Робоча програма навчальної дисципліни методи соціально-виховної роботи Галузь знань 0101 «Педагогічна освіта» СпеціальністьСторінка1/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір0.55 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет педагогічної освіти


Кафедра корекційної педагогіки та інклюзії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан


факультету педагогічної освіти

______________________Герцюк Д. Д.

«____»__________ 2016 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Методи соціально-виховної роботи
Галузь знань 0101 «Педагогічна освіта»
Спеціальність 6.010106 «Соціальна педагогіка»

Бакалавр соціальної педагогіки


Денна форма навчання

2016

Робоча програма з дисципліни „Методи соціально-виховної роботи” для студентів спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка»» (освітня програма «Соціальна педагогіка), кваліфікація бакалавр соціальної роботи.„29” серпня, 2016 року – 28 с.

Розробник:кандидат педагогічних наук, доцент кафедри корекційної
педагогіки та інклюзії Кальченко Лариса Володимирівна
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри корекційної педагогіки та інклюзії
Протокол від “__29__”___08___2016 р. № _1__
В.о. завідувача кафедри ____________________ доц. Лобода В. В.

Схвалено Вченою радою факультету педагогічної освіти


Протокол від “_31_”__08__2016_ р. №_1_
“_____”___________2016 р.
Голова Вченої ради ____________________ доц. Герцюк Д. Д.

Кальченко Л. В., 2016 рікВСТУП
Робоча навчальна програма з дисципліни «Методи соціально-виховної роботи» є нормативним документом Львівського національного університету імені Івана Франка, який розроблено кафедрою корекційної педагогіки та інклюзії на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка», денної форми навчання.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Методи соціально-виховної роботи» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 6.010106 «Соціальна педагогіка».

Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Природа не творить людини як цілісної особистості, вона лише закладає основи і створює передумови для її формування. Людина — багаторівнева система, особливості якої виявляються у діалектичній взаємодії біологічних і соціальних факторів. Вступаючи в життя через соціальну і трудову діяльність, вона вливається у світ соціального досвіду, який є багатовіковим надбанням людства і стає основною школою становлення її як особистості. Процес діалектичної взаємодії біологічного і соціального, які впливають на формування особистості, вимагає науково обґрунтованої системи виховних впливів.

Суспільство як соціальне об'єднання людей може функціонувати і розвиватися лише за цілеспрямованої, систематичної та організованої роботи з виховання кожної особистості.

Мета навчальної дисципліни «Методи соціально-виховної роботи» полягає у засвоєнні студентами знань та формування у них умінь використання широкого кола методів соціально-виховної роботи з різними категоріями клієнтів у своїй майбутній професійній діяльності.

Завданнями даної навчальної дисципліни є:


 • сформувати у студентів цілісне уявлення про сучасні підходи до розуміння сутності поняття «соціальне виховання», його завдання та принципи; фактори та умови соціального виховання;

 • ознайомити студентів з класичними та новітніми підходами до розуміння сутності поняття метод, його визначення;

 • окреслити основні наукові підходи до класифікації методів;

 • визначити методичні особливості застосування конкретних методів у практичній роботі соціального педагога;

 • сформувати навички та уміння практичного застосування соціально-виховних методів у практичній роботі з різними категоріями клієнтів;

 • мотивувати студентів на подальшу самоосвіту у сфері застосування методів соціально-педагогічної роботи.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • сучасні тенденції розвитку соціального виховання в Україні;

 • сутність поняття «метод»; основні підходи до класифікації методів;

 • методичні особливості застосування конкретних методів у практичній діяльності соціального педагога;

 • особливості застосування методів соціально-виховної роботи з різними категоріями клієнтів.

За допомогою отриманих знань студенти повинні вміти:

 • добирати методи соціально-виховної роботи відповідно до специфіки соціальної проблеми клієнта та наявних ресурсів;

 • застосовувати методи у практичній діяльності;

 • постійно підвищувати свій професійний та загальнокультурний рівень, вдосконалювати педагогічну майстерність.

Вивчення навчальної дисципліни «Методи соціально-виховної роботи» базується на принципах кредитно-модульної системи навчання.

На семінарських заняттях студенти уточнюють, поглиблюють, систематизують, узагальнюють та закріплюють отримані, в процесі лекційних занять та самостійної роботи, знання й уміння.

Разом  із аудиторними заняттями планується виконання студентами індивідуальної самостійної роботи під керівництвом викладача.

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 108 год., з них 20 год. – лекції, 31 год. – семінарські заняття, 4 год. – індивідуальна робота, самостійна робота – 57 год., самостійна робота з підготовки до екзамену – 36 год., модульний контроль – 2 год.

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Методи соціально-виховної роботи» завершується складанням екзамену.
СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: процес навчання та виховання студентів вищого навчального закладу в умовах реформування та модернізації системи освіти в Україні, формування особистості фахівця вищої кваліфікації.


Курс:Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

3 кредити
Змістові модулі:

2 модулі
Загальний обсяг дисципліни (години): 108 години

Тижневих годин: 3 години
галузь
0101 " Педагогічна освіта "

напрям:


6.010106 Соціальна педагогіка
Освітньо-кваліфікаційний

рівень
"бакалавр"

Нормативна

Рік підготовки: 3

Семестр: 6

Аудиторні заняття: 51 година, з них:

Лекції (теоретична підготовка): 20 годин

Семінарські заняття

31 година
Індивідуальна робота:

4 годиниКонтрольні заходи:

Модульний контроль:
2 години


Самостійна робота:  

57 годинСамостійна робота з підготовки до екзамену:

36 годин

Вид контролю: екзамен.
ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
п/пНазви теоретичних розділів
Разом

Аудиторних

Лекцій

Семінарських

Індивідуальна

робота

Самостійна робота з підготовки до екзамену

Самостійна робота

Модульний

контроль
Змістовий модуль 1. Сучасні підходи до соціально-виховної роботи

1.

Сучасні підходи до розуміння сутності поняття «соціальне виховання»2
1
10
2

Сутність методів соціального виховання2

2

1
11
Разом

52

8

4

2

2
21

-
Змістовий модуль 2. Характеристика методів соціально-виховної роботи у соціально-педагогічній діяльності

3.

4.


Соціологічні та психологічні методи у діяльності соціального педагога4

23
5.

Соціально-економічні та організаційно-розпорядчі методи у діяльності соціального педагога2

23
6.

7.


Педагогічні методи у діяльності соціального педагога4

2

1
3
8.

Cоціально-педагогічні методи у діяльності соціального педагога2

4

1
6
9.

Організаційні форми виховної роботи2

2

10.

Театр-форум як інтерактивний метод соціально-виховної роботи2

2

Разом

56
20

29

2
15

2


Разом за навчальним планом

108

51

20

31

4

36

57

2


ІІІ. ПРОГРАМА
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

Сучасні підходи до соціально-виховної роботи
Лекція 1. Сучасні підходи до розуміння сутності поняття «соціальне виховання» (2 год.)
Сутність, зміст та функції соціального виховання. Структура, завдання та принципи соціального виховання. Фактори соціального виховання. Напрями та умови соціального виховання. Рівні соціального виховання. Підходи у соціальному вихованні.
Основні поняття теми: соціальне виховання.
Лекція 2. Сутність методів соціального виховання (2 год.)

Підходи до визначення поняття «метод», «метод виховання», «метод соціального виховання», «метод соціально-виховної роботи». Основні підходи до класифікації методів соціального виховання. Характеристика основних груп методів соціального виховання.


Основні поняття теми: метод, метод виховання, метод соціального виховання, методи соціально-виховної роботи, прийоми, засоби.
Семінар1. Сутність методів соціального виховання (2 год.)
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

Характеристика методів соціально-виховної роботи у соціально-педагогічній діяльності

Лекція 3-4. Методи соціально-виховної роботи. Соціологічні та психологічні методи у діяльності соціального педагога (4 год.)

Класифікація методів соціально-виховної роботи. Сфери застосування соціологічних методів (анкетування, інтерв’ю тощо) у соціально-педагогічній роботі. Види анкет та інтерв’ю. Типи запитань, які можуть складати текст анкети чи зміст інтерв’ю. Особливості використання психологічних методів (спостереження, тести, опитувальники, проективні методи тощо) у професійній діяльності соціального педагога. Загальна характеристика основних психологічних методів та методика їх застосування.Основні поняття теми: соціологічні методи у діяльності соціального педагога, психологічні методи у діяльності соціального педагога, соціологічне спостереження, опитування, анкета, аналіз документів, метод інтерв’ю, соціометричний метод опитування, консультування, тестування, психодрама, соціодрама, ігрова терапія, арт-терапія.
Семінар 2. Соціологічні та психологічні методи у діяльності соціального педагога (2 год.)
Лекція 5. Соціально-економічні та організаційно-розпорядчі методи у діяльності соціального педагога (2 год.)

Сутність соціально-економічних методів. Натуральна та грошова допомога, пільги, одноразові виплати, компенсації, патронаж та побутове обслуговування, моральне заохочення, санкції. Організаційно-розпорядчі методи у діяльності соціального педагога. Регламентування, нормування, інструктування, підбір та розстановка кадрів праці. Якості та знання менеджера соціального проекту; метод вимог, критика та самокритика, контроль, перевірка виконання.


Основні поняття теми: організаційно-розпорядчі методи, організаційне регламентування, організаційне нормування, натуральної і фінансової допомоги, встановлення пільг, одноразових субсидій і компенсацій, патронаж, побутове обслуговування, моральне заохочення, санкції
Семінар 3. Соціально-економічні та організаційно-розпорядчі методи у діяльності соціального педагога (2 год.)
Лекція 6-7. Педагогічні методи у діяльності соціального педагога (4 год.)

Методи формування свідомості особистості: бесіда, приклад, методи дискусійного характеру (дискусія, диспут, полеміка, софістика, евристика), лекція, переконання та навіювання. Методи організації діяльності та формування досвіду суспільної поведінки: привчання, тренування, прогнозування (перспективні лінії), громадська думка, вимога (пряма та непряма). Методи стимулювання діяльності: гра, змагання, заохочення, покарання. Методи самовиховання: самопізнання, само ставлення, саморегуляція.


Основні поняття теми: методи формування свідомості особистості, бесіди, лекції, методи дискусії, переконання, навіювання, приклад, методи організації діяльності, спілкування, формування позитивного досвіду суспільної поведінки, педагогічна вимога, громадська думка, довір'я, привчання, тренування, створення виховних ситуацій, прогнозування, методи стимулювання діяльності і поведінки: гра, змагання, заохочення, покарання, методи самовиховання, самопізнання, самооцінювання, саморегуляція.
Семінар 4. Педагогічні методи у діяльності соціального педагога (2 год.)
Лекція 8. Cоціально-педагогічні методи у діяльності соціального педагога
(2 год.).

Метод «рівний-рівному». Методичні особливості, сфери застосування. Метод соціальної вуличної роботи у діяльності соціального педагога. Діти вулиці як основний суб’єкт застосування методу. Методичні особливості. Аналіз соціуму як один із провідних методів у діяльності соціального педагога при роботі в громаді.


Основні поняття теми: метод «рівний-рівному», соціально-педагогічна діяльність за методом „рівний–рівному”, метод соціальної вуличної роботи, вулична соціальна робота, метод аналіз соціуму
Семінар 5. Cоціально-педагогічні методи у діяльності соціального педагога (2 год.)
Семінар 6. Метод «рівний-рівному» у професійної діяльності соціального педагога (2 год.)
Лекція 9. Організаційні форми виховної роботи (2 год)
Позакласна виховна робота. Колективні творчі справи (КТС). Колективне планування виховної роботи.
Основні поняття теми: виховна робота, організаційні форми виховної роботи, колективні творчі справи (КТС), колективне планування.
Лекція 10. Театр-форум як інтерактивний метод соціально-виховної роботи
(2 години)

Театр-форум як засіб трансформації суспільства: історія виникнення та його призначення. Методологічні засади форум-театру: термінологічна сутність, мета, завдання, принципи, цільові групи. Методика проведення форум-театру: основні етапи, фази, учасники та їх ролі. Характеристика та вимоги до сценарних розробок форум-театру.


Основні поняття теми: інтерактивні методи, форум театр, соціальний театр, драматичне виховання, методика форум-театру, театр пригнічених.

V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Семінарське заняття 1.
Тема 1. Сутність та зміст процесу виховання (2 год).

План

 1. Процес виховання, його структура і рушійні сили.

 2. Принципи виховання.

 3. Соціальне виховання як предмет соціальної педагогіки: термінологічна сутність «соціального» у вихованні та «суспільного».

Література

Основна

1. Василькова Т. А. Социальная педагогика : учеб. пособ. /


Т. А. Василькова, Ю. В. Василькова. – М. : КНОРУС, 2010. – 240 с.

2. Поліщук Ю. Й. Соціальне виховання учнівської молоді як соціально-педагогічна проблема / Ю. Й. Поліщук // Сприяння здоров’ю дітей та молоді: теоретико-методичні аспекти : матеріали IV між нар. соц.-пед. конф. (Луцьк, 29–30 вересня 2009 р.) / гол. ред. П. М. Гусак. – Луцьк : [б. в.], 2009. –

С. 328–335.

Додаткова


  1. Иванов А. В. Особенности современного социального воспитания [Електронний ресурс]: зб. наук. пр. / Иванов А. В. – Вип. 1. – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua

2. Лимар Ю. В. Соціальне виховання в Україні: теоретико-методологічний аспект [Електронний ресурс] / Лимар Ю. В. – Режим доступу: http://s-journal.cdu.edu.ua/base/2008/v3/v3pp125-127.pdf

3. Принципы воспитания: визуальный словарик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vslovar.org.ru/ped/1469.html

4. Соціальне виховання. Принципи соціального виховання. Особистісний, віковий, гендерний, диференційний, індивідуальний підходи у соціальному вихованні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://psi-help.com.

5. Социальное воспитание [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.profile-edu.ru/socialnoe-vospitanie.

Основна література: 2, 3, 6, 9

Додаткова література: 1, 2, 6, 7, 10, 13, 18, 23, 24

Завдання для самостійної роботи студентів

1. Опрацювати літературу з даної теми, скласти словник щодо основного поняття «соціальне виховання» (не менше десяти джерел на визначення)автор

поняття

визначення

джерело

2. Вивчаючи навчальні матеріали бути готовим до дискусії на тему:
Сучасні підходи до розуміння сутності поняття «соціальне виховання».

Сутність, зміст та функції соціального виховання.

Структура, завдання та принципи соціального виховання.

Фактори соціального виховання.

Напрями та умови соціального виховання.

Рівні соціального виховання.

Підходи у соціальному вихованні.
Семінарське заняття 2.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал