Робоча програма навчальної дисципліни «Історія Західної Європи І Північної Америки Нового часу. Перший період»Скачати 423.15 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.12.2016
Розмір423.15 Kb.
ТипРобоча програма
1   2   3

Структура навчальної дисципліни

Назва темДенна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

лекції

сем

інд

лекції

сем

інд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1

Буржуазні революції і національні особливості

Тема 1.

7

4
3

Тема 2.

7

4
3

Тема 3.

7

4
3

Тема 4.

5

2
3

Разом за модулем 1

26

1412

Модуль 2

Тема 7.

2

2Тема 8.

2

2Разом

4

4Підсумковий семестровий контроль

Тема 9.

Тема 10. .

Тема 11.

Тема 12.

Тема 13.

Тема 14.

Тема 15

Тема 16

Тема 17

Тема 18

Разом

42

42Максимальна оцінка за модуль 3 – 60 балів. Критерії оцінки за письмову роботу:

60 балів – повна відповідь на 2 запитання і тест, встановлення причинних зв’язків, точність дат і прізвищ, обґрунтування висновків, вільне володіння категорійним апаратом, обізнаність з літературою та джерелами.

40 балів – вірна відповідь на 2 запитання і тест, обізнаність з рекомендованою літературою, незначні упущення при згадуванні дат та прізвищ.

30 балів – вірна і достатньо повна відповідь на 1 запитання і тест, недостатнє використання матеріалів з рекомендованої літератури.

20 балів – неповна відповідь на 1 питання і тест, неточність дат і прізвищ, недостатня послідовність викладу матеріалу, поверхові знання з дисципліни.

0 балів студент отримує в результаті відсутності без поважних причин при написанні письмової контрольної роботи.
Підсумкова оцінка складається із суми балів за семінарські та дві письмові контрольні роботи та самостійну роботу (від 5 до 10 балів).

Оцінка А (відмінно) виставляється за умови отримання 90-100 балів. Оцінка В (добре) – 80-89 балів. Оцінка С (добре) – 70-79 балів. Оцінка D (задовільно) – 60-69 балів. Оцінка Е (задовільно) – 50-59 балів. Оцінка F (незадовільно) – нижче 49 балів.
6.7. Теми семінарських занять (12 годин)

 1. Англійська революція ХУП ст.

 2. Війна за незалежність Північноамериканських колоній Англії і утворення США.

 3. Французька революція ХУШ ст.

 4. Революція 1848 р. і Друга республіка у Франції.

Рекомендована література: 1. Бисмарк О. Мемуары желейного канцлера. – М., 2003.

 2. Виргинский В.С. Очерки науки и техники ХУІ-ХІХ вв. – М., 1984.

 3. Дидерикс Г.А. и др. От аграрного общества к государству всеобщего благосостояния: модернизация Западной Европы с ХУ в. До 1980-х гг. Учеб. пособ. – М., 1998.

 4. Історія країн ЗахідноїЄвропи та Північної Америки нового часу. Ч. 1. /Укладач Баран. – Львів, 2002.

 5. Людвиг Э. Бисмарк. Биография. – М., 1999.

 6. Маныкина А.С. Новая и новейшая история стран Западной Европы и Америки. – М., 2004.

 7. Новая история стран Европы и Америки. Первый период /Под ред. Юровской. – М., 1998.

 8. Панкова Е.В. Історія Європи. Навчальний посібник. – К., 2007.

 9. Пономарев М.В., Смирнов С.Ю. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. Учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1.– М., 2000.

 10. Раков В.М. «Европейское чудо» (рождение новой Европы ХУІ-ХУШ вв. Учеб. Пособие. – Пермь, 1999.

 11. Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные революции ХУП-ХІХ вв. – М., 1990.

 12. Хрестоматия по новой истории 1640-1870. – М., 1990.

 13. Чубинский В.В. Бисмарк. Политическая биография. – М., 1997.


8.Самостійна робота

Прочитати монографії та статті і написати на їх матеріалах реферати, взяти участь у колоквіумі.

Рекомендована література:


 1. История Германии. В 3 т. Т. 1-2. – Кемерово, 2005.

 2. Европейские монархи в прошлом и настоящем. – М., 2001.

 3. Айзенштат М.П. Великобритания нового времени. Политическая история. – М., 2002.

 4. Романова М.И. Парламентская реформа 1832 г. В Англии и ее последствия // НиН, 2005. - № 4.

 5. Согрин В.В. Политическая история США ХУП-ХХ вв. – М., 2001.

 6. Тарле Е.В. Наполеон. – Ростов-на-Дону, 1997.

 7. Шьяпп Жан-Марк. Французская революция (1789-1799). – М., 2009.

 8. Иванов Р.Ф. Конфедеративные штаты Америки. В 2 ч. – М., 2002.

 9. Алентьева Т.В. Причины Гражданской войны в США в новейшей американской историографии // НиН, 2007. - № 5.

 10. Варавцев М.М.Джузеппе Мадзіні: мадзінізм і Україна. – Київ, 2005.

 11. Европейские революции 1849 г. «Принцип национальности» в политике и идеологии. – М., 2001.

 12. Котлер Л. История Венгрии. – М., 2002.

 13. Воцелка К. История Австрии. – М., 2007.


9. Індивідуальне навчально-дослідне навчання: написання курсових, дипломних робіт бакалаврів.

10. Методи навчання: проблемно-хронологічний, аналіз і синтез, порівняльний аналіз, діалог з аудиторією.

11. Методи контролю: письмова робота, підготовка рефератів, колоквіум, індивідуальні бесіди.12. Розподіл балів, що отримують студенти

Поточне тестування і самостійна робота

Підсумковий семестр. контроль

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Теми, що виносяться на підсумковий семестровий контроль

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т 14

Т15

Т16

Т17

Т18

60

100

7

7

8

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6Кожний змістовий модуль закінчується письмовою контрольною роботою. Критерії оцінювання:

Модуль 1 = 20 балів
20 балів – надано вичерпну відповідь на питання;

15 балів – надано в основному вірну відповідь на питання;

10 балів – надано частково вірну відповідь на питання;

0 балів – відсутність відповіді на питання.

Модуль 2 =20 балів
20 балів – надано вичерпну відповідь на питання;

15 балів – надано в основному вірну відповідь на питання;

10 балів – надано частково вірну відповідь на питання;

0 балів – відсутність відповіді на питання.

Підсумковий семестровий контроль = 50 балам
Критерії оцінювання:

50 балів – надано вичерпну відповідь на питання;

40 балів – надано в основному вірну відповідь на питання;

30 балів – надано частково вірну відповідь на питання;

0 балів – відсутність відповіді на питання.

Для допуску студента до підсумкового семестрового контролю(екзамену)сума набраних балів за 2 модулями повинна становити як мінімум 30 балів.


Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

Для екзамену, курсової роботи, практики

Для заліку

90-100

A

ВІДМІННО

ЗАРАХОВАНО

80-89

B

ДОБРЕ

70-79

C

60-69

D

ЗАДОВІЛЬНО

50-59

E

1-49

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО

НЕ ЗАРАХОВАНО

0 БАЛІВ - відсутність без поважних причин при написанні письмової контрольної роботи студент .
Підсумкова оцінка

Підсумкова оцінка складається із суми балів за два модульні письмові контрольні роботи, бонусів та балів за роботу по підсумковому семестровому контролю
Література
ВСТУП

Андерсон, П. Родословная абсолютного государства. – М., 2010.

Блок, М. Апология истории. – М., 1973.

Бродель, Ф. Игры обмена. – М., 1988.

Бродель, Ф. Структуры повседневности: возможное и невозможное. – М., 1986.

Вебер, М. Протестантская этика и дух капитализма. – М., 2005.

Время мира. – М., 1992.

Дебидур, А. Дипломатическая история Европы: От Венского до Берлинского конгресса (1814-1878): В 2 т. — М., 1995. —Т. 1-2.

Европа раннего нового времени / Г. Кенигсбергер. – М., 2006.

«Европейское чудо». Рождение новой Европы XVI–XVIII вв. / В. М. Раков. – Пермь, 1999.

Ивонина, Л. И. Монархизация правителей и государств Классической Европы в конце XVII – нач. XVIII вв. // Вопросы истории. – 2012. – № 8.

Историография истории нового времени стран Европы и Америки / Под ред. И. П. Дементьева. —М., 1990.

История XIX / Под ред. Лависса и Рамбо: В 8 т. - М., 1938-1939..Т. І-ХІІІ.

Історія Європи / Е. В. Панкова. – К., 2007.

Історія країн Західної Європи та Північної Америки нового часу / Уклад. Е. І. Баран. – Львів, 2002.

Конституции и законодательные акты буржуазных государств. XVIII-XIX вв. — М., 1957.

Монархи Европы: Судьбы династий / Ред.сост. Н. В. Попов. – М., 1997.

Новая и новейшая история стран Европы и Америки / М. В. Пономарёв, С. Ю. Смирнов. – Ч. 1. – М., 2000.

Новая и новейшая история стран Европы и Америки / Под. ред. А.С. Маныкина. – М., 2004.

Новая история в документах и материалах / Под ред. Н. М. ЛукинаиВ. М. Далина. Вып. 1-2. —М., 1935.

Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под. ред. Е. Е. Юровской. — М., 1998.

Сборник документов по истории нового времени стран Европы и Америки (1640-1870) / Сост. Е. Е. Юровская. — М., 1990.

Сборник документов по истории нового времени: Буржуазные революции XVIII-XIXBB. / Под ред. В. Г. Сироткина.—М. , 1990.

Ховсбаум, Э. Век революции. Европа 1789–1848. – Ростов-на-Дону, 1999.

Хрестоматия по новой истории / Под ред. А. А. Губера и А. Е. Ефимова: В 3т. —Т. 1-3. —М., 1963-1965.

Шоню, П. Цивилизация классической Европы. – Екатеринбург, 2005.


АНГЛІЯ В ХVІІ– ХVІІІ ст.

Айзенштат, М. П. Великобритания нового времени. – М., 2002.

Английская буржуазная революция XVII века / Под ред. Е. А. Косминского и Я. А Левицкого: В 2 т. —М., 1954 — Т. 1-2.

Англия ХVІІ в.: социальные группы и общество. Сборник трудов. – М., 1994.

Барг М. А. Великая английская революция в портретах ее деятелей.—М., 1991.

Барг М. А. Кромвель и его время. — М.,1960.

Законодательство Английской революции 1640-1660 гг. / Сост. Н. П. Дмитриевский. — М.; Л, 1946.

Лавровский В. М. Сборник документов по истории Английской буржуазной революции XVII в. — М. ,1973.

Левин Г. Р. Демократическое движение в Английской буржуазной революции.—JI., 1973.

Лилъберн Д. Памфлеты. — М., 1937.

Павлова Т. А. Вторая английская республика (1659-1660) —М., 1974.

Савин, А. Н. Лекции по истории Английской революции. – М., 2000.

Тревельян, Д. М. История Англии. – Смоленск, 2001.

Уинстенли Д. Избранные произведения: В 2 т. — М 1965 —Т. 1-2.

Юм, Д. Англия под властью дома Стюартов: В 2 т. – М., 2003.
АНГЛІЯ початку ХІХ–60-х рр. ХІХ ст.

Барг, М. А. Великая английская революция в портретах её деятелей. – М., 1991.

Барлова, Н.Е. «Гнилые ласточки» в истории Англии // Вопросы истории. – 1999. – № 6.

Гаммедж, Р. История чартизма. – СПб, 1907.

Дитрич, Т. Повседневная жизнь викторианской Англии. – М., 2007.

Ерофеев Н. А. Промышленная революция в Англии. — М., 1965.

Зайцев, В. П. Первые всемирные выставки в Лондоне // Новая и новейшая история. – 2001. – № 4.

История Великобритании / Под. ред. К. Моргана. – М., 2008.

Кертман Л. Е. География, история и культура Англии. —М., 1968.

Ковалев, А. В. Проблемы формирования английской конституционной монархии в конце ХVІІІ – начале ХІХ в и политическое учение Джона Локка // Британские исследования. – Вып. 2. – Ростов-на-Дону,2008.

Лавровский В. М. Промышленный переворот в Англии (история в источниках).— M.;Л, 1925.

Романова, М. И. Парламентская реформа 1832 г. в Англии и её1 последствия // Новая и новейшая история. – 2001. – № 4.

Романова, М. И. Война за независимость североамериканских колоний и британский парламент. 1765–1775 годы // Новая и новейшая история. – 2008. – № 3.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. —М.,1962.

Стрелчи, Л. Королева Виктория. – Ростов-на-Дону, 1999.

Фёдоров, С. Е. Раннестюартовская аристократия (1603–1629). СПб., 2005.

Эйлмер, Дж. Восстание или революция? Англия 1640–1660 гг. – Спб., 2004.

Эрлихсон, И. Э. Эволюция английской республиканской утопии в эпоху Реставрации // Вопросы истории. – 2008. – № 10.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал