Робоча програма навчальної дисципліни пп 8 логістика перепідготовки спеціалістівСкачати 270.51 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації01.01.2017
Розмір270.51 Kb.
ТипРобоча програма

1
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра менеджменту


“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Ректор____________________ Могильний О.М.
“____” ____________________2013 р.


Робоча програма навчальної дисципліни

ПП.1.8 ЛОГІСТИКА
ПЕРЕПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0306 «МЕНЕДЖМЕНТ І АДМІНІСТРУВАННЯ»
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.03060101 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ»


Київ 2013

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» для слухачів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
3 квітня 2013 р. – 28 с.
Розробник програми: кандидат економічних наук, доцент Кузнецова Т.К.
Робоча програма навчальної дисципліни «Логістика» укладена у відповідності до Галузевого стандарту вищої освіти Освітньо-професійної програми та Освітньо-кваліфікаційної характеристики зі спеціальності
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.04.2011
№366 та «Програм нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки магістрів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальності
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Рецензенти:
Руженський М.М., кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості
України
Іванова Н.Ю., кандидат економічних наук, професор кафедри економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту
Протокол №4, від 03.04.2013 р.
Завідувач кафедри менеджменту
проф. Федоренко В.Г.
(підпис)
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Протокол №4 від 24 квітня 2013 р.
«Погоджено»
Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу
____________ М.М. Руженський _______________В.А. Куляша
©Кузнецова Т.К., 2013
©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2013

3
1.

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників
Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний
рівень
Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання
заочна
форма
навчання
Кількість кредитів -1
Галузь знань 0306
«Менеджмент і адміністрування»
Нормативна
Модулів - 3
Спеціальність
7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Рік підготовки
Змістовних модулів - 2 1-й
Індивідуальні завдання
( контрольна робота)
Семестр
Загальна кількість годин
- 36
2-й
Лекції
Освітньо- кваліфікаційний рівень: спеціаліст перепідготовки
6 год.
Практичні, семінарські
-
Лабораторні
-
-
Самостійна робота
20
год.
Індивідуальні завдання:
контрольна робота -10 год.
Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 20%

4
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами логістики, формування сучасних знань і розуміння концептуальних основ логістики як інструмента ринкової економіки, набуття вмінь і навичок ефективного управління матеріальними та пов’язаними з ними інформаційними потоками.
1.2 Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань:
- набуття теоретичних знань з управління матеріальними потоками на основі логістичного підходу;
- оволодіння навичками логістичного мислення з оптимізації матеріальних потоків та розроблення пропозицій щодо удосконалення логістичних систем і механізмів їх функціонування;
- опанування практичними методами скорочення витрат підприємства на переміщення матеріальних ресурсів;
- набуття навичок оцінки економічної ефективності та наслідків здійснення логістичних рішень.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких компетентностей:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу концептуальних засад та визначення сутності та ролі логістики;

знання і уміння оперувати економічними категоріями та поняттями в сфері логістики;

уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правомочність;

здатність працювати з інформацією у тому числі в глобальних комп’ютерних мережах;

розуміння сутності і наслідків мікроекономічних процесів, поведінки окремих економічних суб’єктів на товарних ринках;

здатність прийняття обґрунтованих управлінських рішень з питань логістичної діяльності.


Міжособистісні компетентності:

уміння працювати у команді;

здатність здійснювати комунікаційну діяльність;

здатність до критики та самокритики під час дискусії;

5

уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії;

етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів;

розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення;

уміння використовувати іноземну мову у професійній діяльності;

уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання.


Системні компетенції:

здатність працювати самостійно і автономно;

здатність застосовувати знання на практиці;

здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості;

уміння забезпечувати якісне виконання завдань професійної діяльності на основі інструкцій,методичних рекомендацій, встановлених норм та нормативів;

здатність до навчання;

уміння формувати нові ідеї (креативність);

здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

уміння реалізовувати проекти в сфері логістики.


Спеціальні (фахові) вміння (компетентності):


знати основні логістичні поняття та визначення;

розуміти концептуальні основи та сфери застосування логістики;

знати функціональні області логістики та особливості управління матеріальними потоками в них;

розуміти джерела виникнення логістичних витрат;

знати стратегії збутової і маркетингової діяльності, механізмів її реалізації, виходячи з вимог, принципів та політики управління;

уміти реалізовувати маркетингову політику просування продукції
(товарів, послуг) на ринку.

бути здатним формувати програми реалізації товарів;

уміти делегувати повноваження, розподіляти права, відповідальність та обов'язки між виконавцями;

знати механізми та особливості формування та функціонування логістичних систем;

знати підходи до оцінки ефективності функціонування логістичної системи;

6

використовувати логістичний підхід при управлінні організаційною системою;

вміти створювати ефективні логістичні ланцюги для руху матеріальних потоків;

вміти визначити логістичні витрати та шляхи їх скорочення;

обґрунтовувати рішення щодо формування системи управління закупівельною, виробничою, розподільчою, функціональними областями логістики;

формувати та використовувати конкурентні переваги на ринку;

вміти визначати ефективність функціонування логістичної системи.7
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль І. Методологічні основи функціонування і розвитку
логістики

Тема 1. Сутність та основні концептуальні засади логістики. Логістика
як наука про управління потоками
Поняття, сутність, етапи розвитку та сучасна концепція логістики.
Походження терміна, сучасні визначення логістики. Мета, завдання, функції та види логістики. Фактори розвитку логістики. Досвід зарубіжних країн у застосуванні логістики. Роль логістики в економіці України.
Логістичні системи та принципи їх утворення. Класифікація логістчних систем. Створення, функціонування та розвиток логістчних систем.
Об’єкти логістичного управління. Характеристика потокових процесів у логістиці.
Матеріальний потік і його характеристики. Види матеріальних потоків.
Інформаційні потоки та їх класифікація. Фінансові потоки та їх класифікація.
Потоки послуг. Логістичні операції. Інтегровані логістичні потоки. Логістичні ланцюжки.
Тема 2. Логістичний менеджмент
Логістичне середовище фірми. Визначення логістичного менеджменту.
Логістичний мікс «7R». Взаємодія логістичного менеджменту з маркетингом, з фінансовим та операційним менеджментом. Логістика і стратегічне планування. Зв'язок логістики з основними функціональними сферами бізнесу. Види організаційних структур управління логістикою.
Модуль 2. Ефективність основних функціональних сфер
логістики
Тема 3. Закупівельна та транспортна логістика
Суть та основні завдання закупівельної логістики. Задачі служби відділу матеріально-технічного забезпечення. Основні кроки та методи управління закупівлями: метод “зробити або купити”, методологія оцінки та вибору постачальника. Визначення партії постачання: розрахунок оптимального
(економічного) розміру замовлення. Організація постачання “точно в строк”
(just-in-time / JIT). Вибір постачальника.
Поняття і завдання транспортної логістики. Методологія вибору транспортного засобу. Планування та укладання договорів на перевезення вантажів. Типи та маркірування вантажу. Документація на перевезення вантажів.

8
Тема 4. Логістика запасів та складська логістика
Види матеріальних запасів, причини їх створення. Системи управління запасами (СУЗ): СУЗ з фіксованим інтервалом часу між замовленнями та
СУЗ з фіксованим розміром замовлення. Управління матеріальними запасами за допомогою АВС-методу.
Основні функції складів в логістичній системі. Логістичний процес на складі. Основні задачі ефективної організації і функціонування складу.
Тема 5. Виробнича та розподільча логістика
Поняття та задачі виробничої логістики. Підходи до управління матеріальним потоком в виробничій логістиці. Сутність основних мікрологістичних систем: KANBAN, ОВТ, MRP. Основні показники виробничої логістики.
Задачі розподільчої логістики. Канали розподілу. Логістичні посередники. Розподільчі центри та методологія проектування розподільчих систем. Основні показники розподільчої логістики.
Тема 6. Ефективність функціонування логістичних систем
Показники ефективності логістичних систем. Правила та методи аналізу логістичних витрат. Шляхи зниження логістичних витрат.
Класифікація логістичних витрат та приклади витрат за функціональними областями логістики. Управління логістичними витратами: методологія оцінки ефективності функціонування логістичних систем.

9
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назва змістовних модулів
і тем
Кількість годин
заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лек-
ції
Прак-
тичні
СРС
Кон-
трольна
робота

Модуль 1


Змістовний модуль І. Методологічні основи функціонування і розвитку
логістики
Тема 1. Сутність та основні концептуальні засади логістики. Логістика як наука про управління потоками
5 1
-
4
Тема 2. Логістичний менеджмент
4 1
-
3
Разом за змістовним
модулем І
9
2
-
7


Змістовний модуль ІІ. Ефективність основних функціональних сфер
логістики

Тема 3. Закупівельна та транспортна логістика
5 1
-
4
Тема 4. Логістика запасів та складська логістика
4 1
-
3
Тема 5. Виробнича та розподільча логістика
4 1
-
3
Тема 6. Ефективність функціонування логістичних систем
4 1
-
3
Разом за змістовним модулем
ІІ
17
4

13
Усього годин:
26
6

20

Модуль 2
ІНДЗ (контрольна робота)
-
-
-
10
Усього годин:
36
6
-
20
10

10
5. САМОСТІЙНА РОБОТА


з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
1.
Тема 1. Сутність та основні концептуальні засади логістики. Логістика як наука про управління потоками
Завдання:
Розглянути: основні передумови практичного використання принципів логістики (економічні, інформаційні, технічні, організаційні); логістику як фактор підвищення конкурентоспроможності фірми та як науковий напрям.
4 2.
Тема 2. Логістичний менеджмент Закупівельна логістика.
Завдання:
Розглянути зв'язок логістики з основними функціональними сферами бізнесу
3 3.
Тема 3. Закупівельна та транспортна логістика
Завдання:
1. Розглянути класифікацію постачальників за методом
АВС-аналізу та визначення економічного розміру замовлення.
2. Ознайомитися з найважливішими критеріями вибору видів транспорту
4 4.
Тема 4. Логістика запасів та складська логістика
Завдання:
1. Розглянути основні положення системи VMI («запаси, що управляються продавцем»).
2. З’ясувати роль упакування в підвищенні ефективності логістичних складських процесів
3 5.
Тема 5. Виробнича та розподільча логістика
Завдання:
1. Ознайомитись з закордонним досвідом функціонування внутрішньовиробничих логістичних систем.
2. Ідентифікувати логістичних посередників у каналах розподілу
3 6.
Тема 6. Ефективність функціонування логістичних систем
Завдання:
Вивчити основні положення концепції загальних витрат
3

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів тощо.

11
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел;

роботи з довідковою літературою;

опрацьовування статистичної інформації;

написання рефератів з проблем курсу.
Кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність. Необхідно, щоб план самостійного навчання був реальним і його виконання приводило до плідних наслідків у навчальному процесі.
Для успішної самостійної роботи значну частину часу студент виділяє для роботи в бібліотеці. Треба розуміти сутність складання алфавітного й тематичного каталогів, вміти швидко знаходити в них необхідну літературу, знати особливості бібліографічного шифрування. Для плідної роботи з літературними джерелами студентові корисно скласти свою власну бібліографію, заповнюючи бібліографічні картки на необхідні для нього книги, брошури або статті. Для роботи у провідних бібліотеках м. Києва студенту треба знати їх структуру, спеціалізацію окремих підрозділів, вміти користуватися різноманітними каталогами, правильно заповнювати бланки вимоги на літературу тощо.
Відібрана для самостійного опрацювання література може бути різною як за обсягом наукових даних, так і за характером їхнього викладу. Потрібно відібрати необхідний для опрацьовування матеріал (розділи, підрозділи тощо), а також розсортувати його за важливістю (що для детального вивчення, а що для ознайомчого читання). Процес читання має відбуватися повільно, вдумливо, до незрозумілих питань слід обов’язково повертатися, наводити додаткові довідки, щоб зрозуміти сутність думки автора. Знання незнайомих термінів слід одразу ж з’ясовувати за тлумачними словниками, енциклопедіями або спеціалізованими довідниками. У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора, джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту

12 корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу дисциплінує розум, відпрацьовує вміння формулювати свої думки в короткій змістовній формі, сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Для цілісного уявлення про навчальну дисципліну студентові необхідно користуватися довідковою літературою: енциклопедіями, енциклопедичними словниками, галузевими довідниками тощо.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати найновішу інформацію з різних сфер життя нашої держави.
Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинні відповідати обраній темі.
Виклад матеріалу має бути логічним, послідовним. Обсяг реферату, як правило, у межах 10-12 сторінок формату А4. Писати текст слід на одному боці аркуша, розбірливо, без помилок. У разі потреби слід робити посторінкові виноски.
Останнім розділом реферату повинні бути висновки, в яких студент узагальнює викладений матеріал і формулює свої думки з приводу опрацьованої проблеми. До реферату має бути доданий список використаної літератури, складений відповідно до існуючих вимог.
За структурою реферат складається із короткого вступу, двох або трьох розділів основної частини, висновків та списку використаної літератури.
План написання реферату повинен мати внутрішню єдність і логіку, враховувати актуальність проблеми, її наукову розробленість та практичну значимість.
У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, що вивчається, її практична значимість; формулюються мета й завдання дослідження, вказуються обсяг і структура реферату. Обсяг вступу не повинен перевищувати однієї сторінки комп’ютерного тексту.
Основна частина обсягом до 10 сторінок комп’ютерного тексту, викладеного у двох-трьох розділах, повинна містити виклад основних теоретичних положень, що визначають сутність і зміст предмета досліджуваної теми, з огляду на цілі й завдання реферату; розгляд різних точок зору провідних фахівців з досліджуваних питань на основі аналізу літературних та інших інформаційних джерел; визначення пріоритетних питань, що підлягають першочерговому розв’язанню; аналізуються практичні матеріали, сучасні тенденції розвитку та особливості, притаманні зовнішньоекономічній діяльності України. На основі отриманих результатів розглядаються пропозиції, рекомендації, заходи щодо досягнення цілей згідно з темою реферату. При цьому студент повинен виявити самостійність та ініціативу.

13
Висновки є завершальним етапом виконаного студентом реферату.
Вони повинні містити короткі підсумки за результатами дослідження та прикладного аналізу об’єкта дослідження з наведенням позитивних і негативних сторін, а також нереалізованих можливостей; перелік заходів, спрямованих на розв’язання проблеми, підвищення ефективності об’єкта дослідження; отримані якісні та кількісні показники; можливі варіанти реалізації запропонованих у рефераті заходів.
Реферат виконується державною (українською) мовою. Викладення повинно мати науковий характер, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, логічно послідовний. Пряме переписування матеріалів з літератури неприпустиме. Оформлення реферату має відповідати встановленим вимогам
(див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ,
2008. – 26 с.)


14
6. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота)
Мета контрольної роботи – закріпити та поглибити теоретичні знання, набуті у процесі вивчення курсу «Логістика», сформувати вміння самостійно працювати з навчальною та спеціальною літературою, законодавчими актами, статистичними даними, а також з матеріалами власних досліджень.
6.1. Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
6.2. Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Варіант
А
З
П
1
Б
І
Р, С
2
В
К
Т ,У
3
Г
Л
Ф, Х
4
Д
М
Ц, Ч
5
Є
Н
Ш, Щ
6
Ж
О
Ю, Я
7 6.3. Контрольна робота з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» складається з двох частин: два теоретичних питання,
що потребують поглибленої відповіді; розрахункова задача.
6.4.
Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи.
Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
6.5.
Розв’язок задачі повинен передбачати наявність алгоритму розв’язку, безпосередньо розв’язок та обґрунтування (пояснення) отриманих результатів.
6.6.
Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим.
Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них. Контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
6.7.
Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження,

15 думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
6.8.
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
6.9.
Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.:
ІПК ДСЗУ, 2008. – 26 с.).
6.10.
Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30
днів до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
6.11.
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній
шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
47 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
44 - 46
C (добре)
40 - 43
D (задовільно)
3 (задовільно)
35 - 39
E (достатньо)
30 - 34
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 29
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17
6.12.
У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
6.13.
Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його
робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.

16
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1
1. Основне призначення логістики.
2. Підходи до управління матеріальними потоками у виробничій логістиці.
3. Менеджер магазину роздрібної торгівлі оцінює річний попит на молочну продукцію фірми «Баланс» у 100000 шт. Витрати на замовлення становлять 50 грн. Витрати на зберігання одиниці продукції – 0,1 грн./рік.
Визначити: оптимальне замовлення; кількість замовлень і денну кількість продажу, якщо магазин працює 360 днів на рік; точку перезамовлення, якщо термін виконання замовлення 5 днів.
Варіант 2
1. Матеріальні потоки та логістичні операції.
2. Сутність і завдання транспортної логістики.
3. Оптово-роздрібна фірма продає столові комплекти. Річний попит – 12000 комплектів, ціна одного комплекту – 100 грн. Витрати на замовлення – 540 грн., витрати на зберігання одиниці продукції – 16 грн. Фірма працює 250 днів на рік. Визначити: оптимальну кількість комплектів у замовленні та точку відновлення замовлення, якщо термін його виконання 3 дні.
Варіант 3
1. Сутність розподільчої логістики.
2. Мікрологістична система “KANBAN”.
3. Витрати на зберігання одного комплекту продукції становлять 15 грош. од.
Витрати на замовлення – 22 грош. од. Річний попит – 2400 комплектів.
Фірма працює 360 днів на рік, а постачання комплектів продукції здійснюється з періодичністю у 10 днів. Розрахувати: оптимальне замовлення; кількість замовлень на рік; денну кількість споживання та точку перезамовлення.

Варіант 4
1. Логістичний процес на складі.
2. Ефективність логістичної системи,підходи до її оцінки.
3. Витрати на зберігання одного комплекту продукції становлять 5 грош. од.
Витрати на замовлення – 12 грош. од. Річний попит – 1200 комплектів.
Фірма працює 360 днів на рік, а постачання комплектів продукції здійснюється з періодичністю у 14 днів. Розрахувати: оптимальне замовлення; кількість замовлень на рік; денну кількість споживання та точку перезамовлення.

17
Варіант 5
1. Сучасні концепції логістики.
2. Логістичний посередник у каналі розподілу.
3. Річний попит на запчастини становить 8000 од. Фірма працює 200 днів на рік. У середньому доставка займає три робочі дні. Визначити точку перезамовлення.
Варіант 6
1. Сутність і види логістичних систем.
2. Традиційна і логістична концепція організації виробництва.
3. Річний попит на продукцію фірми «АРС» становить 100000 шт. Витрати на замовлення становлять 70 грн. Витрати на зберігання одиниці продукції
– 2 грн./рік. Визначити: оптимальне замовлення; кількість замовлень і денну кількість продажу, якщо магазин працює 300 днів на рік; точку перезамовлення, якщо термін виконання замовлення 5 днів.
Варіант 7
1. Системи управління матеріальними запасами.
2. Управління логістичними витратами.
3. Витрати на зберігання одного комплекту продукції становлять 3грош. од.
Витрати на замовлення – 10 грош. од. Річний попит – 1400 комплектів.
Фірма працює 350 днів на рік, а постачання комплектів продукції здійснюється з періодичністю у 15 днів. Розрахувати: оптимальне замовлення; кількість замовлень на рік; денну кількість споживання та точку перезамовлення.

18
7.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:

на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; звертаються до зарубіжного досвіду вирішення окремих проблем; заохочуються студенти до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний проектор, слайди тощо;
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.


19
8.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (залік).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни на заняттях і проводиться у терміни, які визначаються календарним планом.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал
(презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни, у т.ч. виконання домашніх завдань та розв’язання задач;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання;
­
виконання модульного завдання.
Поточний контроль знань, вмінь та навичок студентів передбачає застосування таких видів:
­
тестові завдання;
­
розрахункові завдання;
­
обговорення проблеми, дискусія;
­
аналіз конкретних ситуацій (поданих у вигляді усного, текстового або графічного матеріалу);
­
ділові ігри (кейс-методи);
­
презентації результатів роботи;
­
інші.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі заліку є виконання усних та письмових завдань.
На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати іспиту студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів. Заліковий білет містить 3 завдання.

20
9. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ


Поточне тестування, самостійна та контрольна
робота
Залік
Сума
50
50
100
Змістовний модуль 1
Змістовний модуль 2
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни,
ілюстративні матеріали.

21
11. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1.
Сутність логістики.
2.
Основні види логістики.
3.
Мета та завдання логістики.
4.
Матеріальний потік та показники, які його характеризують.
5.
Класифікація матеріальних потоків.
6.
Основні логістичні функції та логістичні операції: перелік і взаємозв’язок.
7.
Класифікація логістичних операцій.
8.
Сутність понять “логістичний канал” та “логістичний ланцюг”.
9.
Суть та типи логістичних систем.
10.
Сутність матеріального потоку як об’єкта управління логістичної системи.
11.
Елементи логістичної системи і фактори, які треба враховувати під час її розробки.
12.
Організація логістичного управління на підприємстві: традиційний та бажаний варіанти управління матеріальним потоком.
13.
Основні задачі логістичної служби.
14.
Суть та основні завдання закупівельної логістики.
15.
П’ять кроків управління закупівлями.
16.
Сутність завдання “Зробити або купити” (Мake-or-Buy Problem /
MOB) в логістиці.
17.
Процес вибору постачальника: суть, методи, основні критерії відбору.
18.
Характеристика організації постачань за принципом “точно в строк”
(just-in-time / JIT).
19.
Роль транспортування в логістиці, основні завдання транспортної логістики.
20.
Основні фактори, які впливають на вибір виду транспорту.
21.
Типи вантажу та види його маркування.
22.
Мета та задачі виробничої логістики.
23.
Характеристика “тягнучої” системи управління матеріальним потоком.
24.
Характеристика “штовхаючої” системи управління матеріальним потоком.
25.
Основні показники виробничої логістики.
26.
Види та функції складів.
27.
Сутність логістичного процесу на складі.
28.
Основні види первинної документації як форми контролю руху товарно-матеріальних цінностей на складах підприємств України.
29.
Характеристика базового модулю в логістиці.
30.
Основні задачі ефективної організації і функціонування складів.
31.
Сутність методу Паретто в межах раціоналізації складських операцій.
32.
Види матеріальних запасів.

22 33.
Мотиви створення матеріальних запасів.
34.
Переваги та недоліки створення великих запасів.
35.
Сутність системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення.
36.
Сутність системи управління запасами з фіксованим інтервалом замовлення.
37.
Переваги та недоліки основних систем управління запасами.
38.
Основні параметри системи управління запасами.
39.
Управління матеріальними запасами за допомогою АВС-методу.
40.
Сутність розподільчої логістики.
41.
Основні задачі розподільчої логістики.
42.
Характеристика каналів розподілу.
43.
Переваги створення каналів розподілу.
44.
Сутність горизонтальних та вертикальних каналів розподілу.
45.
Характеристика торгових посередників.
46.
Типи систем розподілу.
47.
Основні стратегій розташування розподільчих центрів (складів).
48.
Основні методи вирішення задачі розміщення розподільчих центрів.
49.
Основні показники ефективності логістичних систем.
50.
Класифікація логістичних витрат: основні групи та їх основний склад.
51.
Правила аналізу логістичних витрат.
52.
Методи аналізу логістичних витрат.
53.
Шляхи зниження рівня логістичних витрат.
54.
Основні шляхи вирішення проблем обліку логістичних витрат на українських підприємствах.
55.
Сутність інформаційної логістики.
56.
Характеристика інформаційних потоків та їх взаємозв’язок з матеріальними потоками.

23
12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-правові акти

1.
Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від
07.06.1996 №236/96-вр. (Редакція станом на 13.01.2009р.). Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
/236/96-вр.
2.
Закон України “Про Митний тариф України” від 09.07.2003 № 1043-IV
3.
Указ Кабінету міністрів України “Про Концепцію трансформації митного тарифу України на 1996-2005 роки відповідно до системи
ГАТТ/СОТ” від 6.04.1996 № 255/96 4.
Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1023-
XII.
(Редакція станом на
02.12.2012р.).
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
/go/1023- XII.
5.
Нормативно-правова база перевезення вантажів. Режим доступу. http://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/
Базова

6.
Балабанова Л.В., Германчук А.М. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика: Навч. посібник. – К.: Професіонал, 2004. – 288 с.
7.
Бауэрсон Д.Д., Клосс Д.Д. Логистика: интегрированная цепь поставок /
Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 640 с.
8.
Гаджинский А. Логистика: Учебник. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.:
Маркетинг, 2002. – 406 с.
9.
Дэниелс Дж. Д., Радеба Л.Х. Международный бизнес. Внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ. / Общ. ред., вступ. ст. Л.И. Евенко. –
М.: Дело ЛТД, 1994. – 746 с.
10.
Експорт. Імпорт. Транзит: митне оформлення товарів / Упорядник
О.В.Старцев. – К.: Істина, 2001. – 397 с.
11.
Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – К.: ВД “Фінансист”, 2000. – 215 с.
12.
Козловский В.А., Козловская Э.А., Савруков Н.Т. Логистический менеджмент: Учебное пособие. – СПб.: Лань, 2002. – 267 с.
13.
Крикавський Є. Логістика для економістів: Підручник. – Львів:
Львівська політехніка, 2004. – 448 с.
14.
Крикавський Є. Логістичне управління: Підручник. – Львів: Львівська політехніка, 2005. – 684 с.
15.
Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. – 2-е изд. перераб. и доп.
– М.: ИНФРА-М, 2001. – 409 с.
16.
Логистика и маркетинг транспортного процесса: Международный научный сборник / Под. ред. В.Г.Санкова. – Саратов, 2000. – 191 с.
17.
Логистика – технология транспортного процесса / Л.М. Костюченко и др. – К.: Кий, 2000. – 365 с.
18.
Неруш Ю.М. Коммерческая логистика: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1999.
– 120 с.

24 19.
Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – 3-е изд. перераб. и доп. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 494 с.
20.
Николайчук В.Е. Заготовительная и производственная логистика. –
СПб.: Питер, 2001. – 160 с.
21.
Николайчук В.Е. Логистика в сфере распределения. – СПб.: Питер,
2001. – 160 с.
22.
Окландер М. Логістика: Навчальний посібник. – К.: Зовнішня торгівля,
2005. – 234 с.
23.
Основы логистики: Учебное пособие / Под ред. Л.Б. Миротина и В.И.
Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 278 с.
24.
Пономарьова Ю. Логістика: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2005. –
328 с.
25.
Практикум по логистике: Учеб. пособие / Под ред. Б.А. Аникина. – М.:
ИНФРА-М, 1999. – 310 с.
26.
Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. – М.:
Экономика, 1995. – 700 с.
27.
Современная логистика / Джеймс С. Джонсон и др. / Пер. с англ. – М.:
Издательский дом «Вильямс», 2002. – 624 с.
28.
Транспорт Украины: тарифное регулирование: Справочник / Н.Н. Носова и др. – К.: Основы, 2000. – 342 с.
29.
Чудаков А.Д. Логистика: Учебник. – М.: Издательство РДЛ, 2001. – 550 с.
30.
Чеботаев А.А. Логистика. Логистические технологии: Учебное пособие.
– М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2002. – 172 с.
Додаткова
31.
Альбеков А. Логистика коммерции. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. –
512 с.
32.
Белоусов А. Коммерческая логистика. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.
– 224 с.
33.
Гаджинский А. Практикум по логистике. – М.:Маркетинг, 2001. – 180 с.
34.
Голиков Е.А. Маркетинг и логистика. – 3-е изд. – М.: Издательско- торговая корпорация Дашков и К, 2001. – 409 с.
35.
Гордон М. Логистика товародвижения. – 2-е изд. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2001. – 200 с.
36.
Линдерс М. Управление снабжением и запасами. Логистика. – СПб.:
Виктория плюс, 2002. – 768 с.
37.
Миротин Л. Логистика для предпринимателя: Учебное пособие. – М.:
Инфра-М, 2002. – 252 с.
38.
Радионов А. Логистика: Учебное пособие. – М.: Дело, 2002. – 416 с.
39.
Семененко А. Логистика. Основы теории: Учебник для вузов. – СПб.:
Союз, 2001. – 544 с.
40.
Сергеев В. Логистика в бизнесе: Учебник – М.: Инфра-М, 2001. – 608 с.
41.
Стаханов Д. Таможенная логистика. – М.: Приор, 2001. – 96 с.

25
Інформаційні ресурси
42. Алесинская Т.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления. Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m95/

43. Банько В.Г. Логістика. Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/logistika/logistika_-_banko_vg
44. Григорьев М.Н. Логистика. Режим доступу: http://institutiones.com/download/books/2030-logistika-grigorev.html
45. Кальченко А. Г. Логістика. Режим доступу: http://kneu.in.ua/view-details/2- uchebniki-kneu/5-3-kurs/66-logistika-pidruchnik-kalchenko-a.-g.html
46. Украинская Логистическая Ассоциация. Режим доступу: http://www.ula- online.org/index.php
47. Окландер М.А. Логістика. Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/689652/
48. Сербин В.Д. Основы логистики. Режим доступу: http://www.aup.ru/books/m97/

26
ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни
3. Програма навчальної дисципліни
4. Структура навчальної дисципліни
5. Самостійна робота
6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
(контрольна робота)
7. Методи навчання
8 . Методи контролю
9. Розподіл балів, які отримують студенти
10. Методичне забезпечення
11. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
4 7
9 10 14 18 19 20 20 21 12. Рекомендована література
23
Зміст
26
27
Навчально-методичне видання

Кузнецова Тетяна Климівна

Робоча програма навчальної дисципліни
«Логістика»
Відповідальний за випуск М.М. Руженський
Комп’ютерний набір Т.К. Кузнецова
Підписано до друку 01.07.2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.
Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,96.
Тираж 30 прим. Зам. № _____
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.
Тел./факс (044) 536-14-85

Document Outline

 • “Затверджую”
 • Ректор____________________ Могильний О.М.
 • Тема 2. Логістичний менеджмент
 • Тема 3. Закупівельна та транспортна логістика
  • Тема 4. Логістика запасів та складська логістика
  • Тема 5. Виробнича та розподільча логістика
  • Тема 6. Ефективність функціонування логістичних систем
   • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
   • Самостійна робота студентів з курсу передбачає написання рефератів та підготовку фіксованих виступів. Для цього необхідно скласти план реферату чи виступу, вивчити потрібні літературні джерела, зробити виписки. За своїм змістом реферат і виступ повинн...
 • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал