Робоча програма навчальної дисципліни методика викладання психологічних дисциплін у вищій школіСкачати 342.84 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/2
Дата конвертації12.05.2017
Розмір342.84 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2

1
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра практичної психології
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Проректор з науково-методичної та навчальної роботи
_____________________О.Б.Жильцов
“______”_______________20___ року
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Методика викладання психологічних дисциплін у вищій школі
(шифр і назва навчальної дисципліни) спеціальність 8.03010301 «Практична психологія»
(шифр і назва спеціальності) спеціалізація
______________________________________________________
(назва спеціалізації)
інститут, факультет, відділення
Інститут людини
(назва інституту, факультету, відділення)
2014 – 2015 навчальний рік

2
Робоча програма «Методика викладання психологічних дисциплін у вищій школі» для студентів спеціальності «Практична психологія».
Розробники: Дятленко Наталія Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології.
Робочу програму схвалено на засіданні кафедри практичної психології

Протокол від “26” серпня 2014 року №1
Завідувач кафедри практичної психології
___________ (О.М. Лозова)

3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча навчальна програма з дисципліни «Методика викладання психологічних дисциплін у вищій школі» є нормативним документом Київського університету імені Бориса
Грінченка, який розроблено кафедрою практичної психології на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно до навчального плану.
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати магістрант, відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.
Навчальна дисципліна „Методика викладання психологічних дисциплін у вищій школі” висвітлює актуальні теоретичні та методичні питання формування знань, умінь і навичок з проблем наукового процесу планування, організації і проведення навчальних занять по психології. Курс сприяє оволодінню основами теоретичної та практичної діяльності майбутнього викладача психології.
Мета навчальної дисципліни полягає у оснащенні студентів-магістрантів системою знань щодо теоретико-методологічних та методичних основ викладання психологічних дисциплін у вищій школі різних рівнів акредитації та сприяння у набутті ними практичних умінь викладацької діяльності.
Завдання:
1)
ознайомлення магістрантів зі структурою, змістом, методами, прийомами, формами, видами занять з психології;
2)
демонстрація переваг та методики застосування активних методів навчання та специфіки нових сучасних форм організації навчального процесу;
3)
організація вправлянь у практичному застосуванні різних методів навчання психології;
4)
формування позитивних настанов на професію викладача психології у вищій школі, стимулювання до активних дій, спрямованих на самоосвіту та саморозвиток.
Предметом навчальної дисципліна „Методика викладання психології у вищій
школі» є актуальні теоретичні та методичні питання формування знань, умінь і навичок у студентів магістратури з проблем наукового процесу планування, організації і проведення навчальних занять з психології у вищій школі.
Зміст навчальної дисципліни розкривається у 3 блоках.
1.
Теоретичний – основні терміни та поняття; зміст, форми, види, методи викладання психології; сучасні методи активного навчання; дискусійні проблеми.
2.
Практичний – уміння та навички проведення різних видів занять та застосування різних методів викладання психології.
3.
Самостійна робота – робота з першоджерелами; виконання творчих завдань з підбору змісту лекцій, розробки семінарських занять, підготовки заняття з використанням мультимедійних систем.
Освітнє та професійне значення викладання курсу полягає у формуванні професійної компетентності студентів, здатності до активної творчої діяльності.
Після опанування курсом магістрант має
знати: предмет дисципліни та її значення для підготовки майбутнього викладача психології, мету й принципи викладання психології в різних типах навчальних закладів;
концептуальну основу методів викладання психології; методологічні підходи до

4 конструювання навчальних ситуацій і технологій навчання; принципи структурування психології як навчального предмету та способи організації оволодіння її змістом;
у м і т и: орієнтуватися в системі психологічних знань, сучасних наукових концепціях; застосовувати адекватні методи і прийоми для якісного засвоєння знань;
формувати, розвивати і підтримувати професійну мотивацію на самоосвіту в галузі своєї діяльності; організовувати творчий пошук шляхів вирішення проблемних ситуацій в психології; проводити навчальні заняття в різних формах; організовувати науково- дослідну роботу; вчити планувати і організовувати самостійну роботу над першоджерелами; реалізовувати теоретичні знання на практиці.
Основними формами роботи в процесі вивчення дисципліни є лекції, семінари,
індивідуальна робота, самостійна робота.
На лекційних заняттях студенти отримують систематизовану інформацію з дисципліни. Метою семінарських занять є поглиблене вивчення студентами теоретичного матеріалу, формування навички самостійної переробки наукових текстів та узагальнення матеріалу, розвиток критичного мислення, набуття вміння оперувати основними поняттями.
Метою самостійної роботи студентів у навчальному процесі є опрацювання та закріплення психологічних знань, здійснення підготовки до семінарських та практичних занять на основі аналізу літературних джерел, розвиток умінь самопізнання та саморозвитку.
Перевірка якості засвоєння навчального матеріалу забезпечується такими формами контролю, як поточний контроль, модульний контроль та підсумковий (екзамен).
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 180 год., із них 24 год. – лекції, 24 год. – семінарські заняття, 8 год. –
індивідуальна робота, 8 год. – модульний контроль, 80 год. – самостійна робота; 36 год.
– самостійна робота з підготовки до іспиту.

5

1.

Опис навчальної дисципліни
Характеристика навчальної дисципліни
Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5
Галузь знань
0301 «Соціально-політична науки» нормативна

Модулів – 4
Рік підготовки
Змістових модулів – 4 2-й
-
Індивідуальне науково- дослідне завдання: реферативне дослідження
Семестр
3 й
-
Загальна кількість годин – 108
Спеціальність:
8.03010301 «Практична психологія»
Лекції
24 год.
-
Практичні, семінарські
24 год.
-
Лабораторні
-
-
Самостійна робота
80 год.
-
Індивідуальні завдання:
8 год.
Вид контролю:
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента –
1
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
Магістр екзамен
-

6
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
К-ість годинп/п


Назви теоретичних розділів
Р
аз
ом

А
уд
и
то
р
н
і
Л
ек
ц
ії

С
ем
ін
ар
сь
к
і

Ін
ди
в
ід
.
р
об
от
а

С
ам
ос
т.
р
об
от
а
П
ід
су
м
к
.
к
он
тр
ол
ь


МОДУЛЬ 1.
Вступ до курсу «Методика викладання психологічних дисциплін у вищій школі»
1.1 Методика викладання психології: зміст, завдання та функції навчальної дисципліни
9,5 3,5 2
1 0,5 6
1.2 Нормативно-правове забезпечення викладання психології у вищій школі: навчальні плани, програми
9,5 3,5 2
1 0,5 6
1.3 Професійна підготовка і діяльність викладача психології
13 5
2 2
1 8
М.К
2 2
Разом 34
12
6
4

2
20 2
МОДУЛЬ 2.
Методи та методики навчання психології
2.1 Загальнодидактичні особливості викладання психології у вищій школі
9,5 3,5 2
1 0,5 6
2.2 Методи та прийоми навчання психології
10 4
2 1
1 6
2.3 Шляхи і засоби підвищення ефективності викла- дання психології.
14,5 6,5 2
4 0,5 8
М.К
2 2
Разом 36
14
6
6

2
20
2
МОДУЛЬ 3.
Організація навчальних занять з психології
3.1 Методика проведення лекцій та семінарів
18 10 2
6 2
8 3.2 Керівництво самостійною роботою студентів
10 4
2 2
6 3.3 Особливості викладання психології у навчальних закладах II та III рівня акредитації
8 2
2 6
М.К
22
Разом 38
16
6
8

2
20
2
МОДУЛЬ 4
Перевірка і оцінювання знань по психології
4.1 Контроль та корекція навчальної діяльності
11 5
2 2
1 6
4.2 Таксономія навчальних завдань
10 4
2 2
6 4.3 Розробка навчального курсу по психології
13 5
2 2
1 8
М.К
2 2
Разом 36
14
6
6

2
20
2
Разом за всі модулі 144 56 24
24

8
80
8
Підготовка до екзамену


36

Усього 180 56
24
24

8
116
8

7

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ
Взаємодія – спільна діяльність, в процесі якої відбувається співробітництво, діалог; необхідна для становлення особистості студента та розвитку викладача як професіонала.
Засоби навчання – все, що сприяє поліпшенню якості навчання, а саме: наочні приладдя, технічні засоби, друковані методичні посібники.
Інтерактивні методи навчання – розвиваючі особистість методи, які побудовані на цілеспрямованій, спеціально організованій груповій діяльності.
Контроль – це перевірка якості засвоєння навчального матеріалу, установлення зворотного зв’язку між викладачем і учнями, співвідношення отриманих результатів із запланованою метою навчання. Основні види контролю: поточний та підсумковий.
Лекція – економічний засіб одержання знань, які подаються в узагальненому систематизованому виді, що дозволяє студентам швидше і надійніше усвідомлювати знання й орієнтуватися самостійно в новій інформації.
Метод навчання – система послідовних взаємопов’язаних дій викладача й учня, що забезпечують засвоєння змісту освіти. Він характеризується такими ознаками: метою навчання, способами засвоєння змісту навчання, характером взаємодії суб’єктів навчання.
Педагогічний процес – це рух від мети освіти до її результатів шляхом забезпечення
єдності навчання й виховання. Структура педагогічного процесу: мета навчання, зміст навчальної інформації, методи, прийоми, засоби навчання, викладач, учень.
Проблемна ситуація – найбільш вживаний вид психологічної ситуації, одна з обставин якої усвідомлюється (або заздалегідь поставлена) як питання, на яке має бути одержана відповідь шляхом аналізу і розуміння всіх ситуацій.
Рефлексія – здатність інтелекту людини до самоаналізу, процес самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів.
Стиль педагогічної діяльності – це стійка система способів, прийомів діяльності, манера поводження викладача, професійно вироблений і пов’язаний з його
індивідуальністю (авторитарний, демократичний, ліберальний).
Тестування метод вивчення особистості шляхом застосування тестів, системи завдань, що дозволяють виміряти рівень розвитку певної якості особистості або рівень її знань з певного предмету.
Форми навчання – та або інша організація навчального процесу, діяльності вчителя й учня: фронтальна форма навчання (лекції, перегляд кінофільмів тощо), групова
(семінари, практичні заняття, ігри, тренінги тощо), індивідуальна (курсові, дипломні, контрольні роботи, індивідуальні завдання).

8
МОДУЛЬ 1.
ВСТУП ДО КУРСУ «Методика викладання психології у вищій школі»

Лекція 1
.1 Методика викладання психології: зміст, завдання та функції
навчальної дисципліни (2 год).
Визначення предмету Методики викладання психології. Мета та основні задачі дисципліни. Місце та роль психологічних дисциплін в системі багаторівневої підготовки фахівців. Основні проблеми методики викладання психології. Підготовка педагогічних кадрів для викладання психології на Україні. Функції навчального предмету. Основні тенденції сучасної психологічної освіти у світі. Базова психологічна освіта.
Післядипломна психологічна освіта.
Цілі та принципи викладання психології у вищих навчальних закладах
Література
: 1, 2, 3, 5.
Лекція 1.2
Нормативно-правове забезпечення викладання у вищій школі:
навчальні плани, програми
(2 год.)
Нормативно-правове забезпечення викладання психології у вищій школі. Закон
України «Про вищу освіту». Розпорядження та накази Міністерства освіти і науки
України. Сутність та структура навчальних планів. Навчальна програма як нормативний документ, що розкриває зміст знань, умінь та навичок з навчальної дисципліни. Способи побудови навчальних програм. Структура робочої навчальної програми. Поняття про розклад навчальних занять.
Література: 2, 3, 4.

Лекція 1.3 Професійна підготовка і діяльність викладача психології

(2

год.)
Організаційно-нормативні питання професійного становлення викладача психології.
Функції
(
навчально-методична, дослідницька, організаційна, виховна ) та ролі викладача психології. Знання, вміння, здібності та особистісні якості викладача психології.
Педагогічна культура, педагогічна етика. Умови успішної адаптації молодого викладача до умов діяльності. Стилі педагогічної діяльності викладача: авторитарний, ліберальний, демократичний. Педагогічна взаємодія, її види та функції. Вимоги до учасників педагогічного процесу.
Література
: 2, 4.
Семінарське заняття №1
Методика викладання психології у вищій школі: предмет, завдання, проблеми
(2 год).
Семінарське заняття №2 Обговорення актуальних питань організації процесу викладання психології у вищій школі (за матеріалами часописів) (2 год.)
МОДУЛЬ 2
МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
Лекція 2.1 Загальнодидактичні особливості викладання психології у вищій школі
Поняття про учіння і навчання. Проблеми навчання. Поняття про дидактику вищої школи. Дидактичні принципи. Проблеми формування навчальної діяльності студентів (потреби, мотиви, цілі, навчальні дії, самоконтроль, самооцінка). Умови формування навчальної діяльності. Концепції розвивального навчання. Загальні

9 закономірності та принципи викладання психології. Функції педагога та студентів в процесі навчання.
Література
: 1,2,3, 5
Лекція 2.2 Методи та прийоми навчання психології (2 год.)
Методи навчання як способи передачі студентам знань та умінь, сучасне трактування поняття методів. Прийоми, дії, організаційні форми методів. Словесні методи (розповідь, пояснення, бесіда, дискусія, робота з книгою) їх провідна роль серед методів викладання психології. Усні та письмові, монологічні та діалогічні словесні методи. Переваги та недоліки словесних методів.
Наочні методи навчання, групи методів наочності (предметна, зображувальна, словесна. Вимоги до процесу демонстрування наочності.
Практичні методи навчання як підходи, що передбачають певну практичну діяльність студентів. Види практичних методів (лабораторні роботи, що моделюють психологічні експерименти, виконання психодіагностичних завдань, зокрема, психологічних тестів, вирішення психологічних задач, вправи, групова дискусія, дидактичні та ділові ігри).
Література
: 1, 2.
Лекція 2.3 Шляхи і засоби підвищення ефективності викладання
психології
(2 год.)

Активізація навчання як педагогічна проблема. Поняття про технологію навчання.
Загальнодидактичні методи та їх роль в активізації навчання. Інноваційна освіта: сутнісний підхід як системний синергетичний підхід; акмеологічний компонент синергетики. Програмоване та проблемне навчання. Сутність інтерактивного навчання.
Застосування активних методів навчання в організації та проведенні практичних занять з психології.
Ігрові методи навчання. Методика розробки, організації та проведення ділових ігор.
Поняття про тренінг. Аналіз конкретних ситуацій.
Дискусія як метод інтерактивного навчання Кейс-метод – метод колективного аналізу ситуації Методи „круглого столу”. Поняття про метод „мозкової атаки”. Тренінг як форма комплексного використання інтерактивних методів та прийомів навчання.
Модерація як інноваційна форма навчання.
Література
: 2, 3, 5.
Семінарське заняття 3 Методи навчання психології (2 год.)
Семінарське заняття 4, 5 Сучасні способи активізації навчання студентів ВНЗ
( 4 год.)
МОДУЛЬ 3
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ПСИХОЛОГІЇ
Лекція 3.1. Методика проведення занять з психології (2 год.)
Організаційні особливості навчальних занять по психології. Лекції по психології: характерні особливості, вимоги до проведення. Особливості проведення семінарських занять. Практичні та лабораторні заняття по психології. Самостійне вивчення літератури, підготовка студентів до занять по психології. Підготовка рефератів, курсових і дипломних робіт по психології. Практика по психології.
Література
: 1,2, 4.

Лекція 3.2 Керівництво самостійною роботою студентів (2 год.)
Поняття про самостійну роботу студента. Зміст самостійної роботи. Методика

10 організації самостійної роботи в бібліотеці. Методика роботи з навчальною та науковою літературою. Методика підготовки до виступу. Завдання для самостійної навчальної роботи. Методика конспектування літературних джерел. Реферування та його етапи.
Наукова робота студентів.
Література
: 1,2,3.
Лекція 3.3 Особливості викладання психології у навчальних закладах II та III
рівня акредитації (2 год.)
Поняття про класно-урочну систему навчання. Вимоги до проведення уроку
(дидактичні, розвивальні, виховні). Типи уроків. Комбінований урок, його структура (вступ (організаційний момент), опитування, подача нового матеріалу, заключна частина (підведення підсумків, завдання додому). Основні вимоги до організації окремих складових уроків.

Література: 4, 5, 6.
Семінарське заняття 6, 7. Методика проведення лекцій (4 год.)
Семінарське заняття 8. Методика проведення семінарських (2 год.)
Семінарське заняття 9. Організаційно-методичні аспекти самостійної та наукової роботи студентів (2 год.)
МОДУЛЬ 4
ПЕРЕВІРКА І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ПО ПСИХОЛОГІЇ
Лекція 4.1 Контроль та корекція навчальної діяльності (2 год.)
Організація перевірки та оцінки знань з психології. Основні функції та принципи перевірки та оцінки знань. Види та форми (колоквіум, залік, екзамен, контрольна робота) перевірки знань. Поняття самоконтролю. Кваліфікаційні роботи: реферати, курсові, дипломні. Оцінка результатів навчальної діяльності студентів. Методика оцінювання,
Література
: 3, 5.
Лекція 4.2 Таксономії навчальних завдань
Поняття про таксономію, технологічну процедуру – таксацію. Ефективність різних методів засвоєння
інформації.
Моделі навчання
(когнітивна, біхевіористична). Модель емпіричного навчання Девіда Колба. Таксономія Д.А.
Толінгерової. Таксономія Блюма. Категорії розумових умінь Роберта Марзано.
Умови мислення вищого рівня по Коста і Каліку.
Література
: 1,2,5.
Лекція 4.3 Розробка навчального курсу по психології
Теоретичні знання як основа розробки курсу. Місце і роль житейських психологічних знань в навчальному курсі. Друковані та електронні джерела. Технологія розробки навчального курсу (вибір навчальних посібників, відбір змісту курсу, постановка навчальних цілей, розробка робочої програми, підготовка тематичного плану заняття, розробка опитувальника для оцінки курсу студентами, планування окремих навчальних занять, розробка критеріїв оцінки знань і вмінь, розробка формату курсу)
Література
: 1, 2.
Семінарське заняття 10. Сучасні підходи до організації контролю знань студентів (2 год.)
Семінарське заняття 11, 12. Розробка навчального курсу по психології (4 год.).

11
IV. Навчально-методична карта дисципліни «Методика викладання психологічних дисциплін у вищій школі»
Разом: 180 год., лекції – 24 год., семінарські заняття – 24 год., індивідуальна робота – 8 год., самостійна робота – 116 год., підсумковий
контроль – 8 год.
Модулі
Модуль 1
Модуль 2
Модуль 3
Модуль 4
Назви модулів
Вступ до курсу «Методика….»
Методи та методики навчання психології
Організація навчальних занять з психології
Перевірка і оцінювання знань з психології
Лекції
1.Методика викладання психології: зміст, завдання та функції навчальної дисципліни
1 б.
2.Нормативно- правове забезпечення викладання психології

3.Професійна підготовка викладача
1 б.
4.Загально-
Дидактичні особливості викладання
1 б.
5.Методи та прийоми навчання
1 б.
6.Шляхи і засоби підвищення ефективності викладання
1б.
7.Методика проведення занять з психології
1б.
8.Керівництво самостійною роботою студентів
1 б.
9.Особливості викладання психології у
НЗ II та III рівня акредитації
1б.
10. Контроль та корекція навчальної діяльності
1б.
11.Таксономія навчальних завдань

12.Розробка навчального курсу по психології

Теми семінарських занять
1.Методика викладання психології у вищій школі: предмет, завдання, проблеми
(2год)
10б.
2.Обговорення актуальних питань організації процесу викладання психології у вищій школі (2 год.)
10б.
3 Методи навчання психології
(2 год.)
10 б.
4, 5 Сучасні способи активізації навчання студентів ВНЗ
( 4 год.)
10 б.
6,7. Методика проведення лекцій
(4 год.)
10 б.
8. Методика проведення семінарських та практичних занять
(2 год.)
10 б.
9.
Організ.- методичні аспекти самостійної та наукової роботи студентів
(2 год.)
10 б.
10. Сучасні підходи до організації контролю знань студентів
(2 год.)
10 б.
11, 12.Розробка навчального курсу по психології
(4 год.)
10б.
Самостійна робота
15 б.
15 б.
15 б.
15 б.
Види поточного контролю
Модульна контрольна робота 1 25 б.
Модульна контрольна робота 2 25 б.
Модульна контрольна робота 3 25 б.
Модульна контрольна робота 4 25 б.
ІНДЗ
30
Кількість балів за модуль
63 б.
63 б.
73 б.
93 б.
Підсумковий контроль
Екзамен 40 б.
Усього
332 б.12
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 1
ВСТУП до курсу «Методика викладання психологічних дисциплін у вищій
школі»
Семінарське заняття 1. Методика викладання психології у вищій школі: предмет, завдання, проблеми (2 год).
Питання для обговорення
1.
Актуальні проблеми викладання психології у вищій школі та способи їх вирішення
2.
Цілі, завдання, принципи викладання психології у вищій школі
3.
Освітні парадигми у педагогічній діяльності викладача (академічна, прагматична, особистісна, рефлексивна): обґрунтувати власні переваги
4.
Вимоги до особистісних і професійних рис викладача. Етика педагогічної діяльності викладача психології.
Рекомендована література
Основна
1.
Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер,
2007. – С.86-103.
Додаткова література
1.
Буряк В. Викладач університету: вимоги до особистісних і професійних рис // Вища школа.
– 2010. - №3-4. – С.11-35.
2.
Дятленко Н.М. Діалогічна взаємодія викладача та студентів з позиції педагогічної етики/Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя. – К.: КМПУ
імені Б.Грінченка, 2008. – С.173-177.
3.
Климов Е.А. Какую психологию и как преподавать будущим педагогам? // Вопросы психологии. - №2. – 1998. – С.57-60.
4.
Красновский В.Н. Психологическое образование: требование времени и пути освоения
//Практична психологія та соціальна робота. -2011. – №12. – С.18-22.
5.
Левченко О.О. Обгрунтування фасилітативного стилю педагогічної взаємодії в річищі ідей людиноцентризму в процесі професійної підготовки викладача психології //Педагогіка і психологія. – 2011. - №4. – С. 66-77.
6.
Семиченко В.А. Проблема вибору освітньої парадигми у педагогічній діяльності
//Післядипломна освіта в Україні. – грудень, 2007. – С.84-88.
Семінарське заняття 2.
Обговорення актуальних питань організації процесу викладання психології у вищій школі
(за матеріалами часописів) (2 год.)

Рекомендована література
1.
Часопис «Вища школа»
2.
Часопис Вища освіта України
3.
Часопис «Післядипломна освіта України»
4.
Часопис «Практична психологія та соціальна педагогіка
5.
Часопис «Вопросы психологи» (рус.)
6.
Часопис «Психологический журнал» (рус.)
7.
Часопис «Педагогіка і психологія»

МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПСИХОЛОГІЇ
Семінарське заняття 3.
Методичні особливості навчання психології (2 год.)
Питання для обговорення

13 1.
Обгрунтуйте, на які окремі складові навчальної діяльності студентів викладачу варто звернути особливу увагу при вивченні психології; запропонуйте власні підходи, які здатні покращити успішність студентів.
2.
Місце і роль словесних методів в організації різних видів занять зі студентами, вимоги до їх застосування, з яким іншими методами варто їх поєднувати?
3.
Наочні та практичні методи на лекціях та семінарських заняттях, вимоги до їх застосування, з якими іншими методами їх варто поєднувати?
4.
Аналіз методичних проблем викладання психології у вищій школі та способи їх вирішення
Рекомендована література
Основна
1.
Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер,
2007. – С.146-163.
Додаткова література
2.
Семиченко В.А.
Методичні проблеми викладання психології у вищій школі / В. А. Семиченко.
// Проблеми сучасної педагогічної освіти [Текст] : зб. наук. праць / МОН України, МОН АРК, РВНЗ КГУ
(м. Ялта); ред.: О. В. Глузман, М. Я. Ігнатенко. – Ялта : РВВ КГУ, 2005. – Вип. 8, ч. 2 : Серія: Педагогіка і психологія. – С. 3-12.
3.
Ярощук Н.П. Умови формування ціннісно-смислового ставлення до психології
[http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/2/34.pdf ]

Семінарське заняття 4, 5
Сучасні способи активізації навчання студентів ВНЗ (4 год.)
Питання для обговорення
1.
Активізація навчання як педагогічна проблема. Які сучасні педагогічні технології здатні стимулювати активність студентів?
2.

Сутність проблемного навчання. Підготувати фрагмент заняття, що містить
проблемність.
3.

Сутність інтерактивного навчання. Інтерактивні лекції. Навести приклад
інтерактивних включень на лекції.
4.
Дискусія як метод інтерактивного навчання. Умови успішного проведення. Роль викладача.
5.
Ігрові методи навчання: переваги та недоліки, особливості застосування на заняттях.
6.
Кейс-метод – метод колективного аналізу ситуації; вимоги до підбору випадків із практики та доречність застосування. Навести приклади кейсів.
7.
Тренінг як форма комплексного використання інтерактивних методів та прийомів навчання. Варіанти застосування тренінгових вправ.
8.
Практичне завдання: розповісти (за можливості показати) про застосування окремого методу активного навчання співвідносно до конкретної теми певної навчальної дисципліни
Рекомендована література
Основна
1.
Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер,
2007. – С.158-163.
Додаткова література
1.
Диба М. Продуктивне навчання і його роль у підготовці фахівців // Вища школа. – 2011. –
312. – С.60-65.
2.
Панина Т.С., Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. - М.: Академия,
2006. – С.20-28.
3.
Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання. – К., 2007. – 144 с.
4.
Семиченко В. Рефлексивный поход в теории и практике высшей школы // Післядипломна освіта. - №1.- 2008. – С.78-85; №2. – 2008. – С. 44-50.

14 5.
Чикун Н. Психолого-педагогічні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів /Вища школа. – 2012. - №7. – С.47-55.

МОДУЛЬ 3.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ПСИХОЛОГІЇ
Семінарське заняття 6,7
Методика проведення лекції з психології ВНЗ (4 год.)
Питання для обговорення
1.
Організаційні та змістові особливості проведення лекції. Способи підвищення інтересу студентів до змісту лекції.
2.
Психологічні детермінанти успішності лекції.
3.
Практичне завдання: продемонструвати фрагмент лекції.
Рекомендована література
Основна
1.
Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер,
2007. – С.105-124.
Додаткова
1.
Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1984. – 344с.
2.
Ковальова К. Підготовка студента-магістранта до проведення успішної лекції // Вища школа. – 2010. - №7-8. – С.31-56.
3.
Як стати майстерним педагогом: Навчально-методичний посібник / Кол. Авторів
Ковальчук В.І., Сергєєва Л.М. та ін. – К.: ТОВ «Етіс плюс», 2007. – С. 110-120.


Семінарське заняття 8
Методика проведення семінарських та практичних занять (2 год.)
Питання для обговорення
1.
Семінарське заняття: функція та методика його проведення. Вимоги до підбору питань.
Способи організації студентів під час заняття.
2.
Особливості практичного заняття як форми навчального заняття та методика його проведення. Характер завдань, що пропонуються на занятті.
3.
Практичне завдання: продемонструвати фрагмент семінарського чи практичного заняття.
Рекомендована література
Основна
1.
Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер,
2007. – С.105-124.
Додаткова
1.
Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1984. – 344с.
2.
Як стати майстерним педагогом: Навчально-методичний посібник / Кол. Авторів
Ковальчук В.І., Сергєєва Л.М. та ін. – К.: ТОВ «Етіс плюс», 2007. – С. 110-120.

Семінарське заняття 9.
Сучасні підходи до організації та керівництва самостійною роботою студентів
Питання для обговорення
1.
Характеристика основних функцій самостійної роботи студентів (закріплення психологічних знань та умінь; розширення та поглиблення знань по окремих темах; засвоєння вмінь практичної психологічної роботи; засвоєння вмінь використання знань для вирішення прикладних задач; засвоєння вмінь психологічного дослідження; засвоєння вмінь самопізнання та саморозвитку; засвоєння вмінь практичної психологічної роботи).
2.
Методи індивідуальної роботи з текстами (за матеріалами статті М.Артюшиної).
3.
Методи образного подання графічного матеріалу (за матеріалами статті М.Артюшиної).

15 4.
Методи обговорення теоретичного матеріалу (за матеріалами статті М.Артюшиної).
5.
Особливості процедури контролю за самостійною роботою студентів (за матеріалами статті
Заїки О.В.).
6.
Практичне завдання. Підготувати перелік можливих варіантів самостійної роботи (назвати види завдань) з певної теми.
Рекомендована література
Основна
1.
Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер,
2007. – С.131-141.
Додаткова
1.
Артюшина М. Організація самостійної роботи студентів з теоретичним матеріалом за умов
інноваційного навчання // Післядипломна освіта. – 2008. - №1. – С.91-95.
2.
Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов //
Практична психологія та соціальна робота. – 2002. - №6. – С.21-33.
3.
Разіна Т.В. Самосвідомість мотивації наукової діяльності студентів ВНЗ //Практична психологія та соціальна робота . – 2011. - №5. – С.62-67.
4.
Гилюн А.В. Самостоятельная работа студентов в свете новой парадигмы высшего образования
[электронный ресурс].
-
Режим доступу: http:/www/trijectory.org.ua/analytics/education-viewpoint


МОДУЛЬ 4
ПЕРЕВІРКА І ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ПО ПСИХОЛОГІЇ
Семінарське заняття 10
Сучасні підходи до організації контролю знань студентів (2 год.)
Питання для обговорення
1.
Роль перевірки та оцінювання знань студентів: позитивні та негативні моменти; за яких умов оцінювання буде мотивувати студентів до навчання?
2.
Охарактеризувати основні види та форми контролю, що застосовується при вивченні психології. Оцінити умови їхньої ефективності.
3.
Основні принципи перевірки та оцінювання знань студентів: як їх дотримання може забезпечити успішність навчання?
4.
Психологічні труднощі, які відчувають викладачі та студенти в процесі контролю та оцінювання знань. Як їм запобігти?
5.
Практичне завдання. Підготувати завдання для контрольної роботи (3), тести (5 – різного виду), теми есе (3) - з будь-якої теми будь-якої навчальної дисципліни.
Рекомендована література
Основна
1.
Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер,
2007. – С.164-180.
Додаткова
1.
Васюк О. Організація контролю навчання студентів (електронний ресурс за ключовими словами)
2.
Швець Є., Швець Д. Організація поточного і підсумкового контролю знань студентів при модульно-рейтинговій технології навчання (електронний ресурс за ключовими словами)
Семінарське заняття 11, 12
Розробка навчального курсу по психології
Питання для обговорення
1.
Таксономія навчальних завдань: сутність, значення, особливості врахування при розробці сценарію заняття.
2.
Переваги та недоліки поведінкового, когнітивного та емпіричних моделей навчання

16 3.
Знання як основа при складанні навчального курсу. Які принципи відбору знань? Джерела психологічних знань.
4.
Технологія розробки навчального курсу (основні етапи)
5.
Розробка робочої програми курсу та підготовка сценарію заняття.
6.
Роль викладача в розробці системи критеріїв оцінки знань та умінь студентів.
7.
Практичне завдання. Представити робочу навчальну програму з психології.
Рекомендована література
Основна
1.
Карандашев В.Н. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. – СПб.: Питер,
2007. – С.181-212.
Додаткова
1.
Ковальчук В.І. Інноваційні підходи до організації навчального процесу. К.: Шкільний світ,
2011. – С. 17-22.
2.
Ткаченко Н. Проблеми гуманізації вищої освіти // Вища школа. – 2012. - №6. – С.51-56.

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Із запропонованих до кожної теми завдань потрібно вибрати і виконати одне завдання.
Максимальна кількість балів – 5.
МОДУЛЬ 1.
ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ
ПСИХОЛОГІЇ У ВНЗ – 20 год.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал