Робоча програма навчальної дисципліниСкачати 197.68 Kb.
Дата конвертації22.01.2017
Розмір197.68 Kb.
ТипРобоча програма
Моделювання діяльності фахівця
Кафедра педагогіки вищої школи і освітнього менеджменту
Спеціальність 8.18010021 Педагогіка вищої школи
Робоча програма навчальної дисципліни
Мета викладання дисципліни “Моделювання діяльності фахівця ” полягає у розкритті суті таких понять як „моделювання“, „модель“, „професійна діяльність“ та „соціальна діяльність“ фахівця. Цей курс допоможе магістрантам пізнати особливості застосування моделювання як у навчальному процесі вищого навчального закладу, так й у процесі проведення наукових досліджень педагогічних явищ.

Завдання вивчення дисципліни

 1. формування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для виконання функціональних обов’язків викладача вищої школи;

 2. формування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для побудови навчального процесу з урахуванням специфіки професійної діяльності майбутніх фахівців;

 3. формування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для використання моделювання у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу;

 4. формування системи теоретичних знань та практичних умінь для побудови моделі професійної та соціальної діяльності фахівця, а також моделі особистості фахівця;

 5. формування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для аналізу професійно важливих та особистісних якостей майбутнього фахівця;

 6. формування основ педагогічного мислення, здатності осмислювати і аналізувати педагогічну дійсність;

 7. формування готовності до педагогічної праці на гностичному, комунікативному, операційному рівнях;

 8. формування відповідального, творчого ставлення до педагогічної діяльності.

ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ

Семінарське заняття №1

Тема 1. Моделювання: шляхи використання у практичній діяльності викладача вищої школи

(2 год.)Мета: з’ясувати розуміння студентами таких понять як „модель“, „моделювання“, оцінювання різноманітних підходів до визначення цих понять, важливість використання моделювання викладачами вищих закладів освіти у навчальному процесі.

Зміст семінарського заняття

 1. Модель та моделювання: різноманітність підходів до визначення та класифікацій.

 2. Моделювання як метод пізнання. Особливості моделювання у психолого-педагогічних дослідженнях. Використання моделювання для дослідження навчального процесу викладачами закладів вищої освіти.

 3. Моделювання та експеримент.

 4. Особливості застосування моделювання: умови та вимоги.

Проектування та моделювання у практичній діяльності викладача вищої школи.

Завдання для обов'язкового виконання

1. Домашні завдання: На основі наведених означень поняття „модель“ та „моделювання“ запропонуйте своє визначення цих понять. Чому, на Вашу думку, існують різні класифікації моделей? Обґрунтуйте свою відповідь. Сформулюйте основні вимоги до використання моделей у навчальному процесі закладу вищої освіти.

2. Аудиторні завдання: Наведіть відомі Вам приклади використання моделей у навчальному процесі школи, вищого навчального закладу, у життєвих ситуаціях. Спробуйте навести свій приклад до кожного виду моделей.

Семінарське заняття № 2

Тема 2. Моделювання навчального процесу у вищому навчальному закладі


(2 год.)

Мета: визначення та з’ясування студентами ролі та місця використання моделювання та моделей у навчальному процесі вищої школи; формування правильного уявлення про „м’які“ та „жорсткі“ освітні моделі.

Зміст семінарського заняття

 1. Освітні моделі і моделі навчання. Характеристика основних освітніх моделей.

 2. Приклади „м’яких“ та „жорстких“ освітніх моделей. Синергетичний підхід щодо побудови „м’яких” освітніх моделей.

 3. Особливості використання моделювання у навчальному процесі закладів вищої освіти. Моделі як зміст, засіб та як дія у навчальному процесі.

 4. Основні аспекти використання моделювання у навчальному процесі. Вимоги до моделювання начального процесу у вищому навчальному закладі.

 5. Моделювання виробничих (педагогічних) ситуацій в процесі викладання навчальних дисциплін у закладах освіти. Ділові, імітаційні та рольові ігри в процесі підготовки майбутнього фахівця. Використання кейс-стаді та портфоліо у навчальному процесі закладу вищої освіти.

Завдання для обов'язкового виконання

1. Домашні завдання: Серед існуючих освітніх моделей назвіть, ті, які, на Вашу думку, є „м’якими“ та „жорсткими“.

В чому Ви вбачаєте особливості використання моделювання у навчальному процесі вищого навчального закладу? Обґрунтуйте свою відповідь.

Назвіть основні види педагогічних задач, що використовуються у навчальному процесі вищої школи. Наведіть приклади.

Назвіть основні критерії вибору навчальних задач.2. Аудиторні завдання: Запропонуйте свій алгоритм організації студентів під час розв’язання педагогічних ситуацій.

Назвіть вимоги до проведення різноманітних ігор у навчальному процесі ВНЗ, зокрема: рольових, імітаційних та ділових.

В чому Ви вбачаєте складність застосування у навчальному процесі ВНЗ таких методів як кейс-стаді та портфоліо? Обґрунтуйте свою відповідь.

Семінарське заняття № 3

Тема 3. Особливості структурування професійної діяльності фахівця


(2 год.)

Мета: розкриття суті понять „професійна діяльність“, „професійне самовизначення“, „професійний відбір“, „професійний підбір“.

Зміст семінарського заняття

 1. Структура професійної діяльності: різноманітність підходів.

 2. Професійний відбір, підбір. Індивідуально-психологічні особливості фахівця. Вимоги професії до людини.

 3. Професійне самовизначення людини в діяльності.

 4. Класифікація професійної діяльності. Рівні професійної діяльності, їх характеристика.

 5. Основні етапи професійного становлення фахівця.

 6. Професіограма і кваліфікаційна характеристика.


Завдання для обов'язкового виконання

1. Домашні завдання: Охарактеризуйте структуру професійної діяльності.

В чому полягає різниця між суттю таких понять як „професійний відбір“ та „професійний підбір“? Наведіть приклади. Що Ви розумієте під поняттям „індивідуально-психологічні особливості фахівця“? Наведіть приклади.2. Аудиторні завдання: Назвіть основні рівні професійної діяльності та дайте їм характеристику. Назвіть основні етапи професійного становлення фахівця. Яку роль відіграє професійна етика у діяльності фахівця? Доведіть свою думку.

Семінарське заняття4

Тема 4. Модель фахівця: модель професійної діяльності та модель підготовки фахівця (2 год.)

Мета: ознайомлення з інноваційними педагогічними технологіями,

Мета: розкриття суті понять „модель фахівця“, „професійно важливі якості фахівця“, „професіоналізм“, „професійна компетентність“, „професійні здібності фахівця”, „професійні компетенції фахівця”; оцінити різноманітні підходи до аналізу професійної діяльності фахівця.

Зміст семінарського заняття

 1. Різноманітні підходи до визначення суті поняття „модель фахівця”. Особливості побудови моделі майбутнього фахівця. Загальна схема побудови моделі фахівця.

 2. Компетентнісний підхід до побудови моделі майбутнього фахівця. Система компетенцій майбутнього фахівця. Професійні компетенції майбутнього фахівця.

 3. Формування системи професійних знань, умінь та навичок.

 4. Професіоналізм та професійна компетентність фахівця. Основні етапи формування професіоналізму.

 5. Функціональний, структурний, процесуальний, задачний та ін. підходи до аналізу професійної діяльності фахівця.

Завдання для обов'язкового виконання

1. Домашні завдання: Охарактеризуйте особливості професійної діяльності викладача вищої школи. В чому Ви вбачаєте різницю між професійною діяльністю вчителя загальноосвітньої школи та викладача вищої школи? Відповідь обґрунтуйте.

Чим можна пояснити існування різноманітних підходів до визначення поняття „професійна компетентність фахівця“, зокрема викладача вищої школи?2. Аудиторні завдання: Назвіть основні етапи професійного становлення викладача вищої школи. Подайте характеристику кожному з них.

Які чинники впливають на формування індивідуального стилю професійної діяльності викладача вищої школи. Назвіть основні типи деформацій професійної діяльності викладача вищої школи.Семінарське заняття5

Тема 5. Структура професійної діяльності викладача вищої школи

(2 год.)


Мета: розуміння особливостей професійної діяльності викладача вищої школи, розкриття основних етапів становлення викладача, аналізування кожного з етапів; розуміння студентами „Я-концепції“ викладача вищої школи, з’ясування ролі культури та етики у професійній діяльності викладача вищої школи.

Зміст семінарського заняття

 1. Особливості професійної діяльності викладача вищої школи.

 2. Професійна компетентність викладача вищої школи: професійні знання та вміння.

 3. Професійно важливі та особистісні якості викладача вищої школи.

 4. Професійне становлення викладача вищої школи: адаптація, індивідуальний стиль професійної діяльності, професійна усталеність.

 5. Професійні кризи („професійне вигорання“) та деформації у професійній діяльності викладача вищої школи.

 6. Формування продуктивної Я-концепції викладача вищої школи.

 7. Культура викладача вищої школи як критерій та рівень його розвитку. Процес професійної взаємодії викладача та студентів. Професійна етика викладача вищої школи.

Завдання для обов'язкового виконання

1. Домашні завдання: В чому суть формування продуктивної Я-концепції викладача вищої школи? Що Ви розумієте під поняттям „культура викладача вищого навчального закладу“?

2. Аудиторні завдання: В чому проявляються особливості взаємодії викладача та студентів? Що для Вас означає поняття „ етика викладача вищого навчального закладу“? Обґрунтуйте свою відповідь.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ.

ЗМІСТ ОСВІТИ ФАХІВЦЯСемінарське заняття6

Тема 6. Соціальна діяльність фахівця. Модель особистості фахівця

(2 год.)


Мета: з’ясувати суті соціальної діяльності фахівця, надати їй характеристику, здійснення підбору комплексу процедур та методів для проведення моніторингу професійного розвитку особистості.

Зміст семінарського заняття

 1. Суть соціальної діяльності фахівця, її характеристика. Соціальні компетенції фахівця.

 2. Структура особистості фахівця. Особистісний потенціал фахівця.

 3. Професійні здібності фахівця, професійно-важливі та особистісні якості фахівця, їх місце в структурі особистості фахівця.

 4. Формування особистісно-професійних якостей в процесі професійної підготовки у закладах вищої освіти.

 5. Моніторинг професійного розвитку особистості.

 6. Формування системи соціально-гуманітарних умінь

 7. Система особистісно-професійного самовдосконалення.

Завдання для обов'язкового виконання

1. Домашні завдання: Побудуйте модель особистості фахівця. Дайте характеристику кожного з її компонентів.

Яку роль відіграють професійні здібності фахівця у виконанні ним професійної діяльності? Наведіть приклади.

Охарактеризуйте професійно важливі та особистісні якості фахівця.

Запропонуйте алгоритм проведення моніторингу професійного розвитку особистості.2. Аудиторні завдання: Якими засобами та способами, на Вашу думку, здійснюється особистісно-професійне самовдосконалення?

Чи можна вважати, що формування особистісно-професійних якостей майбутнього фахівця відбувається в процесі його підготовки у вищому навчальному закладі? Якщо так, то чи потрібно викладачеві враховувати цей факт в процесі організації навчального процесу? Обґрунтуйте свою відповідь.Семінарське заняття № 7

Тема 7. Умови ефективного виконання професійної діяльності. Професійна взаємодія та професійне спілкування

(2 год.)


Мета: розкрити суть „спілкування“ та вказати на особливості „педагогічного спілкування“, вказати на основні функції, види та рівні спілкування в процесі професійної взаємодії, скласти правила професійного спілкування, з’ясувати особливості ділової та міжособистісної взаємодії в процесі виконання професійної діяльності; з’ясувати мотивацію фахівця до виконання ним професійної діяльності, вказати на особливості виховного аспекту діяльності фахівця.

Зміст семінарського заняття

 1. Соціальні позиції та ролі фахівців в процесі виконання професійної діяльності.

 2. Мотивація, активність та успіх у професійній діяльності.

 3. Спілкування як необхідна умова для професійної взаємодії. Рівні спілкування у професійній взаємодії, їх характеристика. Основні способи спільної діяльності професійної взаємодії.

 4. Організація професійної взаємодії на гуманістичній основі та її основних принципах. Ділова та міжособистісна взаємодія у професійній діяльності.

 5. Трудовий колектив як соціальне середовище. Вплив психологічного клімату на ефективність виконання професійної діяльності.

 6. Моделювання виховного аспекту діяльності фахівця.

Завдання для обов'язкового виконання

1. Домашні завдання: В чому суть понять „соціальна позиція“ та „соціальна роль“? Обґрунтуйте свою відповідь.

Доведіть, що спілкування є необхідною умовою для професійної взаємодії.

Назвіть основні рівні спілкування у професійній взаємодії. Охарактеризуйте кожен з них.

2. Аудиторні завдання: Дайте характеристику діловій та міжособистісної взаємодії в процесі виконання професійної діяльності.

Як впливає психологічний клімат у трудовому колективі на ефективність професійної діяльності фахівця? Наведіть приклади.Семінарське заняття № 8

Тема 8. Зміст освіти фахівця

(2 год.)


Мета: з’ясувати суть змісту освіти фахівця, освітній та освітньо-кваліфікаційний рівень, освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця; ознайомлення з основними нормативними документами щодо визначення змісту освіти фахівця, система стандартів вищої освіти (державний, галузевий та стандарт вищої освіти ВНЗ).

Зміст семінарського заняття

 1. Зміст освіти фахівця. Нормативні документи. Переліки спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра.

 2. Система стандартів вищої освіти. Вимоги до стандартів. Функції стандартів. Складові стандартів.

 3. Професійна та академічна кваліфікація фахівця. Порівняльний аналіз кваліфікацій в Україні та закордоном.

 4. Цілі освітньої та професійної підготовки фахівця. Цілі освітньої та професійної підготовки за спеціалізацією спеціальності.

 5. Національна система кваліфікацій. Національна рамка кваліфікацій. Європейська рамка кваліфікацій.


Завдання для обов'язкового виконання

1. Домашні завдання: Яку роль відіграє мотивація у професійній діяльності фахівця? Розкрийте суть „професійної кар’єри“ фахівця. Окресліть основні стратегії її побудови.

2. Аудиторні завдання: Побудуйте модель виховного аспекту діяльності фахівця. Зазначте, які з виділених Вами компонентів відіграють першочергове значення. Змоделюйте декілька ситуація у професійній діяльності та запропонуйте їх розв’язати своїм колегам.

Семінарське заняття № 9

Тема 9. Освітньо-кваліфікаційна характеристика як модель професійної діяльності фахівця

(2 год.)


Мета: формування умінь щодо побудови освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця; складання алгоритму побудови моделі діяльності фахівця.

Зміст семінарського заняття

 1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика як модель професійної діяльності фахівця.

 2. Структура освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця. Створення моделі фахівця (у вигляді ОКХ) із врахуванням основних компенцій.

 3. Основні нормативні документи і рекомендації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питання створення освітньо-кваліфікаційної характеристики.

 4. Система фундаментальних та спеціальних умінь у змісті освіти фахівця.

 5. Система теоретичних знань у змісті освіти підготовки фахівця.

 6. Зміст виробничої функції, типові завдання діяльності та відповідні уміння фахівця.

 7. Вимоги до соціально значущих властивостей і якостей випускника вищої школи у вигляді системи компетенцій і вмінь розв’язувати певні проблеми й завдання в процесі виконання професійної діяльності.

Завдання для обов'язкового виконання

1. Домашні завдання: Що лежить в основі формулювання цілей освітньої та професійної підготовки фахівця? На основі нормативних документів доведіть свою думку. Назвіть складові змісту освіти фахівця.

В чому суть поняття „освітньо-кваліфікаційна характеристика“?2. Аудиторні завдання: Охарактеризуйте систему теоретичних знань та фундаментальних і спеціальних умінь у змісті освіти фахівця.

В чому полягає виробнича функція фахівця?САМОСТІЙНА РОБОТА

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ

Тема 1. Роль моделювання в пізнавальній і практичній діяльності викладача вищої школи

(8/15год.)

Перелік питань для самостійної роботи:

1. Різноманітність підходів до визначення понять „модель“ та „моделювання“.

2. Значення моделювання як способу пізнання. Моделювання та експеримент.

Тема 2. Проблеми моделювання навчального процесу

(10/15 год.)

Перелік питань для самостійної роботи:

1. „М’які“ та „жорсткі“ моделі.

2. Моделювання навчального процесу.

3. Моделювання педагогічних (виробничих) ситуаційТема 3. Професійна діяльність фахівця (викладача вищого навчального закладу)

(10/20 год.)

Перелік питань для самостійної роботи:

1. Поняття спеціалізації та її роль у професійній діяльності фахівця.

2. Особливості діяльності викладача вищого навчального закладу.

Тема 4. Моделювання професійної діяльності фахівця

(20/15 год.)

Перелік питань для самостійної роботи:

1. Модель майбутнього фахівця.

2. Професійні здібності. Особистісні якості фахівця. Професійно важливі якості фахівця.

3. Основні етапи формування професіоналізму.

4. Аналіз професійної діяльності фахівця.

Тема 5.Соціальна діяльність фахівця: суть, основні поняття

(20/15 год.)

Перелік питань для самостійної роботи:

1. Аналіз соціальної діяльності фахівця.

2. Структурування діяльності фахівця.

3. Формування системи соціально-гуманітарних умінь і соціальних компетентностей/компетенційТема 6. Зміст освіти фахівця

(20/20 год.)

Перелік питань для самостійної роботи:

1. Цілі освітньої та професійної підготовки фахівця

2. Професійні і освітні стандарти.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ


 1. Моделювання навчального процесу закладу вищої освіти.

 2. Особливості використання методу моделювання в навчальному процесі ВНЗ.

 3. Моделювання як один з методів педагогічного дослідження.

 4. Сучасні освітні моделі: загальна характеристика. „Жорсткі“ та „м’які“ моделі в освіті.

 5. Моделювання як метод пізнання навколишньої дійсності.

 6. Модель професійної діяльності: проблеми створення.

 7. Структура професійної діяльності: різноманітність підходів.

 8. Використання моделей викладачем вищої школи у навчальному процесі.

 9. Моделювання та навчальний процес у вищій школі.

 10. Моделювання педагогічних ситуацій у навчальному процесі вищої школи.

 11. Професійний відбір, підбір. Професійне самовизначення людини в діяльності.

 12. Індивідуально-психологічні особливості фахівця. Вимоги професії до людини.

 13. Професійна етика (викладача вищої школи). Види професійної етики.

 14. Основні етапи професійного становлення фахівця.

 15. Професійна компетентність викладача вищої школи: професійні знання та вміння.

 16. Професійне становлення викладача вищої школи: адаптація, індивідуальний стиль професійної діяльності.

 17. Професійні кризи („професійне вигоряння“) та деформації у професійній діяльності викладача вищої школи.

 18. Формування Я-концепції фахівця (викладача вищої школи).

 19. Культура викладача вищої школи.

 20. Процес професійної взаємодії викладача та студентів: проблеми та перспективи.

 21. Ділові, імітаційні та рольові ігри в процесі підготовки майбутнього фахівця.

 22. Використання кейс-стаді у навчальному процесі закладу вищої освіти.

 23. Використання портфоліо у навчальному процесі закладу вищої освіти.

 24. Професійний стиль викладача вищої школи.

 25. Професійні комунікативні якості викладача вищої школи.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ.

ЗМІСТ ОСВІТИ ФАХІВЦЯ 1. Структура особистості фахівця. Особистісний потенціал фахівця.

 2. Місце професійних здібностей в структурі особистості фахівця.

 3. Професійно-важливі та особистісні якості фахівця.

 4. Формування особистісно-професійних якостей в процесі професійної підготовки у закладах вищої освіти.

 5. Моніторинг професійного розвитку особистості: методи, процедури.

 6. Створення системи особистісно-професійного самовдосконалення.

 7. Соціальні позиції та ролі фахівців в процесі виконання професійної діяльності.

 8. Вплив професійно-функціональної ролі на формування та розвиток особистості фахівця.

 9. Спілкування як необхідна умова для професійної взаємодії. Функції спілкування.

 10. Особливості педагогічного спілкування.

 11. Особливості рольової поведінки фахівців.

 12. Рівні спілкування у професійній взаємодії, їх характеристика.

 13. Основні способи спільної діяльності у процесі професійної взаємодії.

 14. Ділова та міжособистісна взаємодія у професійній діяльності.

 15. Трудовий колектив як соціальне середовище. Стадії розвитку трудового колективу.

 16. Вплив психологічного клімату на ефективність виконання професійної діяльності.

 17. Професійна мотивація.

 18. Зміст і структура психологічного клімату в освітніх організаціях.

 19. Стратегії побудови ефективної професійної кар’єри.

 20. Види психологічного клімату в організаціях та трудових колективах.

 21. Саморегуляція психічного стану фахівця як запорука ефективної професійної діяльності.

 22. Моделювання виховного аспекту діяльності фахівця.

 23. Зміст освіти фахівця.

 24. Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця. Нормативні документи.

 25. Система теоретичних знань у змісті освіти підготовки фахівця.

 26. Система фундаментальних та спеціальних умінь у змісті освіти фахівця.

 27. Формування змісту виробничої функції, типові завдання діяльності та відповідні уміння фахівця.


Базова література

 1. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы: Учеб.-метод. пособие. – М.: Высшая школа, 1980. – 368 с.

 2. Белухин Д. А. Становление профессионала и рождение профессионализма. Учебное пособие. – М.: Московский психолого-социальный институт, 20006

 3. Бойко В. В. , Ковалев А. Г., Панферов В. Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. – М.: Мысль, 1983.

 4. Борисова Е. М. О роли профессиональной деятельности и формировании личности // Психология формирования и развития личности /Отв.ред. Л. И. Анцыферова. – М.: Наука, 1981. – С. 159-177.

 5. Брухин С. Н. Моделирование и его использование в теории педагогики. – Тула: ТГПУ, 1996. – 42 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал