Робоча програма навчальної дисципліни пнпб 14. Безпека життєдіяльностіPdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації19.12.2016
Розмір0.53 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3

1
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Кафедра теоретичної та прикладної економіки«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор________________ Могильний О.М.
«___» ______________________ 2014 р.
Робоча програма навчальної дисципліни

ПНПБ.2.14. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
(БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ)

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ: 0301 СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: 6.030102 ПСИХОЛОГІЯ

КИЇВ - 2014

2
Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)» для студентів напряму підготовки
6.030102 «Психологія»
Розробник програми: кандидат військових наук, доцент Вісловух А.М.
Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)» укладена у відповідності до типової навчальної програми нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності», схваленої на засіданні науково-методичної комісії з цивільної безпеки Науково- методичної ради МОН 16.02.2011 р., протокол №03/02 та Вченою Радою
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 23 лютого 2011 р., протокол№2 і типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями
«молодший спеціаліст», «бакалавр», схваленої Науково-методичною комісією з цивільної безпеки Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 16 лютого 2011 р., протокол № 03/02 та Вченою радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 23 лютого 2011 р., протокол № 2.
Рецензенти:
Петюх В.М., заступник завідувача кафедри управління персоналом і економіка праці Київського національного економічного університету імені
Вадима Гетьмана, кандидат економічних наук, професор;
Матвієнко Л.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теоретичної та прикладної економіки ІПК ДСЗУ, протокол № 1 від 22.01.2014 р.
Завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки
Л.М. Бойко
(підпис)
Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, протокол № __ від __.__.2014 р.
«Погоджено»
Завідувач навчально-методичного Завідувач навчального відділу відділу

_________________ М. Руженський _______________В. Куляша
© Вісловух А.М., 2014
© Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості
України (ІПК ДСЗУ), 2014

3
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
Кількість кредитів
ECTS: 2,0
Галузь знань 0301
«Соціально-політичні науки»
Нормативна
Модулів -3
Напрям підготовки
6.030102 Психологія
Рік підготовки
Змістовних модулів -2 1-й
Індивідуальне науково- дослідне завдання
Семестр
Загальна кількість годин - 72
1-й
Лекції
Тижневих годин для заочної форми навчання: аудиторних - самостійної роботи студента –
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
4 год.
Практичні заняття
2 год.
Самостійна робота
56год.
Індивідуальні завдання
(контрольна робота): 10 год.
Вид контролю: залік

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – для заочної форми навчання – 9 %4
2
. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Метою вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)» полягає у набутті студентами компетентностей, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення ними необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах, в установах, організаціях.
Завдання вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці)» передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику, а також з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти набувають таких
компетентностей:
Загальні вміння (компетентності):

Інструментальні компетентності:

здатність до аналізу негативних факторів середовища життєдіяльності їх впливу на людину та визначення заходів і засобів захисту від них;

використовувати знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності (БЖД) з урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання;

формувати цілі, завдання щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;

уміння використовувати знання сучасних проблем охорони праці з метою поліпшення стану охорони праці, зменшення травматизму та профзахворювань;

5

елементарні комп’ютерні навички (використання мережі Інтернет для опанування рекомендованих електронних джерел);

уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці;

навички прийняття обґрунтованих управлінських рішень з питань охорони праці.
Міжособистісні компетентності:

уміння працювати у колективі та створювати здоровий психологічний клімат;

здатність до критики та самокритики під час дискусії;

уміння донести до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності;

навики та уміння формування міжособових стосунків у колективі при обстоюванні власної позиції під час дискусії з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці;

етичні зобов’язання при опонуванні до виступів доповідачів;

розуміння традицій і звичаїв інших культур, уміння проявляти толерантне ставлення;

уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання з безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці;

здатність до навчання;

критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі в сфері безпеки життєдіяльності та охорони праці;

здатність працювати самостійно при опрацюванні джерел, підготовці доповіді з презентацією, підготовці альтернативних підходів до висвітлення теми дискусії з безпеки життєдіяльності та охорони праці;

здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності;

здатність до профілактичного напряму мислення з питань охорони праці
(попередження випадків виробничого травматизму, профзахворювань і аварій);

здатність до активної життєвої позиції щодо практичної реалізації принципу державної політики в галузі охорони праці – пріоритету життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.


6
Спеціальні (фахові) вміння (компетентності)


орієнтуватись в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки життєдіяльності;

аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;

оцінювати життєве середовище стосовно особистої безпеки та безпеки колективу;

забезпечувати особисту безпеку в екстремальних ситуаціях та приймати рішення про вжиття заходів в цих ситуаціях;

оцінювати негативні чинники середовища життєдіяльності та визначати шляхи усунення їх дії на людину;

використовувати знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності, обґрунтовувати та забезпечувати виконання заходів з особистої та колективної безпеки;

аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та комбінованої дії уражальних факторів;

надавати першу (долікарську) медичну та психологічну допомогу собі та потерпілим;

здатність та готовність урахувати положення законодавчих та нормативно- правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій на підприємстві, установі, організації;

здатність до організації діяльності у складі первинного виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

обчислення ризику травмування працівників на підприємстві, коефіцієнта частоти травматизму;

проведення заходів з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності;

методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці серед працівників підрозділу.

7

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовний модуль 1.
Безпека життєдіяльності
Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності,
таксономія небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек.
Актуальність безпеки життєдіяльності
. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. А
ксіоми безпеки життєдіяльності
Системний підхід у безпеці життєдіяльності.
Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек. Види небезпек: мікро- та макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна. Класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків. Об’єкти підвищеної небезпеки та класи їхньої небезпечності.

Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин,
рослин, об’єкти економіки.
Класифікація небезпечних природних процесів і явищ. Характеристика і наслідки дії природних загроз. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер
їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище. Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ: сильного вітру, урагану, смерчу, шквалу, зливи, сильної спеки, морозу, снігопаду, граду, ожеледі. Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення повеневими або паводковими водами, талими водами та в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові нагони. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки. Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). Вражаючі фактори природних пожеж, характер
їхніх проявів та наслідки. Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії.
Пандемії, епідемії, масові отруєння людей.
Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин. Природні небезпеки внаслідок забруднення довкілля. Регіональний комплекс природних загроз. Комплекс заходів з запобігання природних НС та організації дій щодо усунення їхніх негативних наслідків.

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки.
Класифікація та характеристика негативних чинників техногенного середовища. Особливості НС техногенного характеру. Промислові аварії,

8 катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від їхнього масштабу. Втрати міцності, деформації, провали і руйнування будівель та споруд. Пошкодження енергосистем, інженерних і технологічних мереж.
Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин. Маркування небезпечних вантажів з небезпечними речовинами.Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек (аварій). Хвиля прориву та її вражаючі фактори. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів гідродинамічної небезпеки.
Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. Етапи розвитку пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності.
Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо- та вибухонебезпекою. Показники пожежо- та вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій, Відповідальність за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки. Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. Рівні втручання у разі радіаційної аварії. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної енергетики. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. Категорії зон радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Режими захисту населення Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин.
Забруднення продуктів харчування радіонуклідами. Харчування в умовах радіаційного забруднення. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, впливом на організм людини.
Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Класифікація суб’єктів господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою. Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів.
Організація дозиметричного й хімічного контролю.

Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики.
Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення
у НС
Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки озброєння та відвернення ядерної війни, охорона навколишнього природного середовища, паливно-енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна кризи, ліквідація небезпечних хвороб. Соціальні небезпеки, їх класифікація та

9 причини. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового ураження. Види тероризму, ознаки та прояви тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори; збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного значення; встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві). Чинники можливих проявів тероризму в Україні. Менеджмент безпеки на підприємстві.
Корпоративна безпека. Джерела загроз об’єкту економіки. Зовнішні та внутрішні загрози безпеки об’єкта економіки. Система забезпечення корпоративної безпеки об’єкта економіки. Служба безпеки об’єкта економіки.
Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини.
Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини.
Корупція і криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив у рівні забезпечення життя між різними прошарками населення. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм та наркоманія. Здоровий спосіб життя, його складові. Здоров’я родини, догляд за дітьми та їх виховання.
Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину. Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі.
Невідкладна допомога при нещасних випадках. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. Захисні властивості людського організму. Види поведінки людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості. Поняття про психоемоційні напруження (стрес). Види напруження. Психотипи за реакцією людей на небезпеку. Психосоціальні наслідки впливу негативних факторів небезпек НС. Психологічна та медична реабілітація постраждалого населення. Психофізіологічний вплив оточення на людину. Основи підвищення психофізіологічної стійкості кадрів до професійних небезпек.

Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови
імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС
Ризик як характеристика небезпеки. Ризик орієнтовний підхід до виникнення та розвитку непередбачуваних ситуацій. Управління ризиком. Класифікація і характеристика видів ризику. Нормування ризиків. Розподіл підприємств. установ та організацій за ступенем ризику їхньої господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту населення і територій від НС. Прийнятний рівень ризику. Оцінка рівня ризику. Методи визначення ризику. Принципи забезпечення безпечної життєдіяльності. Визначення ризику травмування на підприємстві, установі, організації та коефіцієнта частоти травматизму.

Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-
функціональна структура захисту населення та АТО у НС.
Правові норми, що регламентують організаційну структуру органів управління безпекою та захистом у НС, процеси її функціонування і розвитку, регламентацію режимів запобігання і ліквідації НС. Структурно-функціональна

10 схема державного управління безпекою та захистом у НС в Україні з урахуванням правового статусу і повноважень органів влади. Органи управління, сили і ресурси з попередження та реагування на НС на державному рівні. Загальні норми законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, технічні і адміністративні регламенти, що регламентують принципи і механізми регулювання безпеки, зниження ризиків і пом’якшення наслідків НС.
Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, ліцензування, сертифікація, аудит; підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах НС. Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності та процедури їхнього застосування.
Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Застосування захисних бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного, постійно діючого функціонального, природного, комбінованого. Загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, координацією і контролем. Управлінське рішення, його сутність, правове, організаційне,
інформаційне та документальне забезпечення. Загальна технологія та моделі прийняття управлінських рішень. Інформаційна підтримка та процедурне забезпечення прийняття й реалізації рішень пов’язаних з усуненням загрози виникнення НС або реагуванням на НС та організації ліквідування її наслідків.
Головні положення про навчання персоналу підприємств, установ і організацій діям та способам захисту в разі виникнення НС та аварій. Система
інструктажів. Програми підготовки населення до дій у НС. Спеціальні об’єктові навчання і тренування. Функціональне навчання керівних працівників і фахівців, які організують та здійснюють заходи у сфері цивільного захисту.
Організаційна побудова системи управління безпекою та захистом у НС на підприємстві, в установі та організації. Завдання і повноваження спеціально створених координуючих і постійних органів управління безпекою і захистом у
НС. Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків постраждалим. Страховий механізм відшкодування збитків від НС. Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання звернень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого резерву.

Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС.
Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення
НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах. Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС. Міські, заміські, запасні та пересувні пункти управління в НС. Спеціально уповноважений керівник та штаб з ліквідації НС. Сили і засоби постійної готовності. Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт. Техніка, що

11 застосовується при ліквідації наслідків НС. Розрахунок сил та їх ешелоноване угрупування. Склад та завдання угрупування сил першого, другого ешелонів та резерву. Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні НС. Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів. Технічні засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття і засобів захисту, продовольства, води, продовольчої сировини і фуражу. Дезактивуючі, дегазуючі та дезінфікуючі розчини.
Санітарна обробка людей. Спеціальні відомчі та позаштатні формування, які залучаються (у межах їхніх тактико-технічних можливостей) до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Організація життєзабезпечення населення у НС.
Змістовний модуль 2. Основи охорони праціПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал