Робоча програма навчальної дисципліни ппс 18 соціальна психіатрія та наркологія перепідготовки спеціалістів галузі знань 1301 «соціальне забезпечення»Скачати 335.32 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації10.03.2017
Розмір335.32 Kb.

1

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИКафедра психології


“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Ректор ______________ Могильний О.М.
“____” ____________________2013 р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ППС 3.18 СОЦІАЛЬНА ПСИХІАТРІЯ ТА
НАРКОЛОГІЯ
ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 1301 «СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.13010201 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»
Київ 2013

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна психіатрія та наркологія» для слухачів спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота».
Розробник програми док. мед. наук, професор Пріб Г.А.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціальна психіатрія та наркологія» укладена у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти
Освітньо-професійної програми та Освітньо-кваліфікаційної характеристики зі спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота» (за видами економічної діяльності), затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.04.2011 № 366 та «Програм нормативний навчальних дисциплін підготовки спеціаліста галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» спеціальності 7.13010201 «Соціальна робота» (за видами економічної діяльності).
Рецензенти:
Бондаренко О.Ф., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Київського національного лінгвістичного університету
Колесникова В. Ф., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології
Протокол № ___ від _____________2013 р.
Завідувач кафедри психології

Киричук О.В.
(підпис)
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол № ___ від _______________2013 р.
«Погоджено»

Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу
_________ М. Руженський ___________В. Куляша
© Пріб Г.А., 2013
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників
Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
кваліфікаційний рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
денна
форма
навчання
заочна
форма
навчання
Кількість кредитів - 4 Галузь знань 1301 «Соціальне забезпечення»
Нормативна
Модулів – 3
Спеціальність 7.13010201
«Соціальна робота» (за видами економічної діяльності)
Рік підготовки
Змістовних модулів -
2 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання
(контрольна робота)
Семестр
Загальна кількість годин-144
4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - самостійної роботи студента -
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки
8 год.
Практичні, семінарські
4 год.
Лабораторні
-
Самостійна робота
102 год.
Індивідуальні завдання
(контрольна робота):
30 год.
Вид контролю: іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: 9 %

4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів
із сучасними теоретичними положеннями та практичними програмами в галузі соціальної психіатрії та наркології надання знань та вмінь, необхідного для співпраці з іншими фахівцями, що працюють у сфері охорони суспільного здоров’я.
Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань:

соціального значення психічного здоров’я та психічних розладів, а також вживання психоактивних речовин.

уявлення про ознаки психічних розладів, підходи до їх класифікації та діагностики.

загальних принципів медико-соціальної допомоги особам з психічними розладами та/або наркологічними проблемами, а також принципи взаємодії різних спеціалістів у процесі її надання.

оцінки потреб у соціальній допомозі та її планування при роботі з особами, що мають психічні розлади та/або наркологічні проблеми.

специфіки та загальних завдань соціальної психіатрії;

принципи класифікації та діагностики психічних розладів.

організація медичної та соціальної допомоги особам з психічними розладами;

запобігання зловживанню психоактивними речовинами, як біопсихосоціальному явищю;

соціальні механізми та наслідки вживання психоактивних речовин;

принципи профілактики зловживання психоактивними речовинами.

засади медико-соціальної реабілітації осіб, які зловживають психоактивними речовинами.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетентності:

Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності

Здатність аналітично мислити, бути проникливим та об’єктивним, прагнути до наукових пошуків оптимальних рішень і творчої взаємодії із зацікавленими суб’єктами, групами, організаціями

Здатність ефективно впливати на індивіда, соціальну групу

Здатність знаходити своє місце в системі сучасних ринкових відносин, визначення такої сфери професійної діяльності, в якій найповніше можна

5 використати професійний та творчий потенціал на користь як суспільним, так і власним інтересам

Здатність до застосування нових технологій та інновацій в усіх сферах професійної діяльності

Навички до саморозвитку.

Розширення свого кругозору, підвищення професійної майстерності на основі самоосвіти

Міжособистісні компетентності


Здатність здійснювати комунікаційну діяльність

Здатність до критики та самокритики

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур

Здатність працювати у міжнародному середовищі

Системні компетентності


Здатність працювати самостійно і автономно

Здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну громадянську позицію

Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості

Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості

Здатність до формування культури мислення, її сприйняття

Здатність до навчання

Здатність формувати нові ідеї (креативність)

Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності

Уміння реалізовувати проект

Здатність нести соціальну відповідальність за діяльність організації

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)


знання особливостей психіатрії та наркології як найбільш соціальних медичних спеціальностей;

знання чинників психічних розладів і зловживання ПАР та їх соціальну значущість;

знання етичних засад надання психіатричної і наркологічної допомоги та
її законодавчі основи;

знання основних проявів психічних розладів, включаючи хімічну залежність;

знання принципів класифікації та діагностики психічних розладів;

знання принципів організації медико-соціальної допомоги особам з психічними розладами в Україні та за кордоном;

6

знання основних форм і методів профілактики зловживання ПАР;

знання принципів соціальної реабілітації осіб з психічними розладами, включаючи хімічну залежність.

вміння впроваджувати цінності соціальної роботи у процес надання допомоги особам з психічними розладами, включаючи хімічну залежність;

вміння збирати інформацію про соціальні проблеми особи з психічними розладами, включаючи хімічну залежність;

вміння оцінювати якість життя особи з психічними розладами;

вміння планувати заходи профілактики зловживання ПАР у групах ризику;

вміння визначати потреби в соціальній допомозі й планувати реабілітаційні заходи щодо осіб, які страждають на психічні розлади, включаючи хімічну залежність.

7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Основи соціальної психіатрії
Тема 1. Соціальна психіатрія: предмет, специфіка, загальні завдання.
Специфіка психіатрії як найбільш соціально-орієнтованої медичної дисципліни. Визначення, предмет та завдання соціальної психіатрії. Поняття про психічне здоров’я – психічне захворювання (норму та патологію в психіатрії). Біопсихосоціальна модель у психіатрії. Епідеміологія психічних розладів. Чинники психічних розладів. Соціальна значущість психічних розладів.
Тема 2. Основи загальної психопатології.

Поняття про загальну психопатологію. Обґрунтування необхідності викладання основ загальної психопатології у навчанні соціальних працівників. Принципи класифікації симптомів та синдромів психічних розладів. Розлади настрою, сприйняття, мислення, пам’яті та інтелекту, свідомості, особистості (соціально-психіатричний підхід).

Тема 3. Принципи класифікації та діагностики психічних розладів.
Нозологічний підхід у психіатрії. Принципи класифікації психічних розладів.
Сучасні діагностичні алгоритми за МКХ-10 та DSM-IV. Багатоосьовий підхід до діагностики психічних розладів. Окремі розлади (нозологічні одиниці), що мають найбільшу соціальну значущість: шизофренія, хвороба Альцгеймера, розумова відсталість.
Тема 4. Організація медичної та соціальної допомоги особам з
психічними розладами.
Принципи організації допомоги особам з психічними розладами.
Порівняльний аналіз систем надання психіатричної допомоги в Україні та в
інших країнах. Комунальна психіатрія. Законодавчі засади надання психіатричної допомоги. Етика психіатричної допомоги. Забезпечення прав осіб, хворих на психічні розлади. Перспективи реорганізації психіатричної допомоги в Україні.
Тема 5. Принципи медико-соціальної реабілітації осіб з психічними
розладами.
Завдання та рівні соціальної реабілітації осіб з психічними розладами.
Особливості соціальної роботи в психіатрії. Визначення потреб у соціальній допомозі.
Організація та технології реабілітаційного процесу.

8
Мультидисциплінарний підхід у наданні допомоги особам з психічними розладами. Взаємодія різних спеціалістів в процесі реалізації реабілітаційних завдань.
Змістовий модуль 2. Основи соціальної наркології
Тема 6. Визначення соціальної наркології. Зловживання
психоактивними речовинами як біопсихосоціальне явище.
Визначення, предмет та завдання соціальної наркології. Проблема зловживання психоактивними речовинами в сучасній Україні. Наркотизм як соціальне явище. Поняття хімічної залежності, її біопсихосоціальна природа, механізми та закономірності формування.
Чинники зловживання психоактивними речовинами. Соціальні, медичні та юридичні критерії залежності. Класифікація психоактивних речовин та синдромів, що виникають внаслідок їх вживання. Принципи розмежування видів хімічної залежності внаслідок вживання різних видів психоактивних речовин.
Тема 7. Соціальні механізми та наслідки вживання психоактивних
речовин
Соціокультурний механізм розповсюдження психоактивних речовин.
Фактори ризику формування залежності. Індивідуальні та соціокультурні фактори ризику. Поняття “шкоди” та ступінь її оцінки при вживанні психоактивних речовин. Соціокультурний зміст норми при вживанні психоактивних речовин. Культурний релятивізм норми при вживанні психоактивних речовин. Стратегії “легалізації” та “заборони” у політиці протидії розповсюдженню наркотиків. Соціально-економічний підхід до аналізу механізму розповсюдження наркотиків.
Тема 8. Принципи профілактики зловживання психоактивними
речовинами та міжнародний досвід у цій галузі
Медичні аспекти профілактики. Соціальна технологія профілактики наркотизму. Соціальні, медичні та юридичні особливості у формуванні стратегії протидії розповсюдженню психоактивних речовин. Бар’єри у відносинах з особами, що вживають психоактивні речовини, та шляхи їх подолання. Особливості традиційних засобів профілактики наркоманії, їх недостатня ефективність. Міжнародний досвід профілактики наркотизму.
Принципи зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин. Політика
України у галузі попередження зловживання психоактивними речовинами.
Скринінгові методи виявлення зловживання ПАР.

9
Тема 9. Характеристика національного та міжнародного законодавства з
питань зловживання психоактивними речовинами
Історія законодавства України з питань зловживання психоактивними речовинами. Правова основа протидії зловживанню наркотиками.
Конвенційні норми міжнародного права, що регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Закон України “Про психіатричну допомогу”. Кваліфікація злочинів у сфері нелегального обігу наркотиків та інших правопорушень, пов’язаних з психоактивними речовинами. Соціальна робота з особами з хімічною залежністю у мережі пенітенціарних закладів. Етика наркологічної допомоги. Забезпечення прав осіб, які страждають на хімічну залежність.
Тема 10. Принципи медико-соціальної реабілітації осіб, які зловживають
психоактивними речовинами
Актуальність соціальної роботи у наркології. Завдання та рівні соціальної реабілітації осіб, які зловживають психоактивними речовинами. Особливості соціальної роботи в наркології. Визначення потреб у соціальній допомозі.
Організація та технології реабілітаційного процесу. Мультидисциплінарний підхід у наданні допомоги особам, які зловживають психоактивними речовинами. Взаємодія різних спеціалістів у процесі реалізації реабілітаційних завдань.
Тема 11. Особливості соціальної роботи у галузі протидії та зменшення
шкоди від вживання психоактивних речовин
Політика зменшення шкоди в роботі з особами, які зловживають психоактивними речовинами. Визначення наркосцени та її характеристика.
Профілактика ВІЛ/СНІД. Робота з різними категоріями і групами населення, реадаптація у суспільстві осіб, що вживають психоактивні речовини.
Об’єднання взаємодопомоги – АА, АН та ін. Робота з дітьми осіб, які зловживають психоактивними речовинами. Захист прав громадян, які страждають на хімічну залежність. Спеціалізована підготовка кадрів для соціальної служби.

10
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції
Практичні
СРС
Індивід.
робота
144
8
4
102
30
Модуль 1.
Змістовий модуль 1. Основи соціальної психіатрії
Тема 1. Соціальна психіатрія: предмет, специфіка, загальні завдання
10 1
-
9
-
Тема 2. Основи загальної психопатології
11 1
1 9
-
Тема 3. Принципи класифікації та діагностики психічних розладів
11 1
-
10
-
Тема 4. Організація медичної та соціальної допомоги особам з психічними розладами
12 1
1 10
-
Тема 5. Принципи медико-соціальної реабілітації осіб з психічними розладами
11 1
-
10
-
Разом за змістовним модулем 1
55
5
2
48
-
Змістовий модуль 2. Основи соціальної наркології
Тема 6. Визначення соціальної наркології.
Зловживання психоактивними речовинами як біопсихосоціальне явище
9
-
-
9
-
Тема 7. Соціальні механізми та наслідки вживання психоактивних речовин
10 1
-
9
-
Тема 8. Принципи профілактики зловживання психоактивними речовинами та міжнародний досвід у цій галузі
10 1
-
9
-
Тема 9. Характеристика національного та міжнародного законодавства з питань зловживання психоактивними речовинами
9
-
-
9
-
Тема 10. Принципи медико-соціальної реабілітації осіб, які зловживають психоактивними речовинами
11 1
1 9
-
Тема 11. Особливості соціальної роботи у галузі протидії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин
10
-
1 9
-
Разом за змістовним модулем 2
59
3
2
54
-
Усього годин за модулем 1:
114
8
4
102
-
Модуль 2.
ІНДЗ
-
-
-
-
30
Усього годин:
144
8
4
102
3011
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 2. Основи загальної психопатології.

Практичне заняття:
1.
Принципи класифікації симптомів та синдромів психічних розладів.
2.
Розлади настрою, сприйняття, мислення, пам’яті та інтелекту, свідомості, особистості (соціально-психіатричний підхід).
Література: [1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24].

Тема 4. Організація медичної та соціальної допомоги особам з
психічними розладами.

Практичне заняття:
1.
Принципи організації допомоги особам з психічними розладами.
2.
Законодавчі засади надання психіатричної допомоги. Етика психіатричної допомоги.
3.

Забезпечення прав осіб, хворих на психічні розлади.
Література: [1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24].
Тема 10. Принципи медико-соціальної реабілітації осіб, які зловживають
психоактивними речовинами

Практичне заняття:
1.
Завдання та рівні соціальної реабілітації осіб, які зловживають психоактивними речовинами.
2.
Особливості соціальної роботи в наркології. Визначення потреб у соціальній допомозі.
3.
Організація та технології реабілітаційного процесу.
Мультидисциплінарний підхід у наданні допомоги особам, які зловживають психоактивними речовинами.
Література: [1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24].
Тема 11. Особливості соціальної роботи у галузі протидії та зменшення
шкоди від вживання психоактивних речовин
Практичне заняття:
1.
Політика зменшення шкоди в роботі з особами, які зловживають психоактивними речовинами.
2.
Профілактика ВІЛ/СНІД. Робота з різними категоріями і групами населення, реадаптація у суспільстві осіб, що вживають психоактивні речовини.
Література: [1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24].

12
6. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1
Тема 1. Соціальна психіатрія: предмет, специфіка, загальні завдання.
Завдання:
1.
Визначити, предмет та завдання соціальної психіатрії.
2.
Поняття про психічне здоров’я – психічне захворювання (норму та патологію в психіатрії).
3.
Опрацювання літератури з питань: біопсихосоціальна модель у психіатрії, епідеміологія, соціальна значущість, чинники психічних розладів, особисті, сімейні та суспільні проблеми, пов’язані з психічними розладами, тягар психічних розладів у суспільстві.
9 2
Тема 2. Основи загальної психопатології.
Завдання:
1.
Поняття про загальну психопатологію.
2.
Обґрунтуйте необхідність викладання основ загальної психопатології у навчанні соціальних працівників.
3.
Принципи класифікації симптомів та синдромів психічних розладів.
4.
Розлади настрою, сприйняття, мислення, пам’яті та інтелекту, свідомості, особистості (соціально-психіатричний підхід).
9 3
Тема 3. Принципи класифікації та діагностики психічних розладів.
Завдання:
1.
Надайте характеристику принципам класифікації психічних розладів, сучасним діагностичним алгоритмам за МКХ-10.
2.
Опрацювання літератури з питань: багатоосьовий підхід до діагностики психічних розладів.
3.
Окремі розлади (нозологічні одиниці), що мають найбільшу соціальну значущість: шизофренія, хвороба Альцгеймера, розумова відсталість.
10 4
Тема 4. Організація медичної та соціальної допомоги особам з психічними розладами.
Завдання:
1.
Принципи організації допомоги особам з психічними розладами.
2.
Законодавчі засади надання психіатричної допомоги. Етика психіатричної допомоги.
3.
Забезпечення прав осіб, хворих на психічні розлади.
10 5
Тема 5. Принципи медико-соціальної реабілітації осіб з психічними розладами.
Завдання:
1.
Завдання та рівні соціальної реабілітації осіб з психічними розладами.
2.
Особливості соціальної роботи в психіатрії.
3.
Визначення потреб у соціальній допомозі. Організація та технології реабілітаційного процесу.
4.
Особливості соціальної роботи в психіатрії. Організація та технології реабілітаційного процесу.
5.
Принципи медико-соціальної допомоги особам з психічними
10

13

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
розладами.
6.
Планування та реалізація соціальної допомоги.
7.
Реалізація мультидисциплінарного підходу в наданні допомоги особам з психічними розладами.
8.
Організація реабілітаційних заходів.
6
Тема 6. Визначення соціальної наркології. Зловживання психоактивними речовинами як біопсихосоціальне явище.
1.
Визначення, предмет та завдання соціальної наркології.
2.
Проблема зловживання психоактивними речовинами в сучасній
Україні.
3.
Біопсихосоціальна природа, механізми та закономірності формування залежностей.
Чинники зловживання психоактивними речовинами.
4.
Соціальні, медичні та психологічні критерії залежності.
5.
Класифікація психоактивних речовин та синдромів, що виникають внаслідок їх вживання.
6.
Принципи розмежування видів хімічної залежності внаслідок вживання різних видів ПАР.
9 7
Тема 7. Соціальні механізми та наслідки вживання психоактивних речовин.
Завдання:
1.
Соціокультурний механізм розповсюдження психоактивних речовин.
2.
Фактори ризику формування залежності; Індивідуальні та соціокультурні фактори ризику.
3.
Поняття «шкоди» та ступінь її оцінки при вживанні психоактивних речовин.
4.
Соціокультурний зміст норми при вживанні психоактивних речовин.
5.
Культурний релятивізм норми при вживанні психоактивних речовин.
6.
Стратегії «легалізації» та «заборони» у політиці протидії розповсюдженню наркотиків.
7.
Соціально-економічний підхід до аналізу механізму розповсюдження наркотиків.
9 8
Тема 8. Принципи профілактики зловживання психоактивними речовинами та міжнародний досвід у цій галузі.
Завдання:
1.
Медичні аспекти профілактики.
2.
Соціальна технологія профілактики наркотизму.
3.
Соціальні, медичні та юридичні особливості у формуванні стратегії протидії розповсюдженню психоактивних речовин.
4.
Бар’єри у відносинах з особами, що вживають психоактивні речовини, та шляхи їх подолання.
5.
Особливості традиційних засобів профілактики наркоманії, їх недостатня ефективність.
6.
Міжнародний досвід профілактики наркотизму.
7.
Принципи зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин.
9

14

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
9
Тема 9. Характеристика національного та міжнародного законодавства з питань зловживання психоактивними речовинами.
Завдання:
1.
Історія законодавства
України з питань зловживання психоактивними речовинами.
2.
Правова основа протидії наркотикам. Конвенційні норми міжнародного права, що регулюють обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Характеристика Закону
України.
3.
Кваліфікація злочинів у сфері нелегального обігу наркотиків та
інших правопорушень, пов’язаних з психоактивними речовинами.
4.
Соціальна робота з особами з хімічною залежністю в мережі пенітенціарних закладів.
5.
Етика наркологічної допомоги. Забезпечення прав осіб, які страждають на хімічну залежність.
9 10
Тема 10. Принципи медико-соціальної реабілітації осіб, які зловживають психоактивними речовинами.
Завдання:
1.
Завдання та рівні соціальної реабілітації осіб, які зловживають психоактивними речовинами.
2.
Особливості соціальної роботи в наркології.
3.
Визначення потреб у соціальній допомозі. Організація та технології реабілітаційного процесу.
4.
Мультидисциплінарний підхід у наданні допомоги особам, які зловживають психоактивними речовинами.
5.
Взаємодія різних спеціалістів в процесі реалізації реабілітаційних завдань.
9 11
Тема 11. Особливості соціальної роботи у галузі протидії та зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин.
Завдання:
1.
Політика зменшення шкоди в роботі з особами, які зловживають психоактивними речовинами.
2.
Визначення наркосцени та ії характеристика. Профілактика,
ВІЛ/СНІДу.
3.
Робота з різними категоріями і групами населення, реадаптація у суспільстві осіб, що вживають психоактивні речовини.
Об’єднання взаємодопомоги – АА, АН та ін.
4.
Робота з дітьми осіб, які зловживають психоактивними речовинами.
5.
Захист прав громадян, які страждають на хімічну залежність.
6.
Спеціалізована підготовка кадрів для соціальної служби.
9
Разом:
102
15
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.

16
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу

17 літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку сучасних організацій. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)

18
7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)
6.1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
6.2. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова
літера
прізвища
студента
Варіант
Початкова
літера
прізвища
студента
Варіант
Початкова
літера
прізвища
студента
Варіант
Початкова
літера
прізвища
студента
Варіант
А
1
Й
9
Р
7
Ш
5
Б
2
І
10
С
8
Щ
6
В
3
К
1
Т
9
Ю
7
Г
4
Л
2
У
10
Я
8
Д
5
М
3
Ф
1
Є
6
Н
4
Х
2
Ж
7
О
5
Ц
3
З
8
П
6
Ч
4 6.3. Контрольна робота з дисципліни «Соціальна психіатрія та наркологія» складається з двох частин: два теоретичних питання, що потребують поглибленої відповіді; практичне завдання.
6.4. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи.
Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
6.5. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим.
Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
6.6. Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення
(наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.19
ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
6.7. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
6.8. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26с.).
6.9. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів до
початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
6.10. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46
C (добре)
40 - 43
D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39
E (достатньо)
30 - 34
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17
6.11. У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
6.12. Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.

20
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1.
Теоретична частина
1.
Поняття психічного захворювання. Компоненти психічного розладу.
2.
Функціональні обов’язки фахівців мультидисциплінарної команди.
Практична частина
Завдання. Розподілити психопатологічні розлади при шизофренії.
Психопатологічні розлади
Негативні
Позитивні

Варіант 2.
Теоретична частина
1.
Історичні формуванням біологічної моделі психіатрії.
2.
Наркотизм та теорії наркотизму: сутність і основні поняття.

Практична частина
Завдання. Розподілить чинники виникнення психічних розладів.
№ 1
2 3
4

Варіант 3.
Теоретична частина
1.
Чинники виникнення психічних розладів. Їх класифікація за з точки зору патогенезу психічних розладів (механізму їх розвитку).
2.
Биопсихосоціальная модель наркотизму, психобіологічні ефекти алкоголю й наркотиків.

Практична частина
Завдання.
Надайте характеристику розумової відсталості за ступенем зниження інтелекту.
Ступінь
Характеристика
Легкий
Помірний
Важкий
Глибокий
21
Варіант 4.
Теоретична частина
1.
Надайте визначенню поняття шизофренія. Чим обумовлена соціальна значущість шизофренії. Теорії виникнення шизофренії.
2.
Найважливіші види соціального оточення, які впливають на підлітків.

Практична частина
Завдання.
Надайте визначення первинної, вторинної та третинної профілактики.
Рівень профілактики
Визначення
Первинна
Вторинна
Третинна
Варіант 5.
Теоретична частина
1.
Назвіть зв’язки між соціальними факторами шизофренії та її поширеністю.
2.
Основні соціально-економічні проблеми, що виникають внаслідок вживання ПАР.

Практична частина
Завдання.
Назвіть принципи психосоціальної реабілітації.

Характеристика
1 2
3 4
5

Варіант 6.
Теоретична частина
1.
Що відноситься до симптомів 1-го рангу в діагностиці шизофренії за К.
Шнайдером. Форми шизофренії.
2.
Соціальна робота з особами з залежністю, завдання і функції соціального працівника, сфери та напрямки його діяльності.

Практична частина
Завдання. Надайте характеристику дії алкоголю, опіоїдів і канабіоїдів на організм людини (загальний та віддалений вплив, стан скасування, гостра
інтоксикація, психосоматичні розлади).
Речовина
Характеристика
Алкоголь
Опіоїди
Канабіоїди

22
Варіант 7.
Теоретична частина
1.
Поняття «Деінституалізація» та основні її компоненти.
2.
Моделі, завдання та принципи реабілітації осіб, які зловживають ПАР.
Практична частина
Завдання. Надайте характеристику основним факторам наркотизації на рівні особистості та суспільства.
Рівень
Характеристика
Особистість
Суспільство

Варіант 8.
Теоретична частина
1.
Принципи та компоненти допомоги особам, які страждають на психічний розлад у громаді.
2.
Коло діяльності фахівців із соціальної роботи в наркології.
Практична частина
Завдання. Опишіть основні завдання реабілітації та принципи реалізації програм медико-соціальної реабілітації у наркології.
Основні завдання реабілітації в наркології
Принципи реалізації програм медико-соціальної реабілітації у наркології
Варіант 9.
Теоретична частина
1.
Психосоціальна реабілітація психічно хворих. Основні стратегії.
2.
Функцій фахівця з соціальної роботі у сфері медико-соціальної реабілітації наркозалежних.
Практична частина
Завдання. Надайте характеристику стратегіям та цілям первинної профілактики в наркології.
Стратегії первинної профілактики
Цілі первинної профілактики

Варіант 10.
Теоретична частина
1.
Сучасні форми та показники ефективності психосоціальної реабілітації.
2.
Керівні принципи мультидисциплінарного підходу у наданні допомоги наркологічним хворим.
Практична частина
Завдання. Перелічите та надайте характеристику чотирьом стратегіям відносин держави до проблеми наркотиків.
Стратегія
Характеристика

23
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;

на практичних заняттях запроваджуються різні навчальні технології: розгорнута бесіда, обговорення проблем, дискусії; вирішення ситуаційних вправ; розв’язання проблемних питань; мозковий штурм; кейс-методи; презентації; аналіз конкретної ситуації; робота в малих групах; рольові та ділові ігри; банки візуального супроводження; письмовий контроль знань;
індивідуальне та групове опитування; перехресна перевірка завдань з наступною аргументацією виставленої оцінки тощо.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.

24
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:

поточного контролю роботи студентів;

підсумкового контролю (іспит).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння
теоретичного матеріалу, вироблення умінь самостійно опрацьовувати
тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово
представити певний матеріал (презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;

виконання завдань для самостійного опрацювання;

виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:

тестові завдання;

обговорення проблеми, дискусія;

аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);

ділові ігри (кейс-методи);

презентації результатів роботи;

інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є виконання усних та письмових завдань.
На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Заліковий білет містить 2 завдання.

25
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий
тест
Сума
50
50
100
Змістовний модуль 1
Змістовний модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
Т11

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

26
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.
Поняття психічного захворювання. Компоненти психічного розладу.
2.
Модель у психіатрії. Чинники, що відносять до біологічних агентів у моделі психіатрії.
3.
Історичні формуванням біологічної моделі психіатрії.
4.
Поняття біопсихосоціальної моделі у психіатрії.
5.
Поняття соціальної психіатрії. Особливості соціальної психіатрії порівняно з психатрією, базованою на біологічній моделі.
6.
Поняття індивідуального психічного здоров’я.
7.
Поняття суспільного (колективного) психічного здоров’я.
8.
Чинники виненкнення психічних розладів. Їх класифікація за з точки зору патогенезу психічних розладів (механізму їх розвитку).
9.
Основні показники психічного здоров’я населення.
10.
Соціальна значущість та тягар психічних розладів для особи, родини, суспільства.
11.
Нозологічний підхід у психіатрії.
12.
Принципи клісифікації психічних розладів.
13.
Діагностичні алгоритми за МКХ-10 та DSM-IV.
14.
Особливості розділу, „Психічні та поведінкові розлади” МКХ–10 у порівняні з МКХ-9).
15.
Багатоосьовий підхід до діагноситки психічних розладівю
16.
Надайте визначенню поняття шизофренія. Чим обумовлена соціальна значущість шизофренії. Теорії виникнення шизофрениії.
17.
Переличті зв’язкі між соціальними факторами шизофрені та її поширеністю. Що відноситься до симптомів 1-го рангу в діагностиці шизофренії за К. Шнайдером. Переличті форми шизофренії.
18.
Надайте визначенню поняття «Хвороба Альцгеймера».
19.
Соціальна значущість хвороби Альцгеймера. Клініка і діагностика хвороби Альцгеймера.
20.
Надайте визначення поняттю «Розумова відсталість». Сучасний підхід до розв’язання проблем психічного здоров’я.
21.
Зміни в системі надання допомоги.
22.
Надайте визначення поняттю «Деінституалізація» та основним її компонентам.
23.
Основні принципи та компоненти допомоги особам, які страждають на психічний розлад у громаді.
24.
Психосоціальна реабілітація психічно хворих. Основні стратегії.
25.
Сучасні форми психосоціальної реабілітації.
Показники ефективності психосоціальної реабілітації.
26.
Поняття, об’єкт та предмет соціальної наркології.
27.
Основні терміни що використовуються у соціальної наркології.

27 28.
Основні статистичні показники, які використовуються при оцінюванні наркологічної захворюваності зі злочинності, пов’язаної
із ПАР.
29.
Наркотизм та теорії наркотизму: сутність і основні поняття.
30.
Основні показники наркотизму як соціального явища.
31.
Соціальні функції наркотиків. Інститути контролю наркотизму.
32.
Биопсихосоціальная модель наркотизму, психобіологічні ефекти алкоголю й наркотиків.
33.
Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання ПАР за МКХ–10.
34.
Діагностичні критерії для наркотичних розладів в МКХ–10.
35.
Ключові поняття „потяг“ та “втрата контролю“.
36.
Соціокультурний механізм розповсюдження ПАР.
37.
Найважливіші види соціального оточення, які впливають на підлітків.
38.
Соціальні фактори наркотизму та основні фактори наркотизації на рівнях особистості та суспільства.
39.
Наслідки вживання ПАР.
40.
Медичні проблеми, пов’язані з вживанням наркотиків.
41.
Початкова стадія наркотизації, стан скасування та кінцева стадія залежності від ПАР.
42.
Дія окремих (алкоголь, опіоїд, снодійні, галюціногени тощо ) ПАР.
43.
Основні соціально-економічні проблеми, що виникають внаслідок вживання ПАР.
44.
Концепція профілактики наркотичної залежності, основні стратегії дій, моделі профілактичної роботи.
45.
Первинна, вторинна та третинна профілактика. Їх цілі напрямки та технології.
46.
Міжнародний досвід профілактики наркотизму та розповсюдженості наркотиків.
47.
Основні конвенції ООН, що регламентують контроль над наркотичними та психотропними речовинами і прекурсорів.
48.
Кваліфікація заходів подолання та профілактики наркотизму, які здійснюються міжнародними організаціями.
49.
Законодавство України та правова основа протидії зловживанню наркотиків.
50.
Міжнародне право, яке регулює обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
51.
Покарання за вживання наркотичних речовин.
52.
Національна стратегія України, щодо наркотиків.
53.
Координуючі механізми в сфері наркотиків в Україні.
54.
Основні законодавчі акти протидії зловживанню наркотиками в
Україні.
55.
Соціальна робота з особами з залежністю, завдання і функції соціального працівника, сфери та напрямки його діяльності.

28 56.
Основні проблеми з якими стикається соціальний працівник у своїй роботі та шляхи їх вирішення.
57.
Засади щодо тренінгів соціальних навичок у „малих групах”.
58.
Моделі, завдання та принципи реабілітації осіб, які зловживають
ПАР.
59.
Коло діяльності фахівців із соціальної роботи в наркології.
60.
Мета та об’єкт медико-соціальної реабілітації у соціальній наркології.
61.
Функцій фахівця з соціальної роботі у сфері медико-соціальної реабілітації наркозалежних.
62.
Основні завдання та принципи реалізації програм медико-соціальної реабілітації у наркології.
63.
Керівні принципи та основні завдання мультидисциплінарного підхіду у наданні допомоги наркологічним хворим.
64.
Принципи функціонування мультидисциплінарної команди.
65.
Функціональні обов’язки фахівців мультидисциплінарної команди.

29
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова

1.
Амеронген Б. Алкоголь і наркотики. Інформація про вживання та зловживання. – К.: Сфера, 2000. – 80 с.
2.
Введення у соціальну роботу: Навч. посіб. – К.: Фенікс, 2001. – 288 с.
3.
Діагностичні критерії з DSM-III-R. - К., Абрис, 1994. – 272 с.
4.
Зозуля Т.В. Основы социальной и клинической психиатрии. – М.: Изд. центр «Академик», 2001. – 224 с.
5.
Карагодіна О.Г. Релігійний анамнез у структурі діагностичного опитування осіб з психічними розладами та психологічними проблемами:
Навчальний посібник. – К., 2001. – 64 с.
6.
Марчук А.І. Судова психіатрія. – К.: Атіка, 2003. – 240 с.
7.
Наркотичні речовини та залежність від них: Посіб. – К.: Сфера, 2000. – 44 с.
8.
Психіатрія / За ред. О.К. Напрєєнка. – К.: Здоров’я, 2001 – 584 с.
9.
Школа та її роль у профілактиці алкоголізму та наркоманії серед дітей і підлітків: Посіб. – К.: Сфера, 2000. – 36 с.

Допоміжна

10.
Абрамов В.А. Реформирование психиатрии в Украине. – Киев: Факт, 2000.
– 183 с.
11.
Волошин В.В., Подкоритов В.С. Проблемы дестигматизации психически больных в современном обществе // Вісник асоціації психіатрів України. –
2002. – 32–2. – С. 61 – 70.
12.
Жмуров В.А. Психопатология. – М.: Мед. книга, Н. Новгород: Изд-во
НГМА, 2002. – 668 с.
13.
Збірник документів з медико-соціальної експертизи та працевлаштування
інвалідів / Під ред.. І.В. Іпатова / МОЗ України, Укр. Державного НДІ
МСПІ – Вип.. 1 – 2002. – 252 с.
14.
Подкорытов В.С. Современная биомедицинская этика в психиатрии. –
Вісник Асоціації психіатрів України. – 2003. – №1–2. – С. 139 – 153.
15.
Практикум по психосоциальному лечению и психосоциальной реабилитации психически больных / Под ред. И.Я. Гуровича, А.Б.
Шмуклера. – М.: Медпрактика-М, 2002. – 180 с.
16.
Руководство по социальной психиатрии / Под ред. Т.Б. Дмитриевой. – М.:
Мед., 2001. – 506 с.
17.
Энтони В., Коэн М., Фаркас М. Психиатрическая реабилитация. – К.:
Сфера, 2010. – 298 с.
18.
Юрьева Л.Н. История. Культура. Психические и поведенческие расстройства. – К.: Сфера, 2002. – 314 с.

30 19.
Воронович Б.Т. Без тайн о зависимостях и их лечении - К., Сфера, 2004. –
270 с.
20.
Мельник Э. В. О природе болезней зависимости (алкоголизм, наркомания, компьютеромания и другие). — Одесса: Черноморье, 1998. — 400 с.
21.
Молодежь и наркотики / Под ред. В. А. Соболева и И. П. Рущенко. —
Харьков: Торсинг, 2000. — 432 с.
22.

Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред.
С. В. Березина, К. С. Лисецкого, И. Б. Орешниковой. — М.: Изд-во
Института Психотерапии, 2000. — 256 с.
23.
Проблеми соціальної психіатрії // За редакцією доц. Л.М. Барановської. –
К.: 2003. 148 с.
24.
Професійна реабілітація інвалідів. Довідково-методичний посібник /
Упорядник Іпатов А.В., Сергієні О.В., Войтчак Т.Г. та ін. / За редакцією к. мед. н. Марунич В.В. – Дніпропетровськ: Пороги, 2005. – 277.
25.
Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты.
Итоговые материалы международного проекта. — Харьков: Финарт, 2002.
— 240 с.
26.
Руководство по оценке ограничений жизнедеятельности / Под. ред. проф.
В.Б. Смычека. – Минск: ГУ РНМБ, – 2003. – 93 с.
Інтернет ресурси

27.
http://www.narcom.ru/publ/info/1033 28.
http://soc-work.ru/article/37 29.
http://bib.convdocs.org/v8143/войтенко_р.м._социальная_психиатрия_с_осн овами_медико-социальной_экспертизы_и_реабилитологии

31
ЗМІСТ1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
4 3. Програма навчальної дисципліни
7 4. Структура навчальної дисципліни
10 5. Теми практичних занять
11 6. Самостійна робота
12 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
18 8. Методи навчання
23 9. Методи контролю
24 10. Розподіл балів, які отримують студенти
25 11. Методичне забезпечення
25 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
26 13. Рекомендована література
29
Зміст
3132
Навчально-методичне видання

Пріб Гліб Анатолійович

Робоча програма навчальної дисципліни
«Соціальна-психіатрія та наркологія»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір Г.А. Пріб
Підписано до друку « » _________2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,2.
Тираж ______ прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85


Document Outline

 • “Затверджую”
 • Ректор ______________ Могильний О.М.
  • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинн...
  • 7. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (контрольна робота для заочної форми навчання)
 • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  • ЗМІСТ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал