Робоча програма навчальної дисципліни соціологія управління та організаційСкачати 456.54 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір456.54 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Кафедра соціології та політології

(назва)
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова науково-методичної комісії

_____________________________________________

(назва комісії)
______________ В. В. Бурега

(підпис) (ініціали та прізвище)

«_____»____________2017 року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Соціологія управління та організацій

( назва навчальної дисципліни)


рівень вищої освіти перший (бакалаврський)

перший (бакалаврський) / другий (магістерський)
галузь знань 5 Соціальні та поведінкові науки

(шифр і назва)


спеціальність 054 Соціологія

(шифр і назва)


спеціалізація Соціологія управління

(шифр і назва)


вид дисципліни професійна підготовка

(загальна підготовка / професійна підготовка)


форма навчання денна

(денна / заочна)

Харків – 2017 рік

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Робоча програма з навчальної дисципліни Соціологія управління та організацій

(назва дисципліни)

Розробник:


доцент, доктор соціологічних наук, доцент О. Ю. Клименко

(посада, науковий ступінь та вчене звання) (підпис) (ініціали та прізвище)


Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри


соціології та політології

(назва кафедри)


Протокол від «____»________________2017 року № _____

Завідувач кафедри соціології та політології _________________ В. В. Бурега

(назва кафедри) (підпис) (ініціали та прізвище)

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
Назва випускової кафедри кафедра соціології та політології
Завідувачкафедри В. В. Бурега

(підпис) (ініціали та прізвище)

«______» __________________ 2017 р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Дата засідання
кафедри – розробника РПНД

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис голови НМК (для дисциплін загальної підготовки та дисциплін професійної підготовки за спеціальністю) або завідувача випускової кафедри(для дисциплін професійної підготовки зі спеціалізації, якщо РПНД розроблена не випусковою кафедрою)


МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Мета курсу – формування соціологічного, системного бачення процесу управління та діяльності організації в цілому
У результаті вивчення дисципліни «Соціологія управління та організацій орія» студенти повинні:

Знати:


 • Основні поняття і категорії соціології організації та управління.

 • Основні соціологічні підходи до аналізу компонентів та процесів управління, комунікації, впровадження нововведень та конфліктів в організації.

 • Тенденції розвитку основних підсистем та процесів в організації.

 • Основні підходи до проектування організації: будування дерева цілей, формуванням соціальних структур, проектуванням інноваційних ситуації та процесів комунікації.

Вміти:

  • Забезпечити оперативне вирішення проблем пов’язаних із управлінням дослідницьким процесом та збором емпіричних соціологічних даних шляхом активізації виробничої діяльності працівників наукового колективу;

  • Організовувати соціальну взаємодію учасників дослідницької групи на основі визначення мотивації трудової поведінки, використовуючи методи і форми соціального регулювання, аналіз процесів функціонування та розвитку організації;

  • Застосовувати побудову дерева цілей, як метод функціонально-цільового аналізу для діагностики діяльності та формування стратегії розвитку організації ;

  • Здійснювати соціологічне забезпечення вирішення організаційних конфліктів;

  • Забезпечувати соціологічну підтримку нововведень в організаціях;

  • Здійснювати координацію інформаційних потоків з метою задоволення потреб соціального управління.


Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни


Попередні дисципліни:

Наступні дисципліни:

Теорія соціальних змін

Соціологія масової комунікації

Громадська думка

Соціологія маркетингу

Загальна соціологічна теорія

Соціологія реклами

Історія соціології

Соціологія праці

Гендерні аспекти економічного розвитку суспільства

Соціологія економіки та підприємництва


ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(розподіл навчального часу за семестрамита видами навчальних занять)
Семестр

Загальний обсяг
(годин) / кредитів ECTS

З них

За видами аудиторних занять (годин)

Індивідуальні завдання студентів (КП, КР, РГ, Р, РЕ)

Поточний контроль

Семестровий контроль

Аудиторні заняття
(годин)

Самостійна робота
(годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари

Контрольні роботи
(кількість робіт)

Залік

Екзамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

180/6

96

84

48
48

36

2
+СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


№ з/п.

Види навчальних занять (Л, ЛЗ, ПЗ, СР)

Кількість годин

Номер семестру (якщо дисципліна викладається

у декількох семестрах).

Назви змістових модулів.

Найменування тем та питань кожного заняття.

Завдання на самостійну роботу.


Рекомендована література (базова, допоміжна)

1

2

3

4

5

1.

Л

4

Семестр 5

Змістовий модуль № 1 Організація як соціальний феномен.


Тема 1. Введення в соціологію організації та управління.

 1. Природна та штучна організація.

 2. Поняття організації. Характерні та специфічні риси соціальної організації. Елементи організації.

 3. Види організації. Формальна організація та її основні характеристики.

 4. Неформальна організація та її особливості. Типи неформальних організацій.

 5. Фактор організації. Поняття організованості.

 6. Влада: її сутність, характеристики і типологія.

 7. Сутність процесу управління в організації. Основні етапи та функції управління.

 8. Закони соціальної організації, їх види

1-2, 5-8, 11-12, 14-18, 22-23

2

СР

4

Тема 1. Введення в соціологію організації та управління.

 1. Природна та штучна організація. Характерні риси природної організації. Поява штучних організацій.

 2. Поняття організації. Характерні та специфічні риси соціальної організації. Елементи організації.

 3. Формальна організація та її основні характеристики.

 4. Неформальна організація та її особливості. Типи неформальних організацій.

 5. Влада: її сутність, характеристики і типологія.

 6. Система управління та її компоненти і основні характеристики. Основні етапи і функції управління в організації.

 7. Закони соціальної організації, їх види.

1-2, 5-8, 11-12, 14-18, 22-23

3

ПЗ

2

Тема 1. Введення в соціологію організації та управління.

 1. Поняття організації. Класифікація організацій.

 2. Організованість у функціонуванні та розвитку суспільства.

 3. Влада: її сутність, характеристики і типологія.

 4. Сутність, структура і функції процесу управління в організації.

 5. Закони організації.

1-2, 5-8, 11-12, 14-18, 22-23


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал