Робоча програма навчальної дисципліни ппс 13. Безпека життєдіяльності перепідготовки спеціалістівСкачати 261.13 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації19.12.2016
Розмір261.13 Kb.
ТипРобоча програма

1

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра теоретичної та прикладної економіки«ЗАТВЕРДЖУЮ» Ректор Могильний ОМ.
«___» ______________________ 2013 р.
Робоча програма навчальної дисципліни

ППС.3.13. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 1301 СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 7.13010201 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

КИЇВ - 2013

2 Робоча програма навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності для слухачів спеціальності 7.13010201

«Соціальна робота Розробник програми кандидат військових наук, доцент Вісловух А.М. Робоча програма навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності укладена у відповідності до програми нормативної дисципліни Безпека життєдіяльності, розглянутої та схваленої на засіданні дорадчої Науково-методичної ради Безпека життя і діяльності людини Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України, протокол № 6 від 06.06.2002 р. Рецензенти
Петюх В.М., заступник завідувача кафедри управління персоналом і економіка праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, професор;
Шелест І.І., кандидат біологічних наук, доцент кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, протокол № 6 від 23.05.2013 р.
Завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки
Л.М. Бойко

(підпис) Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол № 6 від 26.06.2013 р.
«Погоджено»

Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________________ М. Руженський В. Куляша
© Вісловух А.М., 2013
© Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни Денна форма навчання Заочна форма навчання Кількість кредитів
ECTS: 2,0 Галузь знань 1301 Соціальне забезпечення Нормативна Модулів -3 Спеціальність 7.13010201

Соціальна робота Рік підготовки Змістовних модулів -2 й Індивідуальне науково- дослідне завдання Семестр Загальна кількість годин - 72
1-й Лекції Тижневих годин для заочної форми навчання аудиторних - самостійної роботи слухача –
Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст перепідготовки
4 год. Практичні, семінарські заняття
2 год. Самостійна робота
56 год. Індивідуальні завдання контрольна робота) 10 год. Вид контролю залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 9,1 %4
2
. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою вивчення дисципліни"Безпека життєдіяльності" є отримання слухачами знань і набуття умінь щодо виявлення умов позитивного і негативного впливу на життєдіяльність та здоров’я людини зовнішніх та внутрішніх факторів, обґрунтувування оптимальних умов та принципів життя.
Завдання вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" є формування у слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст, необхідного в їх подальшій професійній діяльності, рівня знань про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек та умінь щодо попередження виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, їх ліквідації, захисту людей і навколишнього середовища та створення безпечних умов діяльності і життя, а також опанування принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства. У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі набувають таких
компетентностей:
Загальні вміння (компетентності

Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу негативних факторів середовища життєдіяльності їх впливу на людину та визначення заходів і засобів захисту від них використовувати знання сучасних проблемі головних завдань безпеки життєдіяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання формувати цілі, завдання щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел, робота упри підготовці доповіді з презентацією уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел з питань безпеки життєдіяльності.
Міжособистісні компетентності:

уміння працювати у колективі та створювати здоровий соціально- психологічний клімат здатність до критики та самокритики під час дискусії уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності

5

навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії з питань безпеки життєдіяльності етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання з безпеки життєдіяльності.

Системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці здатність до навчання критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі в сфері безпеки життєдіяльності здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії з безпеки життєдіяльності здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності уміння вирішувати проблеми безпеки життєдіяльності.

Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)


орієнтуватись в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки життєдіяльності аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації оцінювати життєве середовище стосовно особистої безпеки та безпеки колективу забезпечувати особисту безпеку в екстремальних ситуаціях та приймати рішення про вжиття заходів в цих ситуаціях оцінювати негативні чинники середовища життєдіяльності та визначати шляхи усунення їх дії на людину використовувати знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності, обґрунтовувати та забезпечувати виконання заходів з особистої та колективної безпеки аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражальних факторів визначати індивідуальні особливості людини та їх роль у забезпеченні особистої безпеки та безпеки колективу

надавати першу (долікарську) медичну допомогу собі та потерпілим.

6
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1.
Основи формування безпеки життєдіяльності
Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності (БЖД)
Безпека життєдіяльності як галузь науки та навчальна дисципліна. Основні поняття та визначення в БЖД. Ризику безпеці життєдіяльності. Концепція ООН про сталий, гармонійний розвиток людства – основа БЖД. Законодавча база БЖД. Управління БЖД.
Тема 2. Фізіологічні та психологічні основи забезпечення безпеки
людини
Фізіологічна надійність людини
- людина як відкрита біоенергоінформаційна система. Цілісність організму людини. Гомеостаз
- роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини
- захисні властивості організму людини, імунітет, адаптація
- зовнішні подразники та їх вплив на психофізіологічний стан організму
Психологічна надійність людини
- психічні процеси, стани і властивості людини
- психологічний клімат колективу, його вплив на самопочуття індивідууму. Конфлікти та їх вирішення
- методики формування й підтримання особистої психологічної стійкості людини в екстремальних обставинах.

Тема 3. Роль сприйняття при оцінці небезпек
Оцінка небезпечних факторів середовища за допомогою зорового, слухового, нюхового, смакового аналізаторів, тактильної, больової і температурної чутливості. Межі чутливості. Диференціальний поріг чутливості. Закон Вебера
- Фехнера. Нервові процеси та їх динаміка, латентний період. Специфічні властивості зорового аналізатора, межі його сприйняття. Фізіологічна дія кольорів на людський організм. Слух. Межі сприйняття звуку. Реакції організму людини у різному звуковому середовищі. Роль нюху і смаку для безпеки людини. Функції тактильної, температурної, вісцеральної чутливості, больового відчуття, рухового аналізатора у сприйнятті небезпечних факторів та забезпеченні безпеки людини.

Тема 4. Негативні фактори середовища життєдіяльності людини
Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності людини та їх характеристика. Граничнодопустимий рівень фактора (ГДР). Фізичні чинники небезпек та захист від них
- віброакустичні шкідливі фактори (шум, вібрація) та способи попередження їх негативної дії
- термічні фактори (високі і низькі температури, аномальні параметри мікроклімату) та спеціальні засоби попередження і захисту

7
- дія електромагнітних полів та випромінювань на людину, засоби та методи захисту від них
- електричні фактори в природі та побуті, попередження ураження електричним струмом, захист від блискавки
- природні та штучні іонізуючі випромінювання. Дія радіації на людину, вплив малих доз радіації на людину. Захист від радіації. Хімічні фактори, їх класифікація, шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Граничнодопустима концентрація (ГДК). Біологічні небезпечні фактори та захист від них. Психофізіологічні чинники небезпек, їх попередження. Соціальні негативні фактори (виробництво, джерела виникнення. Запобігання цим факторам. Інформаційні небезпеки, їх вплив на організм людини, захист. Природні стихійні лиха та небезпечні явища, причини їх виникнення. Техногенні небезпеки. Основні види аварій. Соціальні небезпеки. Політичні небезпеки. Комбіновані небезпеки (природно-техногенні та природно-соціальні).
Змістовний модуль 2. Забезпечення безпечної життєдіяльності

Тема 5. Системи формування здоров’я
Соціально-економічне значення категорії здоров’я. Стан здоров’я населення України. Зміст поняття здоров’я. Складові і рівні здоров’я. Чинники, що впливають на стан здоров’я. Показники індивідуального здоров’я і здоров’я колективу. Методика визначення рівня здоров’я людини. Шляхи збереження і зміцнення здоров’я. Здоров’я родини. Догляд за дітьми та їх виховання.

Тема 6. Безпека харчування
Вплив харчування на життєдіяльність людини. Основні принципи науки прохарчування. Раціональне та збалансоване харчування. Сумісність харчових продуктів. Режим харчування здорових людей. Загальні правила харчування. Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів. Державне регулювання належної якості харчових продуктів та продовольчої сировини. Види та класифікація забруднювачів харчових продуктів. Харчові добавки як можливі забруднювачі. Нітрати в продуктах харчування, шляхи зменшення їх кількості. Забруднення харчових продуктів пестицидами. Стимулятори росту та інші хімічні речовини, що застосовуються в сільському господарстві. Джерела забруднення продуктів харчування і продовольчої сировини важкими металами та заходи зменшення їх вмісту. Генетично модифіковані продукти. Радіонукліди у харчових продуктах. Харчування в умовах радіаційного забруднення.

Тема 7. Безпека в умовах кримінальної злочинності та тероризму
Особиста безпека в умовах кримінальної злочинності та захист особистої власності
- забезпечення особистої фізичної безпеки

8
- безпека в натовпі
- психологія спілкування в конфліктних ситуаціях
- технічні засоби самооборони
- насильство всім ї
- мобінг – суть та шляхи протидії. Стан та динаміка розвитку проявів тероризму. Загроза національній та глобальній безпеці в зв’язку з поширенням тероризму, стратегія захисту від тероризму. Кримінально-правова оцінка тероризму. Індивідуальні та колективні дії під час терористичних актів.

Тема 8. Корпоративна безпека Основи корпоративної безпеки. Зовнішні та внутрішні джерела загроз безпеці об’єкта економіки. Економічна розвідка та промисловий (комерційний) шпіонаж. Законні та незаконні способи одержання інформації. Технічні засоби одержання інформації. Комерційна таємниця. Внутрішні фактори на підприємстві, що сприяють кримінологічним посяганням та розголошенню комерційної таємниці. Система забезпечення корпоративної безпеки об’єкта економіки, її організація. Служба безпеки об’єкта економіки її структура, підпорядкування, фінансування, організація роботи і завдання.
Тема 9. Невідкладна допомога при нещасних випадках
Роль своєчасно наданої та правильно проведеної першої медичної допомоги в урятуванні життя і здоров’я потерпілого. Візуальна діагностика стану потерпілого. Медична аптечка. Використання підручних матеріалів при наданні першої медичної допомоги. Термін, послідовність та методика проведення штучного дихання та непрямого масажу серця. Перша медична допомога при кровотечах, отруєнні, переломах та вивихах, опіках, електротравмах, обмороженнях.


9
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
Заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції
Практичні
заняття
СРС
ІНДЗ
(КР)

72
4
2
56
10
Модуль 1.
Змістовний модуль І. Основи формування безпеки життєдіяльності
Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
7 1
-
6
-
Тема 2. Фізіологічні та психологічні основи забезпечення безпеки людини
6
-
-
6
-
Тема 3. Роль сприйняття при оцінці небезпек
6
-
-
6
-
Тема 4. Негативні фактори середовища життєдіяльності людини
9 1
-
8
-
Разом за змістовним модулем 1
28 2
-
26
-
Змістовний модуль ІІ. Забезпечення безпечної життєдіяльності
Тема 5. Системи формування здоров’я
8
-
2 6
-
Тема 6. Безпека харчування
8 2
-
6
-
Тема 7. Безпека в умовах кримінальної злочинності та тероризму
6
-
-
6
-
Тема 8. Корпоративна безпека
6
-
-
6
-
Тема9. Невідкладна допомога при нещасних випадках
6
-
-
6
-
Разом за змістовним модулем 2
34 2
2 30
-
Усього годин
62
4
2
56
-
Модуль 2.
ІНДЗ (КР)
10
-
-
-
10
Разом
72
4
2
56
1010
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 5: Системи формування здоров’я

ПЛАН Складові і рівні здоров’я. Методика визначення рівня здоров’я людини. Шляхи збереження здоров’я. Здоровий спосіб життя – шлях до професійного успіху і довголіття. Формування здорової сім’ї. Вирішення тестових (ситуаційних) завдань.

Література: [1, 5, 6, 12, 13, 16, 17, 22, 26, 32, 37, 38, 46].

11
6. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1.
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Вивчити концепцію ООН про сталий, гармонійний розвиток людства (основні положення законспектувати.
6 2.
Фізіологічні та психологічні основи забезпечення безпеки людини. Фізіологічна та психологічна надійність людини, вирішення конфліктів (законспектувати основні положення.
6 3.
Роль сприйняття при оцінці небезпек.
Оцінка небезпечних факторів середовища життєдіяльності за допомогою зорового, слухового, нюхового, смакового аналізаторів, тактильної больової і температурної чутливості.
6 4.
Негативні фактори середовища життєдіяльності людини. Основні положення змісту теми законспектувати.
8 5.
Системи формування здоров’я. Основні положення змісту теми законспектувати. Звернути увагу на питання шляхи збереження та зміцнення здоров’я.
6 6.
Безпека харчування. Звернути увагу на види забруднювачів харчових продуктів та їх виведення (зменшення їх вмісту. Основні положення законспектувати.
6 7.
Безпека в умовах кримінальної злочинності та тероризму. Звернути увагу на питання особистої безпеки в умовах кримінальної злочинності та тероризму. Основні положення законспектувати.
6 8.
Корпоративна безпека.
Звернути увагу на питання забезпечення корпоративної безпеки об’єкта господарювання. Основні положення законспектувати.
6 9.
Невідкладна допомога при нещасних випадках. Законспектувати основні положення питання першої долікарської) медичної допомоги при кровотечах, отруєнні, переломах та вивихах, опіках, електротравмах, обмороженнях.
6


12
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ
Самостійна робота слухачів має наметі формування їх пізнавальної активності, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань. У процесі самостійної роботи слухачі мають оволодіти вміннями та навичками організації самостійної навчальної діяльності самостійної роботи в бібліотеці з каталогами роботи з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою конспектування літературних джерел. У зв’язку з тим, що основна кількість годинна вивчення дисципліни Безпека життєдіяльності відводиться на самостійну роботу, то кожен слухач повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Для успішної самостійної роботи по вивченню дисципліни значну частину часу слухач має виділити для роботи в бібліотеці інституту і у провідних бібліотеках м. Києва. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез. Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу сприяє кращому його засвоєнню. Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати необхідну інформацію в галузі безпеки життєдіяльності.


13
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2. Для слухачів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища слухача
Варіант
А ПБ Р
2 В С
3 Г Т
4 ДУЄ Ф
6 Ж Х
7 З Ц
8 Й Ч
9 І Ш
10 К Щ
11 Л Ю
12 М ЯН О
15 7.3. Контрольна робота з дисципліни Безпека життєдіяльності складається з двох питань, що потребують поглибленої відповіді.
7.4. Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5. Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.6. Слухач може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу зданої проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо, то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

14
ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.7. Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.8. Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту кегля 14. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К
ІПК ДСЗУ, 2008. – с.
7.9. Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота слухача над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, такі під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів
до початку сесії для слухачів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.10. Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
45 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
41 - 44
C (добре)
38 - 40
D (задовільно)
3 (задовільно)
34 - 37
E (достатньо)
31 - 33
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 30
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17
7.11. У разі отримання слухачем незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.12. Слухач, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета: прищеплення та розвиток навичок і вмінь самостійної роботи над науково-навчальною літературою, аналітичного мислення, систематизації, поглиблення, узагальнення, закріплення теоретичних знань з охорони праці в галузі та їх застосування на практиці.

15
Тематика контрольних робіт.

Варіант 1
1. Негативні фактори середовища життєдіяльності дія електромагнітних полів та випромінювань на людину, засоби та методи захисту від них.
2. Види та класифікація забруднювачів харчових продуктів.

Варіант 2
1. Техногенні небезпеки аварії, катастрофи. Основні види аварій.
2. Показники індивідуального здоров’я.

Варіант 3
1. Природно-соціальні небезпеки.
2. Методика визначення рівня здоров’я людини.

Варіант 4
1. Природно-техногенні небезпеки.
2. Основні принципи науки прохарчування

Варіант 5
1. Негативні фактори середовища життєдіяльності людини вплив малих доз радіації на організм людини.
2. Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів.

Варіант 6
1. Негативні фактори середовища життєдіяльності людини природні та штучні іонізуючі випромінювання.
2. Чинники, що впливають на стан здоров’я: генетичні, шляхи поліпшення спадковості.

Варіант 7
1. Природні топологічні небезпеки.
2. Інфекційні захворювання, їх профілактика.

Варіант 8
1. Фактори ризику життя в урбанізованому середовищі повітря житлових приміщень.
2. Харчування в умовах радіаційного забруднення

Варіант 9
1. Соціальні небезпеки.
2. Раціональне та збалансоване харчування.


16
Варіант 10
1. Біологічні небезпечні фактори та захист від них.
2. Економічна розвідка та промисловий (комерційний) шпіонаж.

Варіант 11
1. Негативні фактори середовища життєдіяльності віброакустичні шкідливі фактори (шум, вібрація) та способи захисту від них.
2. Види тероризму.

Варіант 12
1. Актуальність безпеки життєдіяльності.
2. Шляхи зменшення вмісту забруднювачів (нітрати, пестициди, важкі метали) у харчових продуктах.

Варіант 13
1. Законодавча і нормативно-правова база безпеки життєдіяльності.
2. Шляхи забезпечення життєдіяльності в умовах радіаційного забруднення.

Варіант 14
1. Психологічна надійність людини.
2. Чинники, що впливають на стан здоров’я: стан навколишнього середовища.

Варіант 15
1. Концепція ООН про сталий (гармонійний) розвиток людства – основа безпеки життєдіяльності.
2. Шляхи зниження нітратів у харчових продуктах.

Варіант 16
1. Фактори ризику життя в урбанізованому середовищі питна вода.
2. Соціально-економічне значення категорії здоров’я людини.

Варіант 17
1. Фізіологічна надійність людини.
2. Шляхи збереження і зміцнення здоров’я.

Варіант 18
1. Негативні фактори середовища життєдіяльності електричні фактори в природі та побуті, попередження ураження електричним струмом, захист від блискавки.
2. Комерційна таємниця.17
Варіант 19
1. Аналізаторна система людини, її роль в забезпеченні безпеки.
2. Особиста безпека в умовах кримінальної злочинності технічні засоби самооборони.

Варіант 20
1. Природні метеорологічні небезпеки.
2. Здоров’я людини, його складові та їх характеристика.

Варіант 21
1. Психофізіологічні чинники небезпек, їх попередження.
2. Демографічні проблеми України депопуляція, зменшення народжуваності, середня тривалість життя – причини та наслідки.

Варіант 22
1. Вплив забруднення навколишнього середовища на організм людини.
2. Здоров’я родини, догляд за дітьми та їх виховання.

Варіант 23
1. Інформаційні небезпеки, їх вплив на організм людини, захист.
2. Радіонукліди у харчових продуктах. Харчування в умовах радіаційного забруднення.

Варіант 24
1. Природні тектонічні небезпеки. Забезпечення безпеки при землетрусі у різних ситуаціях.
2. Зовнішні та внутрішні джерела загроз безпеці об’єкта економіки.

Варіант 25
1. Природні стихійні лиха, які найчастіше зустрічаються в Україні.
2. Здоровий спосіб життя – шлях до професійного успіху і довголіття.

Варіант 26
1. Політичні небезпеки тероризм.
2. Чинники, що впливають на стан здоров’я: умови і спосіб життя.

Варіант 27
1. Служба безпеки об’єкта економіки, її структура, підпорядкування, фінансування, завдання.
2. Вплив харчування на життєдіяльність людини.

Варіант 28
1. Негативні фактори середовища життєдіяльності сильнодіючі отруйні речовини. Захист від аміаку і хлору.

18 2. Безпечна психологія поведінки людини – заручника терористів.

Варіант 29
1. Негативні фактори урбанізованого середовища та їх вплив на життєдіяльність людини.
2. Правила поведінки людини в натовпі.

Варіант 30
1. Соціальні хвороби алкоголізм, наркоманія, туберкульоз, венеричні захворювання, ВІЛ/СНІД — причини, наслідки, профілактика.
2. Мобінг — суть, шляхи протидії.

19
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання слухачів вході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби


на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал зосереджується увага слухачів на проблемних питаннях наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань використовується міжнародний досвід вирішення проблем з питань безпеки життєдіяльності слухачі заохочуються до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки використовуються технічні засоби навчання мультимедійний комплексу складі персонального комп’ютера, мультимедіапроектора і інтерактивної дошки, графо проектор


на практичних заняттях слухачі опрацьовують нормативно-правові акти з відповідних питань для їх використання в процесі вивчення теми заняття практично вчаться самостійно робити розрахунки з питань безпеки життєдіяльності, оцінювати ймовірність ризику, визначати заходи та засоби захисту від небезпек середовища життєдіяльності.
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи слухачів є чіткий контроль відвідування слухачами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.


20
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок слухачів складається з двох етапів
- поточного контролю роботи слухачів
- підсумкового контролю (залік.
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни. Завданням поточного контролює перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, здатності осмислити зміст теми, умінь письмово представити певний матеріал (презентація.
Об’єктами поточного контролю знань слухачів є систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни виконання завдань для самостійного опрацювання виконання контрольної роботи.
Об’єктом підсумкового контролю знань слухачів у формі залікує виконання усних та письмових завдань. На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання. Результати заліку слухачів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

21
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СЛУХАЧІ

Поточне тестування,
самостійна робота та
контрольна робота
Підсумковий тест
Сума
50 50 100

Шкала оцінювання національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре
75-81 балів – добре
68-74 балів – задовільно (D);
61-67 балів – задовільно (E);
35-60 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

22
12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
1.
Об’єкт, предмет та завдання безпеки життєдіяльності. Актуальність безпеки життєдіяльності. Основні поняття та визначення в безпеці життєдіяльності. Концепція ООН про сталий(гармонійний)розвиток людства – основа безпеки життєдіяльності. Законодавча і нормативно-правова база безпеки життєдіяльності. Ризику безпеці життєдіяльності. Людина в системі "людина – життєве середовище. Фізіологічна та психологічна надійність людини.
8.
Аналізаторна система людини, її роль в забезпеченні безпеки, характеристика основних аналізаторів. Середовище в системі "людина – життєве середовище. Негативні фактори середовища життєдіяльності.
10.
Віброакустичні шкідливі фактори (шум, вібрація) та способи попередження їх негативної дії. Надання допомоги при переломах, вивихах, розтягу. Термічні фактори, високі і низькі температури, аномальні параметри мікроклімату та спеціальні засоби попередження і захисту. Надання першої долікарської) допомоги при опіках і обмороженні. Дія електромагнітних полів та випромінювань на людину, засоби та методи захисту від них. Електричні фактори в природі та побуті, попередження ураження електричним струмом. Надання допомоги при ураженні електричним струмом. Природні та штучні іонізуючи випромінювання. Дія радіації на людину. Захист від радіації. Хімічні фактори, їх класифікація. Шляхи надходження небезпечних хімічних речовин в організм людини. Граничнодопустима концентрація(ГДК). Вплив забруднення навколишнього середовища на організм людини. Біологічні небезпечні фактори та захист від них. Психофізіологічні чинники небезпек, їх попередження. Соціальні негативні фактори(виробництво), джерела виникнення. Запобігання цим факторам. Інформаційні небезпеки, їх вплив на організм людини, захист. Природні стихійні лиха та небезпечні явища(тектонічні – виверження вулканів, землетруси, топологічні – повені, зсуви, селі, метеорологічні – спека, урагани, посухи та ін.). Причини їх виникнення. Забезпечення безпеки при землетрусі у різних ситуаціях. Захист від блискавки. Техногенні небезпеки(аварії, катастрофи. Основні види аварій. Соціальні небезпеки (конфлікт, мобінг, домашнє насильство, алкоголізм, наркоманія і ін.). Політичні небезпеки(війна, локальні воєнні конфлікти, тероризм.

23 Комбіновані небезпеки(природно – техногенні, природно – соціальні профілактика соціальних хвороб туберкульозу, венеричних захворювань,
ВІЛ/СНІДу).
26.
Соціально – економічне значення категорії здоров’я. Стан здоров’я населення України. Зміст поняття здоров’я , складові і рівні здоров’я. Чинники, що впливають на стан здоров’я(генетичні, медичне забезпечення, стан навколишнього середовища, умови і спосіб життя, їх характеристика. Здоровий спосіб життя – шлях до професійного успіху і довголіття. Показники індивідуального здоров’я і здоров’я колективу. Методика визначення рівня здоров’я людини. Шляхи збереження здоров’я. Роль традиційної і нетрадиційної медицини у відновленні та збереженні здоров’я.
33.
Здоров’я родини, догляд за дітьми та їх виховання. Вплив харчування на життєдіяльність людини. Основні принципи науки прохарчування. Раціональне та збалансоване харчування. Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів. Види та класифікація забруднювачів харчових продуктів (нітрати, пестициди, важкі метали) шляхи зменшення їх вмісту. Харчові добавки як можливі забруднювачі продуктів харчування. Генетично модифіковані продукти. Радіонукліди в харчових продуктах. Харчування в умовах радіаційного забруднення. Особиста безпека в умовах кримінальної злочинності та захист особистої власності(забезпечення особистої фізичної безпеки, безпека в натовпі, психологія спілкування в конфліктних ситуаціях, технічні засоби самооборони. Мобінг – суть, шляхи протидії. Домашнє насильство. Тероризм. Основні форми прояву тероризму. Види тероризму. Безпечна психологія поведінки людини – заручника терористів. Зовнішні та внутрішні джерела загроз безпеці об’єкта економіки. Економічна розвідка та промисловий (комерційний) шпіонаж. Комерційна таємниця. Організація забезпечення корпоративної безпеки об’єкта економіки. Служба безпеки об’єкта економіки, її структура, підпорядкування, фінансування, завдання.
47.
46. Роль своєчасно наданої та правильно проведеної першої медичної допомоги в урятуванні життя і здоров’я потерпілого.
47. Термін, послідовність та методика проведення штучного дихання та непрямого масажу серця.
48. Перша медична допомога при кровотечах, отруєнні, переломах та вивихах, опіках, електротравмах, обмороженнях.

24
13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти
1.
Конституція України(із змінами і доп.). – К Атіка, 2006. – с. Закон України "Про охорону праці" // Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К. : Основа, 2007. – С. 14 -39. Кодекс законів про працю України (зі змінами і доповненнями станом нар К Основа, 2008. – 120 с. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" // Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К Основа, 2007. – С. 62-111. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" // Законодавство України про охорону здоров’я. Збірник нормативно – правових актів. – К КНТ, 2004. – С. 39-69. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" // Законодавство України про охорону здоров’я. Збірник нормативно правових актів. – К КНТ, 2004. – С. 14-39. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
№1264 – ХІІ від 25 червня 1991. – К, 1991.
8.
Кодекс цивільного захисту України. – Х Одіссей, 2013. – 120 с.

Базова
9.
Бабюк А.В. та ін. Безпека харчування сучасні проблеми Посібник – довідник. – Чернівці Книга ХХІ, 2005 – 456 с.
10.
Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки навч.посіб./В.В.Бегун, І.М.Науменко.-К.,2011.-344с.-Укр. мовою. Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: курс лекцій. – К МАУП, 2001. – 96 сіл Бібліографія наприкінці тем.
12.
Вісловух А.М. Системи формування здоров’я: науково-практична розробка з курсу Безпека життєдіяльності. – К ІПК ДСЗУ, 2010. – 148 с.
13.
Гайченко В.А., Коваль Г.М. Основи безпеки життєдіяльності людини Навч. посібник. – К МАУП, 2002. – 232 сіл.
14.
Дуднікова І.І. Безпека життєдіяльності Навч. посібник. 2 – ге вид, доп. – К
Вид-во Європ. унту, 2006. – 268 с.
15.
Желібо Є.П., Зацарний ВВ. Безпека життєдіяльності Підручник. – К Каравела, 2007. – 288 с.
16.
Желібо Є.П., Заверуха НМ, Зацарний ВВ. Безпека життєдіяльності навч.посіб./ За ред. Є.П. Желібо. е вид К Каравела, 2011. – 344 с. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К Основа,
2007. – 944 с.
18.
Зеркалов Д.В. Безпека комерційної діяльності. Удвох книгах. Книга перша Правова основа. Довідник. – К Основа, 2005. – 472 с.
19.
Зеркалов Д.В. Безпека комерційної діяльності. Удвох книгах. Книга друга Захист. Довідник. – К Основа, 2006. – 800 с.

25 НМ. Зубар. Основи фізіології та гігієни харчування Підручник. – К
Київськ. націон. торг.-екон. унт, 2006. – 341 с.
21.
Ионов В.А., А.А. Слободянюк. Культура рациональной жизнедеятель-ности
(медико-физиологический и психолого – педагогический аспекты): Учебное пособие // В.А. Ионов, А.А. Слободянюк; под. ред. профессора А.А.
Слободянюка. – Севастополь изд – во Севаст. НТУ, 2007. – 315 с.
22.
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини Навч. посіб. – 6 е вид, перероб. і доповн. – К Знання, 2007. – 332 с.
23.
Некос АН, Багрова Л.О., Клименко М.О. Екологія людини Підручник. – Х ХНУ ім. Каразіна, 2007. – 336 с.
24.
Никула Т.Д., Тодоренко А.Д. Харчування людей (раціональне і дієтичне. – Київ Задруга, 2007. – 220 с.
25.
Павлоцька Л.Ф., Дуденко Н.В., Дмитрієвич Л.Р. Основи фізіології, гігієни харчування та проблема безпеки харчових продуктів : Навч. посіб. – Суми
ВДТ "Університетська книга, 2007. – 441 с.
26.
Пістун І.П., Кельман І.І., Вільковський Є.К. Охорона праці (людський чинник Навчальний посібник. – Львів, Афіша, 2008. – 304 с.
27.
Пистун И. П, Кельман И.И., Вильковський Е.К. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – Львов: Афиша, 2007. – 336 с.
28.
Пістун І.П. Безпека життєдіяльності Навчальний посібник / Художнє оформлення К.І. Мозгова, А.Я. Ємець. – Суми Видавництво "Університетська книга, 2000. – 301 с.
29.
Прохоров Б.Б. Экология человека. Терминологический словарь / Б.Б.
Прохоров. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 476 с. – (Словари). Пішак В.П. Вплив харчування на здоров’я людини Підручник. – Чернівці
Кн. ХХІ, 2006. – 500 с.
31.
Пшінько ОМ. та ін. Екологія житла. Радіоактивність житла Навч. посіб./ ОМ. Пшінько, А.Ф. Долина, ОМ. Пристиньська. – Д Вид-во Дніпропетровського нац. університету залізн. транспорту ім. акад. В.
Лазаряна, 2007. – 176 с.
32.
Русаловський А.В. Цивільна оборона Навч. посіб. для дист. навчання
А.В.Русаловський., В.М. Заплатинський; за наук. редак. О.І. Запорожця. – К Університет "Україна, 2007. – 228 с.
33.
Стеблюк МІ. Цивільна оборона та цивільний захист Підручник. – е вид, перероб. – К Знання, 2010. – 487 с.
34.
Терлецький В.К., Стасюк Х.Л. Безпека життєдіяльності Навч. посіб. – Луцьк 2006. – 82 с.
35.
Федоренко О.І., Бондар О.І., Кудін А.В. Основи екології Підручник. – К Знання, 2006. – 543 с.

Допоміжна
36.
Амосов НМ. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и общество. – Донецк: Сталкер, 2003. – 463 с.

26 37.
Апанасенко Г.Л. Здоров’я, яке ми вибираємо. – К.,т-во Знання УРСР,
1989. – с. — (Сер. 8 Наука і життя №5). Безпека підприємництва інформаційно-аналітичний бюлетень. Випуск
1,2,3,4,5,6.
39.
Гордиенко В.А. Физические поля и безопасность жизнедеятельности / В.А.
Гордиенко. — М АСТ: Астрель: Профиздат. 2006. – с,
[
4
] сил.
40.
Малахов Г.П. Золотые правила питания. – Д «Издательство Сталкер,
Генеша, 2003. — с.
41.
Незаконные методы бизнеса, 1 том / Сост. Боровик Д.А., Прохоров С.Л.,
Палатченко С.Н., Ягудин А.А. – К АДЕПТ, 2007 – с. (Концепции безопасности).
42.
Незаконные методы бизнеса, 2 том / Сост. Боровик Д.А., Прохоров С.Л.,
Палатченко С.Н., Ягудин А.А. – К АДЕПТ, 2007 – с. (Концепции безопасности).
43.
Техническая безопасность объектов предпринимательской деятельности, 1 том / Сост. Дворский М.Н., Палатченко С.Н. – К АДЕПТ, 2006. — с.
(Концепции безопасности).
44.
Факты для жизни: специальное издание для населения, проживающего на
Чернобыльских территориях. – К, 2008. — с. Журнали Безпека життєдіяльності Надзвичайна ситуація Пожежна безпека Охорона праці.
27
ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни ................................................................. 3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності ......................................................................... 4 3. Програма навчальної дисципліни. ......................................................... 6 4. Структура навчальної дисципліни Охорона праці в галузі ........... 9 5. Теми практичних занять ...................................................................... 10 6. Самостійна робота ................................................................................. 11 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання ....................................... 13 8. Методи навчання. .................................................................................. 19 9. Методи контролю. ................................................................................. 20 10. Розподіл балів, які отримують слухачі. ............................................ 21 11. Методичне забезпечення ................................................................... 21 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань .... 22 13. Рекомендована література ................................................................. 24

28
Навчально-методичне видання

Вісловух Андрій МитрофановичРобоча програма навчальної дисципліни
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Відповідальний за випуск Руженський М.М.
Комп’ютерний набір Корнієнко НМ.

Підписано до друку ___________. Формат 60 х 84 1/16 Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 1,02. Тираж __ примірників. Зам. №___ Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК № 1805 від 25.05.2004. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17
Тел. / факс (044) 536-14-85


Document Outline

  • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СлухачІВ
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал