріотичномусамоусвідомленню, аджевпроцесіпроведеннятакихзаходіввідбуваєтьсявключенняучніввактивнутворчудіяльність, спрямованунавивченняісторіїВітчизни, їїкультурноїспадщини, усвідомленнякожноюдитиноюсвоєїпричетностідожиттясвогонароду, усвідомленнясебечасткоюнаціональноїспільноти, носіємнаціональнихцінностей. Дитинавбираєвсебевірувдуховнісилисвоєїнації, їїмайбутнє,відчуваєвідповідальністьпередсвоєюкраїноюРезультативність впровадження досвіду

Як показує практика, позакласна робота з англійської мови забезпечує оптимальні результати, які мають такі характеристики: • інформативність і змістовність, які сприяють реалізації практичних та загальноосвітніх цілей позакласної роботи;

 • комунікативна спрямованість: усі види позакласної роботи потребують користування іноземною мовою як засобом одержання і передачі інформації в типових природних ситуаціях спілкування;

 • ситуативність: переважна більшість видів позакласної роботи включає "набір" ситуацій, які є предметним фоном і стимулом до цілеспрямованих мовних вчинків;

 • орієнтація завдань на підвищення мовленнєвої активності учнів;

 • емоційність форм і способів реалізації, що сприяє підвищенню інтересів учнів до іншомовної діяльності.

Результати позакласних заходів дали змогу реалізувати наступні завдання:

 • знання учнів набувають системності;

 • уміння стають узагальненими, сприяючи комплексному застосуванню знань, їхньому синтезу;

 • перенесенню ідей та методів з однієї галузі науки доіншої, що, по суті, покладено в основу творчого підходу до наукової, художньої діяльності людини в сучасних умовах;

 • посилюється світоглядна направленість пізнавальних інтересів учнів;

 • більш ефективно формуються переконання,досягається всебічний розвиток особистості;

 • сприяння оптимізації, інтенсифікації навчальної й педагогічної діяльності;

 • формування національної свідомості учнів.

На позакласних заходів з англійської мови знання набувають характеру особистісно важливих, близьких кожному учневі. Стирається знеособленість знань, на перший план виходить соціальна важливість навчального матеріалу. Це спрямовує вчителя на пошук яскравих, живих прикладів, на адаптацію до актуальним інтересам учня, на особисту значимість матеріалу для дитини.Вдалося досягти самих різних цілей методичного, педагогічного і психологічного характеру, які можна підсумувати таким чином:

1) використання методів, які найкраще сприяють оволодінню учнями знань;

2) формування вмінь і навичок практичного використання мовного багатства у будь-якій ситуації, у повсякденному житті;

3) формування інтелектуальних вмінь і навичок учнів, розширення їхньої ерудицію; 

4) збагачення наукового світогляду школярів, формування філософського розуміння суті мови як засобу спілкування, пізнання і мислення;

5) здійснення контролю знань, навичок і вмінь учнів з певної теми;

6) забезпечення ділової, робочої атмосфери, серйозного ставлення учнів до уроку;

7) передбачення мінімальної долі участі учителя на уроці;8) придбання учнями знань про культуру країни, мова якої вивчається, в галузі

літератури, географії, історії.
Репрезентація досвіду

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №80 Запорізької міської ради Запорізької області: спільне засідання ШМО англійської мови, суспільно-природничих наук; Комунарський район: засідання творчої групи «Використання інноваційних технологій навчання як засіб забезпечення наступності і перспективності змісту навчання між ступенями шкільної освіти та вимог щодо застосування на уроках англійської мови середньої ланки», що працювала в рамках РМЦ.


Посилання на матеріал http://...

 1. Бабинская П. Практический курс методики преподаванияиностранныхязыков / П. Бабинская – Минск : ТетраСистемс, 2003.

 2. Білас Л.М. Виховання національної свідомості старшокласників у процесі вивчення іноземної мови./Автореф. дис.канд. пед. наук. – К., 2005. – 21с.

 3. Polupan A. P., Polupan V. L., Makhova A. V. Ukraine: a culturalreader. –Kharkiv: Academy, 1997.– 248p. – (Units 32, 36).

 4. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста) /Колектив авторів під керівництвом С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 96с. “Бібліотечка журналу “Іноземні мови”, вип.4/99.

 5. Державний стандарт базової і середньої освіти. [Електрон. ресурс] //Міністерство освіти і науки України[веб-сайт] - Режим доступу://www.mon.gov.ua

 6. Інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах предметів інваріантної складової навчального плану у 2015/2016 навчальному році від 01.06.2015.№ 1/9-426.: Іноземні мови.

 7. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. /Колектив авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 327 с.

 8. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах у структурно-логічних схемах і таблицях / Укладачі С.Ю.Ніколаєва, С.В.Гапонова: Навч. посібник. – К.: Ленвіт, 2004. – С.10.

 9. Мильруд Р., Максимова И. Современные концептуальне принципыкоммуникативногообученияиностраннымязыкам / Р. Мильруд, И.Максимова // ИЯШ. – 2000. – № 4. – С. 9-16, № 5. – С. 17-22.

 10. Морська Л. Теорія та практика методики навчання англійської мови / Л. Морська. – Тернопіль : Астон, 2003.

 11. Ніколаєва С. Концепція підготовки вчителя іноземної мови / С.Ніколаєва // ІМ. – 1995. – № 3-4. – С. 5-11.

 12. Ушинський К. Д. Про народність у громадянському вихованні // Вибрані твори: В 2-х т. — Т. 1. — К., 1983.

 13. Шерстюк О.М. Сучасні підходи щодо викладання іноземних мов//Іноземні мови. – 2000. - №1. – С.65-67.

 14. Щербань П. Проблеми сучасної освіти./П.Щербань //Літературна Україна". – 13 липня 2006.

 15. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. /В.В.Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.

16. https://www.duolingo.com/ - Ресурс для тих, хто володіє вже якоюсь мовою. З українською основною поки що можна вивчати лише англійську. Знаючи російську, кількість мов, доступних для вивчення, дещо збільшується, ну а з англійською ви зможете відчути себе відчайдухом, та вивчити навіть японську.
17. http://lingualeo.ru/ - цитую: "Кращий сервіс для вивчення англійської мови".
18. http://usalearns.org/ - досить велика кількість уроків, переважно відео. Потрібно виконувати певні завдання. 
19. http://www.macmillandictionary.com/ - велика кількість текстової інформації англійською.

В цьому дидактичному матеріалі ми представляємо декілька , позакласних заходів з формування національно-патріотичної свідомості учнів: засіданяЄвроклубу, тижні англійської мови, свята та фестивалі англійської мови в школі (див. таблицю):

Таблиця 1

N

Назва заходу

Мета та завдання:


ЗасіданяЄвроклубу:


1.»Україна і Великобританія-національні символи»
2.«Великдень в Україні та Великобританії»
3.«Фестиваль англомовних країн»


Основна ідея: навчити сприймати життєві явища в їх глибинному взаємозв’язку, здійснювати міжпредметні зв'язки (історія рідного краю - українознавство- англійська мова);розуміти логіку розвитку процесів, пов’язаних з існуванням людського суспільства Формування духовно-моральної, комунікативної полікультурної компетентності.

Формування навичок роботи: • в команді;

 • з великим об’ємом інформації, її аналізом та критичним ставленням щодо змісту...

 • з планування цілей, діяльності щодо створення, проведення проекту, захисту та рефлексії.

 • з комп’ютером по створенню презентацій, фотоапаратом, принтером, проектором;

 • в сеті Інтернет, в різних пошукових системах та ін.Тижні англійської мови

«Калейдоскоп традицій британців і українців»
1. «День Матері в Україні та Великобританії»
2. «Традиції та Звичаї Ірландії. День святого Патрика».

Основна ідея:вчити використовувати різні джерела, в тому числі електронні словники та енциклопедії, для пошуку необхідної інформації; розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення,розширювати загальний кругозір учнів, формувати їх автономію в навчальній діяльності.

Формування духовно-моральної, комунікативної, соціальної та полікультурної компетентностей, виховання толерантності та причетності до витоків народності.

Формування навичок роботи:


 • в команді;

 • з великим об’ємом інформації, її аналізом та критичним ставленням щодо змісту...

 • з комп’ютером по створенню презентацій, фотоапаратом, принтером, проектором;

в сеті Інтернет, в різних пошукових системах та ін.Свята та фестивалі:

1.Свято до Дня Запоріжжя «Минуле-тінь майбутнього»

2.Фестиваль українських традицій «Збережемо звичаї татрадиції України»


Основна ідея: використання англійської мови як інструмента спілкування на міжкультурному рівні в усній і письмовій формах, в «діалогах культур» при закріпленні теми «Україна»

удосконалювати навички роботи в групі;

вчитися досліджувати, самостійно опрацьовувати додатковий матеріал;

розвивати вміння читати, виділяти з тексту основне, добирати потрібну інформацію та презентувати її англійською мовою.

Формування в учнів поваги та інтересу дозвичаїв, традицій і культури України;

виховання культури спілкування;

виховання інтересу до навчання і формування пізнавальної активності;

формування потреби в практичному використанні мови в різних сферах діяльності.
Шляхи практичного впровадження:

ЗасіданяЄвроклубу:


1.«Україна і Великобританія-національні символи» -кл. (Додаток 1)

2. «Великдень в Україні та Великобританії»- кл. (Додаток 2)

3. «Фестиваль англомовних країн» -10-11 кл. (Додаток 3)
Тижні англійської мови«Калейдоскоп традицій британців та українців»
1. «День Матері в Україні та Великобританії»-1-11кл. (Додаток 4)

2. «Традиції та звичаї Ірландії. День святого Патрика»-1-11 кл. (Додаток 5)


Свята та фестивалі:

1.Свято до Дня Запоріжжя «Минуле-тінь майбутнього» -9 А кл. (Додаток 6)2.Фестиваль «Збережемо звичаї татрадиції України» -8А кл. (Додаток 7)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал