Робоча програма навчальної дисципліни особиста безпека працівника овсСкачати 385.77 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації18.12.2016
Розмір385.77 Kb.
ТипРобоча програма
1   2

Таблиця бальних коефіцієнтів


Поточні оцінки семінарських (практичних) занять

К1

Відвідування лекцій, семінарських та практичних занять

К2

“5” (відмінно)

“4” (добре)

“3” (задовільно)

“2” (незадовільно)

Відсутність оцінок


+5

+4

+3-2

-1


Постійно

Один та менше половини пропусків

Відсутність на більше половини занять модуля


+2

0

-1Ведення конспекту

К3

Термін складання модуля

К4

Змістовно, акуратно

Змістовно

Наявність конспекту

Відсутність конспекту+2

+1

0-1

У строк

Поза терміном

Повторне складання


+1

0

-1Підсумковий рейтинг (в балах) за навчальну дисципліну визначається за формулою:

Rd = М + ДБ + БВ, де

Rd – підсумковий (загальний) рейтинг за дисципліну

ДБ – додаткові бали за навчально-творчу діяльність (реферат, наукова робота у гуртках тощо). Їх види та «вартість» визначаються кафедрою.

Курсант протягом семестру може підготувати не більше одного реферату та наукової роботи з дисципліни.

БВ – «бальна вартість» екзамену. Якщо підсумковий рейтинг за навчальну дисципліну складає більше 60 балів та з усіх модульних контролів отримана позитивна оцінка, то той, хто навчається, може отримати залік без його складання. У разі отримання меншої суми балів або наявності бажання підвищення рейтингу, складання заліку обов’язкове. У такому випадку БВ розраховується за формулою:

Форма проведення екзамену визначається відповідним рішенням кафедри і базується як на традиційній системі опитування за екзаменаційними білетами.

Відповідальність за об’єктивність оцінювання несе науково-педагогічний працівник, на якого покладені відповідні обов’язки.


13. Методичне забезпечення

 1. Матеріали лекцій.

 2. Методичні розробки проведення семінарських та практичних занять.

 3. Нормативна документація.

 4. Мультимедійні презентації лекцій

 5. Навчальні відеофільми.

 6. Матеріали тестових завдань для проведення модульних контролів.

14. Рекомендована література
Базова


 1. Про міліцію : Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991.// зі змінами та доповненнями.

 2. Про охорону праці : Закон України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної ради. – 2003. – № 2. – С. 10. // зі змінами та доповненнями.

 3. Кодекс законів про працю України: затверджений Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375 // Офіційне тлумачення до Кодексу в Рішенні Конституційного Суду № 8-рп/2013 від 15.10.2013

 4. Кодекс цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458.

 5. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 23, ст.176 // Із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013

 6. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення : Закон України від 24 лютого 1994 р. // зі змінами та доповненнями.

 7. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 23 лютого 1999 р. // зі змінами та доповненнями.

 8. Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 29, ст.245 // Із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013

 9. Деякі питання розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серп. 2004 р. № 1112.

 10. Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і підрозділах системи МВС України : наказ МВС України від 27 груд 2002 р. № 1346.

 11. Про затвердження інструкції з організації планування в системі органів і підрозділів МВС України : наказ МВС України від 24 січня 2005 р. № 65.

 12. Статут патрульно-постової служби міліції України : затверджений наказом МВС України від 28 лип. 1994 р. № 404.

 13. Про заходи щодо зміцнення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ та попередження надзвичайних подій, пов'язаних із загибеллю й травмуванням особового складу : наказ МВС України від 16 березня 2007 р. № 81.

 14. Про затвердження Інструкції із заходів безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю: Наказ МВС України від 07 вересня 2011 № 657

 15. Про затвердження положення з організації професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу ОВС України: Наказ МВС України від 13 квітня 2012 № 318

 16. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 р. № 151.

 17. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохорон-праці від 26 січ. 2005 р. № 15.

 18. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин». Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65.

 19. Науково-практичний коментар закону України "Про охорону праці" // Станом на 01.01.2012 р. / під ред. Артеменко О.М. - К. : Професіонал, 2012. – 592 с.

 20. Охорона праці в Україні. Нормативна база. – 3-є вид., змін. і доп. / Роїна О.М. – К.: КНТ, 2007. – 548 с.

Допоміжна

 1. Атаманчук П.С. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник / П.С. Атаманчук. – К., ЦУЛ, 2013. – 322 с

 2. Гогіташвілі Г.Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч. посіб. / Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. – К. : Знання, 2007. – 367 с.

 3. Грибан В.Г. Охорона праці в органах внутрішніх справ: підручник / Грибан В.Г., Негодченко О.В. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 336 с.

 4. Желібо Є.П. Охорона праці в органах державної податкової служби : навч. посіб. для ВНЗ / Желібо Є.П., Баранова Н.І., Коваленко В.В. – Ірпінь, 2002.

 5. Забезпечення особистої безпеки працівників органів внутрішніх справ при виконанні службових обов’язків: наук.-практ. рек. – К. : НАВСУ, 1999. – 72 с.

 6. Катренко Л.А. Охорона праці : курс лекцій, практикум : навч. посіб. / Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. – Суми : Університетська книга, 2009. – 540 с.

 7. Копань В.С. Охорона праці в гуманітарній сфері : навч. посіб. для курсантів вищих навчальних закладів / Копань В.С. – К. : Університетське вид-во Пульсари, 2007. – 200 с.

 8. Криволапчук В.О. Особиста безпека : навч.-практ. посіб. / Криволапчук В.О., Тодуров І.М. – К. : ВПЦ МВС України, 2006. – 169 с.

 9. Основи охорони праці : підручник / за ред. проф. В.В. Березуцького. – Х. : Факт, 2005. – 480 с.

 10. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці : навч. посіб. – 4-те вид., доп. і перероб. – К. : Ун-т «Україна», 2009. – 295 с.

 11. Ткачук К.Н. Основи охорони праці : підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. / Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. та ін. – К. : Основа, 2006. – 444 с.

 12. Третьяков О.В. Охорона праці : навч. посіб. з тестовим комплексом на CD / Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. ; за ред. К.Н. Ткачука. – К. : Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.

 13. Янків О.А. Класифікація та особливості застосування спеціальних засобів, якими оснащено ОВС : навч.-метод. посіб. / Янків О.А., Бабенко В.Г., Гречко В.Ф. та ін. ; за ред. С.П. Максимова. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. cправ, 2010. – 72 с.

15. Інформаційні ресурси

 1. http://www.d№op.kiev.ua   Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).

 2. http://www.mo№.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 3. http://www.m№s.gov.ua   Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 4. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 5. http://base.safework.ru/iloe№c   Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.

 6. http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.

 7. http://www.№au.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал