Робоча програма навчальної дисципліни пнпб 14. Безпека життєдіяльностіPdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0.53 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3
Тематика контрольних робіт.
Варіант 1
1.
Актуальність безпеки життєдіяльності.
2.
Основні законодавчі акти про охорону праці в Україні.
Варіант 2
1.
Небезпеки середовища життєдіяльності людини (фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні)та їх вплив на організм.
2.
Гарантії прав працівників на охорону праці та їх обов’язки щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
Варіант 3
1.
Культура безпечної життєдіяльності як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства.
2.
Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на виробництві.
Варіант 4
1.
Надзвичайні ситуації, їх класифікація за характером походження, ступенем поширення, розміром людських втрат та матеріальних збитків.
2.
Охорона праці жінок.
Варіант 5
1.
Небезпечні геологічні процеси і явища. Вражаючі фактори, що ними формуються та захист від них.
2.
Охорона праці неповнолітніх.
Варіант 6
1.
Небезпечні гідрологічні явища. Вражаючі фактори, що ними формуються та захист від них.
2.
Методи аналізу виробничого травматизму і професійної захворюваності на виробництві.
Варіант 7
1.
Пожежі у природних екосистемах. Вражаючі фактори природних пожеж та захист від них.
2.
Організація охорони праці на підприємстві.
Варіант 8
1.
Небезпечні метеорологічні явища,
їх негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки. Заходи захисту.
2.
Охорона праці інвалідів.
Варіант 9
1.
Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій.
2.
Служба охорони праці підприємства та уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці.

27
Варіант 10
1.
Транспортні аварії. Вимоги до транспортування небезпечних речовин.
Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами.
2.
Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.
Варіант 11
1.
Гідродинамічні небезпеки (аварії), причини їх виникнення, заходи попередження.
2.
Навчання і перевірка знань працівників з питань охорони праці.
Варіант 12
1.
Надзвичайні ситуації на об’єктах комунального господарства, причини їх виникнення та заходи попередження.
2.
Комісія з питань охорони праці підприємства. Регулювання питань охорони праці в колективному договорі.
Варіант 13
1.
Промислові аварії, катастрофи та їх наслідки, уражаючі фактори та заходи попередження і захисту.
2.
Види інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки, хто проводить, які документи використовуються, де робиться запис про проведення.
Варіант 14
1.
Аварія на Чорнобильській АЕС. Основні причини аварії. Забруднення продуктів харчування радіонуклідами. Харчування в умовах радіаційного забруднення.
2.
Основні причини виробничого травматизму і професійної захворюваності та заходи щодо їх попередження.
Варіант 15
1.
Захисні та профілактичні заходи при радіаційних аваріях.
2.
Дія шуму на організм людини. Методи та засоби захисту від шуму на виробництві.
Варіант 16
1.
Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності.
Захист персоналу та населення при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах.
2.
Основні причини виробничого травматизму і професійної захворю- ваності та заходи щодо їх попередження.
Варіант 17
1.
Класифікація та причини соціальних небезпек. Види тероризму. Чинники можливих проявів тероризму в Україні.
2.
Небезпечні та шкідливі фактори, пов'язані з пожежами.
Варіант 18
1.
Корпоративна безпека. Зовнішні та внутрішні загрози безпеки об’єкта економіки.
2.
Способи та засоби пожежогасіння, Заходи безпеки при користуванні вуглекислотними і порошковими вогнегасниками.

28
Варіант 19
1.
Система забезпечення корпоративної безпеки об’єкта економіки.
2.
Умови праці при роботі з комп’ютерною технікою та заходи і засоби захисту працівників на комп’ютеризованих робочих місцях.
Варіант 20
1.
Інформаційні небезпеки та захист від них.
2.
Система організаційно-технічних заходів і засобів щодо електробезпеки.
Варіант 21
1.
Здоровий спосіб життя, його складові та їх зміст.
2.
Мікроклімат робочої зони. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату виробничих приміщень.
Варіант 22
1.
Психофізіологічний вплив оточення на людину. Основи підвищення психофізіологічної стійкості кадрів до професійних небезпек.
2.
Державні нормативні акти про охорону праці. Нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства.
Варіант 23
1.
Ризик – як характеристика небезпеки. Види ризиків залежно від причини виникнення. Критерії за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки.
2.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
Варіант 24
1.
Паспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об’єктів господарювання.
2.
Класифікація електромагнітних випромінювань та електричних і магнітних полів. Захист від електромагнітних випромінювань.
Варіант 25
1.
Навчання персоналу підприємств, установ і організацій, населення діям та способам захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій та аварій.
2.
Система попередження пожеж і вибухів об’єктів господарювання.
Варіант 26
1.
Фінансування заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відшкодовування збитків постраждалим.
2.
Система протипожежного
і противибухового захисту об’єкта господарювання.
Варіант 27
1.
Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
2.
Атестація робочих місць за умовами праці.

29
Варіант 28
1.
Знезаражування споруд, техніки, предметів та спеціальна обробка людей внаслідок аварій на радіаційно- і хімічно небезпечних об’єктах.
2.
Види електричних травм, причини електротравм. Надання першої допомоги при уражені електричним струмом.
Варіант 29
1.
Загальні засади моніторингу надзвичайних ситуацій та порядок його здійснення.
2.
Система організаційно-технічних заходів забезпечення пожежної безпеки об’єктів господарювання.
Варіант 30
1.
Організація життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях.
2.
Вплив шкідливих речовин виробничого середовища на організм людини.
Захист від них.

30
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Для активізації процесу навчання студентів в ході вивчення дисципліни застосовуються такі навчальні технології та засоби:


на лекціях чітко та зрозуміло структурується матеріал; зосереджується увага студентів на проблемних питаннях; наводяться конкретні приклади практичного застосування отриманих знань; використовується міжнародний досвід вирішення проблем з питань безпеки життєдіяльності; студенти заохочуються до критичного сприймання нового матеріалу замість пасивного конспектування; використовуються наочні матеріали, схеми, таблиці, моделі, графіки; використовуються технічні засоби навчання: мультимедійний комплекс у складі персонального комп’ютера, мультимедіапроектора і
інтерактивної дошки, графопроектор.


на практичних заняттях студенти:

вчаться здійснювати заходи захисту від факторів ураження при аваріях на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах;

тренуються у використанні приладів радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю;

удосконалюють навички у використання засобів індивідуального захисту органів дихання і шкіри;

вчаться надавати першу долікарську медичну допомогу постраждалим у надзвичайних ситуаціях (НС).
Обов’язковими елементами активізації навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять, заохочення навчальної активності, справедлива диференціація оцінок.


31
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Контроль і оцінювання знань, вмінь та навичок студентів складається з двох етапів:
- поточного контролю роботи студентів;
- підсумкового контролю (залік).
Поточний контроль здійснюється в процесі вивчення дисципліни.
Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, здатності осмислити зміст теми, умінь письмово представити певний матеріал (презентація).
Об’єктами поточного контролю знань студентів є:
­
систематичність, активність, своєчасність та результативність роботи над вивченням програмного матеріалу дисципліни;
­
виконання завдань для самостійного опрацювання.
Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі заліку є виконання усних та письмових завдань.
На залік виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати отримані знання.
Результати заліку студентів заочної форми навчання оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів.

32

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування,
самостійна робота,
індивідуальне навчально-
дослідне завдання
Підсумковий тест
Сума
50 50 100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
61-67 балів – задовільно (E);
35-60 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

33

12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Змістовний модуль 1. Безпека життєдіяльності

1.
Об’єкт, предмет та завдання безпеки життєдіяльності.
2.
Актуальність безпеки життєдіяльності.
3.
Основні поняття та визначення в безпеці життєдіяльності.
4.
Культура безпеки.
5.
Аксіоми безпеки життєдіяльності.
6.
Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек.
7.
Види небезпек. Класифікація джерел небезпеки, вражаючих факторів.
8.
Надзвичайні ситуації, їх класифікація.
9.
Визначення понять «потенційно небезпечний об’єкт», «об’єкт підвищеної небезпеки».
10.
Класифікація об’єктів підвищеної небезпеки.
11.
Природні надзвичайні ситуації (НС): стихійні лиха (великі за масштабом і з важкими наслідками) та небезпечні природні явища.
12.
Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ, небезпечних метеорологічних явищ, небезпечних гідрологічних процесів
і явищ, пожежі у природних екосистемах. Вражаючи фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки.
13.
Забезпечення безпеки при землетрусі у різних ситуаціях. Захист від блискавки.
14.
Біологічні небезпеки та захист від них.
15.
Заходи з запобігання природним НС.
16.
Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори.
17.
Класифікація вражаючих факторів фізичної та хімічної дії джерел техногенних небезпек.
18.
Види та причини виникнення НС техногенного характеру.
19.
Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій.
20.
Причини аварій та катастроф на транспортних комунікаціях, на гідродинамічних об’єктах, на об’єктах комунального господарства.
Заходи попередження.
21.
Причини пожеж, небезпечні для людини фактори пожежі. Захист.
Класифікація об’єктів за їхньою пожежовибухонебезпекою.
22.
Система забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій.
23.
Причини та наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.
24.
Організація дозиметричного контролю при радіаційних аваріях.
Приклади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю. Одиниці вимірювання радіоактивності.
25.
Захисні та лікувально-профілактичні заходи при радіаційних аваріях.

34 26.
Харчування в умовах радіаційного забруднення.
27.
Класифікація небезпечних хімічних речовин (НХР) за ступенем токсичності. Захист від дій НХР при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах.
28.
Прилади хімічної розвідки. Призначення, та порядок роботи з ними.
29.
Засоби індивідуального і колективного захисту при аваріях на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах.
30.
Соціальні чинники, що впливають на життя та здоров’я людини.
31.
Види тероризму. Чинники можливих проявів тероризму в Україні.
Безпечна психологія поведінки людини-заручника терористів.
32.
Корпоративна безпека. Джерела загроз об’єкту господарювання.
Зовнішні та внутрішні загрози.
33.
Система забезпечення корпоративної безпеки об’єкта господарювання.
34.
Психологічна надійність людини та її роль в дотриманні заходів безпеки.
35.
Особиста безпека в умовах кримінальної злочинності.
36.
Здоровий спосіб життя, його складові. Методика визначення рівня здоров’я людини. Здоров’я родини, догляд за дітьми та їх виховання.
37.
Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі.
38.
Невідкладна допомога при нещасних випадках у НС.
39.
Психологічна та медична реабілітація постраждалого населення у НС.
40.
Класифікація і характеристика видів ризику. Нормування ризику.
Методи визначення ризику.
41.
Розподіл підприємств, установ та організацій за ступенем ризику
їхньої господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки.
42.
Визначення ризику травмування на підприємстві, в установі, організації та коефіцієнта частоти травматизму.
43.
Законодавчі та нормативні акти з безпеки життєдіяльності.
44.
Управління безпекою життєдіяльності в Україні.
45.
Основні функції Кабінету Міністрів України, Міністерств та центральних органів державної виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування в галузі безпеки життєдіяльності людини.
46.
Структура органів управління безпекою життєдіяльності на регіональному рівні.
47.
Система управління безпекою та захистом у НС в галузі: паспортизація, ідентифікація та декларування безпеки об’єктів. Суть паспортизації,
ідентифікації та декларації безпеки об’єкта господарювання.
48.
Оповіщення населення про наявність загрози або виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах.
49.
Мета і зміст рятувальних та інших невідкладних робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

35 50.
Формування, які залучаються до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.
51.
Послідовність здійснення рятувальних та інших невідкладних робіт.
52.
Карантинні та інші санітарно- протиепідемічні заходи.
53.
Види знезаражування від радіоактивних, небезпечних хімічних речовин і бактеріальних засобів території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття, засобів захисту. Санітарна обробка людей.
54.
Життєзабезпечення постраждалого населення у НС.
Змістовний модуль 2. Основи охорони праці
1.
Законодавча та нормативна база України про охорону праці.
2.
Основні положення Закону України "Про охорону праці: а) державна політика в галузі охорони праці; б) гарантії прав працівників на охорону праці; в) організація охорони праці; г) стимулювання охорони праці; д) нормативно-правові акти з охорони праці;

е) державне управління охороною праці;
є) державний нагляд і громадський контроль за охороною праці; ж) відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
3.
Навчання і перевірка знань з питань охорони праці.
4.
Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.
5.
Організація охорони праці на підприємстві.
6.
Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.
7.
Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій.
8.
Фінансування охорони праці.
9.
Служба охорони праці підприємства.
10.
Органи державного управління охороною праці.
11.
Основні причини виробничого травматизму і професійної захворюваності та заходи щодо їх попередження.
12.
Методи аналізу виробничого травматизму.
13.
Законодавство в галузі гігієни праці.
14.
Фізіологічні особливості різних видів діяльності.
15.
Класифікація умов праці.
16.
Вплив параметрів мікроклімату виробничого середовища на самопочуття працівника та загальні заходи і засоби нормалізації параметрів мікроклімату.
17.
Вплив шкідливих речовин на організм людини. Захист.
18.
Вентиляція виробничих приміщень, кондиціонування повітря.
19.
Освітлення виробничих приміщень.
20.
Вібрація. Захист.
21.
Шум, інфразвук, ультразвук. Захист.

36 22.
Іонізуючі випромінювання. Захист.
23.
Електромагнітні поля і випромінювання. Захист.
24.
Інфрачервоне випромінювання. Захист.
25.
Ультрафіолетове випромінювання. Захист.
26.
Лазерне випромінювання. Заходи безпеки.
27.
Охорона праці при роботі з комп'ютерною технікою.
28.
Вимоги до розміщення та планування території підприємства.
29.
Вимоги безпеки щодо організації робочих місць на виробництві.
30.
Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини.
31.
Види електричних травм. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
32.
Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним струмом.
33.
Основні технічні засоби і заходи забезпечення електробезпеки при нормальному режимі роботи електроустановок.
34.
Система організаційно-технічних заходів
і засобів щодо електробезпеки.
35.
Система електрозахисних засобів безпечної експлуатації електроустановок.
36.
Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки.
37.
Небезпечні та шкідливі фактори, пов'язані з пожежами.
38.
Основні причини пожеж.
39.
Категорії приміщень та будівель за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
40.
Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон за правилами улаштування електроустановок.
41.
Система попередження пожеж і вибухів на виробництві.
42.
Система протипожежного та противибухового захисту об'єкта.
43.
Система організаційно-технічних заходів забезпечення пожежної безпеки об'єкта.
44.
Обов'язки посадових осіб та громадян щодо забезпечення пожежної безпеки. Інструктажі з питань пожежної безпеки.


37

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти
1.
Конституція України(із змінами і доп.). – К.: Атіка, 2006. – 64с.
2.
Закон України "Про охорону праці" (нова редакція зі змінами та доповненнями). – К.: Основа, 2010. – 68 с.
3.
Кодекс законів про працю України (зі змінами і доповненнями станом на
01.01. 2008 р.). – К.: Основа, 2008. – 120 с.
4.
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (зі змінами станом на 01.01.2010 р.) //
Законодавство України про охорону праці: У 3 т. – К.: Основа, 2010. – Т. 1. –
С. 198-250.
5.
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" // Законодавство України про охорону здоров’я. Збірник нормативно – правових актів. – К.: КНТ, 2004. – С. 39-69.
6.
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" //
Законодавство України про охорону здоров’я. Збірник нормативно–правових актів. – К.: КНТ, 2004. – С. 14-39.
7.
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"
№1264 – ХІІ від 25 червня 1991. – К., 1991.
8.
Кодекс цивільного захисту України – Х.: Одіссей, 2013. – 120 с.
9.
Загальнодержавна цільова програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки, затверджена Законом України від 7 червня 2012 року №4909-VI.
10.
Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 14.01.1998р. №15/98 – ВР.
11.
Закон України « Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від
13.07.2000р.№1908 – III.
12.
Закон України « Про охорону навколишнього природного середовища». –
К.:Відомості Верховної Ради України, 1991. - № 41. – Ст.546.
13.
Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». – К.:Відомості
Верховної Ради України, 1991.-№16.- Ст.198; 1992.- №13. – Cт.177.
14.
Закон України « Про охорону атмосферного повітря» від 16.10.1992 р.№2707
– XII.
15.
Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р.
№ 1550 – III.
16.
Закон
України
«Про правовий режим воєнного стану» від
06.04.2000р.№1647- III.
17.
Закон України « Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 р. №2245
- III.
18.
Закон України «Про захист людини від інфекційних хвороб» від
06.04.2000р.1645 - III.

38 19.
Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами : Станом на 01.01.2001р. /Відп. ред. Е.Ф. Демський. – К.:
Юрінком Інтер. – 1088с.
20.
Кримінальний кодекс України: Офційний текст. – К.: Юрінком Інтер, 2002. –
352с.
21.
Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»
(витяг) // Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.:
Основа, 2004. – С.74-79.
22.
Закон України "Про колективні договори і угоди" // Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: Основа, 2007. – С.60-62.
23.
Господарський кодекс України. – К.: Видавничий дім «Скіф»,
2008. –184с.
24.
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», ВРУ №877-V від 05.04.2007р.
25.
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,
ВРУ №2806-ІV від 06.09.2005р.
26.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну комісію з питань техногенно- екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» від 16.02.1998р.
№174.
27.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 15. 02.
1999р. №192.
28.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного і санітарно – епідеміологічного характеру» від 16. 11. 2002р. № 1788 .
29.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків» від
04.02.1999р.№ 140.
30.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями» від 24.03.2004р. № 368.
31.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуації техногенного та природного характеру» від
26.10.2001р. №1432.
32.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» від 11.07.2002р. №956.
33.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту» від 19.08.2002р. №1200.

39 34.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» від 15.02. 2002р. №175.
35.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайних обставин» від 05.10.1992р. №562.
36.
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. №1232 //
Офіційний вісник України від 12.12. 2011 – 2011 р., №94. стор. 64, ст. 3426, код акту 594261/2011.
37.
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
22.03.2001р. №270 // Законодавство України про охорону праці: у 3 т. – К.:
Основа, 2010. – Т.2. – С.88-109.
38.
НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно- правових актів з питань охорони праці», затверджене наказом
Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.
39.
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства», затверджене наказом Держгірпромнагляду від
21.03.2007р. №55.
40.
НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці», затверджене наказом Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.
41.
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затверджене наказом
Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.
42.
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998р. № 9.
43.
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004р. №255.
44.
НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій
і аварій», затверджене наказом
Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112.
45.
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.
46.
НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України», затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. №92.
47.
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту», затверджене наказом Держгірпромнагляду від
24.03.2008р. №53.

40 48.
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок: Електрообладнання спеціальних установок.
49.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. – К., 1998. – 380с.
50.
Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.2001 № 528 //
Санітарні норми та правила в Україні. – К.: КНТ, 2004. – С.383-420.
51.
ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».
52.
ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів.
53.
ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин.
– K., 1998. – 25с.
54.
ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.
55.
ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку.
56.
ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.
57.
Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97), затверджені Постановою
Головного державного санітарного лікаря України №62 від 01.12.1997р.
(ДГН 6.6.1-6.5.001-98). -К., 1998.
58.
НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Держгірпром- нагляду від 26.03.2010р. №65.
59.
НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р.
№ 994.
60.
НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.
61.
ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».
62.
ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі.
63.
Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».
64.
Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги.
65.
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та
Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.
66.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.

41 67.
Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: «Пожінформтехніка», 2009. –
203с.
68.
НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників, затверджені наказом МНС 02.04.2004р. №152.
69.
НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників, затверджені наказом МНС 02.04.2004 №151.
70.
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від
21.05.2007р. №246.
71.
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою КМУ від 01.08.1992р. №442.
72.
Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці, затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008р.
73.
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджені Головою Держгірпромнагляду
07.02.2008р.
74.
Рекомендації
Держнаглядохоронпраці щодо застосування порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві // Законодавство України про охорону праці: у 3 т. – К.: Основа, 2010. – Т.2. – С.254-261.
75.
Наказ МНС України «Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів» від 18.12.2000р.№338.
76.
Наказ МНС України, міністерства фінансів України, міністерства економіки
України, державного Комітету України по матерільних резервах «Про затвердження Інструкції про облік і звітність щодо використання коштів і матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» від 13.08.1999р.
№217/194/102/174.
77.
Наказ МНС «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» від 06.08.2002 р. № 186.
78.
Наказ МНС « Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» від 22.04.2003 р. №119.
79.
Наказ МНС, Мінагрополітики України, Мінекономіки України, Мінекології та природних ресурсів України «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» від 27.03.2001 р. №73/82/64/122.
80.
«Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97), затверджені постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1997р.№62(ДГН
6.6.1 – 6.5.001 – 98).
81.
Наказ МНС від 03.02.2005р. №59 « Про затвердження порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин».
82.
Національний стандарт України ДСТУ 4933 :2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних

42 понять (чинний від 2008–07–01). – К.: Держспоживстандарт України, 2008 –
18 с.
83.
Національний стандарт України ДСТУ 4934 :2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Джерела фізичного походження природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників ( чинний від 2008 – 07 – 01 ). - К.: Держспоживстандарт України, 2008 – 8 с.
84.
Національний стандарт України ДСТУ 7097:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Джерела техногенних надзвичайних ситуацій. Класифікація й номенклатура параметрів уражальних чинників. – К.: Держспоживстандарт
України, 2010 – 4 с.
85.
Національний стандарт України ДСТУ 7095:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Основні положення.
– К.: Держспоживстандарт України, 2010 – 10 с.
86.
Національний стандарт України ДСТУ 7098:2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Загальні положення. – К.: Держспоживстандарт України, 2010 – 14 с.
87.
Національний стандарт України ДСТУ 7136 :2009. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Моніторинг потенційно небезпечних об’єктів. Порядок проведення. . – К.: Держспоживстандарт України, 2010 – 8 с.
88.
Національний стандарт України ДСТУ 7135 :2009. Паспорт потенційно небезпечного об’єкта . Загальні вимоги. – К.: Держспоживстандарт України,
2010 – 6 с.
89.
Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: « Пожінформтехніка», 2009.-
203с.
90.
Класифікатор надзвичайних ситуацій
ДК
019:2010.

К.:
Держспоживстандарт України, 2010. – 19 с.

Базова
91.
Безпека життєдіяльності [текст]: підручник / [О.І. Запорожець,
Б.Д. Халмурадов, В.І Применко та ін..]. – К.: «Центр учбової літератури»,
2013. – 448 с.
92.
Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): навч.посіб./В.В.Бегун, І.М.Науменко.-К.,2011.-344с.-Укр. мовою.
93.
Вісловух А.М. Системи формування здоров’я: науково-практична розробка з курсу «Безпека життєдіяльності». – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 148 с.
94.
Вісловух А.М. Основи цивільного захисту населення: навч.- метод.розробка.
– К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 31 с.
95.
Вісловух A.M. Основи охорони праці: опорний конспект лекцій. – К.: ІПК
ДСЗУ, 2007. – 185с.
96.
Вісловух A.M. Збірник нормативних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності. – К.: ІПК ДСЗУ, 2005. – 145с.
97.
Вісловух А.М. Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів: навч. посіб. – К.: ІПК ДСЗУ, 2007. – 55с.

43 98.
Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський M.O. Основи охорони праці: підручник. 4-е вид. / За ред. М.П.Гандзюка - К.: Каравела, 2008. - 384с.
99.
Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: навч. посіб. - К.: Знання, 2007.-367 с.
100.
Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін.. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. «Техногенна та природна небезпека»: навч. посібник. – К.: КІМ, 2007 – 636 с.
101.
Желібо Є.П., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник. – К.:
Каравела, 2007. – 288 с.
102.
Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: навч.посіб./ За ред. Є.П. Желібо. 6-е вид.– К.: Каравела, 2011. – 344 с.
103.
Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: підручник – Л.: УАД, 2006. – 336 с.
104.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.2. Організація управління в надзвичайних ситуаціях / за заг. ред. В.М.Антонця. – К.:
Купріянова , 2007 – 636 с.
105.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.З. Інженерно- технічні заходи ЦЗ( ЦО) та містобудування / за заг. ред. В.В.
Могильниченка. – К.: КІМ, 2008. – 152с.
106.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій Т.4. Евакуація населення у надзвичайних ситуаціях / за заг. ред. В.В. Могильниченка. – К.:
КІМ, 2008. - 288с.
107.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Т.5. Небезпечні хімічні речовини та заходи захисту від них / За заг. ред. В.В.
Могильниченка. К.: КІМ, 2010. – 472 с.
108.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій .Т.6. Захисні споруди цивільного захисту ( цивільної оборони)/ за заг. ред. В.В.
Могильниченка . – К.: КІМ, 2010.- 560с.
109.
Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: Основа,
2007. – 944 с.
110.
Зеркалов Д.В. Безпека комерційної діяльності. У двох книгах. Книга перша: Правова основа. Довідник. – К.: Основа, 2005. – 472 с.
111.
Зеркалов Д.В. Безпека комерційної діяльності. У двох книгах. Книга друга: Захист. Довідник. – К.: Основа, 2006. – 800 с.
112.
Ионов В.А., А.А. Слободянюк. Культура рациональной жизнедеятель- ности (медико-физиологический и психолого – педагогический аспекты):
Учебное пособие // В.А. Ионов, А.А. Слободянюк; под. ред. профессора А.А.
Слободянюка. – Севастополь: изд – во Севаст. НТУ, 2007. – 315 с.
113.
Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій.
Практикум: навч. посіб. - Суми: Університетська книга, 2009. - 540 с.
114.
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посіб. – 6 –е вид., перероб. і доповн. – К.: Знання, 2007. – 332 с.

44 115.
Медицина катастроф: виробниче видання / І.В. Кочін, Г.О. Черняков, П.І.
Сидоренко за ред.. І. В. Кочіна. – К.: Здоров’я, 2008. – 724с. – Бібліогр.: с.
445-460.
116.
Петрук М.П. та ін.. Безпека життєдіяльності: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей і форм навчання / М.П. Петрук, Х.Я. Гіщак,
Н.М. Карп’як, О.М. Вахула, С.М. Мохняк, В.Є. Гончарук, В.О.Васійчук, О.С.
Дацько, О.І. Козій, С.І. Качан, А.С. Романів, В.В. Скіра, І.І. Гельжинський. –
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 224 с.
117.
Піскунова Л.Е., Прилипко В.А., Зубок Т.О. Безпека життєдіяльності: підручник / Л.Е. Піскунова, В.А. Прилипко, Т.О. Зубок. – Херсон: ОЛДІ-
ПЛЮС, 2013. – 456 с.
118.
Пістун І.П., Кельман І.І., Вільковський Є.К. Охорона праці (людський чинник): Навчальний посібник. – Львів, Афіша, 2008. – 304 с.
119.
Пистун И. П., Кельман И.И., Вильковський Е.К. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие. – Львов: Афиша, 2007. – 336 с.
120.
Пшінько О.М. та ін. Екологія житла. Радіоактивність житла: Навч. посіб./
О.М. Пшінько, А.Ф. Долина, О.М. Пристиньська. – Д.: Вид-во
Дніпропетровського нац. університету залізн. транспорту ім. акад. В.
Лазаряна, 2007. – 176 с.
121.
Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: навч. посіб. - 5-те вид., допов. і перероб. - К.: Університет «Україна» 2011. - 280 с.
122.
Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. – 2-е вид., перероб. – К.: Знання, 2010. – 487 с.
123.
Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. та ін. Основи охорони праці: підручник. - 2-ге вид., допов. і перероб. - К.: Основа, 2006. - 444 с.
124.
Третьяков О.Б., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. - К.: Знання,
2010. - 167 с. + компакт-диск.
125.
Цивільний захист: конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання / В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, О.С. Дацько, С.І. Качан, О.І.
Козій, В.В. Ляхов, С.М. Мохняк , М.П. Петрук, А.С. Романів, В.В. Скіра /за ред.. В.Є. Гончарука. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. –
208с.

Допоміжна
126.
Безпека підприємництва: інформаційно-аналітичний бюлетень. Випуск
1,2,3,4,5,6.
127.
Гордиенко В.А. Физические поля и безопасность жизнедеятельности / В.А.
Гордиенко. — М.: АСТ: Астрель: Профиздат. 2006. – 316с.,
[
4
] с.:ил.
128.
Інформаційний бюлетень з охорони праці. Видання національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці
(ННДІПБОП), видається з 1996 року, виходить щоквартально.

45 129.
Незаконные методы бизнеса, 1 том / Сост. Боровик Д.А., Прохоров С.Л.,
Палатченко С.Н., Ягудин А.А. – К.: «А-ДЕПТ», 2007 – 240с. (Концепции безопасности).
130.
Незаконные методы бизнеса, 2 том / Сост. Боровик Д.А., Прохоров С.Л.,
Палатченко С.Н., Ягудин А.А. – К.: «А-ДЕПТ», 2007 – 240с. (Концепции безопасности).
131.
Техническая безопасность объектов предпринимательской деятельности, 1 том / Сост. Дворский М.Н., Палатченко С.Н. – К.: А-ДЕПТ, 2006. — 304с.
(Концепции безопасности).
132.
Факты для жизни: специальное издание для населения, проживающего на
Чернобыльских территориях. – К, 2008. — 192с.
133.
Журнали: Безпека життєдіяльності; Надзвичайна ситуація; Пожежна безпека; Охорона праці.

Інтернет-ресурси
134.
Державна служба з надзвичайних ситуацій
України: http://www.mns.gov.ua/
135.
Новини про поточні події у світі , в т.ч. про надзвичайні ситуації: http://www.100top.ru/news/
(російською мовою).
136.
Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру: http://chronicl.chat/ru/
137.
http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Державної служби України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
(Держгірпромнагляду).
138.
http://www.mon.gov.ua - Офіційний сайт Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України.
139.
http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.
140.
http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
141.
http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда мот.
142.
http://base.safework.ru/safework - Библиотека безопасного труда МОТ.
143.
http://www.nau.ua - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».
144.
http://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строительные стандарты: ДБН, ГОСТ, ДСТУ».
145.
http://www.oxpaha.ru - ОХРАНА. Интернет-газета о безопасности.
146.
http://www.tehdoc.ru - Интернет-проект «Техдок.ру» - ресурс, посвященный вопросам охраны труда и промышленной безопасности.
147.
http://www.tehbez.ru - Проект «Охрана труда в предпринима-тельстве», создан в рамках «Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве».

46 148.
http://www.kodeks-luks.ru - Нормативные документы в области охраны труда.
149.
http://www.gazeta.asot.ru - Электронная версия газеты «Безопасность Труда и Жизни».
150.
http://www.asot.ru - Центральный сайт Ассоциации специалистов по охране труда (РФ).
47

ЗМІСТ

1. Опис навчальної дисципліни
3 2. Мета та завдання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»
4 3. Програма навчальної дисципліни
7 4. Структура навчальної дисципліни
15 5. Теми практичних занять
17 6. Самостійна робота
18 7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання
24 8. Методи навчання
30 9. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення
31 32 32 12. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань
33 13. Рекомендована література
37

48
Навчально-методичне видання

Вісловух Андрій МитрофановичРобоча програма навчальної дисципліни
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,
ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ)»

Відповідальний за випуск Руженський М.М.
Комп’ютерний набір Корнієнко Н.М.

Підписано до друку ___________. Формат 60 х 84 1/16
Папір офсетний. Друк ротаційний трафаретний.
Ум. друк. арк. 2,2. Тираж __ примірників. Зам. №___
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК № 1805 від 25.05.2004.
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)
03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17
Тел. / факс (044) 536-14-85


Document Outline

  • ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  • ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал