Робоча програма навчальної дисципліни історія міжнародних відносин для студентів IV курсу історичного факультетуСторінка3/5
Дата конвертації22.12.2016
Розмір2.37 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4   5

4. Структура навчальної дисципліни


№Назва модулів і темиЛекціїПрактичні ЛабораторніІндивідуальніСамостійніЗмістовний модуль 1. Вестфальська система міжнародних відносин та її занепад (16481814 рр.)1Особливості міжнародних відносин доби Середньовіччя та раннього Нового часу.

442Вестфальський мир та Мюнстерсько-Оснабрюкський порядок.6643Криза Вестфальської системи на початку ХVІІІ ст.444Утрехтсько-Ніштадтський порядок.445Атлантична революція кінця XVIII ст. та крах Вестфальської системи.846 Всього222Змістовний модуль ІІ. Віденська система міжнародних відносин та периферійнісистеми Нового часу (18151914 рр.)1Віденський конгрес та «система Меттерніха» (1815–1848 рр.)6642Криза Віденської системи (1848–1871 рр.)4463Постфранкфуртський порядок (1871–1898 рр. )5424Епоха імперіалізму (1898–1914 рр.)4425Американська та далекосхідна системи у ХІХ – на початку ХХ ст.446Всього_222Змістовний_модуль_ІІІ_._Міжнародні_відносини_Новітнього_часу_(1914_–_1991_рр_.)'>Всього222Змістовний модуль ІІІ. Міжнародні відносини Новітнього часу (19141991 рр.)1Перша світова війна 1914–1918 рр.4462Версальсько-Вашингтонська система (1919–1939 рр.)8843Друга світова війна 1939–1945 рр.4444Ялтинсько-Потсдамська система (1945–1991 рр.)112 Всього 228 Загальна кількість годин772

5, 6, 7. Практичні, семінарські і лабораторні заняття – не передбачені навчальним планом.
8. Самостійна робота

Вивчення джерел та наукової літератури за темами: 1. Американська система міжнародних відносин у ХІХ – ХХ ст.

 2. Близькосхідна проблема у міжнародних відносинах 1914 – 1991 рр.

 3. Європейська економічна та політична інтеграція після Другої світової війни (1945 – 1991 рр.)


9. Індивідуальні науково-дослідницькі завдання.

Написання рефератів та кваліфікаційних робіт бакалаврів.


10. Методи навчання:

Проблемно-тематичний; аналізу і синтезу; порівняльний; інтерактивний.


11. Методи контролю:

Письмова робота, перевірка реферату, індивідуальна бесіда.


12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування і самостійна роботаПідсумковий семестровий контрольСумаМодуль ІМодуль ІІТ 1Т 2Т 3Т 4Т 5Т 640100 101010 1010 10

Кожний змістовний модуль закінчуються письмовою роботою. Максимальна кількість балів – 30.

Критерії оцінювання:

26–30 балів – надано вичерпну або майже вичерпну відповідь на питання;

20–25 бали – надано в основному вірну відповідь на питання;

15–19 балів – надано частково вірну відповідь на питання;

менше 15 балів продемонстровано фрагментарні знання або відповідь взагалі відсутня.

Для допуску студента до підсумкового семестрового контролю (екзамену) сума балів за попередні два модуля повинна становити не менше 25 балів.Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семеструОцінка

ECTSОцінка за національною шкалоюДля екзамену, курсової роботи, практикиДля заліку90-100AВІДМІННО ЗАРАХОВАНО80-89BДОБРЕ70-79C60-69DЗАДОВІЛЬНО50-59E1-49FXНЕЗАДОВІЛЬНОНЕ ЗАРАХОВАНО

13. Навчальна та загальна література до всього курсу

 1. Антясов, М. Панамериканизм: идеология и политика. – М., 1981.

 2. Арон, Р. Мир и война между народами: Пер. с фр. – М., 2000.

 3. Арунбасов, И. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия / И. Арунбасов, С. Егоров. – М., 1989.

 4. Асташин, В. В. История международных отношений (XVI – начало ХХ вв.): Учебное пособие / В. В. Асташин, А. И. Кубышкин. – Волгоград, 2008.

 5. Баланс сил в мировой политике: Теория и практика. – М., 1993.

 6. Брендон, П. Упадок и разрушение Британской империи. 1781–1997: Пер. с англ. – М., 2010.

 7. Введение в теорию международных отношений: Учебное пособие. – М., 2001.

 8. Вейс, Г. История цивилизации. Т. 3: Новое время XIV – XIX вв. : Пер. с англ. – М., 2000.

 9. Винокуров, В. И. История военной дипломатии. В 4-х т. – М., 2011.

 10. Всеобщая история дипломатии. – М., 2009.

 11. Галенович, Ю. М. Россия – Китай: шесть договоров. – М., 2003.

 12. Геополитические факторы во внешней политике России: вторая половина XVI – начало ХХ в.: Сб. ст. / Под ред. С. Л. Тихвинского. – М., 2003.

 13. Дебидур, А. Дипломатическая история Европы. В 2-х т. – М., 1994.

 14. Дегоев, В. В. Внешняя политика России и международные системы. 1700–1718: Учебное пособие. – М., 2004.

 15. Дюпюи, Р. Э. Всемирная история войн / Р. Э. Дюпуи, Т. Н. Дюпуи. В 4-х кн. – Спб. – М., 1998.

 16. Дюрозель, Ж. Б. Всякая империя падет: Теоретический взгляд на международные отношения: Пер. с фр. – М., 1983.

 17. Европа, США и колониальный мир / Под ред. Б. М. Туполева. – М., 1988.

 18. Ермаков, В. История международных отношений ХХ века: Учебное пособие. – Спб., 2008.

 19. Зарин, В. А. Запад и Восток в мировой истории XIV – XIX вв.: Становление мирового рынка. – М., 1991.

 20. Иванова, Л. И. История международных отношений от Античности до конца Первой мировой войны. – Ч. 1. – Владивосток, 2001.

 21. История дипломатии. В 5 т. – Т. 1–3. – М., 1959–1965.

 22. История международных отношений: основные этапы от древности до наших дней: Ученое пособие / Под ред. Г. В. Каменского, О.А. Колобова, Э. Г. Соловьева. – М., 2007.

 23. Каменський, А. Вступ до міжнародних відносин. – Львів, 1995.

 24. Киссинджер Г. Дипломатия: Пер. с англ. – М., 1997.

 25. Коппель, О. Міжнародні системи та глобальний розвиток / О. Коппель, О. Пархомчук. – К., 2004.

 26. Коппель, О. Міжнародні системи. Світова політика / О. Коппель, О. Пархомчук. – К., 2001.

 27. Косолапов, Н. А. Введение в теорию международных отношений: Учебное пособие. – М, 2001.

 28. Крапивин, А. В. Введение в международные отношения / А. В. Крапивин, С. Б. Барышников, И. А. Мингазутдинов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Донецк, 2003.

 29. Кукулка, Ю. Проблемы теории международных отношений. – М., 1980.

 30. Ланцов, С. А. История международных отношений. – М., 2007.

 31. Лютых, А. А. История международных отношений и внешней политики России (СССР) в 1901–1939 гг.: Учебное пособие / А. А. Лютых, В. А. Тонких. – М., 2005.

 32. Мадісон, В. В. Політологія міжнародних відносин / В. В. Мадісон, В. А. Шахов. – К., 1997.

 33. Мозель,Т. Теоретические основы международных отношений. – М., 2000.

 34. Мак-Ніл, В. Піднесення Заходу: Історія людського суспільства. – К., 2002.

 35. Мальський, М. З. Теорія міжнародних відносин. – К, 2007.

 36. Марущак, М. Й. Історія дипломатії ХХ ст.: Курс лекцій. – Львів, 2003.

 37. Медяков, А. С. История международных отношений в Новое время: Учебник для вузов. – М., 2007.

 38. Международные отношения как учебная дисциплина. – М., 1993.

 39. Международные отношения: социологические подходы. – М., 1999.

 40. Мельянцев, В. А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история, современность. – М., 1996.

 41. Мессенджер, Ч. Энциклопедия войн ХХ века: Пер. с англ. – М., 2000.

 42. Мировые войны ХХ века: В 4-х кн. – М., 2002.

 43. Никитин, Ю. А. Международные отношения и мировая политика. Введение в специальность: Учебное пособие для студентов вузов. – М., 2009.

 44. Никольсон, Г. Дипломатическое искусство: Пер. с англ. – М., 1962.

 45. Новиков, Т. Теория и история международных отношений: Учебное пособие. – Иркутск, 1996.

 46. Основы общей теории международных отношений: Учебное пособие / Под ред. А. С. Маныкина. ­– М., 2009.

 47. Очерки истории международных отношений: Учебное пособие / Под ред. О. А Колобова. – М. – Нижний Новгород, 2001.

 48. Пахомов, В. Ф. Межамериканская система: место и роль в политической истории Америки: Учебное пособие / Пахомов В. Ф., Чувпило А. А. – Харьков, 2003.

 49. Петров, А. М. Запад и Восток: Из истории людей и вещей. – М., 1996.

 50. Петров, А. М. Международное экономическое общение в истории Востока. – М., 2010.

 51. Попов В. И. Cовременная дипломатия. Теория и практика. Ч. 1: Дипломатия – наука «искусств». – М., 2000.

 52. Протопопов, А. С. История международных отношений и внешняя политика России. 1648–2004 / А. С. Протопопов, В. М. Козьменко, М. С. Елманова. Изд. 2-е, доп. – М., 2006.

 53. Рахманин, О. Б. К истории отношений России–СССР с Китаем в ХХ веке: обзор и анализ основных событий. – 3-е изд., доп. – М., 2002.

 54. Ревякин, А. В. История международных отношений в Новое время: Учебное пособие. – М., 2004.

 55. Розенац, Д. Мировая политика в движении: Теории изменений и преемственности. – М., 1992.

 56. Российская дипломатия в портретах. – М., 1992.

 57. Россия и США в ХХ веке: очерки истории международных отношений и дипломатии в социокультурном контексте. – М., 2009.

 58. Теория международных отношений на рубеже столетий / Под ред. К. Буса и С. Смита: Пер. с англ. – М., 2002.

 59. Тихвинский, С. Л. Китай и всеобщая история. – М., 1988.

 60. Фалиго, Р. Всемирная история разведывательных служб / Р. Фалиго, Р. Коффер. – М., 1997.

 61. Французский ежегодник: Англия и Франция – соседи и конкуренты. XIV – XX вв. – М., 2006.

 62. Цыганков, Г. Международные отношения как объект изучения: Учебное пособие / Г. Цыганков, Г. Дробот, Д. Фельдман. – М., 1992.

 63. Цыганков, П. Международные отношения. – М., 1996.

 64. Цыганков, П. Теория международных отношений. – М., 2002.

 65. Черкасов, П. П. Судьба империи: Очерк колониальной экспансии Франции в XVI – ХХ вв. – М., 1983.

 66. Чубарьян, А. О. Европейская идея в истории: Проблемы войны и мира. – М., 1987.

 67. Шапталов, Б. Н. Феномен государственного лидерства: Экспансия в мировой истории. – М., 2008.

 68. Шемякин, Я. Европа и Латинская Америка: Взаимодействие цивилизаций в контексте всемирной истории. – М., 2001.

 69. Шепелєв, М. А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К., 2004.

 70. Шишов, А. В. Россия и Япония: История великих конфликтов. – М., 2001.

 71. Яковлев, Н. Н. Британия и Европа. – М., 2000.

Рекомендована література до першого модулю

(1648-1815 рр)

 1. Ададуров, В. «Наполеоніада» на сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття. – Львів, 2007.

 2. Александр І, Наполеон и Балканы / Отв. ред. В. Н. Виноградов. – М., 1997.

 3. Акимов, Ю. Г. От межколониальных конфликтов к битве империй: англо-французское соперничество в Северной Америке в 1613–1713 годах. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Спб., 2005.

 4. Алексеев, М. В. Тридцатилетняя война. – Л., 1966.

 5. Алентьева, Т. Международные отношения в ХІХ в. (1815–1856 г.). – Курск, 2000.

 6. Архенгольц, И. В. История Семилетней войны. – М., 2001.

 7. Безотосный, В. М. Наполеоновские войны. – М., 2010.

 8. Беляева, М. П. Французская и имперская дипломатия в поисках мира: Из истории Вестфальского мирного конгресса (1644–1648). – М., 2000.

 9. Беспалов, А. В. Битва Великой Северной войны. 1700–1721. – М., 2005.

 10. Блюш, Ф. Людовик XIV: Пер. с фр. – М., 1998.

 11. Бобылев, В. С. Внешняя политика России эпохи Петра І. – М., 1990.

 12. Болховитинов, Н. Н. Россия и война США за независимость. 1775–1783. – М., 1976.

 13. Борисов, Ю. В. Дипломатия Людовика XIV. – М., 19.

 14. Борисов, Ю. В. Шарль-Морис Талейран. – М., 1989.

 15. Брехуненко, В. Московська експансія: Переяславська рада 1654 року. – К., 2005.

 16. Бродель, Ф. Время мира. – М., 1992.

 17. Век Екатерины ІІ: Дела Балканские / Отв. ред. В. Н. Виноградов. – М., 2000.

 18. Век Екатерины ІІ: Россия и Балканы / Отв. ред. И. И. Лещиповская. – М., 1998.

 19. Великая Французская революция, империя Наполеона и Европа: Материалы международной научной конференции, посвященной памяти профессора В. Г. Ревуненкова. – Спб., 2006.

 20. Великие императоры Европы: Наполеон І и Александр І. – М., 2000.

 21. Возгрин, В. Е. Россия и европейские страны в годы Северной войны (история дипломатических отношений в 1697–1770 гг). – Л., 1986.

 22. Гаврюшин, А. В. Граф Никита Панин: из истории русской дипломатии XVIII в. – М., 1989.

 23. Гриневский, О. А. Тайна Великого посольства Петра: дипломатический детектив. – Спб., 1995.

 24. Делдерфилд, Р. Маршалы Наполеона. – М., 2001.

 25. Делдерфилд, Р. Ф. Крушение империи Наполеона: 1813–1814 гг. Военно-политические хроники. – М., 2001.

 26. Ерофеев, Н. А. Империя создавалась так… Английский колониализм в XVIII в. – М., 1964.

 27. Заборовский, Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в.: Из истории международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Европе. – М., 1981.

 28. Иванов, Д. И. Восточная Европа во внешней политике России середины XVII века. – М., 2000.

 29. Ивонин, Ю. В. Становление европейской системы государств: Англия и Габсбурги на рубеже двух эпох. – Минск, 1989.

 30. Ивонин, Ю. В. У истоков европейской дипломатии Нового времени. – Минск, 1984.

 31. Ивонин, Ю. Е. Проблемы истории международных отношений в Новое время. – Смоленск, 2002.

 32. Ивонин, Ю. Е. Универсализм и территориализм: Старая империя и территориальные государства Германии в раннее Новое время.1495–1806. – Т. 1. – М., 2004.

 33. Ивонина, Л. И. Дипломатия и революция (Две Английские революции и европейская политика XVII в.). – Смоленск, 1989.

 34. Ивонина, Л. И. Дипломатия Тридцатилетней войны: Учебное пособие / Л. И. Ивонина, А. Ю. Прокопьева. – Смоленск, 1996.

 35. Ивонина, Л. И. Международные отношения в Европе конца XVII века и «Славная революция» в Англии 1688–1689 гг. – Смоленск, 2001.

 36. Ивонина, Л. И. Очерки международных отношений в Европе во время становления Вестфальской системы (1648–1715). – М., 2005.

 37. Исдейл, Ч. Д. Наполеоновские войны. – Ростов-на-Дону, 1977.

 38. Искюль, С. Н. Внешняя политика России и Британские государства (1801-1812). – М., 2007.

 39. История внешней политики России, XVIIІ век: (От Северной войны до войн России против Наполеона). – М., 1998.

 40. История внешней политики России, конец XV– XVII вв.: От свержения ордынского ига до Северной войны / А. Н. Сахаров и др. – М., 1999.

 41. История Европы с древнейших времен до наших дней. В 8 т. – Т. 4: Европа Нового времени (XVIІ – XVIIІ века). – М., 1994.

 42. Итенберг, Б. С. Россия и Великая Французская революция. – М., 1988.

 43. Каррер д’Анкосс, Э. Екатерина IІ. Золотой век в истории России. – М., 2006.

 44. Кастело, А. Наполеон. – М., 2004.

 45. Кеймен, Г. Испания: дорога к империи.: Пер. с англ. – М., 2007.

 46. Кенигсбергер, Г. Европа раннего Нового времени. 1500–1789: Пер. с англ. – М., 2006.

 47. Кессельбреннер, Г. Известные дипломаты России: От Польской избы до Коллегии иностранных дел. – М., 1999.

 48. Кин, Д. Японцы открывают Европу. 1720–1830. – М., 1992.

 49. Кобзарева, Е. М. Дипломатическая борьба России за выход к Балтийскому морю в 1655–1661 годах. – М.,1998.

 50. Коленко, В. А. Французская Канада в прошлом и настоящем: Очерки истории Квебека, XVII – ХХ веков. – М., 2006.

 51. Колесницкая, Н. Ф. «Священна Римская империя»: притязания и действительность. – М., 1977.

 52. Кони, Ф. История Фридриха Великого. – М., 1997.

 53. Краснов, Н. А. США и Франция: дипломатические отношения, 1775–1801. – М., 2000.

 54. Крейе, Э. Э. Политика Меттерниха: Германия в противоборстве с Наполеоном. 1799–1814: Пер. с нем. – М., 2002.

 55. Кронин, В. Наполеон: Пер. с англ. – М., 2008.

 56. Лашук, А. Наполеон: Походы и битвы. 1796–1815. – М., 2004.

 57. Лозинский, С. Г. История папства. – Изд. 3-е. – М., 1986.

 58. Лосиевский, И. Я. Наполеон І Бонапарт. – М., 2003.

 59. Малов, В. Н. Ж-Б. Кольбер: Абсолютистская бюрократия и французское общество. – М., 1991.

 60. Манфред, А. З. Наполеон Бонапарт. – 5-е изд. – М., 1989.

 61. Масаев, М. В. Присоединение Крыма к России. – Симферополь, 1997.

 62. Михнева, Р. Россия и Османская империя в международных отношениях в середине XVIIІ в. – М., 1985.

 63. Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Великого. – М., 1991.

 64. Мэхэн, А. Т. Влияние морской силы на историю: 1660–1783. – Спб., 2002.

 65. Наполеон Бонапарт. Египетский поход: Пер. с фр. – Спб., 2000.

 66. Нарочицкий, А. Л. Международные отношения накануне и во время Французской буржуазной революции конца XVIIІ века (1763–1794). – М., 1946.

 67. Некрасов, Г. А. Роль России в европейской и международной политика: 1725–1756. – М., 1984.

 68. Никифоров, Л. Н. Внешняя политика России в последние годы Северной войны. Ништадтский мир. – М., 1959.

 69. Носов, Б. В. Установление российского господства в Речи Посполитой: 1756-1768 гг. – М., 2004.

 70. Оглоблін, О. Гетьман Іван Мазепа і Москва. – К., 1994.

 71. Орешкова, С. Ф. Русско-турецкие отношения в начале XVIIІ в. – М.,1971.

 72. Орлов, А. А. Союз Петербурга и Лондона. Российско-британские отношения в эпоху наполеоновских войн. – М., 2005.

 73. Османская империя и страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы в XVII в. – Ч. 2. – М., 2001.

 74. Павленко, Н. И. Екатерина Великая. – М., 1999.

 75. Петросян, Ю. А. Османская империя.: Могущество и гибель. – М., 1990.

 76. Польша и Европа в XVIIІ веке: Международные и внутренние факторы разделов Речи Посполитой / Отв. ред. Б. В. Носов. – М., 1999.

 77. Поршнев, Б. Ф. Франция, английская революция и европейская политика в середине XVII века. – М., 1970.

 78. Российская и украинская дипломатия в Евразии: 50-е годы XVIІ века. – М., 2000.

 79. Россия и Британия. – Вып. 1. – М., 1998.

 80. Россия и Франция XVIIІ-ХХ века. – Вып. 1. – М., 1995; Вып. 2. – М., 1998.

 81. Русские и немцы в XVIIІ веке. – М., 2000.

 82. Саундерс, Э. Сто дней Наполеона: Пер. с англ.– М., 2002.

 83. Северная война, Санкт-Петербург и Европа в первой половине XVIIІ в.: Материалы международной научной конференции. – Спб., 2007.

 84. Семенова, Л. Е. Княжества Валахия и Молдавия, конец XV – нач. XІХ в.: Очерки внешнеполитической истории. – М., 2006.

 85. Семилетняя война. – М., 1948.

 86. Сироткин, В. Г. Дуэль двух дипломатий. Россия и Франция в 1801–1812 гг. – М., 1996.

 87. Сказкин, С. Д. История международных отношений и дипломатии в средние века. – М., 1948.

 88. Славянские народы Юго-Восточной Европы и Россия в XVIIІ веке. – М., 2003.

 89. Соколов, А. Б. Навстречу друг другу: Россия и Англия в XVI – XVIIІ вв. – Ярославль, 1992.

 90. Соколов, О. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа: 1799–1805 гг. – Т. І-ІІ. – М., 2006.

 91. Станиславская, А. М. Русско-английские отношения и проблемы Средиземноморья (1798-1807 гг.). – М., 1962.

 92. Стегний, П. В. Хроника времен Екатерины IІ. – М., 2001.

 93. Стегний, П. П. Разделы Польши и дипломатия Екатерины ІІ: 1772, 1793, 1795. – М., 2002.

 94. Субтельний, О. Мазепінці: Український сепаратизм на початку XVIIІ ст. – К., 1994.

 95. Тарас, А. Е. Анатомия ненависти: Русско-польские конфликты XVIIІ – XХ вв. – М., 2008.

 96. Тарле, Е. В. Наполеон. Талейран. – М., 2003.

 97. Тарле, Е. В. Екатерина ІІ и ее дипломатия. – Ч. 1-2. – М., 1945.

 98. Тарле, Е. В. Наполеон. – М., 1957.

 99. Тарле, Е. В. Очерки истории колониальной политика западноевропейских государств (конец XV – начало XІХ в.). – М.-Л., 1965.

 100. Тарле, Е. В. Политика: История территориальных захватов (XV – XХ века). – М., 2001.

 101. Тепло, М. Наполеон. – М., 2009.

 102. Трояновская, М. О. Дискуссии по вопросам внешней политики в США (1775–1823). – М., 2010.

 103. Тюлар, Ж. Мюрат или пробуждение нации: Пер. с фр. – М., 1996.

 104. Тюлар, Ж. Наполеон или миф о «спасителе»: Пер. с фр. – М., 1996.

 105. Федорук, Я. Віленський договір 1656 року: Східноєвропейська криза і Україна в середині XVII століття. – К., 2011.

 106. Федосова, Е. И. Польский вопрос во внешней политике Франции. – М., 1980.

 107. Фейгина, С. А. Аландский конгресс. Внешняя политика России в конце Северной войны. – М., 1959.

 108. Фрейзер, Д. Фридрих Великий. – М., 2003.

 109. Хеншелл, Н. Мир абсолютизма: Перемены и преемственность в развитии западноевропейской монархии раннего Нового времени: Пер. с англ. – Спб., 2003.

 110. Хьюз, А. Петр Первый: У истоков великой империи: Пер. с англ. – М., 2008.

 111. Цветков, С. Э. Петр І: 1672–1725. – М., 2000.

 112. Чандлер, Д. Военные кампании Наполеона: Триумф и трагедия завоевателя. – М., 1999.

 113. Черкасов, П. П. Двуглавый орел и королевские линии: Становление русско-французских отношений в XVIIІ веке. 1700–1775. – М., 1995.

 114. Черкасов, П. П. Екатерина ІІ и Людовик XVI: Русско-французские отношения 1774–1794 гг. – М., 2004.

 115. Чухлиб, Т. Гетьманы правобережной Украины в истории Центрально-Восточной Европы (1663–1713). – К., 2004.

 116. Чухліб, Т. Гетьмани і монархи: Українська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр. – Вид. 2-е, допов. – К., 2005.

 117. Чухліб, Т. Переяслав 1654 року та проблема міжнародного утвердження українського гетьманату. – К., 2003.

 118. Шатохина-Мордвинцева, Г. А. Внешняя политика Нидерландов. 1713–1763 гг.: Становление голландского нейтралитета. – М., 1998.

 119. Шедивы, Я. Меттерних против Наполеона. – М., 1991.

 120. Шиллинг, Х. Становление европейских государств раннего Нового времени и формирование политической системы их взаимоотношений как системы держав современной Европы: Россия, Польша, Германия в европейской и мировой политике XVI–ХХ вв. – М., 2002.

 121. Широкорад, А. Русско-турецкие войны: 1676–1918 гг. – М., 2008.

 122. Эйри, О. Реставрация Стюартов и Людовик XIV: От Вестфальского до Нимвегенского мира. – М., 2008.

 123. Эпоха наполеоновских войн: Люди, события, идеи. – М., 2005.

 124. Яковлев, Н. Н. Европа накануне Семилетней войны. – М., 1997.


Рекомендована література до другого модулю

(1815–1914 рр.)

 1. Айрапетов, О. Внешняя политика Российской империи, 1801 – 1914. – М., 2006.

 2. Альперович, М. С. Испанская Америка в борьбе за независимость. – М., 1971.

 3. Американский экспансионизм: Новое время / Под. ред. Г. Н. Севостьянова. – М., 1985.

 4. Андреев, А. Р. Последний канцлер Российской империи А. М. Горчаков. – М., 1999.

 5. Ахмедова, Л. Ш. Политика Англии в зоне Персидского залива в последней трети ХІХ – начале ХХ века (1870–1914). – Спб., 2006.

 6. Баев, Ю. А. Ближний Восток во внешней политике Франции (1898–1914). – К., 1964.

 7. Бестужев, И. В. Крымская война. – М., 1956.

 8. Бовикин, В. И. Из истории возникновения Первой мировой войны: От Портсмутского мира до Потсдамского соглашения. – М., 1972.

 9. Болховинов, Н. Н. Доктрина Монро. – М., 1959.

 10. Болховинов, Н. Н. Русско-американские отношения и продажа Аляски. – М., 1990.

 11. Бондаревский, Г. Л. Английская политика и международные отношения в бассейне Персидского залива (конец ХІХ – начало ХХ вв.). – М., 1968.

 12. Борискин, В. И. Очерки истории внешней политики России (конец ХІХ века – 1917 год). – М., 1960.

 13. Британская империя ХІХ – ХХ векав: Люди, события, идеи. – Челябинск, 1997.

 14. Бутакова, А. М. Опиумные войны: Обзор войн европейцев против Китая в 1840 – 1842, 1856 – 1858, 1859 и 1860 гг. – М., 2002.

 15. В «пороховом погребе Европы»: 1878 – 1914. – М., 2003.

 16. Виноградов, В. Н. Балканская эпопея князя А. М. Горчакова. – М., 2005.

 17. Виноградов, В. Н. Великобритания и Балканы: от Венского конгресса до Крымской войны. – М., 1985.

 18. Виноградов, В. Н. Монархи, министры, дипломаты ХІХ – начала ХХ в.: политические портреты. – Спб., 2002.

 19. Виноградов, В. Н. Россия и объединение румынских княжеств. – М., 1961.

 20. Виноградов, К. Б. Боснийский кризис 1908 – 1909 гг. – пролог Первой мировой войны. – Л., 1964.

 21. Виноградов, К. Б. Британский лев на Босфоре. – М., 1991.

 22. Виноградов, К. Б. Мировая политика 60–80-х гг. ХІХ в.: События и люди. – Л., 1991.

 23. Внешняя политика США в последней трети ХІХ в. – Л., 1991.

 24. Война за независимость в Латинской Америке (1810 – 1826). – М., 1964.

 25. Война, открывшая эпоху в истории Балкан: К 180-летию Адрианопольского мира. – М., 2009.

 26. Восточный вопрос во внешней политике России: конец XVIIІ – начало ХХ века. – М., 1978.

 27. Давидсон, А. Б. Сесиль Родс и его время. – М., 1984.

 28. Давидсон, А. Сесил Родс: Строитель империи. – М. – Смоленск, 1998.

 29. Дегоев, В. В. Большая игра на Кавказе: История и современность. – М., 2001.

 30. Дегоев, В. В. Кавказ и великие державы в 1829 – 1864 гг.: Политика, война, дипломатия. – М., 2009.

 31. Дементьев, И. П. Идейная борьба в США по вопросам экспансии (на рубеже ХІХ–ХХ вв.). – М., 1973.

 32. Дементьев, Ю. П. Политика Франции в Индокитае и образование Индокитайского союза (1859 – 1907). – М., 1975.

 33. Додолев, М. А. Венский конгресс в историографии ХІХ и ХХ веков. – М., 2000.

 34. Джолл, Д. Истоки Первой мировой войны: Пер. с англ. – Ростов-на-Дону, 1998.

 35. Достян, И. С. Россия и Балканский вопрос. – М., 1972.

 36. Дугина, Н. А. Османская империя в международных отношениях (30 – 40-е гг. ХІХ в.). – М., 1980.

 37. Европейская политика США в конце ХІХ – начале ХХ в. – М., 1977.

 38. Европейская революция 1848 г.: «Принцип национальности» в политике и идеологии. – М., 2001.

 39. Ерофеев, Н. А. Английский колониализм в середине ХІХ в. – М., 1977.

 40. Ерусалимский, А. С. Бисмарк: Дипломатия и империализм. – М., 1968.

 41. Жигалына, О. И. Великобритания на Среднем Востоке: ХІХ – начало ХХ в. Анализ внешнеполитических концепций. – М., 1990.

 42. Задохин, А. Пороховой погреб Европы / А. Задохин, А. Низовский. – М., 2000.

 43. Зайончковский, А. М. Восточная война 1853 – 1856 гг. Т. 1-3.– Спб., 2002.

 44. Зак, Л. А. Монархи против народов: Дипломатическая борьба на развалинах Наполеоновской империи. – М., 1966.

 45. Званич, А. И. Обострение противоречий между империалистическими державами накануне Первой мировой войны. – М., 1962.

 46. Злотников, М. Ф. Континентальная блокада и Россия. – М. – Л., 1966.

 47. Золотухин, М. Ю. Россия, западноевропейские державы и Османская империя в период международных кризисов на Балканах (1885 – 1888 гг.). – М., 1993.

 48. Зотова, М. В. Россия в системе международных отношений ХІХ века. – М., 1996.

 49. Зубок, Л. И. Экспансионистская политика США в начале ХХ века. – М., 1962.

 50. Иванов, С. М. Османская империя в мировой экономической системе (вторая половина ХІХ – начало ХХ веков). – Спб., 2005.

 51. Игнатьев, А. В. Внешняя политика России 1907 – 1914 гг.: Тенденции. Люди. События. – М., 2000.

 52. Игнатьев, А. В. Русско-английские отношения накануне Первой мировой войны (1908 – 1914). – М., 1962.

 53. История внешней политики и дипломатии США: 1775 – 1867. – М., 1994.

 54. История внешней политики и дипломатии США: 1867 – 1918. – М., 1997.

 55. История внешней политики России: конец ХІХ – начало ХХ века (От русско-французского союза до Октябрьской революции). – М., 1999.

 56. История внешней политики России: Первая половина ХІХ века (От войн России против Наполеона до Парижского мира 1856 года). – М., 1995.

 57. История германского колониализма в Африке. – М., 1983.

 58. История Европы. – Т. 5: От Французской революции конца XVIII в. до августа 1914 г. – М., 2000.

 59. История Латинской Америки: 70-е годы ХІХ века – 1918 год. – М., 1993.

 60. История Латинской Америки: Доколумбова эпоха – 70-е годы ХХ века. – М., 1991.

 61. Истягин, Л. Г. Германское проникновение в Иран и русско-германские противоречия накануне Первой мировой войны. – М., 1979.

 62. Казем-Заде, Ф. Борьба за влияние в Персии: дипломатическое противостояние России и Англии: Пер. с англ. – М., 2004.

 63. Канцлер А. М. Горчаков: 200 лет со дня рождения. – М., 1998.

 64. Кенкишвили, С. Н. Британо-российские отношения: Восточный вопрос и Кипрская проблема (середина 50-х – начало 80-х годов ХІХ века). – Ростов-на-Дону, 2007.

 65. Киняпина, Н. С. Внешняя политика России первой половины ХІХ века: Учебное пособие. – М., 1963.

 66. Киняпина, Н. С. Внешняя политика России: вторая половина ХІХ в.: Учебное пособие. – М., 1974.

 67. Киняпина, Н. С. Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России (Вторая половина XVII – 80-е годы ХІХ в.) / Н. С. Киняпина, М. М. Блиев, В. В. Дегоев. – М., 1974.

 68. Киняпина, Н.С. Итальянская экспансия в Восточном Средиземноморье. – М., 1973.

 69. Кондратенко, Р. В. Испано-американская война (1898 г.). – Спб., 2000.

 70. Кубышкин, А. И. Англо-американское соперничество в Центральной Америке в ХІХ – начале ХХ века. – Саратов, 1994.

 71. Кулагина, Н. М. Экспансия английского колониализма в Иране в конце ХІХ – начале ХХ века. – М., 1981.

 72. Лаврова, Т. В. Черноморские проливы: Исторический очерк. – Ростов-на-Дону, 1997.

 73. Левицкий, Н. А. Русско-японская война 1904 – 1905 гг. – М., 2003.

 74. Лопатчиков, В. А. Пьедестал: Время и служение канцлера А. М. Горчакова. – Спб., 2002.

 75. Лукоянов, И. В. «Не отстать от держав…»: Россия на Дальнем Востоке в конце ХІХ – начале ХХ веков. – Спб., 2008.

 76. Людвиг, Э. Бисмарк. Биография: Пер. с нем. – М., 1999.

 77. Людвиг, Э. Последний Гогенцоллерн: Пер. с нем. – М., 1991.

 78. Манфред, Л. З. Образование франко-русского союза. – М., 1975.

 79. Машкин, М. Н. Французские социалисты и демократы и колониальный вопрос: 1830 – 1871 гг. – М., 1981.


 80. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал