Робоча програма навчальної дисципліни вікова та педагогічна психологіяСкачати 369.74 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації13.12.2016
Розмір369.74 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
Тема 14. Соціально - психологічні та вікові аспекти виховання – 5
год.
1. На основі аналізу психологічної літератури розробити соціально-психологічні рекомендації щодо покращення внутрісімейної атмосфери. – 1 год.
2. Розробити заняття з використанням форм групової діяльності дітей (на вибір студентів).– 1 год.
3. Задати графічну схему вивченого матеріалу. – 1 год.
4. Розробити корекційне ігрове заняття з дошкільниками, спрямоване на розвиток мовлення і вміння спілкуватися. – 1 год.
5. Проведення самостійного психологічного дослідження: рівень моральної вихованості молодших школярів. – 1 год.

Тема 15. Психологія самовиховання. Превентивне виховання та
психологічні основи перевиховання. Психологічні особливості роботи з


23
важкими дітьми – 5 год.
1. Самостійне опрацювання (конспектування): Бодалёв А.А. Психология о личности. – М., 1988. (Самовоспитания личности. – С.60-68).– 2 год.
2. Розробити програму самовиховання (на вибір студента).– 1 год.
3. Підготувати доповідь за однією із тем – 1 год.:
1. Психопатії і акцентуація характеру у підлітків.
2. Особливості дітей, що виховуються в закладах інтернатного типу.
3. Психічні відхилення у підлітків-правопорушників.
4. Діагностика та психокорекційна робота з важкими дошкільниками.
5. Індивідуальний підхід до невстигаючих і недисциплінованих молодших школярів.
4. Задати графічну схему вивченого матеріалу. – 1 год.


Тема 17. Загальна характеристика учбової діяльності. Теорії та
види навчання. – 5 год.
1. Самостійне опрацювання (конспектування): – 3 год.
- Матюхина М.В. Мотивация учения младших школьников. – М., 1984.
(Структура мотивации учения младших школьников: С.10-42).
- Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения. – М., 1990 (Мотивация учения (направления исследований): С.5-54.
2. Скласти програму дослідження мотивації учбової діяльності школярів. – 1 год.
3. Описати основні складові уміння студента вчитися. – 1 год.
Тема
18.
Психологічний
портрет
особистості
педагога.
Характеристика педагогічної діяльності – 5 год.
1. Написати твір «Портрет сучасного вчителя та специфіка його діяльності». – 2 год.
2. Окреслити основні проблеми вчителя середньої школи, здійснити їх психологічний аналіз. Оформити як творчу роботу. – 1,5 год.
3. Провести спостереження за особливостями педагогічної діяльності вихователя.
На основі спостереження написати психологічний аналіз заняття. – 3 год.
4. Підготувати доповідь за однією із тем – 1,5 год.:
1. Удосконалення педагогічної діяльності вчителя.
2. Індивідуальний стиль діяльності вчителя і використання чужого педагогічного досвіду.
3. Основні прояви індивідуального стилю діяльності педагога.
4. Основні форми роботи практичного психолога з вчителями.

Тема 19. Особливості педагогічного колективу та педагогічного
спілкування – 5 год.
1. Самостійне опрацювання (конспектування): Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Книга для учителей и родителей. – М., 1987. – С.66-
117 (анатомия диалога). – 3 год.
2. Підібрати вправи, спрямовані на вироблення в людини ефективних форм адаптивної міжособистісної поведінки. – 1 год.
3. Задати графічну схему вивченого матеріалу. – 1 год.
У карті самостійної роботи студента визначено форми академічного контролю, оцінювання (бали) і термін виконання самостійної роботи.


24

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА
(навчальний проект)
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності бакалавра, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання бакалаврами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Вікова та педагогічна психологія» – це вид науково-дослідної роботи бакалавра, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності.
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:
 конспект із теми (модуля) за заданим планом (1 бал);
 конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (1,5
бали );
 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис,
історико-педагогічні розвідки (2 бали );
 повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (1 бал)
 спостереження, що проводиться студентами і здійснюється за вказаною схемою та представляється у вигляді письмового звіту(1 бал );
 повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у педагогічній науці, аналіз інформації, самостійні дослідження (2 бали );

історико-біографічні дослідження у вигляді есе (2 бали ).
 звіт про результати, отримані при проведенні емпіричного дослідження з проблем вікової психології (охоплює зміст теми (модуля)(2 бали );
 науково-психологічне дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального курсу) –8 балів.

Орієнтовна структура ІНДЗ
Науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 1 і 2.
Таблиця 7.1
Критерії оцінювання ІНДЗ
(науково-психологічного дослідження у вигляді реферату)


з/п
Критерії оцінювання роботи
Максимальна
кількість балів
за кожним
критерієм
1
Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначення методів дослідження.
3 бали
2
Складання плану реферату.
2 бали
3
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів,
ідей, результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій
15 балів


25
подальшого розвитку даного питання.
4
Дотримання правил реферуванням наукових публікацій.
2 бали
5
Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження.
5 балів
6
Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел).
3 бал
Разом 30 балів
Таблиця 7.2
Шкала оцінювання ІНДЗ
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату)

Рівень виконання
Кількість балів, що відповідає
рівню
Оцінка за традиційною
системою
Високий
26-30
Відмінно
Достатній
21-25
Добре
Середній
10-20
Задовільно
Низький
0-9
Незадовільно
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Вікова та педагогічна психологія».
Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ –30 балів.
Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Вікова та
педагогічна психологія»
1. Історія виникнення і розвитку вікової психології.
2. Основні напрями досліджень у вітчизняній віковій психології.
3. Проблема періодизація вікового розвитку у працях зарубіжних психологів.
4. Проблема періодизація вікового розвитку у працях вітчизняних психологів.
5. Аналіз біогенетичних і соціогенетичних теорій психічного розвитку.
6. Становлення міжособистісних відносин на різних етапах онтогенезу.
7. Розвиток різних видів діяльності дитини до вступу в школу.
8. Розвиток пізнавальної сфери дитини до вступу в школу.
9. Розвиток особистості дитини до вступу в школу.
10. Психологічний портрет сучасного школяра.
11. Розвиток особистості на різних етапах шкільного дитинства.
12. Спілкування як чинник становлення підлітка та старшокласника.
13. Емоційне життя дитини на різних етапах шкільного дитинства.
14. Учбова діяльність школярів та розвиток інших видів діяльності впродовж їх навчання в школі.
15. Проблеми психічного розвитку підлітка у сучасних умовах.
16. Особистісне та професійне самовизначення в ранній юності.
17. Віковий розвиток дорослого: фактори і закономірності.
18. Основні теоретичні підходи до розуміння психічного розвитку людини впродовж дорослого життя.
19. Основні новоутворення дитячого та дорослого періоду життя: порівняльна характеристика.
20. Проблема періодизації психічного розвитку дорослої людини.


26
21. Характеристика, умови запобігання і розв’язання криз дорослості.
22. Виховні впливи в період раннього дитинства.
23. Виховання самостійності і внутрішньої свободи дитини.
24. Фізичне виховання в ранньому віці.
25. Психологічні основи виховання відкритості в спілкуванні і довіри до людей у немовлят.
26. Дидактичні ігри і заняття з дітьми раннього віку.
27. Психодіагностична функція дитячих ігор.
28. Шляхи удосконалення дитячих ігор з метою збільшення їх виховного потенціалу.
29. Статеве виховання у підлітковому віці.
30. Особливості морального виховання молодших школярів.
31. Психолого-педагогічна корекція конфліктів у групах дітей та підлітків.
32. Психологічні основи самовиховання.
33. Виховання в спілкуванні з ровесниками та дорослими.
34. Виховання через засоби масової інформації і культури.
35. Характеристика рівнів та типів научіння.
36. Особливості научіння в різні вікові періоди.
37. Взаємозвязок научіння і дозрівання.
38. Оцінка ефективності процесу научіння.
39. Сучасні концепції научіння.
40. Психологічні проблеми розвивального навчання.
41. Спільне і відмінне в теоріях навчання у вітчизняних і зарубіжних авторів.
42. Формування позитивного ставлення школярів до навчання.
43. Психологічні основи індивідуалізації та диференціації навчання.
44. Специфіка учбової діяльності шестирічок.
45. Психологічна структура учбової діяльності.
46. Педагогічні здібності, їх психологічна характеристика.
47. Характеристика уміння вчитися.
48. Психологічні основи педагогічної діяльності вчителя.
49. Способи активізації учбової діяльності школярів.
50. Формування прийомів учбової діяльності школярів.
51. Стилі педагогічного спілкування та їх ефективність.
VІІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальні досягнення бакалаврів із дисципліни «Вікова та педагогічна психологія» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до
100.
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни контролю. Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на семінарських, практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу. Реферативні дослідження та есе, які виконує бакалавр за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань бакалаврів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2., табл. 8.3. та табл. 8,4.


27
Таблиця 8.1
Розподіл балів, що присвоюються бакалаврам за різні види навчальної
роботи
Види навчальної
роботи студентів
Кількість
балів
за одиницю
Кількість
одиниць до
розрахунку
Загальна
кількість
балів
Відвідування лекції
1
8
16
Відвідування сем. та практичних занять
1
12
24
Відповідь на семінарському занятті
10
12
120
ІНДЗ
30

30
Написання реферату
15
0
0
Виконання домашнього завдання: опрацювання фахових першоджерел
10
5
50
Написання есе
15
0
-
Модульна контрольна робота
25
4
75
Загальна сума
207 коефіцієнт
3,4 9.
10.

11.

У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи:

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, колоквіум, іспит.

Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, звіт, реферат, доповідь.

Комп’ютерного контролю: тестові програми.

Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.
Таблиця 8.4
Порядок переведення рейтингових показників успішності у
європейські оцінки ECTS
Підсумкова кількість
балів (max – 100)
Оцінка за 4-бальною
шкалою
Оцінка за шкалою
ECTS

1 – 34 35 – 59
«незадовільно»
(з обов’язковим повторним курсом)
«незадовільно»
(з можливістю повторного складання)
F
FX
60 – 74
«задовільно»
ED
75 – 89
«добре»
CB
90 – 100
«відмінно»
A


28

Таблиця 8.5
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень магістрантів
Оцінка
Критерії оцінювання

«відмінно»
ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.
«добре»
ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.
«задовільно» ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.
«не
задовільно»
виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка
«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.
Кожний модуль включає бали за поточну роботу бакалавра на семінарських заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу, модульну контрольну роботу.
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики або з використанням роздрукованих завдань.
Реферативні дослідження та доповіді, які виконує бакалавр за визначеною тематикою, обговорюються та захищаються на семінарських заняттях.
Модульний контроль знань бакалавра здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля.
У табл. 8.6 представлено розподіл балів, що присвоюються студентам упродовж вивчення дисципліни «Вікова та педагогічна психологія».
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на семінарських заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:
 своєчасність виконання навчальних завдань;
 повний обсяг їх виконання;
 якість виконання навчальних завдань;
 самостійність виконання;
 творчий підхід у виконанні завдань;
 ініціативність у навчальній діяльності.

Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ
 опорні конспекти лекцій;
 навчальні посібники;
 робоча навчальна програма;


29
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;
 засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни
«вікова та педагогічна психологія».
ХІ. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
1. Предмет і завдання вікової та педагогічної психології.
2. Актуальні проблеми вікової та педагогічної психології в сучасному світі.
3. Історія виникнення і розвитку вікової та педагогічної психології.
4. Методи вікової та педагогічної психології.
5. Характеристика методів вікової та педагогічної психології за організацією дослідження.
6. Загальна характеристика онтогенезу людської психіки.
7. Проблема розвитку психіки в працях вітчизняних психологів (Божович Л.І.,
Виготський Л.С., Костюк Г.С.)
8. Основні напрямки зарубіжної вікової та педагогічної психології.
9. Взаємозв’язок навчання, виховання і розвитку психіки людини.
10. Роль діяльності й спілкування в психічному розвитку дитини.
11. Основні умови та рушійні сили психічного розвитку.
12. Вікові кризи. Характеристика кризових періодів.
13. Проблема вікової періодизації.
14. Значення перших років життя дитини для подальшого розвитку особистості.
15. Загальна характеристика перших шести років життя дитини.
16. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти.
17. Психологія раннього дитинства.
18. Психологічна характеристика дошкільника.
19. Характеристика гри як провідної діяльності дошкільника.
20. Спілкування з дорослими у дітей перших шести років життя.
21. Розвиток моторики у дітей перших шести років життя.
22. Формування самооцінки у дітей перших шести років життя.
23. Специфіка психічного розвитку та особливості навчання в школі шестирічної дитини.
24. Психологічна характеристика готовності та адаптації дитини до навчання у школі.
25. Психологічні особливості початкового періоду шкільного життя дитини.
26. Учбова діяльність молодших школярів та розвиток інших видів діяльності.
27. Особливості спілкування молодших школярів.
28. Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів.
29. Емоційно-вольове життя молодших школярів.
30. Розвиток особистості у молодшому шкільному віці.
31. Місце підліткового періоду в загальному процесі індивідуального розвитку.
32. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його психологічні особливості і поведінку.
33. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка.
34. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці.
35. Перебудова учбової діяльності, розвиток пізнавальних процесів підлітків.
36. Загальна характеристика ранньої юності.
37. Пізнавальні процеси і розумовий розвиток старшокласника.
38. Формування особистості старшокласника.
39. Спілкування та дружба в юнацькому віці.
40. Особливості юнацького кохання. Підготовка до сімейного життя.
41. Формування професійних інтересів та особливості профорієнтації старшокласників.


30
42. Особливості самовиховання в підлітковому та юнацькому віці.
43. Виховання підлітків і юнаків в шкільних справах.
44. Виховання підлітків і юнаків в спілкуванні з ровесниками та дорослими.
45. Характеристика поняття ”важка дитина”. Класифікація “важких”.
46. Причини появи важких дітей і підлітків.
47. Специфіка роботи вчителя з різними категоріями важких підлітків.
48. Проблема періодизації психічного розвитку дорослої людини.
49. Психосоціальний розвиток дорослих.
50. Кризи віку дорослості.
51. Характеристика ранньої дорослості.
52. Розвиток психічних процесів у період середньої дорослості.
53. Характеристика середньої дорослості з позиції Е.Еріксона.
54. Анатомо-фізіологічні та психічні процеси старіння.
55. Характеристика кризи «Я-інтеграції».
56. Психологічні механізми формування особистості.
57. Показники і критерії вихованості, їх психологічна природа.
58. Виховне значення різних форм спілкування.
59. Виховний вплив колективу на особистість.
60. Характеристика сімейного виховання щодо його впливу на формування особистості..
61. Виховання в дошкільному і молодшому шкільному віці.
62. Виховання підлітків і юнаків.
63. Самовиховання, його завдання та структура.
64. Основні етапи та методи самовиховання.
65. Особливості формування правильної самооцінки та потреби в досягненні успіхів.
66. Моральне виховання дітей.
67. Організація індивідуальної роботи з педагогічно запущеними дітьми.
68. Поняття научіння, навчання, учіння.
69. Рівні та типи научіння та його особливості в різні вікові періоди.
70. Психологічні основи теорій навчання.
71. Аналіз основних типів навчання.
72. Загальна характеристика видів навчання.
73. Механізми та зміст навчання.
74. Формування знань, умінь і навичок.
75. Психологічна структура учбової діяльності.
76. Формування мотивації учбової діяльності у різні вікові періоди.
77. Психологічні основи індивідуалізації та диференціації навчання.
78. Чинники ефективності навчання.
79. Педагогічні здібності вчителя.
80. Структурні компоненти педагогічної діяльності.
81. Стилі педагогічної діяльності, їх характеристики.
82. Керівництво дитячими групами і колективом.
83. Соціально-психологічні основи організації групової діяльності дітей.
84. Стилі керівництва педагогічним колективом.
85. Організація і стимулювання роботи членів педагогічного колективу.
86. Попередження і усунення конфліктів в роботі педагогічного колективу.
87. Сутність педагогічного спілкування, його функції.
88. Конфліктогенні педагогічні ситуації. Особливості педагогічних конфліктів.
89. Ефективність та культура педагогічного спілкування.
90. Психологічні особливості педагогічної саморегуляції.31
ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
основна
1. Абрамова Г.С. Возрастная психология. – М., 1997.
2. Альперович В. Социальная геронтология: пожилым и молодым о старости и старении.
– Ростов-на-Дону, 1997.
3. Асеев В.Г. Возрастная психология. – Иркутск, 1989.
4. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. – К., 1976.
5. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровского. – М., 1979.
6. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. М.В.Гамезо и др. – М., 1984.
7. Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991.
8. Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горлова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная психология: личность от молодости к старости: Учеб. Пособие. – М.,1999.
Додаткова
1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. – М.: Педагогика, 1984. – 297 с.
2. Амонашвили Ш.А. Здраствуйте дети!: Пособие для учителей. – М.: Просвещение,
1988. – 208 с.
3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – CПб., 2001. – 272 с. –
(Серия "Мастера психологии").
4. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М., 1989. – С. 184-196.
5. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. – М.,
1998. – 224 с.
6. Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. – К., 1986. – 90 с.
7. Байярд Р.Т., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. – М., 1991. – С. 27-48.
8. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1986. – 422с
9. Богданова Т.Г. Диагностика познавательной сферы ребёнка. – К., 1996. – 68 с.
10. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение,
1968. – 464 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал