Робоча програма навчальної дисципліни кримінальний процесСкачати 365.68 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації22.12.2016
Розмір365.68 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3

Вступний контроль – усне чи письмове опитування, що дає викладачеві можливість визначити рівень підготовленості групи до сприйняття нової для неї навчальної дисципліни, наявності базових знань в аспекті міжпредметних і міждисциплінарних зв’язків.

Поточний контроль проводиться для оцінювання рівня навчальних досягнень курсантів під час семінарських, практичних занять та якості виконання індивідуальної і самостійної роботи. Поточний контроль під час проведення семінарських та практичних занять передбачає перевірку рівня засвоєння знань, умінь і навичок курсантом з кожного окремого навчального (змістового) модуля навчальної дисципліни та їх корекцію. Прозорість оцінювання рівня знань курсантів забезпечується чіткими критеріями. Результати поточного контролю під час проведення семінарських та практичних занять заносяться науково-педагогічним працівником до журналу обліку відвідування занять курсантами та їх успішності. Поточний контроль проводиться у формах: опитування, тестування, перевірки доповідей і рефератів, виконання самостійних контрольних робіт.

Рубіжний (модульний) контроль визначає якість виконаної курсантом навчальної роботи з певного навчального (змістового) модуля та оцінюється за сукупними підсумками поточної успішності, включаючи виконану модульну контрольну роботу. Модульна контрольна робота є обов'язковою складовою системи рубіжного (модульного) контролю навчальних досягнень курсантів з кожної навчальної дисципліни кафедри. Її виконання курсантами спрямоване на всебічну і комплексну перевірку обсягу, рівня та якості засвоєння ними знань, навичок і вмінь з усього навчального матеріалу, що складає завершений модуль. Зміст, структура, критерії оцінювання, порядок, тривалість та форма проведення модульної контрольної роботи визначаються кафедрою з кожної навчальної дисципліни.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів засвоєння курсантами окремої частини дисципліни (групи тем) чи дисципліни у цілому. Він включає семестровий контроль у формі екзамену після закінчення вивчення навчальної дисципліни. Структура білета передбачає теоретичні питання з усіх тем, передбачених програмою.
12. Розподіл балів, які отримують курсанти


Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1


Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

20

100

Т1

10


Т2

10


Т3

10


Т4

10


Т5

10


Т6

10


Т7

10


Т 8

10
Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

90 – 100

А

відмінно

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення
Всі види занять проводяться у навчальних аудиторіях (у тому числі спеціалізованих), у спеціалізованих навчальних аудиторіях з використанням відповідних дидактичних і технічних засобів навчання.

При проведенні лекційних занять використовуються заставки динамічної графіки.

При проведенні семінарських та практичних занять використовуються наочні засоби навчання (заставки динамічної графіки, навчальні фільми у межах теми заняття), макети кримінальних проваджень та зразки бланків процесуальних документів. При цьому, створюється інтерактивне середовище, яке сприятиме розвитку у слухачів творчого мислення, уміння вирішувати поставлені завдання за допомогою вирішення навчально-проблемних ситуацій, що відповідають особливостям майбутньої професійної діяльності слідчого.

У процесі підготовки планів-конспектів лекційних, семінарських та практичних занять змістовна частина може корегуватися відповідно до специфіки типових завдань його професійної діяльності, а також змінами чинного кримінального процесуального законодавства.


14. Рекомендована література
Нормативно-правові акти


 1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. –
  С. 18-24.

 2. Міжнародний пакт про громадянські i політичні права від 16 грудня 1966 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., 1992. – С. 36-62.

 3. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р.) // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. – Амстердам – К., 1996. – С. 12-17.

 4. Конвенція про дипломатичні зносини. Відень. 18 квітня 1961 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua

 5. Конституція України від 28.06.1996 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 6. Концепція реформування кримінальної юстиції України: Затв. Указом Президента України від 8 квітня 2008 р. №311/2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – №27. – Ст. 838.

 7. Кримінальний кодекс України. Кримінальний процесуальний кодекс України: Бюлетень законодавства та юридичної практики України. – № 9. – 2014. –– 560 с.

 8. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – №62. – Ст. 2509.

 9. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 2 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №51. – Ст. 577.

 10. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 22 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.

 11. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

 12. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: Закон України від 23 грудня 1993 р. // Голос України. – 1994. – 2 березня.

 13. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – Ст. 303.

 14. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду: Закон України від 01.12.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №1. – Ст. 1.

 15. Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27. – Ст. 382.

 16. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №28. – Ст. 232.

 17. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – №41-45. – Ст. 529.

 18. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України: Закон України від 13 травня 2014 року // Відомості Верховної Ради. –2014. – № 28. – Ст. 937.

 19. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: Закон України від 12 серпня 2014 року: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1689-18.

 20. Про запобігання корупції: Закон України № 1700-VII від 14 жовт. 2014 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700.

 21. Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки : Затверджено Законом України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» № 1699-VII від 14 жовтня 2014 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1699-18#n16.

 22. Про прокуратуру: Закон України № 1697-VII від 14 жовт. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/page5.

 23. Про Національне антикорупційне бюро України : Закон України № 1698-VII від 14 жовт. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.

 24. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини : Закон України № 1689-VII від 7 жовт. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1689-18.

 25. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України № 1207-VII від 15 квіт. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1207-18/page2.

 26. Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2007 р. № 1169.

 27. Порядок внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. №15 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-2012-%D0%BF.

 28. Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. №1363 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D0%BF.

 29. Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012р. №1104 // Юридичний вісник України. Інформаційно-правовий банк. – 2013. – №3. – С. 4-8.

 30. Про затвердження Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень: Наказ МВС України від 6 серпня 2012 р. №681.

 31. Інструкція про поводження з вибуховими матеріалами в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України 09.07.2014 № 653.

 32. Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 465 від 17 вер. 2014 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-п.

 33. Методика обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 465 від 17 вер. 2014 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/465-2014-п.

 34. Про затвердження форми акта надання безоплатної вторинної правової допомоги та додатків до нього : Наказ Міністерства юстиції України № 1702/5 від 16 жовт. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1281-14/paran12#n12.

 35. Інструкція про порядок превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: Затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України 26.08.2014 № 872/88/537.

 36. Інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попереджені, виявлені та розслідуванні кримінальних правопорушень: Наказ МВС України від 23 серпня 2012 р. №700.

 37. Інструкція з організації діяльності органів досудового розслідування МВС України: Наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. №686.

 38. Інструкція про порядок проведення процесуальних дій під час кримінального провадження на морському чи річковому судні України, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні, затв. Наказом Генерального прокурора України від 14 листопада 2012 р. №112. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua

 39. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: затв. наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 р.( зі змінами та доповненнями).

 40. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань: Наказ Генеральної прокуратури України від 17 серпня 2012 р. № 69.

 41. Положення про порядок застосування електронних засобів контролю: Наказ МВС України від 9 серпня 2012 р. № 696.

 42. Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоровʼя та прокуратури України при встановленні факту смерті людини: Наказ МВС, МОЗ, Генеральної прокуратури України від 28 листопада 2012 р. №1095/955/119.

 43. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні: Наказ ГПУ, МВС, СБУ, Мінʼюсту, Державної прикордонної служби, Міністерства фінансів України від 16 листопада 2012 р. №114/1042/516/1199/936/1687/5.

 44. Про затвердження Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та положень про комісії: Наказ МВС України від 19 листопада 2012 р. №1050.

 45. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 р. №4 гн.

 46. Про організацію реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події, та забезпечення оперативного інформування в органах і підрозділах внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 22.10.2012 р. № 940.

 47. Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності : Рішення Ради національної безпеки та оборони України від 28 серп. 2014 р. (Рішення введено в дію Указом Президента № 744/2014 від 24 вер. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/n0011525-14.

 48. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення : Затверджено наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України № 564/836/945/577 від 19 серп. 2014 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1105-14#n73.

 49. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 р. №223-558/0/4-13 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sc.gov.ua/ua/2013_rik.html.

 50. Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04 квітня 2013 р. №511-550/0/4-13 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: sc.gov.ua/ua/2013_rik.html.

 51. Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.11.2012 р. №1640/0/4-12.


Базова


 1. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Х. : Право, 2013. – 824 с.

 2. Кримінальний процес [текст] : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 544 с.

 3. Кримінальний процес в питаннях і відповідях : Загальна і Особлива частини : [навч. посіб.] / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло. – [3-тє вид., доповн. і переробл.]. – К. : Скіф, 2013. – 250 с.

 4. Кримінальний процес. Загальна частина (альбом схем) : [навч. посіб.] / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний та ін. – К.: ЦУЛ, 2014. – 144 с.

 5. Кримінальний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / Відп. ред.: С. В. Ківалов, С. М. Міщенко, В. Ю. Захарченко. – Х. : Одіссей, 2013. – 1104 с.

 6. Кримінальний процесуальний кодекс України : структурно-логічні схеми і таблиці, типові бланки та зразки процесуальних документів : науково-практичний посібник / [авт. кол.: Андрєєв Р. Г., Блажівський Є. М., Гошовський М. І. та ін.]. – К. : Алерта, 2012. – 736 с.

 7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 2 / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 664 с.

 8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – 768 с.

 9. Кримінальний-процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар / за ред. В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : Юстиніан, 2012. – 1217 с.

 10. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України : Загальна частина / В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, Я. Ю. Конюшенко та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 280 с.

 11. Курс лекцій з кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України. (Особлива частина) / О. Ю. Хабло, О. С. Степанов, Л. Д. Удалова та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2012. – 200 с.

 12. Лобойко Л. М. Кримінальний процес : Підручник / Лобойко Л. М. – К. : Істина, 2014. – 432 с.

 13. Науково-практичний коментар до Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року / За ред. О. А. Банчука, Р. О. Куйбіди, М. І. Хавронюка. – Х. : Фактор, 2013. – 1072 с.

 14. Складання кримінально-процесуальних документів у досудовому провадженні. – К. : КНТ, 2013. – 376 с.

 15. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання прав і свобод людини і громадянина. – K., 2013. – 398 c.


Допоміжна


 1. Азаров Ю. І. Доказування на досудових стадіях кримінального процессу : [навч.- метод. посіб.] / Ю. І. Азаров. – К. : Київ. Нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 151с.

 2. Алексійчук О. М. Предмет доказування у кримінальних справах про вбивства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 (Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність) / Алексійчук О. М. – К., 2012. – 18 с.

 3. Алієв Г.З., Самодіна О.О., Самодін А.В. Окремі аспекти залучення захисника у кримінальне провадження за новим кримінальним процесуальним законодавством України / Г.З. Алієв , О.О. Самодіна, А.В. Самодін // Юридична наука. – № 3, 2013. – С. 90-100.

 4. Баганець О. Доказування обставин, що впливають на ступінь тяжкості службового злочину /О. Баганець // Право України. – 2012. – № 9. – С. 369-376.

 5. Багинець О. Вплив деяких правових презумпцій на предмет доказування у кримінальному провадженні / О.Багинець // Юрид. наука. – 2014. – №1. – С. 80-86.

 6. Баулін О. В., Мазур О. С. Забезпечення прав і законних інтересів особи, яка затримана за підозрою у вчиненні злочину: навч. посібник / О. В. Баулін, О. С. Мазур. – Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2011. – 204 с. 

 7. Благодир В.С. Доказування в судових стадіях кримінального процесу у справах про одержання хабара: автореф. дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09) / Держ. подат. служба України; Нац. ун-т держ. податкової сужби України. – Ірпінь, 2012.- 17с.

 8. Бочаров Д. Функціонування доказів як семіозис: від фактичних даних – до фактів / Д. Бочаров // Право України. – 2012. – № 7. – С. 127–133.

 9. Гришин Д. Ю. Новый УПК Украины: понятие документа как источника доказательств / Д. Ю. Гришин // Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 20 квіт. 2012 р.). – Луганськ : Луган. держ. ун-т внутр. справ, 2012. – С. 239-245.

 10. Грошевий Ю. М. Докази і доказування у кримінальному процесі : [наук.- практ. посіб.] / Ю. М. Грошевий, С. М. Стахівський. – 2-е вид., стереот. – К. : КНТ, 2007. – 270 с.

 11. Долженков О. Ф. Процесуальне значення відомостей, отриманих при здійсненні оперативно-розшукової діяльності : монографія / О. Ф. Долженков, В. Є.Тарасенков, С. В. Єськов. – Луганськ : Луган. ун-т внутр. справ, 2009. – 167 с.

 12. Запотоцький А. П. Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві : монографія / А. П. Запотоцький,
  Д.О. Савицький. – К. : Бізнес Медіа Консталтинг, 2011. – 220 с.

 13. Іщенко А. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів / А. В. Іщенко, І. О. Ієрусалимов, Ж. В. Удовенко. – К. : Київ. нац. ун-ту внутр. справ, 2007. – 158 с.

 14. Коваленко Є. Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказування : монографія / Коваленко Є. Г. – К. : ЮрІнком Інтер, 2011. – 444с.

 15. Конюшенко Я. Ю. Доказування на досудовому провадженні у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд.юрид. наук : спец. 12.00.09 (Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза) / Академія управління МВС України. – К., 2010. – 20с.

 16. Костовська О. Доказування у справах про злочини приватного обвинувачення.// Підприємництво, господарство і право /О. Костовська. – 2012. – № 1. – С. 151-154.

 17. Крет Г. Р. Процесуальний порядок повідомлення про затримання близьких родичів затриманого, членів його сім’ї та інших осіб / Г. Р. Крет // Юрид. часопис Нац. акад. внутр. справ. – № 2, 2013 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? _2013_2_20.pdf.

 18. Ляш А.О. Захисник як суб’єкт доказування в судових стадіях кримінального процесу./ А.О.Ляш, В.С.Благодир// Адвокат. – 2012. – № 10. – С. 19-22.

 19. Нарійчук О. Д. Класифікація показань обвинуваченого у кримінальному процесі України / О. Д. Нарійчук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. − № 1. – С. 212-215.

 20. Никоненко М. Я. Уповноважена службова особа, яка вправі здійснити затримання у кримінальному процесі / М. Я. Никоненко // Юридична наука . – № 9/2014. – С. 83–90.

 21. Пастернак Ю.Б. Методологічні проблеми доказування у кримінальному процесі України: автореф. дис. ... канд.юрид. наук (12.00.09) / Нац. акад. прокуратури України. – К., 2011. – 19 с.

 22. Рогатюк А. Імовірність у кримінальному процесі. Її значення при обгрунтуванні слідчим процесуальних рішень / А. Рогатюк // Вісн. прокуратури. – 2012. – № 4–5. – С. 115–121.

 23. Рожнова В. В. Деякі міркування про право на подання доказів у кримінальному процесі / В. В. Рожнова // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 24 лют. 2012 р.).– О., 2012. – Ч. 1. – С. 241–242.

 24. Савонюк Р. Ю. Доказування в досудовому слідстві : [навч. посіб.] / Савонюк Р. Ю.; Нац. ун-т внутр. справ; за ред. О. М. Бандурки. – Сімферополь : Доля, 2003. – 183 с.

 25. Сизоненко А. С. Використання доказів, отриманих на території інших країн, в кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 (Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза) / Сизоненко А. С. – К., 2004. – 18 с.

 26. Симчук А.С. Заявник, який не є потерпілим у Кримінальному процесуальному кодексі України // Конституційні засади правового життя: світові традиції та національні реалії: збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 28 червня 2013 року. Тези наукових доповідей. – К., 2013. – 160 с. – С.140-144.

 27. Сорока С. О. Процесуальний порядок затримання / С. О. Сорока // Митна справа. – 2012. – № 3. – Ч. 2. – Кн. 1. – С. 151–155.

 28. Стахівський С. М. Теорія і практика кримінально-процесуального доказування : монографія / Стахівський С. М. – К. : Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 271с.

 29. Степанов О. С. Належність та допустимість доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 (Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза) / Степанов О. С. – К., 2007. – 16 с.

 30. Строков І.В. Право на дачу показань у кримінальному процесі/ І. В. Строков// Розкриття злочинів за новим кримінальним процесуальним кодексом України. – К., 2012.- С. 41-43.

 31. Удалова Л. Д. Вербальна інформація у кримінальному процесі України: монографія / НАВСУ. – К.: Паливода А.В., 2006. – 321с.

 32. Удалова Л. Д. Забезпечення відшкодування шкоди незаконно засудженим особам : монографія / Л. Д. Удалова, О. В. Савенков. − К. : КНТ, 2013. − 167с.

 33. Удалова Л. Д. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката / Л. Д. Удалова, С. Л. Савицька. – К. : КНТ, 2014. – 170 с.

 34. Удалова Л. Д. Начальник слідчого відділу як суб’єкт кримінально-процесуального доказування / Л.Д.Удалова, Г.М.Мамка. – К.: Скіф, 2013. – 134с.

 35. Удалова Л. Д. Цілі і завдання сучасного кримінального судочинства України : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, С. О. Патюк; МОН України. – К. : КНТ, 2014. – 175 с.

 36. Удалова Л. Д. Чинність кримінального процесуального закону : монографія / Л. Д. Удалова, С. І. Щериця; МОН України. – К. : КНТ, 2014. – 143 с.

 37. Удалова Л. Д. Суб’єкти кримінально-процесуального доказування / Л. Д. Удалова, О. В. Рибалка. – К. : КНТ, 2012. – 160 с.

 38. Цехан Д. М. Теоретичні основи використання цифрових доказів у кримінальному процесі / Д. М. Цехан // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. − № 1. – С. 207–210.

 39. Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования: монография / Шейфер С. А. – М. : Норма, 2009. – 239 с.

 40. Шумило М. Є. Докази досудового і судового провадження: проблема функцій та співвідношення / М. Є. Шумило // Юридичний вісник України. – 2013. – № 40 (953). – С. 6–7.

 41. Шумило М. Є. Непрямі докази в кримінальному процесі України : монографія / Шумило М. Є. – Х. : СПД ФО Брові О. В., 2012. – 206 с.


15. Інформаційні ресурси


  1. Офіційне Інтернет-представництво Президента України (http://www.president.gov.ua).

  2. Верховна Рада України (http://www.rada.gov.ua).

  3. Верховний Суд України (http://www.scourt.gov.ua).

  4. Урядовий портал – єдиний веб-ресурс органів виконавчої влади України (http://www.kmu.gov.ua).

  5. Міністерство внутрішніх справ України (http://www.mvs.gov.ua).

  6. Служба безпеки України (http://www.ssu.gov.ua).

  7. Головне державне об’єднання правової інформації та пропаганди правових знань Міністерства юстиції України (http://www.gdo.kiev.ua).

  8. Інформаційний центр Міністерства юстиції України (http://www.informjust.kiev.ua).

  9. Державна науково-технічна бібліотека України (http://www.gntb.n-t.org).

  10. Наукова бібліотека Національно університету «Києво-Могилянська академія» (http://www.ukma.kiev.ua).

  11. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (http://www.nbuv.gov.ua).

  12. Ресурси українського Інтернету на правову тематику (http://www.lawukraine.com).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал