Робоча програма навчальної дисципліни пнпб 14. Безпека життєдіяльностіPdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0.53 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3
Тема 1. Вступ. Загальні питання охорони праці
Сучасний стан охорони праці в Україні та за кордоном. Основні розділи дисципліни "Основи охорони праці". Суб'єкти і об'єкти охорони праці. Основні терміни та визначення в галузі охорони праці. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.

Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці
Конституційні засади охорони праці в Україні. Законодавство України про охорону праці. Закон України "Про охорону праці". Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів. Обов'язки працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій. Відповідальність посадових осіб
і працівників за порушення законодавства про охорону праці. Нормативно- правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки.
Структура НПАОП. Реєстр НПАОП.
Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП).
Міждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці.
Санітарні, будівельні норми, інші загальнодержавні документи з охорони праці.
Акти з охорони праці, що діють в організації, їх склад і структура. Інструкції з охорони праці. Розробка та затвердження актів з охорони праці, що діють в організації. Фінансування охорони праці. Основні принципи і джерела. Заходи і засоби з охорони праці, витрати на здійснення і придбання яких включаються до валових витрат.


12
Тема 3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і
громадський контроль за охороною праці
Система державного управління охороною праці в Україні. Компетенція та повноваження органів державного управління охороною праці. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

Тема 4. Організація охорони праці на підприємстві
Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації.
Служба охорони праці підприємства. Статус і підпорядкованість. Основні завдання, функції служби охорони праці. Структура і чисельність служб охорони праці. Права і обов'язки працівників служби охорони праці.
Громадський контроль за станом охорони праці в організації. Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх обов'язки і права.
Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та права комісії. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі. Атестація робочих місць за умовами праці. Мета, основні завдання та зміст атестації.
Організація робіт та порядок проведення атестації робочих місць. Карта умов праці. Кабінети промислової безпеки та охорони праці, основні завдання та напрямки роботи кабінетів. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка.
Стимулювання охорони праці.
Тема 5. Навчання з питань охорони праці
Вимоги законодавчих та нормативно-правових актів щодо навчання з питань охорони праці. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників під час прийняття на роботу і в процесі роботи. Спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. Навчання з питань охорони праці посадових осіб.
Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів. Порядок проведення
інструктажів для працівників. Стажування (дублювання) та допуск працівників до самостійної роботи.
Тема 6. Профілактика травматизму та професійних захворювань
Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. Визначення ризику травмування на підприємстві та коефіцієнта частоти травматизму. Мета та завдання профілактики нещасних випадків професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.
Тема 7. Основи фізіології та гігієни праці
Основні поняття фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Законодавство в галузі гігієни праці. Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення

13 належних, безпечних і здорових умов праці. Класифікація умов праці. Фактори умов праці. Умови праці користувачів персональних комп’ютерів, заходи та засоби захисту на комп’ютеризованих робочих місцях. Повітря робочої зони.
Робоча зона та повітря робочої зони. Мікроклімат робочої зони. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. Склад повітря робочої зони: джерела забруднення повітряного середовища шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами). Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин. Контроль за станом повітряного середовища на виробництві. Заходи та засоби попередження забруднення повітря робочої зони. Вентиляція. Види вентиляції. Організація повітрообміну в приміщеннях, повітряний баланс, кратність повітрообміну. Природна вентиляція. Системи штучної (механічної) вентиляції, їх вибір, конструктивне оформлення. Місцева (локальна) механічна вентиляція. Освітлення виробничих приміщень. Основні світлотехнічні визначення. Природне, штучне, суміщене освітлення. Класифікація виробничого освітлення. Основні вимоги до виробничого освітлення.
Нормування освітлення, розряди зорової роботи. Експлуатація систем виробничого освітлення. Джерела штучного освітлення, лампи і світильники.
Загальний підхід до проектування систем освітлення. Вібрація. Джерела, класифікація і характеристики вібрації. Гігієнічне нормування вібрацій. Методи контролю параметрів вібрацій. Типові заходи та засоби колективного та
індивідуального захисту від вібрацій. Шум, ультразвук та інфразвук. Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота, коливальна швидкість.
Звукова потужність джерела звуку. Класифікація шумів за походженням, за характером, спектром та часовими характеристиками. Нормування шумів.
Контроль параметрів шуму, вимірювальні прилади. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму. Інфразвук та ультразвук.
Джерела та параметри інфразвукових та ультразвукових коливань. Нормування та контроль рівнів, основні методи та засоби захисту від ультразвуку та
інфразвуку. Електромагнітні поля та випромінювання радіочастотного діапазону.
Джерела, особливості
і класифікація електромагнітних випромінювань та електричних і магнітних полів. Характеристики полів і випромінювань. Нормування електромагнітних випромінювань. Прилади та методи контролю. Захист від електромагнітних випромінювань і полів.
Випромінювання оптичного діапазону.
Класифікація та джерела випромінювань оптичного діапазону. Особливості інфрачервоного (ІЧ), ультрафіолетового (УФ) та лазерного випромінювання, їх нормування, прилади та методи контролю. Засоби та заходи захисту від ІЧ та УФ випромінювань.
Класифікація лазерів за ступенями небезпечності лазерного випромінювання.
Специфіка захисту від лазерного випромінювання. Іонізуюче випромінювання.
Виробничі джерела, іонізуючого випромінювання, класифікація і особливості їх використання. Типові методи та засоби захисту персоналу від іонізуючого випромінювання у виробничих умовах. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування і розміщення виробничих і допоміжних приміщень. Класи

14 шкідливості підприємств за санітарними нормами. Санітарно-захисні зони підприємств.
Вимоги до розташування промислового майданчика підприємства, до виробничих та допоміжних приміщень. Енерго- та водопостачання, каналізація, транспортні комунікації. Вимоги охорони праці до розташування виробничого і офісного обладнання та організації робочих місць.

Тема 8. Основи виробничої безпеки
Загальні вимоги безпеки.Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів. Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт.
Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.
Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом. Умови ураження людини електричним струмом. Ураження електричним струмом при дотику або наближенні до струмоведучих частин і при дотику до неструмоведучих металевих елементів електроустановок, які опинились під напругою. Напруга кроку та дотику. Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби і заходи. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Тема 9. Основи пожежної профілактики на виробничих об'єктах
Показники вибухопожежонебезпечних властивостей матеріалів і речовин.
Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухо- небезпечних та пожежонебезпечних приміщень і зон. Основні засоби і заходи забезпечення пожежної безпеки виробничого об'єкту. Пожежна сигналізація.
Засоби пожежогасіння. Дії персоналу при виникненні пожежі. Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих об'єктах. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками.


15

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
Назва змістовних модулів і тем
Кількість годин
Заочна форма навчання
Усього
в тому числі
Лекції
Практичні
заняття
СРС
ІНДЗ
(КР)

1 2
3 4
5 6
Модуль 1.
Змістовний модуль І. Безпека життєдіяльності
Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек.
4 1
-
3
-
Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.
4
-
-
4
-
Тема 3. Техногенні небезпеки та
їхні наслідки.
7 1
2 4
-
Тема
4.
Соціально-політичні небезпеки,
їхні види та характеристики.
Соціальні та психологічні фактори ризику.
Поведінкові реакції населення у
НС
4
-
-
4
-
Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови
імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС
4
-
-
4
-
Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та
АТО у НС.
4
-
-
4
-
Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС.
4
-
-
4
-
Разом за змістовним модулем 1
31
2
2
27
-

16 1
2 3
4 5
6
Змістовний модуль ІІ. Основи охорони праці
Тема 1. Вступ. Загальні питання охорони праці
4 1
-
3
-
Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці
5 1
-
4
-
Тема 3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці
3
-
-
3
-
Тема 4. Організація охорони праці на підприємстві
3
-
-
3
-
Тема 5. Навчання з питань охорони праці
3
-
-
3
-
Тема
6.
Профілактика травматизму та професійних захворювань
3
-
-
3
-
Тема 7. Основи фізіології та гігієни праці
5
-
-
5
-
Тема 8. Основи виробничої безпеки
2
-
-
2
-
Тема
9.
Основи пожежної профілактики на виробничих об'єктах
3
-
-
3
-
Разом за змістовним модулем 2
31
2
-
29
-
Усього годин:
62
4
2
56
-
Модуль 2.
ІНДЗ (КР)
10
-
-
-
10
Разом
72
4
2
56
1017
5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.
План
1.
Види та причини виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.
2.
Джерела радіації: природний радіаційний фон і техногенні джерела радіоактивності. Одиниці вимірювання іонізуючого випромінювання.
3.
Норми радіаційної безпеки:
- основні принципи регламентації дозових навантажень;
- основні дозові межі (ліміт ефективної дози) для категорій осіб, які зазнають опромінення;
- заходи щодо захисту населення при радіаційних аваріях.
4.
Зони радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС.
Основні рекомендації щодо поводження населення в умовах радіоактивного забруднення середовища під час аварій на АЕС.
5.
Особливості забруднення місцевості, води, продуктів харчування у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин (НХР).
Класифікація суб’єктів господарювання та адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою.
6.
Заходи захисту від НХР:
- комплекс заходів щодо захисту від НХР;
- рекомендації щодо поведінки населення після отримання сигналу про аварію на хімічно небезпечному об’єкті (ХНО);
- заходи щодо захисту населення і територій у разі виникнення аварій на ХНО;
- надання першої психологічної допомоги психологами постраждалим у НС.
7.
Організація дозиметричного і хімічного контролю:
- ведення радіаційного і хімічного спостереження;
- дозиметричний і хімічний контроль;
- організація забезпечення засобами індивідуального захисту працівників та інших категорій населення.
Література: 77, 79, 80, 84, 85, 89, 90, 91, 102, 107, 116, 117, 122, 125, 132, 133.


18
6. САМОСТІЙНА РОБОТА

з/п
Назва теми та зміст самостійної роботи
Кількість
годин
Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності
1.
Тема
1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек.
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
-
Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001р. №2245-III;
- класифікатором надзвичайних ситуацій ДК 019:2010;
- постановою КМУ від 24.03.2004 р. №368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями»;
- ст. 5. Класифікація надзвичайних ситуацій Кодексу цивільного захисту України;
-
Ст.2, пункти 24, 25, 26, 29 Кодексу цивільного захисту
України.
3 2.
Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
ДСТУ 4934: 2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях.
Джерела фізичного походження природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників (чинний від 2008-07-01).- К.: Держспоживстандарт
України, 2008.-8с.
4 3.
Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
-
Національним стандартом України ДСТУ 4933:2008.
Безпека у надзвичайних ситуаціях. Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять (чинний від 2008-07-01).- К.: Держспоживстандарт України, 2008.-
18с.;
-
Національним стандартом України ДСТУ 7097:2009.
Джерела техногенних надзвичайних ситуацій. Класифікація й номенклатура параметрів уражальних чинників. - К.:
Держспоживстандарт України, 2010.- 4с.
4

19 4.
Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику.
Поведінкові реакції населення у НС.
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
- постановою КМУ від 9.08.1993 р. №611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці»;
-
Ромек В.Г., Контарович В.А., Крукович Е.И.
Психологическая помощь в кризисных ситуациях: гл. 2,3,7.;
- Корольчук М.М., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.: Ніка-Центр, 2009: розд. 1,2,3.
4 5.
Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови
імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС.
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
- постановою КМУ «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю ) у сфері техногенної та пожежної безпеки» від 29.02 2012р. №306.
4 6.
Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та АТО у НС.
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
- постановою
КМУ
«Про затвердження порядку використання коштів резервного фонду бюджету» від
29.03.2002р. №415;
- постановою КМУ «Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків» від 04.02.1999р. №140;
- постановою КМУ «Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного
і природного характеру та їх наслідків від 29.03.2001р. №308;
- постановою КМУ «Про затвердження порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» від
26.06. 2013р. №444.
4

20 7.
Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС.
1. Опрацювати (основні положення законспектувати) програмний матеріал теми.
2. Ознайомитися з:
- постановою КМУ «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 15.02.1999р. №192;
- гл.15. Організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації, гл.16. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій
Кодексу цивільного захисту України;
- ст. 36,37 Кодексу цивільного захисту України.
4
Змістовий модуль 2. Основи охорони праці
8.
Тема 1. Вступ. Загальні питання охорони праці
Опрацювати (основні положення законспектувати):
1.
Основні терміни та визначення в галузі охорони праці.
Класифікація шкідливих і небезпечних виробничих чинників.
3 9.
Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці
Опрацювати:
1.
Основні положення закону України «Про охорону праці»
2.
Кодекс законів про працю України: глави ІІІ (трудовий договір), IV (Робочий час), V (Час відпочинку), XI
(Охорона праці), XII (праця жінок), XVI (Професійні спілки), XVIII (Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю).
Ознайомитися з:
1.
Показником нормативно-правових актів з питань охорони праці. (http:www.dnop.kiev.ua).
2.
Порядком опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві (НПАОП 0.00-6.03-93).
3.
Положенням про розробку інструкцій з охорони праці
(НПАОП 00.0-4.15-98).
4.
Розділом Х. Злочини проти безпеки виробництва (ст.ст.
270–275) Кримінального кодексу України.
5.
Главою 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров’я населення Кодексу України про адміністративні правопорушення.
4 10.
Тема 3. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.
Опрацювати:
Розділ VI Державне управління охороною праці та розділ
VIІ Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці закону України про охорону праці.
Основні положення законспектувати.
3

21 11.
Тема 4. Організація охорони праці на підприємстві
Опрацювати (основні положення законспектувати):
1.
Статтю 13. Управління охороною праці та обов’язки роботодавця, статтю 15. Служба охорони праці на підприємстві закону України «Про охорону праці».
2.
Типове положення про службу охорони праці
(НПАОП 0.00-4.21-04).
3.
Стаття 16. Комісія з питань охорони праці підприємства закону України «Про охорону праці» та Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
(НПАОП 0.00-4.09-07).
4.
Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці
(НПАОП 0.00-4.11-07).
Ознайомитися з:
1.
Рекомендаціями щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затвердженими
Головою
Держгірпромнагляду
07.02.2008р.
2.
Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992р.
№442.
3 12.
Тема 5. Навчання з питань охорони праці.
Опрацювати (основні положення законспектувати):
1.
Статтю 18. Навчання з питань охорони праці закону
України «Про охорону праці».
2.
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
(НПАОП 0.00-4.12-05).
3 13.
Тема 6. Профілактика травматизму та професійних захворювань
Законспектувати:
1.
Визначення понять: виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру.
2.
Основні причини виробничих травм і професійних захворювань.
3.
Основні заходи щодо попередження та усунення причин виробничого травматизму та професійної захворюваності.
3 14.
Тема 7. Основи фізіології та гігієни праці.
Опрацювати (основні положення законспектувати):
Програмний матеріал теми. Основну увагу звернути на захист від негативних чинників виробничого середовища
(заходи та засоби захисту).
5

22 15.
Тема 8. Основи виробничої безпеки
Опрацювати (основні положення законспектувати):
Програмний матеріал теми. Основну увагу звернути на: причини електротравм, класифікацію виробничих умов за небезпекою електротравм, на способи надання першої допомоги при ураженні електричним струмом та на заходи і засоби безпечної експлуатації електроустановок.
2 16.
Тема 9. Основи пожежної профілактики на виробничих об'єктах
Опрацювати (основні положення законспектувати):
1.
Програмний матеріал теми.
Главу 13. Забезпечення пожежної безпеки Кодексу цивільного захисту України.
3

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів має на меті формування їх пізнавальної активності, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, поглиблення та розширення вже набутих знань.
У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:

організації самостійної навчальної діяльності;

самостійної роботи в бібліотеці з каталогами;

роботи з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково- популярною літературою;

конспектування літературних джерел.
У зв’язку з тим, що основна кількість годин на вивчення дисципліни
«Безпека життєдіяльності» відводиться на самостійну роботу, то кожен студент повинен уміти раціонально організовувати свою навчальну самостійну діяльність. Важливим є вміння скласти план своєї роботи, чітко визначити її послідовність.
Для успішної самостійної роботи по вивченню дисципліни значну частину часу студент має виділити для роботи в бібліотеці інституту і у провідних бібліотеках м. Києва.
У процесі роботи з літературою корисно робити виписки найважливіших думок, формулювань, окремих висловів на аркушах паперу із зазначенням автора, джерела, сторінок і абзаців. Для кращого засвоєння матеріалу, розвитку творчого мислення основний зміст прочитаного доцільно формулювати у вигляді тез.
Конспект є стислим викладом основної сутності опрацьованого літературного матеріалу. Конспект має бути стислим, змістовним і записаним своїми словами і формулюваннями. Класичні визначення, оригінальні думки, вислови слід записувати до конспекту повністю з посиланням на автора,

23 джерело і сторінку. У процесі конспектування важливо витримувати логічний зв’язок між окремими складовими тексту. У тексті конспекту корисно підкреслювати найважливіші теоретичні положення, визначення, висновки і робити помітки на полях. Систематичне конспектування опрацьованого матеріалу сприяє кращому його засвоєнню.
Майбутній фахівець повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами "Інтернету" надає можливість отримувати необхідну
інформацію в галузі безпеки життєдіяльності.


24
7. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ
(контрольна робота для заочної форми навчання)

7.1.
Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає завдання з тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться контрольна робота.
7.2.
Для студентів, які навчаються на заочному відділені ІПК ДСЗУ, передбачена методика розподілу варіантів контрольних робіт, в основу якої покладено алфавітний принцип.
Початкова літера
прізвища студента
Варіант
А
П
1
Б
Р
2
В
С
3
Г
Т
4
Д
У
5
Є
Ф
6
Ж
Х
7
З
Ц
8
Й
Ч
9
І
Ш
10
К
Щ
11
Л
Ю
12
М
Я
13
Н
14
О
15 7.3.
Контрольна робота з дисципліни «Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)» складається з двох питань, що потребують поглибленої відповіді.
7.4.
Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи. Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи наукове джерело.
7.5.
Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим. Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на них.
Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем перевірятися не будуть.
7.6.
Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення (наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити посилання на літературне джерело.

25
ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7.7.
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою.
7.8.
Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 15 сторінок
комп’ютерного тексту кегля 14. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.:
ІПК ДСЗУ, 2008. – 26с.).
7.9.
Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за 30 днів
до початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним планом.

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
7.10.
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Оцінка
ECTS
Оцінка
у національній шкалі
Бали
за ECTS
A ( відмінно)
5 (відмінно)
45 - 50
B (дуже добре)
4 (добре)
41 - 44
C (добре)
38 - 40
D (задовільно)
3 (задовільно)
34 - 37
E (достатньо)
31 - 33
FX (незадовільно) з можливістю повторного складання
2 (незадовільно)
18 - 30
F (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням
1-17
7.11.
У разі отримання студентом незадовільної оцінки, останній повинен усунути виявлені недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем строк.
7.12.
Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового контролю з дисципліни.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Мета: прищеплення та розвиток навичок і вмінь самостійної роботи над науково-навчальною літературою, аналітичного мислення, систематизації, поглиблення, узагальнення, закріплення теоретичних знань з безпеки життєдіяльності і охорони праці та їх застосування на практиці.

26


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал