Робоча програма навчальної дисципліни вікова та педагогічна психологіяСкачати 369.74 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації13.12.2016
Розмір369.74 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3
Тема лекції 8. Психологічний портрет особистості педагога в
контексті
педагогічної
діяльності,
педагогічного
колективу
та
педагогічного спулкування – 2 год.

Професійно значущі якості особистості вчителя. Перша підструктура якостей вчителя
– морально-педагогічні: інтереси, потреби, переконання, ідеали, мотиви поведінки, світогляд, характер. Педагогічна спрямованість його особистості: позитивне ставлення до педагогічної діяльності, любов до дітей, психолого-педагогічна культура.
Друга підструктура якостей вчителя – підструктура досвіду вчителя: професійна підготовленість і загальний розвиток (розвиток емоційно-вольової сфери, процесів педагогічного творчого мислення, сформованості вольових звичок тощо). Практична підготовленість: оволодіння основними педагогічними знаннями, навичками, вміннями (з фахового предмету, педагогіки, психології). Педагогічні вміння: гностичні, проективні, конструктивні, комунікативні, організаторські.
Третя підструктура якостей вчителя – підструктура форм відображення. Особливості розвитку психічних процесів вчителя. Розвиток здібностей до педагогічного аналізу і синтезу; розвиток таких якостей мислення, як критичність, самостійність, широта, гнучкість, активність, швидкість; розвиток спостережливості, педагогічної пам’яті та творчої уяви; розвиток культури мовлення вчителя, його словникового запасу.
Четверта підструктура якостей вчителя – спадкові індивідуальні особливості особистості. Стан здоров’я вчителя, природні дані, зокрема, культура темпераменту, сенсорної організації, емоційно-вольових якостей особистості, здатність свідомо керувати своїми емоціями. Педагогічні здібності. Загальні педагогічні здібності: дидактичні, академічні, організаторські, комунікативні, перцептивні, сугестивні, мовні. Спеціальні педагогічні здібності. Здібності до певних видів діяльності. Авторитет особистості вчителя
Структурні компоненти педагогічної діяльності (Н.В.Кузьміна): гностичний, конструктивний, проектувальний, організаторський комунікативний.
Рівні результативності діяльності вчителя: репродуктивний, адаптивний, локально- моделюючий, системно-моделюючий рівень, системно-моделюючий діяльність і поведінку.
Індивідуальний стиль діяльності вчителя.
Змістовні характеристики стилю: орієнтація вчителя: на процес навчання, результат навчання та процес і результат навчання.
Динамічні характеристики стилю.
Результативні характеристики стилю.
Види стилів педагогічної діяльності.
Основні поняття: педагогічні здібності (дидактичні, академічні, організаторські, комунікативні, перцептивні, сугестивні, мовні), педагогічні вміння, педагогічна спрямованість, педагогічна діяльність, педагогічна майстерність, педагогічний такт, педагогічне спілкування, авторитет особистості учителя, педагогічна діяльність, стиль педагогічної діяльності, гнучкість, традиційність, імпульсивність, обережність, стабільне емоційно-позитивне ставлення до учнів, нестійке емоційне ставлення до учнів, особистісна тривожність, спрямованість рефлексії на себе – на обставини – на інших, адекватність, неадекватність планування учбово-виховного процесу, оперативність, консервативність, рефлексивність, інтуїтивність.
Методи і стилі керівництва педагогічним колективом. Основні параметри оцінки стилю керівництва. Переваги і недоліки різних стилів керівництва педагогічним колективом.
Організація і стимулювання роботи членів колективу. Матеріальне і моральне


13
стимулювання праці. Творчість і особистісний ріст педагога як стимули його діяльності.
Попередження і усунення конфліктів в роботі педагогічного колективу. Способи поведінки керівника в конфліктних ситуаціях: співробітництво, компроміс, суперництво, уникнення, поступка. Методи діагностики особливостей поведінки в конфліктній ситуації.
Динаміка розвитку конфліктів.
Критерії, показники, шляхи підвищення ефективності діяльності педагогічного колективу.
Сутність педагогічного спілкування, його функції.
В.О.Кан-Калік про стилі педагогічного спілкування, як індивідуально-типологічні особливості соціально-психологічної взаємодії вчителя з учнями.
Педагогічний такт.
Основні етапи педагогічного спілкування: Моделювання вчителем майбутнього процесу спілкування з учнями. Організація безпосереднього спілкування з учнями.
Управління спілкуванням у педагогічному процесі. Аналіз реалізованої системи спілкування, виділення досягнення, недоліків, моделювання майбутньої діяльності.
Бар’єри, які заважають ефективності педагогічного спілкування. Причини виникнення смислового бар’єру. Конфліктогенні педагогічні ситуації. Особливості педагогічних конфліктів. Ефективність педагогічного спілкування. Культура педагогічного спілкування.
Методики формування уміння спілкуватися: 1. Моделювання педагогічного спілкування (педагогічні ігри). 2. Мікровикладання, коли для засвоєння кожного педагогічного прийому проводяться мікроуроки з наступним аналізом. 3. Використання чужого досвіду.
Етапи научіння спілкуванню.
Основні поняття: авторитарний, ліберальний, демократичний стилі керівництва, міжособистісний конфлікт, стимулювання праці, співробітництво, ділові конфлікти, компроміс, професійний ріст, адміністративні, економічні, правові, морально-психологічні методи керівництва, спілкування, стилі спілкування, педагогічний такт, конфліктогенні педагогічні ситуації, педагогічний конфлікт, тренінг спілкування.
Семінар 6. Психологічний портрет особистості педагога в контексті
педагогічної діяльності, та педагогічного колективу – 2 год.


14
ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Вікова та педагогічна психологія» для спеціальності «Соціальна педагогіка» ІІ курс
Разом: 108 год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 4 год. – індивідуальна робота, 28 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль, екзамен. Самостійна робота з підгогтовки до екзаменту – 36 год. Коефіцієнт: 3,5
Назва модуля
Модуль І
Теоретичні основи вікової психології
Модуль ІІ
Психічний розвиток дитини від народження до вступу в школу
Кількість балів за модуль
(44)
(43)
Теми лекцій
1. Вікова психологія як наука
2. Основні напрямки зарубіжної та вітчизняної вікової психології
3. Загальна характеристика розвитку психіки в онтогенезі
(3)
4. Особливості психічного розвитку новонародженого та немовляти
5. Психологія підлітка та старшокласника
(2)
Теми семінарських занять
1. Предмет, завдання, методи вікової психології (11)
2. Психологія раннього дитинства дошкільника (11)
Самостійна робота
Виконання домашніх завдань: опрацювання першоджерел
(5)
Виконання домашніх завдань: опрацювання першоджерел
(5)
ІНДЗ
Види поточного
Контролю
Модульна контрольна робота 1
(25)
Модульна контрольна робота 2
(25)


15
Назва модуля
Модуль ІІІ
Психологія дорослої людини
Модуль ІV
Загальні питання педагогічної психології
Кількість балів за модуль
(42)
(84)
Теми лекцій
6. Загальна характеристика дорослого періоду життя. (1)
7. Педагогічна психологія: теоретичні основи психології виховання, самовиховання та перевиховання.
Психологічні аспекти роботи з важкими дітьми
8. Психологічний портрет особистості педагога та педагогічного колективу та керівництво ним. Особливості педагогічного спілкування. (2)
Теми семінарських занять
3, 4. Особливості психічного розвитку дорослої людини (11)
5. Соціально-психологічні та вікові аспекти вихованн. Психологія самовиховання та перевиховання.
Психологічні аспекти роботи з важкими дітьми
6. Психологічний портрет особистості педагога в контексті педагогічної діяльності
Психологія педагогічного колективу та керівництво ним. Особливості педагогічного спілкування (22)
Самостійна робота
Виконання д/з :опрацю- вання першоджерел
(5)
Виконання домашнього завдання :опрацювання першоджерел
(5)
ІНДЗ
Науково-психологічне дослідження
(30)
Види поточного контролю
Модульна контрольна робота 4
(25)
Модульна контрольна робота 4
(25)


16
V. ПЛАНИ
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий
модуль 1. Теоретичні основи вікової психології

Семінар 1.
Тема: Предмет, завдання і методи вікової психології – 2 год.
План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Предмет і завдання вікової психології.
2. Історія виникнення і розвитку вікової психології.
3. Методи вікової психології. a. спостереження: визначення мети, організація проведення, фіксація отриманих результатів; b. бесіда: мета, умови застосування, підготовка до проведення, врахування вікових особливостей; c. анкетування: види анкет, форми запитань, правила проведення і обробки, доцільність використання; d. експеримент: мета, правила організації, особливості експериментальних досліджень у віковій та педагогічній психології.

Основна література: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19.
Додаткова література: 9, 14, 48, 58.
Змістовий модуль 2. Психічний розвиток дитини від
народження до закінчення школи в школу

Семінар 2.
Тема: Закономірності психічного розвитку дитини першого року життя –
2 год.
План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1.Загальна психофізіологічна характеристика дитини першого року життя.
2.Новонародженість (0-2 місяці) як кризовий період.
3.Період немовляти, як фаза стабільного розвитку: a. Розвиток спілкування і мовлення; b. Розвиток сприймання та інтелекту; c. Розвиток рухових функцій та дій з предметами
2. Дозрівання, навчання і психічний розвиток на першому році життя.
3. Психічні новоутворення періоду немовляти. Криза 1-го року.
ІІ. Практична частина:
1.Перегляд та аналіз документального фільму «Наука о малышах: первый год жизни»
2. Зображення графічної схеми вивченого матеріалу за означеною темою.


17
Основна література: 13, 15, 16, 21, 24.
Додаткова література: 9, 10, 14, 44, 45, 47.
Семінар 3.
Тема : Особливості психічного розвитку підлітка – 2 год.
План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Місце підліткового періоду в загальному процесі індивідуального розвитку.
2. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його психологічні особливості і поведінку.
3. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка.
4. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці.
5. Перебудова учбової діяльності. Розвиток пізнавальних процесів.
6. Психічні новоутворення підліткового віку.
7. Розвиток особистості і криза переходу до юності.

Основна література: 1, 2, 4, 12, 17, 23.
Додаткова література: 6, 7, 10, 12, 15, 21, 31, 35, 39, 46, 53, 58, 61, 62,
71, 72.
Семінар 4.
Тема : Особливості психічного розвитку старшокласника – 4 год.
План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Загальна характеристика ранньої юності.
2. Пізнавальні процеси і розумовий розвиток старшокласника.
3. Формування особистості старшокласника.
4. Спілкування та дружба в юнацькому віці.
5. Особливості юнацького кохання. Підготовка до сімейного життя.
6. Розвиток інтелекту в юнацькому віці.
7.
Формування професійних
інтересів.
Особливості профорієнтації старшокласників.
ІI. Заповнення таблиці.
Рання юність
Соціальна ситуація розвитку
Провідна діяльність
Основні новоутворення
Основні протиріччя

IІІ. Проведення дискусії «Кохання в юнацькому віці».

Основна література: 1, 2, 5, 12, 17, 23.
Додаткова література: 8, 21, 22, 24, 25, 32, 35, 33, 36, 58, 68.
18
Змістовий модуль 3. Психологія дорослої людини

Семінар 5.
Тема: Психологічні особливості пізньої дорослості – 2 год.
План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1.Актуальність дослідження геронтопсихологічних проблем. Теорії старіння і старості..
2. Соціальна ситуація розвитку людини в старості.
2. Мудрість як соціально-психологічний феномен.
3. Психічне старіння і типи старості.
ІІ. Робота у групах.
Студенти розбиваються на підгрупи і разом заповнюють запропоновану схему. Кожна група представляє свій варіант відповіді. Після чого починається обговорення виконаного завдання.
Завдання. Планування свого життя допомагає людині підготуватися до старості і полегшує адаптацію. Для кожного із перерахованих аспектів життя заплануйте декілька заходів, які допомогли б людині адаптуватися до старості.
А. Здоров’я___________________
Б. Фінанси____________________
В. Інтереси_______________________
Г. Ставлення до життя_________________
ІІІ. Написання самостійної роботи.
1 варіант
Написати порівняльну характеристику ставлення до старості, поширене у нашому суспільстві, зі стереотипами старіння в інших культурах.
Які етичні проблеми пов’язані з вмиранням і смертю?
2 варіант
Виділіть основні напрямки роботи психолога з людьми періоду пізньої дорослості.
Як ви тлумачите слово «мудрість». Це вікове чи особистісне утворення?
3 варіант
1. Виділіть основні завдання розвитку у старості.
2. Розкрийте особливості емоційної сфери людей похилого віку.
4 варіант
1. Назвіть основні чинники незадоволення старістю.
2. Розкрийте значення сім’ї для людини похилого віку.
IV. Написання твору «Значення дідуся і бабусі в долі окремої людини».

Основна література: 2, 8, 12, 13, 20, 21.
Додаткова література: 3, 55.

Змістовний модуль 4.
Загальні питання педагогічної психології.19

Семінар 6.
Тема: Соціально-психологічні та вікові аспекти виховання – 2 год.
План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Механізми формування особистості.
2. Колектив і розвиток особистості.
3. Спілкування як умова організації міжособистісної взаємодії у колективі.
4. Психологічні особливості сімейного виховання.
5. Розвиток емоційності та моральних якостей дітей.
6. Становлення характеру дитини: діяльності, що сприяють його формуванню.
7. Психологічні особливості виховання молодших школярів
8. Виховання підлітків: основні якості особистості, що виховуються в старших класах школи.
Тема: Психологія самовиховання та перевиховання. Психологічні аспекти
роботи з важкими дітьми – 2 год.
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Загальна характеристика процесу самовиховання, його завдання
2. Структура самовиховання.
3. Джерела процесу самовиховання.
4. Структура самовиховання. Етапи самовиховання та методи його здійснення..
5. Поняття "важкі діти", їх класифікація та причини появи.
6. Ознаки соціальної занедбаності дітей різного віку.
7. Основи перевиховання.
8. Основні методи і напрямки роботи вчителя і соціального педагога з важковиховуваними дітьми та підлітками.


Основна література: 5, 6, 7, 10, 22, 23.
Додаткова література: 6, 12, 22, 32, 39,44, 46, 58, 62, 63, 68..Семінар 7.
Тема: Психологічний портрет особистості педагога в контексті педагогічної
діяльності, Психологія педагогічного колективу та керівництво ним.
Особливості педагогічного спілкування – 2 год.
План заняття
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Професійно значущі якості особистості вчителя: a. морально-педагогічні якості; b. підструктура професійного та особистісного досвіду; c. підструктура форм відображення; d. спадкові індивідуальні особливості вчителя.
2. Загальні і спеціальні педагогічні здібності.
3. Поняття педагогічної діяльності та її структурні компоненти.


20
4. Рівні результативності педагогічної діяльності.
5. Індивідуальний стиль діяльності вчителя.
Психологія педагогічного колективу та керівництво ним. Особливості
педагогічного спілкування – 2 год.
І. Теоретична частина.
Понятійно-категоріальний апарат теми.
1. Методи і стилі керівництва педагогічним колективом.
2. Організація і стимулювання роботи членів колективу.
3. Конфліктогенні педагогічні ситуації. Особливості педагогічних конфліктів.
4. Попередження і усунення конфліктів в роботі педагогічного колективу.
5. Сутність педагогічного спілкування, його функції та етапи.
6. Ефективність та культура педагогічного спілкування.
Основна література: : 5, 6, 7, 8, 10, 17, 22, 23. .
Додаткова література: 20, 22, 40, 65, 66, 76, 78, 82.

Основна література: 6, 17. .
Додаткова література:. 20, 30, 66, 76, 82.

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль І. Теоретичні основи вікової
психології

Тема 1. Вікова психологія як наука – 4 год.
1. Самостійне опрацювання (конспектування): Ярошевский М.Г. История психологии. – М.,1985. – С. 274-283 (Развитие детской и педагогической психологии). – 2 год.
2. Психолого-педагогічна характеристика особистості учня. Завдання студентам: описати, опираючись на власні спостереження, узагальнений образ сучасного учня. – 1 год.
3. Пояснити думки та твердження, оформити у вигляді творчих робіт (на вибір студента). – 1 год.
1.
Чи погоджуєтесь ви з такою думкою філософа Платона: “Пізнай самого себе і ти пізнаєш світ”? Обґрунтуйте відповідь.
2.
Як ви розумієте народну приказку: “Щоб пізнати людину, треба з нею пуд солі з’їсти”?
3.
Доведіть, що психологічна спостережливість – складова частина педагогічної майстерності вчителя.
4.
У одному експерименті за допомогою методик порівнювались особливості окремих характеристик пам’яті дошкільників, школярів і дорослих. Як називається метод, за допомогою якого здійснювалося це дослідження? Які вимоги пред’являються дослідникам для отримання об’єктивних даних?
5.
Як повинно бути побудовано дослідження, щоб з’ясувати особливості розвитку пам’яті дитини від 4 до 6 років?
6.
Чому дослідник не повинен обмежуватися використанням одного методу?
7.
Під час вивчення пам’яті дітей молодшого шкільного віку була висунута гіпотеза, що розвиток запам’ятовування змісту літературних творів оснований на засвоєнні дітьми прийомів смислового групування матеріалу і включення цих прийомів в процес запам’ятовування. Який експеримент необхідно


21
провести, щоб підтвердити цю гіпотезу? Який основний принцип покладено в основу формуючого експерименту? Чим відрізняється формуючий експеримент від констатуючого?
Модуль 2. Психічний розвиток дитини від
народження до вступу в школу

Тема 4. Особливості психічного розвитку новонародженого та
немовляти – 5 год.
1. Переглянути журнали з психології за останні півроку. Відібрати 3-4 статті, в яких розглядаються актуальні проблеми розвитку дитини першого року життя.
Систематизувати їх. Підготувати виступ на конференцію. – 3 год.
2. Розробити психологічні рекомендації молодим мамам щодо їхнього догляду за немовлятами. – 2 год.
Змістовий модуль 3. Психічний розвиток дитини в
шкільний період

Тема 7. Психічний розвиток дитини молодшого шкільного віку – 5
год.
1. Самостійне опрацювання (конспектування): Мухина В.С. Шестилетний ребёнок в школе. – М., 1986. – С. 5-18 (Достижение шестилетнего ребёнка в умственном развитии), – С. 45-66 (Индивидуальные различия шестилетних детей). – 2 год.
2. Здійснити порівняльну характеристику особливостей психічного розвитку та навчання шести- і семирічних дітей.– 1 год.
3. Самостійне опрацювання (конспектування): Якобсон П.М. Эмоциональная жизнь школьника. – М., 1966. – С.82-113.– 2 год.

Тема 8. Психологія підлітка – 6 год.
1. Обґрунтувати відповіді і оформити як домашню контрольну роботу. – 2 год.
І варіант
1. Як можна допомогти підлітку подолати невпевненість у своїх силах?
2. Опишіть основні форми роботи вчителя, що спрямовані на виховання у підлітка відповідальності.
ІІ варіант
1. Опишіть план роботи вчителя спрямованої на зацікавлення підлітка учбовим предметом.
2. Що може служити причинами небажання підлітка ходити до школи?
ІІІ варіант
1. Як психолог може допомогти підлітку налагодити стосунки з своїми батьками?
2. Що повинні зробити батьки, які помітили відхилення у поведінці підлітка?
IV варіант
1. Як навчити підлітка самостійно працювати з книгою?
2. Основні напрямки роботи психолога по подоланню шкідливих звичок підлітків.
2. Самостійне опрацювання (конспектування): Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте (формирование личности в подростковом возрасте. –
С.292-365). – 2 год.
3. Проаналізуйте і опишіть умови виникнення і зовнішні ознаки підліткових об’єднань. – 2 год.
Тема 9. Психологія старшокласника – 5 год.


22
1. Завдання для творчої роботи: описати особливості проведення соціальним педагогом профорієнтаційної роботи з старшокласниками. – 2 год.
2. Самостійне опрацювання (конспектування): Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989 (Дружба в юности. – С.167-185).– 2 год.
3. Задати графічну схему вивченого матеріалу. – 1 год.
Тема 10. Загальна характеристика дорослого періоду життя – 6 год.
1. Написати порівняльний аналіз причин, перебігу та симптоматики криз дорослості і дитинства. – 3 год.
2. Підготувати доповідь за однією із тем – 3 год.:
1. Віковий розвиток дорослого: фактори і закономірності.
2. Основні теоретичні підходи до розуміння психічного розвитку людини впродовж дорослого життя.
3. Проблема періодизації психічного розвитку дорослої людини.
4. Характеристика, умови запобігання і розв’язання криз дорослості.
5. Етапи професійного шляху дорослого.
6. Збереження та зміни когнітивних можливостей в середньому дорослому віці.
7. Дорослість та проблема сенсу життя.

Тема 12. Психологічні особливості пізньої дорослості 6 год.
1. Підготуйте інтерв’ю «Сімейний фотоальбом» з метою встановлення основних життєвих цінностей людей похилого віку – 2 год.:
2. Підготувати доповідь за однією із тем – 2 год.:
1. Смерть як стадія розвитку.
2. Основні чинники, що впливають на ставлення людини до смерті та процесу вмирання.
3. Психологічна підготовка людини до закінчення життя.
4. Значення спілкування в похилому віці.
5. Особливості пізнавальних інтересів людей похилого віку.
3. Задати графічну схему вивченого матеріалу за темою: Психологія дорослої людини. – 2 год.
Змістовий модуль 4.
Загальні питання педагогічної психології.
Загальні питання психології виховання і навчання. Психологія
вчителя.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал