Робоча програма з української літератури Рівень : базовий Клас : 7-11 Укладач робочої програмиСторінка1/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.43 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Державний освітній заклад «Селезнівська школа № 18»
«Затверджую»

Директор школи

__________С.А. Романова

«_____» _________2015 р.
Робоча програма

з української літератури

Рівень : базовий

Клас: 7-11


Укладач робочої програми :Васильєва Олена Вікторівна

2015
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча програма складена на основі примірної програми знавчального предмету «Українська мова» для загальноосвітніх закладів з українською мовою навчання під редакцією Студенікіної Н.В.:Луганськ, 2015 програма поєднує в собі історичний, культурологічний, літературознавчий, морально-етичний та естетичний аспекти з врахуванням вікових особливостей учнів шкільного віку. В 7-11 класах за програмою на рік заплановано 68 годин, 2 години на тиждень. Але за рахунок того, що учні 10 класу мають індивідуальне навчання, навантаження 1 година на тиждень, тому за рік буде вичитано 34 години, також за рахунок шкільного компоненту в 8 класі додається 1 година на тиждень, тому за рік буде вичитано 68 годин.

Українська література - навчальний предмет, об'єктом вивчення якого є кращі твори й головні етапи розвитку українського літературного процесу. Головною метою вивчення предмета є залучення школярів до найвищих досягнень української літератури і культури, загальнолюдських духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі основні завдання:


  • навчати школярів сукупності відомостей про явища українського літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення;

  • давати їм літературознавчі поняття і терміни, необхідні для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів, а також розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу;

  • вчити визначати своєрідність і загальнолюдську цінність творів української літератури (у т. ч. у зіставленні з творами російської літератури та інших видів мистецтва);
  • відпрацьовувати навички розрізнення явищ класичної та масової культури;

  • розвивати мислення школярів (образне, асоціативне, абстрактне, логічне

тощо);

виховувати в учнів повагу до духовних здобутків людства ; расову, етнічну, соціальну, релігійну і гендерну толерантність водночас із здатністю формувати, формулювати й активно відстоювати власну точку зору, систему життєвих (у т.ч.

естетичних) цінностей і пріоритетів, прагненням мати власне, ніким не нав'язане світобачення.

Під час добору творів для текстуального вивчення враховувалася не лише їх естетична цінність (у т.ч. належність до "літературного канону"), виховна спрямованість, відповідність віковим особливостям школярів, а й бралася до уваги здатність конкретного художнього тексту репрезентувати певне літературне явище, добу, стиль (від індивідуально-авторського до стилів літературних епох).

У викладанні української літератури звертаємо увагу на наступні особливості:


  1. Навчати оволодінню прийомам аналізу та інтерпретації літературного твору як художнього цілого.

  2. Навчати вмінню зіставляти художні твори, знаходити аналогії в творчості різних письменників.

  3. Виявляти історико-культурний контекст, в якому створювався художній твір.

  4. Звертати особливу увагу на пізнавальну роль виразних засобів художньої мови у виявленні ідеї твору та авторської позиції.


Основний зміст програми

Вимоги до рівня підготовки учнів

VII КЛАС
Усього — 68 год. На тиждень — 2 год.
К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
1

ВСТУП

Розуміти функції літератури як мистецтваХудожній твір як явище мистецтва,

слова і називати їх. Висловлюватиновий ірреальний світ, створений

міркування з приводу функцій мистецтва,письменником. Його особливість і

його місця в житті людини.значення. Функції мистецтва.

Усвідомлення потреби зацікавлення


мистецтвом, його впливу на людину
(3)

Суспільно-побутові пісні “Ой на горі та

Розуміти пафос козацьких пісень.
3

женці жнуть”, “Стоїть явір над водою”,

Підібрати висловлювання відомих людей“Гомін, гомін по діброві”, “Ой у степу

про українські пісні, прокоментувати їх.криниченька”

Виразно і вдумливо читати тексти пісень.Висловлювання відомих людей про

Вміти проаналізувати їхній зміст, образи,українські народні пісні. Їхнє ідейно-

настрої, з'ясовуючи художні засоби,художнє багатство. Жанрово-тематичне

специфічні ознаки народної пісні.розмаїття пісень (козацькі, чумацькі,


кріпацькі, солдатські, бурлацькі,


заробітчанські тощо). Трагічний і


героїчний пафос козацьких і чумацьких


пісень.


Коломийки “Дозвілля молоді”,


“Жартівливі коломийки” — “перли


розсипаного намиста”.


Особливість жанру і його життєвість.


Побудова, ритм коломийок.


Життєствердний, гумористичний пафос.


ТЛ: коломийки, пафос твору.(25)

Іван Франко. “Захар Беркут”

Розповідати коротко про І.Франка.
5

(скорочено)

Знати зміст та історичну основу повісті.Короткі відомості про митця і його

Переказувати і коментувати зміст. Вмітибагатогранну творчість.

визначити тему повісті та її провідніЗмалювання героїчної боротьби русичів

мотиви. Володіти навичками аналізупроти монголо-татарських нападників.

епічного твору. Характеризувати образиПатріотичний мотив, його зв’язок із

Захара Беркута, Максима, Мирослави,розгортанням сюжету.

Тугара Вовка, підтверджувати власнуТЛ: історична повість, сюжет.

думку текстовими цитатами. Визначати


улюбленого героя. Аналізувати роль


художніх засобів, особливості мови.


Пояснювати роль діалектизмів.


Обговорювати проблему вибору людини у


вирішальній ситуації.


Виховання патріотичного почуття, поваги


до батьків, вірності у дружбі й коханні як


загальнолюдських морально-етичних


цінностей.
3

Тарас Шевченко. “Мені тринадцятий

Знає про творче життя поета; розумієминало”, “Тополя”, “Заповіт”

значення його творчості для народу;Повторення життєпису поета.

виразно й осмислено читає твори; аналізує

Мотив всеперемагаючого

роздум поета про сирітське дитинство;
життєлюбства, доброти, любові. Зміна

пояснює роль контрасту та інших художніх
емоційного стану незахищеної дитячої

засобів у творі «Мені тринадцятий
душі у великому і складному світі

минало»; уміє аналізувати ознаки балади
(“Мені тринадцятий минало”).

(«Тополя»), з’ясовувати фольклорну
Романтична ідея незнищенності

основу твору, народно-пісенних засобів,
справжнього кохання, краси, вірності

зокрема прийому метаморфози; уміє
(“Тополя”). “Заповіт” — твір, що єднає

розкрити ідею твору «Заповіт»; визначає
минуле, теперішнє і майбутнє. Історія

віршові розміри.
його написання. Ідея єднання з рідноюземлею. Мрія про щасливе майбутнєсвого народу, віра в нього.ТЛ: балада, романтичний пейзаж, мотиву художньому творі, прийомиконтрасту, метаморфози, ідея.
5

Андрій Чайковський. “За сестрою”

Вміти проаналізувати повість, визначити її
(скорочено)

жанрові ознаки. Характеризувати козаків-
Коротко про митця. Відтворення

запорожців. Вміти складати план до
історичних подій з позицій гуманізму.

характеристики Павлуся. З'ясувати
Напружений динамічний сюжет

фольклорні мотиви, засоби. Висловлювати
героїко-романтичної повісті.

власні судження про геройство і лицарську
Використання фольклорних мотивів,

відвагу головного героя.
засобів (зокрема прийому

Виховання лицарських чеснот, почуття
гіперболізації). Благородство,

патріотизму, відданості, віри в перемогу
відповідальність, мужність, вірність,

добра, краси, справедливості
життєлюбство запорозьких козаків.ТЛ: героїко-романтична повість,романтичний герой, композиція.
6

Михайло Стельмах. “Гуси-лебеді

Знає про звичаї та традиції українського
летять” (фрагменти)

народу; уміє переказувати зміст
Автобіографічна повість про дитинство.

фрагментів повісті; уміє розкрити образ
Єдність світу природи і світу дитячої

Михайлика, розповісти про його
душі (у вчинках, поведінці, роздумах,

сприйняття життя, схарактеризувати інші
переживаннях).

образи (діда, батьків, подружки Люби);
Звичаї, традиції українців. Символ

уміє визначити головну думку твору,
образу гусей-лебедів. Образ чутливого

з’ясувати роль художніх засобів та
до краси хлопчика Михайлика.

елементів фольклору; розкриває власне
ТЛ: автобіографічний твір, символ.

розуміння образу гусей-лебедів. Вихованнялюбові до батьків, пошани до старших,любові до природи і світу. Розвитокфантазії, уяви в житті творчої особистості.

6

Григір Тютюнник. “Климко”

Знає про події часів воєнного лихоліття в
Цікавий епізод з дитинства

Україні (Друга світова війна); уміє
письменника.

переказувати зміст повісті, проводити
Воєнне дитинство в повісті. Ідея

паралелі між особистим життям автора і
самопожертви. Морально-етичні уроки

сюжетом твору; розвиває навички аналізу
доброти, чуйності, турботи про рідних.

епічного твору; характеризує образ
Художні особливості твору (мова

Климка;
персонажів, художня деталь).

пояснює художні особливості твору;
ТЛ: художня деталь.

виокремлює й переказує найбільшвражаючий епізод із повісті (аргументуєсвій вибір); висловлює власні роздуми


про значення доброти і чуйності влюдському житті.Виховання важливих гуманних якостейлюдини — чуйності, доброти, турботи проближнього, здатності співпереживати


(13)

Олекса Стороженко. “Скарб”

Уміє переказувати сюжет оповідання,

3

Короткі відомості про автора, його

коментувати його; висвітлює особливості
гумористичні твори. Морально-етичні

гумористичного змалювання образу
проблеми оповідання. Гумористичне,

головного героя, його поведінки; уміє
викривальне зображення головного

розкрити символічне (приховане) значення
героя. Скарб — узагальнений образ

образу скарбу; висловлює власні
щастя. Повчальний характер

міркування про сенс людського буття,
оповідання.

щастя людини.
ТЛ: поглиблення поняття про гумор

Осмислення цінності життя людини
(засоби гумористичного зображення).
2

Богдан Лепкий.“Мишка (Казка для

Виразно і вдумливо читає твір,
дітей: для малих і великих)”

уміє переказувати його зміст,
Коротко про письменника.

визначити ідею; уміє знаходити та
Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у

коментувати реальне й уявне у творі;
розкритті головної думки, моралі.

розкриває трагічну і комічну ситуації,їхню роль у втiленні ідеї, притчевої моралі;уміє придумати власне закінчення.Усвідомлення значення загальнолюдськихцінностей


2

Ліна Костенко. “Чайка на крижині”,

Виразно, вдумливо читає і коментує
“Крила”

поезії, визначає їхні основні мотиви;
Коротко про письменницю. Розгорнута

пояснює умовність ситуації, зображеної в
притчева метафора про глибоке духовне

поезії «Кольорові миші», алегорію образу
наповнення людини — її “крилатість”,

кольорових мишей; характеризує
що проявляється індивідуально.

образ Анни, причину її відокремленості від
Духовне багатство — найбільший скарб

загалу; вміє висловлювати власні роздуми,
у житті.

що виникли під час прочитання поезій;
ТЛ: диптих.

розуміє різницю між матеріальним ідуховним; уміє визначати головну думку,розшифровувати й коментуватиметафоричний підтекст образів,висловлювати власні міркування продуховність людини та її значення всучасному житті; дискутує пронеобхідність бути духовно розвиненим ібагатим.Вивчає напам’ять:1 вірш (на вибір).Формування неординарної особистості,розвиток творчої уяви, фантазії.


5

Борис Харчук. “Планетник”

Розглядати і коментувати сюжет повісті.
Казкове й реалістичне в повісті-притчі,

Вмiти знаходити в ній казкове і реальне.
час теперішній і минулий у ній.

Характеризувати образ Планетника за
Роздуми про сенс людського життя,

планом, аналізувати його вчинки. Розкрити
моральний вибір кожної людини. Добро

символічне значення образу квітки.і зло в повісті, в сучасному світі і в

Виділити і з'ясувати роль у творі художніхлюдині.

засобів. Висловлювати власні роздуми проТЛ: повість-притча.

суть людського життя, моральний вибір


Планетника і кожної людини.


Спонука до творення і примноження добра,


краси. Усвідомлення відповідальності за


свою справу і свої вчинки.
1

Любов Пономаренко. “Гер

Розуміє значення понятьпереможений”

«толерантність», «гуманізм»; уважноНаскрізний гуманістичний пафос

читає новелу; пояснює головну думку вновели. Художні засоби його втілення

кожному епізоді; коментує власне(деталь, поєднання різних часових

розуміння закінчення твору; розвиваєплощин тощо).

уміння визначити основну ідею твору,ТЛ: новела.

висловити своє розуміння її.


Усвідомлення ролі й значення гуманізму,


толерантності в розвитку людства і


духовності кожної людини.
(18)

Василь Симоненко. “Лебеді

Розуміє й уміє пояснити поняття «ліричний
4

материнства”, “Ти знаєш, що ти —

герой»; виразно і вдумливо читає поезії;людина?”, “Гей, нові Колумби й

аналізує їх, визначає їхні провідні мотивиМагеллани”, “Перехожий”

та ідеї.В. Симоненко — “лицар на білому
коні” в українській літературі.


Громадянські, патріотичні мотиви,


романтичний пафос його лірики.


Втілення в ній особливостей


української ментальності, рис


національного характеру.


Загальнолюдські цінності та ідеї.


Проблема індивідуальності й натовпу


(“Перехожий”).


ТЛ: ліричний герой (поглиблено).3

Андрій Малишко. “Пісня про рушник”,

Знає основні відомості про поета та його“Стежина” (“Чому, сказати, й сам не

пісні; виразно і вдумливо читає поезії; умієзнаю...”), “Вогник”, “Приходять

визначити і прокоментувати основніпредки”

мотиви, роль художніх засобів,Відомий український поет і його пісні,

символічність образів;що стали народними. Патріотичні

розвиває уміння аргументованопочуття, найвищі духовні цінності в

висловлювати власні роздуми.них. Художні засоби донесення до


читача ідей патріотизму, гуманізму,


історичної пам’яті. Ліризм поезій А.


Малишка.5

Анатолій Дімаров. “Блакитна дитина”

Прочитати самостійно твір. Вміти(скорочено)

прокоментувати морально-етичніАвтобіографічна повість (перша

проблеми людського співжиття, родиннихчастина тетралогії “На коні й під

стосунків, порушені в ньому.конем”). Динамічний сюжет, прозорість

Схарактеризувати образ головного героя.та іронічність оповіді, морально-етична

Простежити за текстом гуманістичнийпроблематика твору. Доброта і любов,

пафос, іронічність оповіді, роль гумору.розуміння, взаємопідтримка в

Видiлити і переказати найцікавішу пригоду

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал