Робота над колективною науково-методичною темою (проблемою)Скачати 81.52 Kb.
Дата конвертації20.06.2017
Розмір81.52 Kb.
РОБОТА

над колективною науково-методичною темою (проблемою)

Робота педагогічного колективу над єдиною науково-методичною темою (проблемою) – колективна форма пошукової роботи щодо вирішення актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення професійної кваліфікаційного рівня вчителів.Алгоритм роботи

 1. Попередня підготовка до впровадження нової педагогічної ідеї (концепції).

 2. Забезпечення теоретичної та психологічної готовності педагогів школи до впровадження нових наукових ідей, концепцій, рекомендацій.

 3. Вибір (постановака) науково-методичної теми або проблеми.

 4. Ознайомлення з висвітлення проблеми в психолого-педагогічній літературі.

 5. Уточнення теми (проблеми) і складання плану науково-методичної роботи.

 6. Пошукова діяльність колективу школи з вирішення завдань колективної теми; систематичне накопичення матеріалу.

 7. Аналіз та узагальнення результатів пошукової діяльності, формування перспективного педагогічного досвіду реалізації нових педжагогічних ідей, концепцій, рекомендацій.

 8. Підбиття підсумків роботи над науковло-методичною проблемою

 9. Документальне оформлення результатів колективної роботи.

Вибір теми (проблеми) колективної науково-методичної роботи визначається:

 • поставленими перед загальноосвітнім закладом завданнями;

 • потребами та творчими інтересами більшості вчителів школи;

 • потребою в теоретичній розробці та практичному вирішенні певних педагогічних проблем.

Виділяють такі вимоги до визначення єдиної науково-метлодичної теми (проблеми).

 1. Актуальність теми (проблеми) для діяльності конкретного педагогічного колективу; відповідність розвитку колективу щодо реалізації конкретних завдань, які випливають з нгауково-методичної теми (проблми).

 2. Віповідність теми (проблеми) сучасним педагогічним ідеям та концепціям.

 3. Колегіальність вибору теми (проблеми) усім педагогічним колективам з урахуванням думок його найавторитетніших членів.

 4. Діалектичний зв’язок єдиної шкільної теми (проблеми) з темою чи проблемою, над якою працюють педагогічні колективи міста чи області, з існуючим ППД, з конкретними науково-дослідними установами, які спроможні надати допомогу школі своїми методичними розробками.

 5. Цілісність – охоплення науково-методичною темою (проблемою) як навчальної, так і виховної роботи.

Умови ефективності роботи педагогічного колективу над єдиною науково-методичною темою (проблемою):

 • аргументований та обгрунований вибір колективної теми (проблеми), її актуальність та новизна;

 • формування в педагогів інтересу до теми та психологічної готовності до роботи в творчих групах чи індивідуально;

 • вибір адекватних методів вирішення проблеми, чітке планування роботи;

 • знання педагогами своєї ділянки роботи в комплексному предметі дослідження;

 • чітке обгрунтування і єдині підходи до структури і змісту основних понять, визначення сутності педагогічних процесів чи явищ;

 • якісний та кількісний аналіз проміжних і кінцевих результатів колективного творчого пошуку;

 • обгрунтованість та оптимальність висновків, підготовка за результатами науково-методичної продукції.

Аналіз результатів роботи над колективною науково-методичною темою (проблемою) здійснюється на основі:

 • аналізу шляхів реалізації науково-методичної теми (проблеми) школи;

 • визначення конкретних успіхів у роботі над колективною проблемою та розкриття їх причин;

 • виявлення недоліків та аніліз їх причин;

 • узагальнення результатів вивчення стану викладання навчальних предметів;

 • розкриття зв’язків між результатами роботи над колективною науково-методичною темою (проблемою) та якісним складом педагогічних кадрів;

 • аналізу використаних форм та методів методичної роботи, їх придатності для розв’язання прлоблеми школи;

 • аналізу кінцевих результатів методичної роботи в навчальному закладі;

 • конкретністю розроблених за наслідками роблоти рекомендацій;

 • визначеності завдань роботи на подальшу перспективу.

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Серед численних справ, які необхідно вирішувати керівникам навчальних закладів, працівникам методкабінету, методичного активу, однією з найважливіших є визначення єдиної педагогічної проблеми, над реалізацією якої працювіатиме весь педагогічний колектив взагалі й кожен педагог зокрема.

Як свідчить досвід, лише за умови координації зусиль усіх педагогів школи, зосередження їхньої уваги на вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити ефективність і результативність навчально-виховного процесу.

Проблеми, визначені адміністрацією, колективом школи, як правило, є різними за своїм обсягом і складністю. Одні з них можуть бути вирішені протягом навчального року, інші вимагають тривалішого періоду для дослідження з використанням анілітичного і систематичного підходу до них.Для ефективного розв’язання педагогічної проблеми слід ретельно спланувати роботу з її реалізації, увівши систему заходіва до роічного плану роботи школи.

ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМНОЮ ТЕМОЮ

1-й рік

 1. Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи.

 2. Дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів усього колективу і кожного вчителя зокрема:

 • аналіз роботи школи за рік;

 • вивчення рівня навчальних досягнень школярів, їх вихованості;

 • фронтальне відвідування уроків, позакласних заходів керівниками школи, методичним активом з наступним аналізом, виявлення професійного рівня вчителів;

 • анкетування, діагностування вчителів з метою вивчення рівня їх методичної кваліфікації, систематизації побажань;

 • ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого—педагогічної науки, новими педагогічними технологіями.

 1. Виявлення проблеми школи, обгрунтування її актуальності:

 • опрацювання творчою групою двох-трьох проблем (мета, форми, методи реалізації);

 • підготовка аналітичного матеріалу для обговорення педагогічним колективом;

 • ознайомлення всіх членів колективу з пропонованими варіантами, остаточний вибір проблеми для педагогічного колективу.

 1. Проведення засідання круглого з метою вивчення рівня опрацювання оббраної проблеми в науково-методичній літератуурі.

 2. Створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення запропонованих завдань.

 3. Складання плану роботи над пробюлемою, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу: забезпечення послідовності окреслених заходів, їх взаємодія з іншими елементами педагогічного процесу.

2-3-й роки

 1. Обговорення та затвердження педагогічною радою запропонованої загальношкільної проблеми.

 2. Обговорення загальношкільної проблеми на профспфлкових зборах.

 3. Створення умов для розв’язання поставлених завдань:

 • оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної проблеми в шкільному методичному кабінеті;

 • складання переліку рекомендованої літератури з проблеми;

 • підготовка та проведення конференції за науково-методичною літературою, в якій висвітлюється визначена проблема;

 • комплексне обговорення відповідних статей періодичної літератури;

 • вдосконалення системи роботи вчителів у контексті опрацювання проблеми;

 • вивчення досвіду роботи педагогів інших шкіл, які працюють над аналогічними проблемами;

 • організація роботи постійно діючого психолого-педагогічного семінару з проблемної теми;

 • проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій, дискусій, диспутів для вичтелів з визначеної проблеми;

 • вдосконалення, належне спрямування сил, усіх форм внутрішньої методичної роботи, активізація діяльності шкільних методичних об’єднань (кафедр, асоціацій);

 • організація наставництва, консультацій для молодих учителів;

 • стврення творчих груп, шкіл перспективного педагогічного досвіду та забезпечення їх ефективної роботи;

 • проведення педагогічних читань з визначеної проблеми;

 • забезпечення морального та матеріального стимулювання вичтелів;

 1. Організація роботи над новою технологією:

 • розроблення творчими групами найбільш ефективних у роботі даної школи і кожного педагога основних положень, рекомендацій, методів, заходів, технологій.

 • обговорення запропонованих рекомендацій на засіданнях шкільних методтичних об’єднань, виробюлення заходів стосовно їх реалізації;

 • виконання вичтелями конкретних науково-дослідних завдань;

 • організація взаємовідвідування уроків, вивчення та виконання вчителями запропонованих методичних рекомендацій;

 • узагальнення і впровадження в практику роботи учителів перспективного педагогічного досвіду з даної проблеми;

 • вдосконалення методики аналізу відвіданих уроків керівниками школи, методичним активом;

 • організація методичних семінарів, лекцій, занять-консультацій для вичтелів-експериментаторів;

 • створення банку інформації щодо впровадження проблем у навчально-виховний процес школи;

 • випуск методичних бюлетенів з досвіду роботи над проблемою;

 • творчі звіти кращих вчителів за результатами роботи над проблемною темою.

 1. Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів, виявлення рівня їх вихованості, розвитку:

 • проведення підсумкових контрольних робіт, тестувань, контрольних зрізів для вивчення впливу запропонованих нових технологій на рівень навчальних досягнень учнів;

 • вивчення й аналіз діагностування рівня вихованості. Розвитку учнів.

4-й рік

 1. Узагальнення, аналіз отриманих даних, вироблення практичних рекомендацій.

 2. Проведення творчих звітів шкільних методичних об’єднань, проблемних, творчих груп про результати опрацювання проблеми.

 3. Оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, випуску методичного бюлетеня.

 4. Проведення підсумкової методичної конференції (засідання педагогічної ради), педагогічних читань з проблеми.

 5. Підбиття підсумків роботи, формування нових традицій школи.

Результатом роботи школи над науково-методичною проблемою мають стати такі показники:

 • підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

 • використання набутого досвіду більшістю педагогів школи;

 • вдосконалення змісту, форм і методів внутрішньошкільної методичної роботи;

 • високий рівень навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів;

 • сприятливий психологічний клімат у колективі.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал