Робоча програма навчальної дисципліни особиста безпека працівника овсСкачати 385.77 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації18.12.2016
Розмір385.77 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Кафедра тактико-спеціальної підготовки
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор НАВС з навчально-методичної та

наукової роботи

генерал-майор міліціїВ.В. Чернєй

___. ________ 2013


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 Особиста безпека працівника ОВС 

за напрямами підготовки «Правоохоронна діяльність» (6.030402), «Правознавство» (6.030401)
для денної та заочної форми навчання

Київ - 2013 рік
Робоча програма «Особиста безпека працівника ОВС» для курсантів та слухачів інститутів НАВС галузі знань «Право» за напрямами підготовки «Правоохоронна діяльність», «Правознавство».

Розробники:Бадьора С.М., заступник начальника кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук;

Коломієць О.В., доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук;

Свинаренко В.В., доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ, кандидат військових наук, доцент;

Тімашова В.М., старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри тактико-спеціальної підготовки ННІПФПМГБВВ Національної академії внутрішніх справ

Протокол № 1 від 30 серпня 2013 року


Начальник кафедри тактико-

спеціальної підготовки

полковник міліції О.В. Каверін

30 серпня 2013 року


Схвалено методичною радою НАВС

Протокол від «____»________2013 року № ___

_____.___________ 2013 Голова _____________________В.В. Чернєй

(підпис)

 Коломієць О.В.


 1. опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика
навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:

денна форма – 2

заочна форма - 1


Галузь знань

0304 «право»

(шифр і назва)


Нормативна


Напрям підготовки

6.030402 «правоохоронна діяльність», 6.030401 «правознавство»

(шифр і назва)


Модулів – 2

Спеціальність
(професійне

спрямування):

підрозділи карного розшуку, боротьби з незаконним обігом наркотиків, міліції громадської безпеки


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

1-й

1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання не передбачене

(назва)


Семестр

Загальна кількість
годин: 72

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми
навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента –


Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


12 год.

4 год.

Практичні,

12 год.

2 год.

Семінарські

12 год.

4 год.

Самостійна робота

36 год.

62 год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: залік


Примітка:

Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить

для денної форми навчання : аудиторні заняття – 67 %, самостійна та індивідуальна робота – 33 %.

для заочної форми навчання: аудиторні заняття - 14 %, самостійна робота – 86 % 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: надання знань, умінь, навичок (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління забезпеченням безпеки у підрозділах системи МВС України, формування у курсантів і слухачів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі заходів гарантування безпеки при виконанні оперативно-службових завдань.

Завдання: набуття курсантами (слухачами) знань, умінь і навичок (компе-тенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант (слухач) повинен:

знати:

 • положення державних нормативних актів та наказів МВС з особистої безпеки та охорони праці;

 • основні методи збереження здоров’я та працездатності при виконанні оперативно-службових завдань у типових умовах і при ускладненні оперативної обстановки.

вміти:

 • обґрунтовувати вибір безпечних режимів службової діяльності та способів виконання оперативно-службових завдань;

 • ефективно здійснювати функції, обов’язки і повноваження з особистої безпеки та охорони праці на робочому місці, у протидії злочинності, забезпеченні охорони громадського порядку та громадської безпеки;

 • вживати заходи з усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань;

 • здійснювати заходи з профілактики травмування, загибелі, професійних захворювань працівників ОВС;

 • організовувати діяльність у складі підрозділу з обов’язковим урахуванням вимог особистої безпеки та охорони праці;

 • вибирати оптимальні умови та режими праці, організовувати робочі місця на основі сучасних технологічних та наукових досягнень у сфері безпеки 1. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади забезпечення особистої безпеки працівника ОВС України

Зміст, мета та структура дисципліни «Особиста безпека працівника ОВС». Понятійно-категорійний апарат дисципліни. Поняття та визначальні чинники особистої безпеки, її структура та форми забезпечення. Безпека та її види. Система безпеки та її підсистеми. Службово-професійна діяльність працівників ОВС та визначальні функції безпеки. Вплив рівня особистої безпеки на результати службово-професійної діяльності.

Нормативно-правові акти з питань особистої безпеки та охорони праці, їх основні положення: Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про міліцію», Рішення колегії МВС України «Про стан професійної підготовки та безпеки особового складу органів внутрішніх справ України та заходи щодо їх вдосконалення відповідно до завдань Президента України з питань забезпечення належного громадського порядку та протидії злочинності в державі». Засади державної політики в галузі проблем забезпечення особистої безпеки. Стан особистої безпеки, охорони праці і професійної захворюваності в Україні та інших державах.

Методологічна основа особистої безпеки як системи організаційно-правових, фізичних і тактико-психологічних заходів, які дозволяють забезпечити життя і здоров’я працівника ОВС, а також підтримання високого рівня ефективності його професійних дій. Фізичні, хімічні біологічні, психологічні та соціальні фактори безпеки та їх нормативне забезпечення.

Ризик як кількісна оцінка рівня небезпеки. Характеристика масштабів і рівнів ризику. Види ризиків. Концепція допустимого ризику, нульовий ризик. Принципи оцінки ризику за кількісними методами, оптимізація й управління ризиком. Ризик в умовах невизначеності. Фоновий та допустимий ризик у різних сферах діяльності людини.

Закон України «Про охорону праці». Принципи державної політики в галузі охорони праці. Право працівників на охорону праці. Права працівників, які зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці.

Кодекс законів України про працю. Права та обов’язки роботодавця. Права та обов’язки працівника. Тривалість робочого часу.

Тема 2. Управління та нагляд за забезпеченням безпеки в Україні

Поняття управління безпекою та охороною праці. Система охорони праці в Україні, її складові. Об’єкт та мета управління безпекою та охороною праці. Завдання управління безпекою та охороною праці та заходи, якими їх реалізовують на загальнодержавному і галузевому рівнях. Повноваження щодо охорони праці Кабінету Міністрів України та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду.

Місце та роль служби охорони праці (СУОП) у системі керування установою (підприємством). Завдання та функції служби охорони праці. Типове положення про службу охорони праці.

Характеристика служби охорони праці об’єднання підприємств, а також міністерств, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об’єднання підприємств, створених за галузевим принципом. Характеристика служби охорони праці обласних, обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади. Структура та організація служби охорони праці МВС України, структурних підрозділів.

Навчання та інструктажі з охорони праці. Професійний добір та його медичне забезпечення. Медичний огляд в органах внутрішніх справ та внутрішніх військах МВС України

Тема 3. Небезпечні та шкідливі чинники та їх можливий вплив
на працівників ОВС

Небезпека та її види. Тактично-операційні та ситуаційно-психологічні чинники «небезпечної» поведінки працівника ОВС. Індивідуально-психологічна та психофізіологічна підготовленість працівників ОВС. Джерела небезпеки: їх визначення та поняття. Номенклатура і таксономія небезпек.

Загальні закономірності виникнення соціальних і політичних небезпек. Дестабілізуючі чинники в політичній, соціальній та економічній сферах. Класифікація соціальних небезпек.

Небезпечні та шкідливі фактори у службовій діяльності працівників ОВС, породжені природо-соціальними джерелами небезпеки: наркоманія, венеричні захворювання, СНІД, інфекційні захворювання. Особиста безпека працівників ОВС при забезпеченні карантинних заходів у разі виникнення особливо небезпечних інфекцій.

Рівні надзвичайних ситуацій та їх сутність. Особливості функціонування органів внутрішніх справ у системі захисту населення і територій (режим повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану).

Тема 4. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу

Класифікація надзвичайних ситуацій. Визначення поняття «надзвичайна ситуація». Причини виникнення та особливості розвитку надзвичайних ситуацій, їх загальна характеристика та класифікація. Надзвичайні ситуації природного, техногенного, соціально-політичного та воєнного характеру.

Рівні надзвичайних ситуацій: об'єктовий, місцевий, регіональний, загальнодержавний, планетарний. Класифікаційні ознаки та карти надзвичайних ситуацій.

Планування заходів для забезпечення безпеки життєдіяльності на випадок надзвичайної ситуації. Діяльність Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій. Плани підприємств на випадок аварії. Принципи та засоби захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.

Дестабілізуючі чинники в політичній, соціальній та економічній сферах. Класифікація соціальних небезпек. Політичні конфлікти на міжнаціональному та міждержавному рівні: духовне гноблення; політичний, релігійний, національний фундаменталізм; тероризм; ідеологічні, міжпартійні, міжконфесійні та збройні конфлікти малої інтенсивності; війни. Природно-соціальні небезпеки та соціально-техногенні небезпеки.

Тема 5. Особливості умов праці в ОВС

Праця як сукупність фізіологічних та психічних процесів. Важкість і напруженість праці. Адаптація в трудовій діяльності (фізіологічна, психічна, соціальна, професійна). Стрес та його характеристика. Види стресу. Невроз, його симптоми та їх характеристика. Екстремальні ситуації на виробництві. Моббінг, причини його появи. Ненормований робочий день. Надурочні роботи, їх правова характеристика.

Сутність втоми і перевтоми. Монотонність праці (рухова, сенсорна). Наслідки монотонності праці. Поняття монотоностійкості (монотофільність, монотонофобність).

Поняття особистої безпеки. Структура особистої безпеки працівників ОВС. Небезпека як стрес-фактор. Основні форми забезпечення особистої безпеки працівників ОВС (спеціально-тактичні, педагогічні, психологічні).

Умови і фактори, що провокують нещасні випадки. Стресовий стан працівника ОВС. Позитивна і негативна дія стресу. Фізичні небезпеки.

Негативні умови зовнішнього середовища (фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні). Організаційний фактор. Алгоритм дій безпечної поведінки.Тема 6. Безпека процесів праці в органах внутрішніх справ України

Гігієнічні класи умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (1-й клас – оптимальні умови, 2-й клас – допустимі умови, 3-й клас – шкідливі умови, 4-й клас – небезпечні умови) та їх сутність. Ступені шкідливості умов праці. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»: основні положення.

Нормування параметрів повітря робочої зони. Вплив на організм людини вологості повітря, його температури та рухливості. Визначення оптимальних та допустимих мікрокліматичних умов. Хімічні фактори повітряного середовища робочого місця, основні джерела забруднення. Шкідливі речовини та їх класифікація залежно від дії на організм людини: токсичні, подразнюючі, мутагенні, канцерогенні, наркотичні, задушливі, сенсибілізатори тощо. Характеристика різних видів пилу, його дія на організм людини. Вентиляція, її види. Групи заходів захисту від тепловипромінювань. Нормативне регламентування розмірів службових приміщень.

Освітлення. Нормування та розрахунок штучного та природного освітлення приміщень. Шум, його нормування та дія на організм. Заходи захисту від шуму. Вібрація, її нормування та дія на організм. Заходи захисту від вібрації. Визначення та природа іонізуючого, електромагнітного та випромінювання оптичного діапазону.Тема 7. Електробезпека

Основні визначення і актуальність проблеми електробезпеки. Особливості електротравматизму. Електричний струм як чинник небезпеки. Впливи високої напруги постійного та змінного струму, високочастотного, надзвичайно високочастотного та магнітного полів на організм людини.

Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом. Порогові значення змінного та постійного струму: відчутний, невідпускаючий, фібриляційний. Електричний опір тіла людини. Види електротравм: місцеві, загальні та електричні удари. Місцеві електротравми: опіки, електричні знаки, металізація шкіри, механічні пошкодження та електрофтальмія. Причини летальних наслідків від дії електричного струму: зупинка дихання, фібриляція, зупинка роботи серця, електричний шок.

Системи засобів і заходів щодо електробезпеки. Захист від дотику до частин обладнання, що проводить струм. Дії працівників міліції при загрозі впливу електроструму на людину.

Земля як елемент електричної мережі, крокова напруга. Статична та атмосферна електрика, захист від неї. Блискавкозахист як система захисних заходів, які гарантують безпеку людей, збереження будівель і споруд від вибухів, загоряння й руйнування. Класи блискавкозахисту. Заходи безпеки при проявах атмосферної електрики.

Тема 8. Основи пожежної безпеки

Основні поняття та визначення пожежної безпеки. Законодавча і нормативно-правові база з пожежної безпеки. Закон України «Про пожежну безпеку», його основні положення. Причини пожеж, їх групи та характеристика.

Пожежовибухонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Горіння, його характеристика та види. Здатність до горіння горючих матеріалів і речовин різних агрегатних станів: газів, рідин, твердих. Повне і неповне згоряння. Негорючі, важкогорючі, горючі матеріали та речовини. Класифікація речовин, що горять, на легкозаймисті й горючі за температурою спалаху. Самозаймання, його види.

Пожежа, стадії її розвитку. Класи пожеж згідно із ГОСТ 27221-87. Небезпечні та шкідливі фактори пожежі, їх види. Правила поведінки в зоні пожежі. Дії працівників ОВС на випадок пожежі, надання першої допомоги потерпілим.

Суть і складові системи пожежного захисту, її призначення. Система попередження пожеж. Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях, при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів, систем вентиляції, проведенні вогневих робіт, при фарбуванні знежиренні та митті виробів і обладнання. Поділ приміщень на категорії за пожежною небезпекою

Способи і засоби гасіння пожежі. Первинні і вторинні засоби гасіння пожежі. Типи вогнегасників. Системи автоматичного пожежогасіння. Порядок оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння. Засоби колективного та індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі.Тема 9. Забезпечення особистої безпеки під час виконання оперативно-службових завдань

Поняття особистої безпеки та елементи професійної захищеності працівника ОВС (правова, організаційна, кадрова, матеріально-технічна, економічна, соціальна, фізична, психологічна).

Структура особистої безпеки працівника ОВС. Головні напрями забезпечення особистої безпеки працівників ОВС.

Поняття небезпеки, її види, характеристика. Стійкі (сталі) протипоказання працівників ОВС до небезпечних видів діяльності. Тимчасові чинники обмеження використання працівника ОВС в небезпечних ситуаціях. Ситуативні психічні стали на віктимні особливості особи працівника ОВС.

Організаційно-правовий блок як комплекс об'єктивних передумов для ефективного і безпечного здійснення професійної діяльності. Мотиваційно-особис-тісний блок як психологічна налаштованість на виживання.

Ризик у службовій діяльності та його види. Тактика поведінки працівника ОВС в ризикованій ситуації. Діагностика на предмет приналежності особи до кримінального середовища. Інформативні ознаки мовних (вербальних) повідомлень, які свідчать про нещирість особи.

Алгоритм дій працівників ОВС щодо забезпечення особистої безпеки. Прийоми безпечної поведінки при спілкуванні. Прийоми безпечного спілкування в професійному середовищі. Умови та причини порушення правил безпеки особовим складом.

Тема 10. Аналіз травматизму та шляхи його профілактики

Безпека праці. Санітарно-гігієнічні умови праці. Безпека виробничого обладнання. Безпека виробничого процесу. Вплив організації роботи з охорони праці на виробництві на безпеку праці.

Основні причини виробничого травматизму (організаційні, технічні, психофізіологічні). Роботи підвищеної небезпеки. Об’єкти підвищеної небезпеки. Організаційні заходи експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки.

Методи аналізу травматизму.

Вплив психофізіологічні показники працівника на безпеку праці. Роботи, що потребують професійного відбору. Забезпечення надійності та безперебійності виробничого процесу як чинник запобігання виробничому травматизму.

Надійність людського чинника в системі «людина – машина – середовище». Чинники, від яких залежить безпека поведінки людини на виробництві. Заохочення працівників. Головні напрями профілактичної роботи щодо небезпеки на виробництві. Додержання фізіологічно обґрунтованого режиму праці та відпочинку.Тема 11. Розслідування та облік нещасних випадків в ОВС

Організація звичайного розслідування нещасних випадків в ОВС. Класифікація нещасних випадків в органах внутрішніх справ. Акти, які складаються при проведенні розслідування нещасного випадку. Обов’язки начальника при настанні нещасного випадку. Склад комісій при проведенні розслідування нещасного випадку. Терміни проведення розслідування.

Спеціальне розслідування нещасних випадків. Нещасні випадки, які підлягають спеціальному розслідуванню. Дії керівника підрозділу у разі групового нещасного випадку або загибелі працівника. Склад комісії із спеціального розслідування. Обов’язки керівника підрозділу під час проведення спеціального розслідування. Терміни проведення спеціального розслідування і розсилки матеріалів розслідування.

Тема 12. Забезпечення особистої безпеки під час проведення
спеціальних операцій

Спеціальна операція як комплекс погоджених та взаємопов’язаних за часом, місцем і різними діями заходів. Етапи проведення спеціальної операції (підготовчий, виконавчий, заключний). Правові принципи забезпечення особистої безпеки у разі загрози та настання надзвичайних ситуацій.

Урахування стресогенних факторів на підготовчому етапі спеціальної операції. Умови праці на підготовчому етапі проведення СО. Відшкодування збитків у випадку отримання травм чи каліцтва. Індивідуальна екіпіровка особового складу, який братиме участь у СО. Навчання особового складу для набуття і вдосконалення навичок.

Система стандартів безпеки праці (ССБП) «Охорона праці. Терміни та визначення». Фактори, які негативно впливають на забезпечення особистої безпеки під час проведення СО. Психологічний стрес та причини його виникнення. Втома, перевтома, напруженість праці під час підготовки та проведення СО. Дії особового складу на заключному етапі проведення СО у руслі забезпечення особистої безпеки. Реакція працівників на застосування вогнепальної зброї. Алгоритм дій на місці події.Тема 13. Заходи особистої безпеки працівників ОВС при загрозі вчинення терористичних актів

Причини розвитку сучасного тероризму. Взаємозалежність організованої злочинності та професіональних терористичних організацій. Нормативно-правові та організаційні основи боротьби з тероризмом. Суб’єкт антитерористичної діяльності в Україні. Принципи боротьби з тероризмом. Дворівнева система органів боротьби з тероризмом.

Аналіз законодавчих актів щодо участі МВС в антитерористичній діяльності. Напрямки оперативно-профілактичної роботи щодо терористичних формувань.

Тактика виявлення діяльності терористичних формувань. Силова протидія тероризму, як складовий елемент системи боротьби з тероризмом.

Проблеми забезпечення особистої безпеки працівників ОВС у випадках відпрацювання заходів при повідомленні про загрозу терористичного акту, закладення вибухового пристрою тощо. Вибір альтернативних дій та прийняття оптимальних рішень у небезпечній ситуації.

Тема 14. Прогнозування та моделювання розвитку
екстремальних ситуацій

Поняття прогнозу і прогнозування. Наукова дисципліна «Прогностика». Пошукове і нормативне прогнозування. Типи прогнозів (природознавчі, науково-технічні та суспільствознавчі (соціально-економічні в широкому значенні цього терміна) прогнози.

Передбачення та його види (наукове, інтуїтивне, буденне, релігійне). Детерміністична та ймовірнісна схеми передбачення. Головні напрями у дослідженні основ наукового передбачення.

Моделювання як метод. Основні функції моделі як засобу наукового пізнання. Взаємозв'язок прогнозування та моделювання при плануванні оперативно-службових завдань в ОВС при виникненні екстремальних ситуацій. Заходи з попередження злочинів в екстремальних ситуаціях.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин

денна форма

(правоохоронна діяльність)заочна форма

(правознавство)усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

с

пр

інд

с.р.

л

с

пр

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Тема 1 Теоретичні, правові та організаційні засади забезпечення особистої безпеки працівника ОВС України

8

2

2
2

2

14

2

111

Тема 2. Управління та нагляд за забезпеченням безпеки в Україні

8

2

2
2

2Тема 3. Небезпечні та шкідливі чинники
та їх можливий вплив
на працівників ОВС

8

2

2
2

2Тема 4. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу

62

2

2Тема 5. Особливості умов праці в ОВС

6

2

2
2


Всього по модулю 1

36

8

8

2

10

8Модуль 2

Тема 6. Безпека процесів праці в органах внутрішніх справ України

6

2

22Тема 7. Електробезпека


42
2Тема 8. Основи пожежної безпеки

42
2Тема 9. Забезпечення особистої безпеки під час виконання оперативно-службових завдань

62

2

2

14

2

111

Тема 10. Аналіз травматизму та шляхи його профілактики

8

2

2
2

2Тема 11. Розслідування та облік нещасних випадків в ОВС

84

2

2Тема 12. Забезпечення особистої безпеки під час проведення СО162
14

Тема 13. Заходи забезпечення особистої безпеки при загрозі вчинення терористичних актів141
13

Тема 14. Прогнозування та моделювання розвитку екстремальних ситуацій141
13

Всього по модулю 2

36

4

4

10

8

10Всього по дисципліні

72

12

12

12

18

18

72

4

4

2
62

 1. Теми семінарських занять
з/п


Назва теми

Кількість

Годин


денна форма

заочна форма

Тема 1.

Теоретичні, правові та організаційні засади забезпечення особистої безпеки працівника ОВС України

2

1

Тема 2.

Управління та нагляд за забезпеченням безпеки в Україні

2
Тема 3.

Небезпечні та шкідливі чинники
та їх можливий вплив
на працівників ОВС

2
Тема 5.

Особливості умов праці в ОВС

2
Тема 6.

Безпека процесів праці в органах внутрішніх справ України

2
Тема 10.

Аналіз травматизму та шляхи його профілактики

2
Тема 9.

Забезпечення особистої безпеки під час виконання оперативно-службових завдань
1

Тема 13.

Заходи забезпечення особистої безпеки при загрозі вчинення терористичних актів
1

Тема 14.

Прогнозування та моделювання розвитку екстремальних ситуацій
16. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


денна форма

заочна форма

Тема 4.

Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу

2
Тема 7.

Електробезпека

2
Тема 8.

Основи пожежної безпеки

2
Тема 9.

Забезпечення особистої безпеки під час виконання оперативно-службових завдань

2
Тема 11.

Розслідування та облік нещасних випадків в ОВС

4
Тема 12.

Забезпечення особистої безпеки під час проведення спеціальних операцій
2


7. Теми лабораторних занять

Не передбачено.
8. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


денна форма

заочна форма

Тема 1.

Теоретичні, правові та організаційні засади забезпечення особистої безпеки працівника ОВС України

2

11

Тема 2.

Управління та нагляд за забезпеченням безпеки в Україні

2
Тема 3.

Небезпечні та шкідливі чинники
та їх можливий вплив
на працівників ОВС

2
Тема 4.

Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу

2
Тема 5.

Особливості умов праці в ОВСТема 6.

Безпека процесів праці в органах внутрішніх справ України

2
Тема 7.

Електробезпека

2
Тема 8.

Основи пожежної безпеки

2
Тема 9.

Забезпечення особистої безпеки під час виконання оперативно-службових завдань

2

11

Тема 10.

Аналіз травматизму та шляхи його профілактикиТема 11.

Розслідування та облік нещасних випадків в ОВС

2
Тема 12.

Забезпечення особистої безпеки під час проведення СО
14

Тема 13.

Заходи забезпечення особистої безпеки при загрозі вчинення терористичних актів
13

Тема 14.

Прогнозування та моделювання розвитку екстремальних ситуацій
13
Разом

18

62

9. Індивідуальні завдання

Тема 4. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу – підготувати аналітичний огляд надзвичайних ситуацій регіонального рівня на території України за 2010-2013 роки

Тема 6. Безпека процесів праці в органах внутрішніх справ України – розробити мультимедійні презентації «Особливі умови діяльності ОВС», «Феномени ризиконебезпечної поведінки».

Тема 8. Основи пожежної безпеки – розробити мультимедійні презентації «Структура державного управління пожежною безпекою в Україні», «Алгоритм дій працівника міліції при виявленні пожежі».

Тема 9. Забезпечення особистої безпеки під час виконання оперативно-службових завдань – реферат на тему: «Правове забезпечення застосування спеціальних засобів».

Теми 11 «Розслідування та облік нещасних випадків в ОВС» – мультимедійне забезпечення на тему: «Спеціальне розслідування нещасних випадків в ОВС»10. Методи навчання

Бінарні (інформаційно-повідомляючий-виконавчий), частково-пошукові, репродуктивні, інтерактивні, відеометод.

Навчання курсантів (слухачів) проводиться шляхом вивчення тем навчальної програми на лекційних, практичних і семінарських заняттях.

Лекція – одна з основних форм проведення навчальних занять, яка проводиться на потоці і має на меті формування поняттєво-категоріального апарату навчальної дисципліни, висвітлення ключових проблемних питань курсу «Особиста безпека працівника ОВС».

Семінар – форма проведення навчального групового заняття, що має на меті закріплення теоретичного матеріалу, поширення отриманих під час лекцій і самостійної роботи знань під час навчальної дискусії, розвиток аналітичного і критичного мислення, комунікативних навичок курсантів (слухачів).

У практиці можуть використовуються наступні види семінарів:

просемінар – організується для першокурсників на етапі прищеплення навичок підготовки до занять, демонстрації основних прийомів проведення навчальної дискусії, формування поняттєво-категоріального апарату навчальної дисципліни;

власне семінар – цілеспрямована діяльність із обговоренням винесених до розгляду навчальних проблем з метою закріплення теоретичного матеріалу, формування професійного мислення.

Практичне заняття – форма проведення групового заняття, головними цілями якого є закріплення вмінь оперування теоретичним матеріалом у прикладних цілях. Даний вид діяльності може здійснюватися у формі практикумів.

Консультації – форма навчальної діяльності, що має на меті додаткове пояснення складного для сприйняття матеріалу, актуалізацію опірних знань, надання методичних рекомендацій з підготовки до занять або контрольних заходів.

Індивідуальні завдання, які передбачені тільки для денної форми навчання, виконуються у вигляді реферативних повідомлень, есе, презентацій, індивідуальних проектів, основна тематика яких визначається робочим навчальним планом. Підготовлені курсантом матеріали здаються викладачеві й оцінюються. Окремі виконані на високому рівні презентації, індивідуальні проекти можуть поповнювати фондові матеріали кафедри і використовуватися у подальшому при формуванні навчально-методичних матеріалів для проведення занять.

11. Методи контролю

При вивченні дисципліни «Особиста безпека працівника ОВС» використовують такі методи контролю: опитування, перевірка, тестування, рольові ігри

Крім того, контрольні заходи поділяються на: поточний контроль, рубіжний (модульний), підсумковий контроль

Поточний контроль – визначення якості знань на підставі виконаних курсантом (робіт, в тому числі самостійних, відповіді й доповненнях до відповідей, тестів та інших завдань, з виставленням балів згідно із критеріями і шкалою оцінювання, затвердженими кафедрою.

Результати поточного контролю використовуються як засіб стимулювання навчальної діяльності. У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань і їх корекція. Вони заносяться до журналів обліку відвідування занять. Результати поточного контролю враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.Проміжний (рубіжний) контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом в межах змістового модулю: фронтальне опитування, тестування, контрольна робота, колоквіум тощо.

Підсумковий модульний контроль – діагностика рівня опанування навчальним матеріалом в межах усієї навчальної дисципліни із оцінюванням результатів за національною шкалою і шкалою ECTS. Форма підсумкового модульного контролю визначається робочим навчальним планом у вигляді екзамену.
12. Розподіл балів, які отримують курсанти (слухачі)
Для розрахунку рейтингової оцінки використовується єдина бальна система оцінювання академічної успішності з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Розрахунок бальної оцінки модуля (М) складається з наступних елементів:М = Мо + К12 + К34, де

Мо – початкова максимальна «вартість» модуля в балах, яку можна отримати під час модульного поточного тестування.

Максимальна бальна оцінка модуля (100 балів) досягається шляхом додавання «вартості» коефіцієнтів (К12 + К34), які враховують якість аудиторної роботи та творчої діяльності.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал