Робоча програма навчальної дисципліни мсге інтелектуальна власність підготовки магістрівСкачати 324.89 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір324.89 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ


Кафедра психології


Затверджую”

Проректор з науково-педагогічної роботи


___________________________________

Патика Н.І.

“____” ____________________2013 р.Робоча програма навчальної дисципліни
МСГЕ 1. Інтелектуальна власність

підготовки магістрів

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

(за видами економічної діяльності)

Київ 2013
Робоча програма навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Розробник програми док. мед. наук, професор Пріб Г.А.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри психології

Протокол № 1 від 18.01.2013 р.
Завідувач кафедри психології
Киричук О.В.


(підпис)

Схвалено Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Протокол № 1 від 30 січня 2013 р.

Рецензенти:


Охріменко І.В., доктор економічних наук, професор, декан факультету аграрного менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України
Колесникова В. Ф., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України


Пріб Г.А. Інтелектуальна власність. Робоча програма навчальної дисципліни. – К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України. - 2013. – 19 с.

© Пріб Г.А., 2013©Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2013

I. Мета та завдання навчальної дисципліни:

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами інтелектуальної власності, інституційними та інформаційними інструментами забезпечення функціонування системи інтелектуальної власності в Україні.

1.2 Основні завдання вивчення дисципліни полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань:

 • сутність, структуру, принципи формування та порядок організації системи інтелектуальної власності;

 • засади правової охорони інтелектуальної власності та організаційно-правове регулювання взаємодії її суб’єктів і об’єктів;

 • порядок складання і подання заявок на винаходи (корисні моделі), промислові зразки, знаки для товарів та послуг, раціоналізаторські пропозиції;

 • вимоги формальної та кваліфікованої експертизи заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки на товарі та послуги;

 • підходи до здійснення патентного пошуку;

 • ліцензійний договір на використання об’єктів інтелектуальної власності;

 • правила складання рефератів та описів промислових зразків;

 • вивчити критерії патентоспроможності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати:

 • сутність та поняття інтелектуальної власності;

 • принципи формування, порядок організації й структуру системи інтелектуальної власності та її функціонування;

 • особливості здійснення патентного пошуку;

 • сутність промислової власності;

 • сутність авторського права та суміжних прав;

 • поняття знаків для товарів та послуг, раціоналізаторської пропозицій;

 • правові основи та механізм ліцензування;

 • засади правової охорони у сфері інтелектуальної власності;

 • вимоги формальної та кваліфікаційної експертизи заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та знаки на товарі та послуги;

 • організаційно-правове регулювання взаємодії суб’єктів та об’єктів інтелектуальної власності.

Вміти: використовувати

 • провести патентно-інформаційний пошук;

 • визначати критерії патентоспроможності;

 • складати та подавати заявку на винахід та корисну модель;

 • складати реферати та описи промислових зразків;

 • визначати ознаки для товарів та послуг;

 • складати та подавати заявку на товарний знак для товарів та послуг;

 • складати ліцензійний договір на використання об’єктів інтелектуальної власності.

2. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів -1

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Нормативна

Модулів – 1

Спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)

Рік підготовки

Змістовних модулів -1

1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання - 1

Семестр

Загальна кількість годин-30

1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 1

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

6 год.
Практичні, семінарські

4 год.
Лабораторні

- год.
Самостійна робота

20 год.
Індивідуальні завдання:

5 - год.


Вид контролю: залік


3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Поняття та система управління інтелектуальною власністю. Основні засади законодавчого регулювання та міжнародного співробітництва.

Історія виникнення та становлення інтелектуальної власності в Україні і світі. Поняття та сутність інтелектуальної власності, її види. Суб’єкти та об’єкти права інтелектуальної власності. Взаємозв’язок та співвідношення понять «права інтелектуальної власності» та «права власності». Система управління інтелектуальною власністю в Україні, її складові. Державна система правової охорони інтелектуальної власності. Основні засади законодавчого регулювання та міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.Тема 2. Авторське право

Об’єкти авторського права. Суб’єкти авторських правовідносин. Виникнення і здійснення авторського права. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт. Державна реєстрація авторських прав. Особливості правових правовідносин при співавторстві. Особисті немайнові права автора. Майнові права автора та інших осіб, що мають авторське право. Виключне право на використання твору, його суть та порядок застосування. Виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами, його використання. Особливості правових відносин щодо авторства службового, аудіовізуального, похідного творів тощо. Вільне використання творів, його особливості. Перехід творів у суспільне надбання. Право на винагороду. Право слідування.Тема 3. Суміжні права

Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Виникнення і здійснення суміжних прав. Немайнові права виконавців. Майнові права виконавців, виробників фонограм, відеограм, організацій мовлення. Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою. Управління майновими правами суб’єктів авторського і суміжних прав. Мета створення і функції організацій колективного управління авторськими і суміжними правами. Охорона та захист авторського та суміжних прав. Способи цивільно-правового та судового захисту авторського права і суміжних прав.Тема 4. Винахід (корисна модель)

Поняття, сутність, формула та пріоритет винаходу. Об’єкт винаходів. Класифікація та ознаки винаходів. Охороноздатність та правової захист винаходів.

Право на одержання патенту. Права та обов’язки, що випливають з патенту. Примусове відчуження прав на винахід (корисну модель). Права власника і відповідальність. Вимога єдності винаходу.

Склад заявки. Загальні вимоги до змісту документів заявки на винахід. Заява про видачу патенту. Вимоги та опис винаходу (корисної моделі). Формула винаходу (корисної моделі). Призначення та вимоги до формул винаходу. Структура, види та складання формули винаходу (корисної моделі). Вимоги до реферату. Міжнародна заявка. Пріоритет на винахід (корисну модель).

Подання та розгляд заявки на винахід (корисну модель). Види експертизи заявки на винахід (корисну модель). Експертиза заявки за формальними ознаками. Експертиза по суті. Оскарження рішення за заявкою. Тимчасова правова охорона. Процедура видачі та термін дії патенту. Припинення дії патенту та визнання його недійсним. Патентні податки.

Тема 5. Промисловий зразок і раціоналізаторська пропозиція

Поняття та ознаки промислового зразку, промислова придатність. Охороноздатність та правовий захист промислового зразку. Права та обов’язки, що випливають з патенту. Зміст документів заявки на промисловий зразок. Вимога єдності. Опис промислового зразка. Склад заявки. Заява про видачу патенту. Пріоритет. Експертиза заявки. Державна реєстрація та видача патенту на промисловий зразок. Оскарження рішення за заявкою. Поняття та сутність раціоналізаторської пропозиції. Права авторства. Оформлення раціоналізаторської пропозиції до використання. Авторська винагорода.Тема 6. Знаки для товарів та послуг

Визначення та поняття товарного знаку для товарів та послуг. Виокремлення позначень, які не підлягають правовій охороні. Об'єкти правової охорони щодо знаків на товари і послуги. Складання та подання заявки на товарний знак для товарів та послуг. Експертиза заявки на знак для товарів та послуг. Права які випливають з свідоцтва на використання знаку. Захист при порушенні прав власника свідоцтва використання товарного знаку для товарів та послуг. Міжнародна заявка на знак для товарів та послуг.Тема 7. Зазначення походження товарів

Використання у господарській діяльності комерційного найменування й географічного зазначення. Поняття та правова охорона географічного зазначення походження товарів. Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та / або права на його використання. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та / або права на його використання. Визнання недійсною та припинення правової охорони кваліфікованого зазначення походження товару та / або права на використання цього зазначення. Захист прав на використання прав на використання зазначення походження товару.Тема 8. Ліцензування

Поняття та види ліцензій. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Подання документів до органу ліцензування для одержання ліцензії. Ліцензійні справи та ліцензійний реєстр. Продаж, купівля та обмін ліцензіями у сфері інтелектуальної власності. Обов’язкові умови та реквізити ліцензійного договору. Строк дії ліцензійного договору. Типовий ліцензійний договір. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності. Види ліцензійних платежівТема 9. Патентна інформація та патентні дослідження

Система патентної інформації в України. Види патентної інформації. Офіційні патентні бюлетені та інформаційні бібліотечні видання. Патентні фонди та бази даних. Порядок проведення патентних досліджень. Види патентних пошуків. Планування патентних досліджень. Звіт про патентні дослідження. Патентна чистота продукції.Тема 10. Міжнародний захист інтелектуальної власності

Всесвітня організація інтелектуальної власності. Охорона промислової власності (Паризька конвенція з охорони промислової власності). Охорона авторського права (Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів та Всесвітня конвенція про авторське право). Охорона інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення).4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Назва змістовних модулів і тем

Кількість годин

денна форма навчання

Усього

в тому числі

Лекції

Семінар-ські

СРС

Індивід.

робота

30

6

4

20

5

Тема 1. Поняття та система управління інтелектуальною власністю. Основні засади законодавчого регулювання та міжнародного співробітництва
2

-

2

-

Тема 2. Авторське право
-

-

2

-

Тема 3. Суміжні права
-

-

2

-

Тема 4. Винахід (корисна модель)-

2

-

Тема 5. Промисловий зразок і раціоналізаторська пропозиція
-

1

2

2,5

Тема 6. Знаки для товарів та послуг
2

1

2

-

Тема 7. Зазначення походження товарів
-

1

2

-

Тема 8. Ліцензування
-

1

2

-

Тема 9. Патентна інформація та патентні дослідження
2

-

2

2,5

Тема 10. Міжнародний захист інтелектуальної власності
-

-

2

-

Усього годин:

30

6

4

20

5


ТЕМИ Семінарських ЗАНЯТЬ
Тема 5. Промисловий зразок і раціоналізаторська пропозиція

Практичне заняття:

 1. Поняття та ознаки промислового зразку та промислової придатності.

 2. Охороноздатність та правовий захист промислового зразку.

 3. Складання, подання та експертиза заявки на видачу патенту на промисловий зразок.

Література: [3, 4, 8,14, 15, 16, 17, 6, 9]
Тема 6. Знаки для товарів та послуг

Практичне заняття:

 1. Поняття товарного знаку для товарів та послуг.

 2. Права, які випливають з свідоцтва, використання товарного знаку для товарів та послуг.

 3. Захист прав при порушенні прав власника свідоцтва використання товарного знаку для товарів та послуг

Література: [6, 7, 12, 13, 4, 5]
Тема 7. Зазначення походження товарів

Практичне заняття:

 1. Захисту прав на використання зазначення походження товару.

 2. Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та / або права на його використання.

Література: [6, 7, 12, 13, 4, 5]
Тема 8. Ліцензування.

Практичне заняття:

 1. Відносин ліцензування у сфери інтелектуальної власності.

 2. Порядок продажу, купівлі та обміну ліцензіями.

Література: [5, 9, 10, 7, 8]

6. САМОСТІЙНА РОБОТА
з/п

Назва теми та зміст самостійної роботи

Кількість годин

1

Поняття та система управління інтелектуальною власністю. Основні засади законодавчого регулювання та міжнародного співробітництва.

Надати поняття та сутності інтелектуальної власності, її види, суб’єктів та об’єктів права інтелектуальної власності.

Надати оцінку взаємозв’язку та співвідношення понять «права інтелектуальної власності» та «права власності». Описати систему управління інтелектуальною власністю в Україні, її складові. Державна система правової охорони інтелектуальної власності, основних засад законодавчого регулювання та міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності.

2

2

Авторське право.

Визначити об’єкт авторського права, суб’єктів авторських відносин. Особистісних немайнових прав автора. Майнові права автора та інших осіб, що мають авторське право.

Видів вільного використання творів. Право автора на винагороду.

2

3

Суміжні права.

Визначити об’єкт та суб’єкт суміжних прав. Виникнення суміжних прав. Майнових прав виконавців, виробників відеограм, організацій мовлення. Управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав. Охорони та захисту авторського та суміжних прав.

2

4

Винахід (корисна модель).

Надати визначення поняттю та сутності винаходів, їх охороноздатність та правовий захист. Порядок складання, подання, розгляду та експертизи заявки на винахід (корисну модель).

2

5

Промисловий зразок і раціоналізаторська пропозиція.

Скласти , подання та розгляд заявки на раціоналізаторську пропозицію. Використання раціоналізаторської пропозиції та виплата винагороди авторам.

2

6

Знаки для товарів та послуг.

Скласти порядок складання, подання та експертизи заявки на товарний знак для товарів та послуг.2

7

Зазначення походження товарів.

Описати захист прав на використання зазначення походження товару. Порядок реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та / або права на його використання.2

8

Ліцензування.

Вказати відносин ліцензування у сфери інтелектуальної власності. Порядку продажу, купівлі та обміну ліцензіями.2

9

Патентна інформація та патентні дослідження.

Описати суть і порядок визначення патентної чистоти продукції.2

10

Міжнародний захист інтелектуальної власності.

Охорона інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення (Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення).

27. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
Мета: прищеплення та розвиток навичок і вмінь самостійної роботи над науковою літературою, аналітичного мислення, систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення теоретичних знань з інтелектуальної власності та їх застосування на практиці.
Тема 5. Винахід (корисна модель). Промисловий зразок і раціоналізаторська пропозиція
Сформувати порядок складання, подання, розгляду та експертизи заявки на винахід (корисну модель).

Завдання. Проаналізувати ознаки промислового зразку та промислової придатності, скласти для подання та експертизи заявку на видачу патенту на промисловий зразок, раціоналізаторську пропозицію. – 2,5 години.

Підготуйте презентацію. – 10 балів.


Тема 9. Патентна інформація та патентні дослідження

Надайте характеристику видам патентної інформації та сутності патентних досліджень.Завдання. Визначити основні положення та порядок проведення патентних досліджень. Сформуйте сутність і порядок визначення патентної чистоти продукції. – 2,5 години.

Підготуйте презентацію. – 10 балів.


8. Методи навчання. В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються лекції і практичні заняття, ділові ігри, тренінги тощо.

9. Методи контролю. Поточне тестування, оцінка за відповідь, оцінка за самостійну роботу, підсумкова письмова робота.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИПоточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест

Сума

Змістовний модуль 1

Модульна контрольна робота

ІНДЗ45

10

20

25

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

5

5

5

5

5

5

5

5

2,5

2,5Шкала оцінювання: національна та ECTS

90-100 балів – відмінно (А);

82-89 балів – добре (В);

75-81 балів – добре (С);

68-74 балів – задовільно (D);

60-67 балів – задовільно (E);

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).


11. Методичне забезпечення: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни,робоча програма навчальної дисципліни, програма навчальної дисципліни, ілюстративні матеріали.

12. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Етапи становлення правової охорони інтелектуальної власності в Україні.

 2. Поняття інтелектуальної власності та її його співвідношення з правом власності.

 3. Об’єкти права інтелектуальної власності.

 4. Особисті немайнові та майнові права на інтелектуальну власність.

 5. Використання об’єктів права інтелектуальної власності.

 6. Система управління інтелектуальною власністю в Україні.

 7. Основні законодавчі акти України, які регулюють відносини у сфері інтелектуальної власності.

 8. Міжнародне співробітництво України у сфері інтелектуальної власності.

 9. Об’єкти авторського права та суб’єкти авторських відносин.

 10. Виникнення і здійснення авторського права. Порядок державної реєстрації авторських прав.

 11. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт. Особисті немайнові права автора.

 12. Майнові права автора та інших осіб, що мають авторське право.

 13. Види вільного використання творів. Право автора на винагороду.

 14. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав.

 15. Майнові права виконавців.

 16. Майнові права виробників відеограм та організацій мовлення.

 17. Використання фонограм опублікованих з комерційною метою.

 18. Управління майновими правами суб’єктів авторського права і суміжних прав.

 19. Охорона та захист авторського та суміжних прав.

 20. Поняття та сутність винаходів.

 21. Охороноздатність та правовий захист винаходів (корисних моделей).

 22. Право на одержання патенту на винахід (корисну модель).

 23. Права та обов’язки, що випливають з патенту на винахід (корисну модель).

 24. Порядок складання заявки на винахід (корисну модель).

 25. Подання та розгляд заявки на винахід (корисну модель).

 26. Формальна експертиза винаходів.

 27. Кваліфікаційна експертиза винаходів.

 28. Поняття й ознаки промислового зразку та промислової придатності.

 29. Охороноздатність та правовий захист промислового зразку.

 30. Права та обов’язки, що випливають з патенту на промисловий зразок.

 31. Складання і подання заявки на видачу патенту на промисловий зразок.

 32. Експертиза заявки на промисловий зразок.

 33. Поняття та сутність раціоналізаторської пропозиції, порядок її оформлення до використання.

 34. Складання та подання заявки на раціоналізаторську пропозицію.

 35. Розгляд заявки на раціоналізаторську пропозицію.

 36. Визначення та поняття товарного знаку для товарів та послуг.

 37. Порядок складання та подання заявки на товарний знак для товарів та послуг.

 38. Порядок проведення експертизи заявки на товарний знак для товарів та послуг.

 39. Права, які випливають з свідоцтва використання товарного знаку для товарів та послуг.

 40. Захист прав при порушенні прав власника свідоцтва використання товарного знаку для товарів та послуг.

 41. Поняття та правова охорона географічного зазначення походження товарів.

 42. Права та обов’язки, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та / або права на його використання.

 43. Захист прав на використання зазначення походження товару.

 44. Поняття, сутність та види ліцензій.

 45. Відносини ліцензування у сфери інтелектуальної власності.

 46. Порядок продажу, купівлі та обміну ліцензіями у сфері інтелектуальної власності. Ліцензійні платежі.

 47. Призначення і складові системи патентної інформації в Україні.

 48. Види патентної інформації та сутність патентних досліджень.

 49. Основні положення та порядок проведення патентних досліджень.

 50. Структура звіту про патентне дослідження.

 51. Суть і порядок визначення патентної чистоти продукції.

 52. Основна мета створення та стратегічні цілі Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

 53. Основні типи договорів Всесвітньої організації інтелектуальної власності з захисту інтелектуальної власності.

 54. Основні положення Паризької конвенції з охорони промислової власності.

 55. Суть права пріоритету згідно Паризької конвенції з охорони промислової власності.

 56. Основні положення Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів.

 57. Функції та компетенція Асамблеї, створеної Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів.

 58. Основна мета Всесвітньої конвенції про авторське право.

 59. Основні положення Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення.

 60. Міжнародна охорона інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення.

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Нормативно-правові акти


 1. Закон України „Про авторське право і суміжні права” (із змінами і доповненнями) № 3792-XII – ВР від 23.12.1993 р. // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.

 2. Закон України „Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” (із змінами і доповненнями) № 1587-III–ВР від 23.03.2000 р. // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.

 3. Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (із змінами і доповненнями) № 3687-XII – ВР від 15.12.1993 р. // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.

 4. Закон України „Про охорону прав на промислові зразки” (із змінами і доповненнями) №3688 – ВР від 15.12.1993 р. // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.

 5. Закон України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (із змінами і доповненнями) № 1775-III – ВР від 01.06.2000 р. // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.

 6. Закон України „Про охорону прав на зазначення походження товарів” (із змінами і доповненнями) № 752-XIV – ВР від 16.06.1999 р. // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.

 7. Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (із змінами і доповненнями) № 3689-XII – ВР від 15.12.1993 р. // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.

 8. Указ президента України „Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні” № 479/92 від 18.09.1992 р. // www.rada.gov.ua.

 9. Наказ КМ України „Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару” № 598 від 17.08.2001 р. // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.

 10. Наказ КМ України „Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг” № 116 від 28.07.95 р. // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”.

 11. Наказ КМ України „Про порядок складання, подачі і розгляду заяви на раціоналізаторську пропозицію” № 131 від 27.08.1995 р. // www.rada.gov.ua.

 12. Наказ КМ України „Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель” № 197 від 15.03.2002 р. // www.rada.gov.ua.

 13. Наказ КМ України „Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель” № 154 від 6.02.2004 р. // www.rada.gov.ua.

 14. Наказ КМ України „Правила складання та подання заявки на промисловий зразок” № 110 від 18.02.2002 р. // www.rada.gov.ua.

 15. Господарський Кодекс України // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.

 16. Цивільний Кодекс України // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.

 17. Закон України „Про власність” (із змінами і доповненнями) № 697-XII–ВР від 07.02.1991 р. // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.

 18. Закон України „Про захист від недобросовісної конкуренції” (із змінами і доповненнями) № 236/96 – ВР від 07.06.1996 р. // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.

 19. Закон України „Про захист прав споживачів” (із змінами і доповненнями) № 1023-XII – ВР від 12.05.1991 р. // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.

 20. Наказ КМ України „Інструкція про розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах” № 81 від 22.05.95 р. // Електронна нормативно-правова бібліотека „Експерт-Юрист”. – www.expertsoft.com.ua.


Базова


 1. Пріб Г.А. Патентознавство: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред.. С.І. Табачнікова. – К.: Університет „Україна”, 2006. – 303 с.

 2. Основи патентування і ліцензування: Навч. посібник / Назаренко І.І., Кредісов А.І., Ракша В.О.; За ред. І.І. Кредитова. – К.: Знання України, 2006. – 306 с.

 3. Патентні дослідження: Метод. рекомендації / За ред. В.Л. Петрова. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 264 с.

 4. Підопригора О.А., Підопригора О.О., Право інтелектуальної власності України. – К.: Хрінком Інтер, 1998. – 334 с.


Допоміжна


 1. Методические рекомендации по проведению патентных исследований. – М.: ВНИИПИ, 1988. – 174 с.

 2. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення: ДСТУ 3575-97 / Розробники: Г.П. Крайчинська, Г.П. Добриніна, В.П. Герчанівська та ін. – К.: Держстандарт України, 1997. – 14 с.

 3. Підопригора О. А. Право промислової власності в цивільному кодексі України. Питання інтелектуальної власності. Збірник наук. праць. Випуск другий. – К.: Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності АПрН України, – 2005. – С. 5-26.


Інтернет ресурси


 1. Інтелектуальна власність» Науково-практичний журнал http://www.intelvlas.com.ua

 2. Патентбюро http://patent.net.ua/

 3. Державний інститут інтелектуальної власності МОН України http://cstei.lviv.ua/ua/item/265

 4. Всесвітня організація інтелектуальної власності http://geneva.mfa.gov.ua/ua/ukraine-io/wipoЗМІСТ


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

32. Опис навчальної дисципліни

43. Програма навчальної дисципліни

54. Структура навчальної дисципліни


8


5. Теми семінарських занять

9

6. Самостійна робота


10
7. Індивідуальні навчально-дослідні завдання

118. Методи навчання

129. Методи контролю
10. Розподіл балів, які отримують студенти
11. Методичне забезпечення

12
12
1212. Орієнтовний перелік питань до підсумкового контролю знань

1313. Рекомендована література

15

Зміст

18

Навчально-методичне видання


Пріб Гліб Анатолійович
Робоча програма навчальної дисципліни

«Інтелектуальна власність»

Відповідальний за випуск М.М. Руженський

Комп’ютерний набір Г.А. Пріб

Підписано до друку « » _________2013 р. Формат 60×84/16. Папір офсетний.

Друк ротаційний трафаретний. Ум. друк. арк. 0,7.

Тираж ____ прим. Зам. № _____

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції. Серія ДК №1805 від 25.05.2004.


Інститут підготовки кадрів

державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ)

03038, Київ – 38, вул. Нововокзальна 17.Тел./факс (044) 536-14-85Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал